17th All-Japan Pro Tournament (1998-1999)

 Sente: Masayuki Moriyasu 6-dan
  Gote: Hiroshi Naganuma 6-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 P1f P5d  5 S3h K4b
 6 G65h K3b  7 P4f G65b 8 P3f S5c  9 S7h P7d 10 K4h P8e
11 B7g B5e 12 G4g P7e 13 P7e S6d 14 P6e S7e 15 K3i P7f
16 B5e P5e 17 P3e P8f 18 P8f B8h 19 P7c B9i+ 20 B7a R8f
21 P8g R8d 22 P7b+ P7g+ 23 S7g +B8i 24 P6d S6d 25 +P6b Gb4b
26 +P6c P6g 27 R4h R8g+ 28 P7h +B7h 29 S6f P6h+ 30 +P6d +R7f
31 B8b+ +R6f 32 +B8a P5f 33 G5f +R6d 34 S4g P3e 35 +B9a P7c
36 L2f L2b 37 P6e +R8d 38 P8e +R7d 39 +B9b P8c 40 +B8a P2d
41 N3g +B6i 42 +B4e N3c 43 +B3e P3d 44 +B2d L2d 45 L2d Ga5b
46 N6d N3e 47 N5b+ G5b 48 P7e +R4d 49 P4e N4g+ 50 S2c K4b
51 P4d +N4h 52 G4h N4g 53 K3h R2h 54 K2h B3i 55 K3h B4h+
56 K4h S3i   0-1


 Sente: Yusuke Ina 4-dan
  Gote: Toshihiko Kawaguchi 6-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S4b  4 P5f S4c  5 G45h P3e
 6 P2e B3c  7 K6h R2b  8 K7h K6b  9 P9f K7b 10 P4f G3b
11 S5g P9d 12 P5e K8b 13 P1f S7b 14 S5f P2d 15 P2d R2d
16 P2e R2b 17 S6e S3d 18 P5d P5d 19 S5d S2e 20 P4e P2g
21 R4h S3d 22 P4d P2h+ 23 P4c+ B8h+ 24 S8h +P3h 25 R4d R2i+
26 +P5b B5e 27 R4a+ B8h+ 28 K8h +R6i 29 +P6a +R5h 30 B7h S7i
31 K9g +R7h  0-1


 Sente: Hiroshi Homma 5-dan
  Gote: Takayuki Yamasaki 4-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P7e K4b  3 R6h K3b  4 K4h S6b  5 K3h P1d
 6 P1f P5d  7 P6f P4d  8 P6e S5c  9 S7h P4e 10 B2b+ S2b
11 K2h S3c 12 S3h P2d 13 S7g P3e 14 R6f K2b 15 G7h G3b
16 R7f S3d 17 S6h N3c 18 N7g P8d 19 S6g P8e 20 S5h R8d
21 P5f P9d 22 P9f S4b 23 R6f Sb4c 24 R7f G5b 25 G7i P2e
26 G7h L9b 27 G7i S2c 28 B5g B4d 29 G6h R8b 30 P4f S43d
31 P4e S4e 32 P4f Se3d 33 P7d P7d 34 R7d P8f 35 P8f R8f
36 R7b+ G54c 37 +R9b R8h+ 38 +R7b P7f 39 +R7f +R9i 40 P6d P6d
41 P8b P2f 42 P2f P2g 43 S2g P2e 44 L4e S4e 45 P4e N4e
46 P6i N5g= 47 S5g P4h 48 S4h P2f 49 S2f P2e 50 S1g L2f
51 P2g P4g 52 S4g L2g+ 53 K2g P4f 54 S4f B4g 55 S3h L2f
56 K1h B6i+ 57 G6i +R6i 58 P2g P1e 59 P1e L2g+ 60 K2g P4h
61 P2d S2d 62 P2c K2c 63 B4e G*3d 64 G4h S1e 65 P2d K2d
66 N1f S1f 67 S1f L1f 68 L1f P1e 69 +R7b G4e 70 +R3b P2f
71 K2f N1d   0-1


 Sente: Haruko Saita Joryu 3-dan
  Gote: Masakazu Kondo 4-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 S3h P5d  5 P1f K4b
 6 S7h K3b  7 S6g S5c  8 G65h B3c  9 P3f P8e 10 B7g S4d
11 K4h K2b 12 P4f L1b 13 P6e K1a 14 S5f P5e 15 Sf4g B4b
16 N3g S2b 17 P4e Sd3c 18 P2f G65a 19 S4f P5f 20 R8h P5g+
21 G5g G3b 22 P1e G4a 23 S4g Ga3a 24 K3h R8d 25 G4h P7d
26 B5e P8f 27 P8f P8g 28 R8g R8f 29 R8f B8f 30 R8c B5i+
31 Gg5h R8f 32 R8f+ +B8f 33 R8c R8e 34 R8e+ +B8e 35 R7a R6i
36 P5i R8i+ 37 R8a+ +B8d 38 P7e N5d 39 S5g +R8f 40 B9a+ +B7e
41 +R8f +B8f 42 +B5e +B5c 43 R8a P4d 44 L5f G4c 45 P1d P1d
46 P1c L1c 47 N2e S4b 48 N1c+ S1c 49 N2e S2d 50 L*1g K2b
51 P1c P5a 52 R8b+ N1c 53 N1c+ S1c 54 P6d P6d 55 N2e S2d
56 +B5d G5d 57 N4f S2e 58 N5d N2g 59 N4b+ +B4b 60 P2e R3i
61 K2g R1i+ 62 N2f N1e 63 L1e B1f 64 K3g +R1g 65 K4f P4e
66 K4e B2e 67 S5c L5b 68 S4b= P4d 69 K4f G4b 70 L5b+ P5b
71 N1d B1d 72 N2e N2a 73 L1d +R1d 74 S1c +R1c 75 N1c+ N1c
76 P1d P1b 77 P1c+ P1c 78 P1d P1d 79 N2e L4e 80 K5e S5d
81 K6d 1-0


 Sente: Hideyuki Takano 4-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h P8f  5 P8f R8f
 6 P2d P2d  7 R2d G3b  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h G7b 13 G3h S6b 14 S4h P1d 15 P1f R7d
16 P9f P9d 17 B7g B7g+ 18 N7g N3c 19 S6h P2e 20 R6f S2c
21 P7e R2d 22 P2g S3d 23 R8f P8c 24 P3f B6d 25 N3g B7e
26 B4f R2a 27 R7f B8d 28 P7d P2f 29 P2f R2f 30 P2g R3f
31 P7c+ G7c 32 R8f P6d 33 B6d R8f 34 B8f P3f 35 N6e P3g+
36 S3g G7d 37 N5c+ S5c 38 R8b P6b 39 R8c+ P7c 40 +R8a N7f
41 N6f N6h+ 42 K6h N4e 43 S4f N7f 44 K5h P5f 45 P5f R8i
46 P7i R9i+ 47 B5c+ K5c 48 +R5a K6c 49 S6a L5c 50 S5e N5g+
51 K4i S4h 52 G4h +N4h 53 K4h B6f 54 P6f N3f 55 K3h G3i
56 K3i B2h 57 K3h B5e+ 58 B4a 1-0


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Akio Ishikawa 5-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yodofuribisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S4b  4 S4h P5d  5 P5f S5c
 6 P2f R3b  7 P2e B3c  8 K6h K6b  9 K7h S7b 10 S5g K7a
11 S4f P4d 12 P3f G45b 13 G45h P7d 14 P1f P9d 15 P9f K8b
16 B7i B5a 17 P6f S8c 18 S3g R2b 19 K8h G7b 20 G7h B7c
21 G56g G56b 22 B4f P6d 23 S4h G66c 24 S5g P4e 25 B3g S4d
26 R2f P1d 27 P8f P3e 28 B2h N3c 29 S76h P2d 30 P2d P3f
31 P6e S3e 32 P6d G6d 33 P6e G5e 34 P2c+ S2f 35 +P2b P3g+
36 B3g S3g+ 37 P5e +S4g 38 S6f +S5h 39 R3b R3h 40 P6d P6b
41 +P1a +S6h 42 Gg6h B5f 43 L6g P8e 44 S5g P8f 45 S5f S8g
46 K7g S7h+ 47 G7h G8g 48 K6f G7h 49 P5d G4d 50 S*5e B8d
51 S7e P7e 52 S4d P7f 53 P7e S5g 54 K5g B7e 55 S6f B6d
56 Sd5e P3a 57 R2b+ B7c 58 P5c+ P2h 59 P6c K9c 60 P6b+ G8b
61 +Pb6c B8d 62 B7a 1-0


 Sente: Koichi Fukaura 6-dan
  Gote: Yasuaki Tsukada 8-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f K5b 10 P8g R8e
11 R2f S2b 12 K5h G7b 13 G3h S6b 14 S4h P7d 15 P1f P1d
16 B7g N7c 17 S8h P9d 18 P9f R3e 19 B3c+ N3c 20 P1e P2e
21 R4f R3d 22 P1d P1e 23 P1c+ L1c 24 B1b R2d 25 B2a+ S2c
26 P1d L1d 27 P1c P2f 28 P2h G4b 29 P1b+ S3d 30 +B3a S4e
31 R6f P1f 32 +P1c L1e 33 +B2b S3d 34 P7e P7e 35 +P2c S2c
36 +B1c R2e 37 P3f S3b 38 +B1d P1g+ 39 N1g L1g= 40 L1g R6e
41 R8f P8e 42 R4f R6d 43 P3e B2i 44 G3i B1h+ 45 L3f P2g+
46 P3d +P2h 47 P3c+ S3c 48 L3c+ G3c 49 N2e G4d 50 N3c+ +P3i
51 R2f G3a 52 +N4b K4b 53 S2b G3b 54 +B3b K3b 55 L1c+ K4b
56 S3a= K5b 57 R2a+ L5a 58 S7g N5e 59 G6f +P4i 60 K4i N3f
61 G6h K6a 62 S4b+ N4h+ 63 K4h N4g+ 64 K4g B3f 65 K3g G3e
66 N3i R4d 67 P4h S2h   0-1


 Sente: Hiroshi Naganuma 6-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 P3e B6d 14 R1h B7c 15 P3d S3d
16 B6h S5c 17 K7i P4e 18 S3g S4d 19 P3f G54c 20 K8h K3a
21 P1f K2b 22 P1e Gc3c 23 R4h R5b 24 P4f P4f 25 S4f P4e
26 P3e S4c 27 S4e S4e 28 R4e P4d 29 R4f S6i 30 R1f S7h+
31 K7h B2h+ 32 B4f +B4f 33 R4f P5e 34 B4a R5a 35 B6c+ P5f
36 P5b R6a 37 +B7b G5e 38 R1f B4e 39 +B4e P4e 40 B8b B4f
41 B9a+ P5g+ 42 G5g B5g+ 43 +B5e G6g 44 K8h G4d 45 +B8b G7g
46 K7g S6h 47 K8f R6f 48 R6f +B6f 49 S9f R7i 50 K9e R7f+
51 +B9c N9c 52 K9d +R9f 53 K8c +B5e 54 P9f S8b 55 K7d B8e
56 K8d B6g+ 57 S7d P8c   0-1


 Sente: Hiroshi Kamiya 7-dan
  Gote: Haruko Saita Joryu 3-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h S7b
 6 K7h P9d  7 G45h G45b 8 S6h S3b  9 P2e B3c 10 P3f K7a
11 S65g K8b 12 P3e P3e 13 S4f P3f 14 S3e P4e 15 B3c+ S3c
16 P2d P2d 17 S2d S4d 18 S2c= B6d 19 R2f B1i+ 20 S3d+ P4f
21 R2a+ S4e 22 +S3c R4d 23 P4f S5f 24 S5g S5g+ 25 G5g P4a
26 B1f P2e 27 B2e +B2i 28 B5b+ G5b 29 +R2i N6e 30 G*6h N5g+
31 G5g L2d 32 +R3i R5d 33 P5e R5e 34 S6f R1e 35 N4d G6b
36 +S4c B2e 37 B5a B4c 38 B6b+ G6a 39 +B5c S4b 40 P5d R1g+
41 N5e B2e 42 P2f B1f 43 N6c+ S6c 44 +B6c P6e 45 P5c+ P6f
46 G6f S5g 47 G7e P6f 48 P3g B3d 49 S4e +R1h 50 G2h P6g+
51 K6g S*6f 52 K7h B4e 53 P4e S*6g 54 K8h S7e 55 G1h P6h
56 G7i Sg7f+ 57 P7g +S7g 58 N7g N7f 59 K9h Sg6f+ 60 R6b G6b
61 B7a 1-0


 Sente: Masataka Goda Kisei
  Gote: Masamitsu Tachi 6-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 S7g P4d 10 B7i S3c
11 P3f B3a 12 G56g P7d 13 B6h P9d 14 K7i G54c 15 P2f N7c
16 S3g B6d 17 S4f R8a 18 N3g P9e 19 R5h R5a 20 R3h S2d
21 P1f K3a 22 P1e N8e 23 S8f S5c 24 K8h S4b 25 P6e B8b
26 B5g R8a 27 B6f S5c 28 P3e P3e 29 N2e P6d 30 B8d N9g+
31 N9g P6e 32 N7c R5a 33 S3e P3d 34 S3d G3d 35 R3d P3c
36 R3h P8c 37 B5g B7c 38 P3d P3d 39 P3c N3c 40 N8e B1i+
41 N3c+ S3c 42 N2e S54b 43 P6c L6f 44 P6b+ R8a 45 G7b N9f
46 L9f P9f 47 G8a P9g+ 48 K7i +P8g 49 N3c= S3c 50 R6a N4a
51 G6f +P7h 52 R7h P6f 53 +P5b K2b 54 R4a+ G*3a 55 +R6a S6g
56 N2e S7h+ 57 K7h R5h 58 S6h G6g 59 K6i G5g 60 S5g R5g+
  0-1


 Sente: Shuji Sato 5-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P5d  4 P5f S4b  5 S4h S6b
 6 G45h G3b  7 G7h G5b  8 K6i P4d  9 S7g G54c 10 B7i S3c
11 P3f B3a 12 G56g K4a 13 B6h P7d 14 K7i P9d 15 K8h P9e
16 S3g N7c 17 P2f B6d 18 P1f K3a 19 P1e K2b 20 S8f R8a
21 R3h S2d 22 S4f S5c 23 N3g S4b 24 L1h L9b 25 N2e N8e
26 P5e P5e 27 P3e P3e 28 S3e S3e 29 R3e P9f 30 P9f P9h
31 L9h P9g 32 L9g N9g+ 33 S9g L3d 34 R3d G3d 35 L3i B9g+
36 N9g L9f 37 P9h L9g+ 38 P9g P9f 39 P9f S9g 40 K9g R9i
41 K8h R3i+ 42 P5i S5f 43 P1d P1d 44 P1b L1b 45 P1c L1c
46 L1d P2d 47 L1c+ N1c 48 N1c+ K1c 49 N2e K2c 50 N1e K1d
51 S2c G2c 52 N2c+ K2c 53 B1b K3b 54 S5b L2c 55 L3e 1-0


 Sente: Shuichi Ono 7-dan
  Gote: Yoshiyuki Kubota 4-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 K7h P9d
 6 P5f G45b 7 G45h P9e  8 B7g P6d  9 P2e B3c 10 P3f K6b
11 K8h S3b 12 S5g P7d 13 L9h N7c 14 P6f P4e 15 G6g N8e
16 B8f P6e 17 K7h P6f 18 G6f P6e 19 G5e P7e 20 B7e P5d
21 G5d B9i+ 22 R6h K5a 23 R6e +B9h 24 B4b+ G4b 25 P6b G7a
26 R8e L8d 27 R4e +B8g 28 K6g B4i 29 G5h B5h+ 30 K5h +B7f
31 K4h G5h 32 K3h +B5d 33 S4f L8i+ 34 B8e P4d 35 R7e +B3f
36 B5h +L7i 37 B8e P7d 38 R7i P4e 39 G3g N2f 40 K4h G3h
41 K5g G3g 42 S3g +B3e 43 P4f P4f 44 R7d P4g+ 45 K6g S*6c
46 L5e P5b 47 G6a G6a 48 P6a+ S6a 49 R7c+ G8f   0-1


 Sente: Hiroki Nakata 7-dan
  Gote: Masamitsu Tachi 6-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
  Date: 1998 September 25th
  Site: Tokyo
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h P8f  5 P8f R8f
 6 P2d P2d  7 R2d G3b  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 R2f K4a
11 P8g R8e 12 K5h S6b 13 G3h G5a 14 S4h P7d 15 P1f P1d
16 P3f P8f 17 P8f R8f 18 P3e R8e 19 S3g R3e 20 P8b N7c
21 P8a+ B8h+ 22 S8h P8g 23 S8g B4d 24 +P8b P8f 25 S8f R3g+ 
26 N3g B2f 27 +P7b P3f 28 R8a S*7a 29 +P7a P3g+ 30 B5i R2i 
31 G3g R5i+ 32 K5i B3g+ 33 K6i +B4g 34 S5h B3f 35 S4g B4g+ 
36 B5h +B5g 37 +P6a S5i 38 +P5a S5a 39 G*6h S6h+ 40 G6h N5f 
41 S7g N6h+ 42 S6h G5i 43 K7i +B5h 44 S5i +B5i 45 G6i B4f 
46 S6h +B6i 47 K6i S5g 48 S5g B5g+  0-1


 Sente: Isao Nakata 6-dan
  Gote: Yasumitsu Sato Meijin
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P8d  2 P5f P8e  3 B7g P5d  4 R7h S6b  5 S6h P3d
 6 P6f K4b  7 K4h K3b  8 K3h G65b 9 K2h P1d 10 P1f P2d
11 G65h K2c 12 P4f S3b 13 S3h P7d 14 P3f B3a 15 P2f N3c
16 N3g P4d 17 S6g G4c 18 G4g P9d 19 P9f K2b 20 R5h S5c
21 P5e P5e 22 R5e S5d 23 R5i R5b 24 P6e N7c 25 P5e S6e
26 P9e P8f 27 P8f P7e 28 P7e P7f 29 B6h B7e 30 P7d S7d
31 S7f B6d 32 P9d R5e 33 P5f R5b 34 P9c+ S6e 35 S6g P8g
36 +P8c L9i+ 37 +P7c R9b 38 +P6c B7e 39 P9f P6f 40 B5g B8f
41 S6f S6f 42 B6f B5i+ 43 G5i R9f 44 B4h R9h+ 45 S5b Gc4b
46 S4a+ G4a 47 P3e +R8i 48 P6i +R9h 49 P7h +R9e 50 P4e S*2c
51 B6b P3e 52 B4d+ S*4c 53 P3d S4d 54 P4d N3f 55 G3f P3f
56 P3c+ S3c 57 P4c+ L3b 58 N2g P3g+ 59 S3g B4g 60 G3h B3h+
61 K3h P3f 62 S3f N4f 63 K4g G4e 64 B7f G3f 65 K3f G4e
66 K4g +R6e 67 B6e R6g 68 B5g R6e+  0-1


 Sente: Daisuke Suzuki 5-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 R6h P3d  3 P6f S6b  4 K4h K4b  5 K3h K3b
 6 K2h P5d  7 S7h G65b 8 L1h B3c  9 S6g K2b 10 K1i S3b
11 S2h P1d 12 G3i P2d 13 G5h S2c 14 P4f G3b 15 G4g P8e
16 B7g S5c 17 P3f P7d 18 P5f K1b 19 P4e P4d 20 P4d S4d
21 P6e G54c 22 S6f P9d 23 G3g N7c 24 P1f P4e 25 R5h P6d
26 P6d R6b 27 P5e R6d 28 P5d G5d 29 P6e N6e 30 S6e G6e
31 R5b+ S4c 32 +R8b P6f 33 +R9a P6g+ 34 P1e P1e 35 B4d B4d
36 +R4a K2b 37 P3e P3e 38 P3d B9i+ 39 L3c N3c 40 P1b S1b
41 S5c N2e 42 S6d+ L1f 43 N*1g N3g+ 44 N3g G*4b 45 +R6a G6d
46 +R6d L1g+ 47 L1g B3f 48 N1d B1d 49 N4e B3f 50 G3c G43c
51 P3c+ G3c 52 N3c+ +B3c 53 G2f N3d 54 G3f P3f 55 G*2i P3g+
56 S3g P1f 57 L1f P1h 58 G1h P1g 59 G1g N2e 60 S2h P1e
61 L1e N1g+ 62 S1g P1h 63 K1h P1f 64 S1f N*2f 65 P2f N2f
66 K1g G1h 67 K2g G*1g 68 K3g P3f 69 K3f P3e 70 K4g S3f
71 K5f G6f 72 K4f G1f 73 N1d K2c 74 R2b +B2b 75 N2b+ K2b
76 N3d S3d 77 B3a K3a 78 L3c K2b 79 L3b+ K3b 80 +R3d S3c
81 S4c K2a 82 P2b 1-0


 Sente: Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
  Gote: Eisaku Tomioka 7-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2h P3d  7 S3h S7b  8 P9f P9d  9 P1f P1d 10 K6h P8f
11 P8f R8f 12 P8g R8d 13 P4f S8c 14 P7f S7d 15 B2b+ S2b
16 N7g P6d 17 S8h B5d 18 P4e B7f 19 P2d P2d 20 R2d R8b
21 R3d B5d 22 R3f P2h 23 N1g P2i+ 24 S2i P1e 25 P7b R7b
26 S3h N3c 27 P1e P1h 28 P7e S7e 29 L1h R8b 30 P7b P8f
31 P8f B4e 32 R3e S8f 33 P7a+ G7a 34 P8c R8c 35 P8d R8d
36 B6f S7g+ 37 K7g R8e 38 R4e R4e 39 B3f R6e 40 B6c+ K4b
41 S5b K3a 42 +B5c G4b 43 +B7a N7d 44 S5a= N6f 45 P6f R5e
46 S4b+ K4b 47 N3d K5b 48 G5f S7f 49 K7f B8e 50 K8g P8f
51 K9g R5f 52 P5f B9f 53 G5c 1-0


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Takayuki Yamasaki 4-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Yodofuribisha

 1 P7f P8d  2 G7h P3d  3 P2f P4d  4 P2e B3c  5 P5f R3b
 6 B6f P8e  7 S6h S4b  8 K6i S7b  9 B5g R2b 10 P6f K6b
11 G5h K7a 12 G56g P5d 13 K7i P7d 14 B4f N7c 15 P3f P4e
16 B3g S5c 17 N7g P6d 18 N8e N8e 19 P8f N9g+ 20 L9g G45b
21 S7g G6c 22 N8e P3e 23 N9c+ L9c 24 L9c+ B4d 25 B2f P2d
26 L8e P8a 27 +L8c S8c 28 L8c+ P8b 29 +L8d P8c 30 +L8c L8a
31 +L9c P2e 32 B3e B3e 33 P3e P4f 34 P4f P3h 35 R3h B4g
36 R6h B2i+ 37 S4h +B1i 38 S5g N5a 39 P9b R3b 40 B3d N4b
41 R6i +B3g 42 B2c+ R3e 43 P9a+ +B4g 44 +P8a K6b 45 R5i K5b
46 +L8b P4h 47 +P7a Ga6b 48 L4e L4d 49 +P7b N3a 50 +B2d R3h+
51 P3i +R1h 52 K8h L4e 53 P4e L9d 54 L3h N34c 55 L3b+ N5e
56 S4a K4c 57 +P6b 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Takahiro Toyokawa 5-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f G3b  2 P2f P8d  3 S6h P3d  4 S7g S4b  5 S4h S6b
 6 G7h P5d  7 K6i K4a  8 P5f G5b  9 P3f P4d 10 G5h G54c
11 P4f P7d 12 N3g P6d 13 P6f S6c 14 G56g R7b 15 P2e S3c
16 S4g P7e 17 P7e R7e 18 B7i R7b 19 P7f B3a 20 B6h B4b
21 K7i K3a 22 K8h N7c 23 P4e P4e 24 N4e S4d 25 S4f N8e
26 P3e S5b 27 P3d P3f 28 P2d P2d 29 P3c+ N3c 30 N3c+ S3c
31 P4d G4d 32 P4e P3g+ 33 S3g G4e 34 S4f G4f 35 B4f S4e
36 B3e P4d 37 P2e N7g+ 38 Gg7g N8e 39 P2d N7g+ 40 N7g P2g
41 R4h Se3d 42 N2e S6i 43 N3c+ B3c 44 N2e S2e 45 G2c S4c
46 G3c G3c 47 P2c+ G2c 48 B6a N7e 49 N7i Se3d 50 B7b+ S3e
51 +B6c S7h+ 52 R7h N8f 53 +B6d K2b 54 P8f G8g 55 N8g N8g+
56 K8g N9e 57 K8h G8g 58 K7i G7h 59 K7h R5h   0-1


 Sente: Kazushiza Horiguchi 4-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h P1d 13 P1f B8h+ 14 S8h N3c 15 G3h P2e
16 R6f G7b 17 S7g R2d 18 P2g S2c 19 P7e S8b 20 R8f S8c
21 S2h S3d 22 P3f P8d 23 N3g N4e 24 S6h N3g+ 25 S3g S4e
26 N7g G4b 27 G7i P9d 28 P9f K6b 29 P3e R2a 30 G4h K7a
31 G3h K8b 32 G4h P1e 33 P1e P2f 34 P2f B6d 35 P4f S5d
36 B6f L1e 37 L1e P3f 38 N7f P3g+ 39 G3g S*5e 40 N6d P6d
41 L1b+ R2d 42 +L1c S6f 43 P6f B1i 44 G3f N4d 45 B1e R2a
46 B4b+ N3f 47 L2e R6a 48 G5b R6c 49 G5c B4f+ 50 K6i N4h+
51 K7h +N5h 52 P6e +B4e 53 S5f +B4d 54 G6c S6c 55 P4e P8e
56 R8e +B6f 57 Sf6g P8d 58 P6d N7f 59 S6f P8e 60 P6c+ +N6h
61 G6h R8h 62 K6g R6h+ 63 K5f G6c 64 P6g G*5d 65 S*5e S4g
66 K4g G4e 67 S3f +R3h 68 K3h G3f 69 R1g P3g 70 R3g S2i
71 K4h G3h   0-1


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Yoshiharu Habu Oi
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Round 4
  Date: 1998 November 2nd
  Site: Tokyo
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P9f P8d  3 P5f P8e  4 P5e P8f  5 P8f R8f
 6 G7h R8b  7 P8g S6b  8 S4h G65b 9 S5g S3b 10 S5f K4b
11 S6h P6d 12 K6i S6c 13 B6f S3c 14 P4f K3b 15 P4e P9d
16 P3f S7d 17 N7g P8f 18 P8f R8f 19 P8h P6e 20 B5g R7f
21 S4g S6c 22 G8g R7d 23 S5f S6d 24 P2f P1d 25 G5h B1c
26 B4h P6f 27 P6f B4f 28 N3g S5e 29 S4g B2d 30 P2e B1c
31 P2d B2d 32 K7h N9c 33 N2e S2b 34 R2i S4f 35 S5f R5d
36 P5e S5e 37 S6e R8d 38 S6g Ga4b 39 G7f N3c 40 G7e R8a
41 P3e B3e 42 N3c+ S3c 43 N4g N4f 44 N3e P3e 45 P4d N5h+
46 P4c+ G54c 47 S5h G3h 48 B4e R2a   0-1


 Sente: Hiroshi Okazaki 5-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 17th All-Japan Pro Tournament, Semifinal
  Date: 1999 March 15th
  Site: Tokyo
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 G3h K4a
11 K5h S6b 12 P1f P1d 13 P9f P9d 14 P7e R8b 15 N7g P5d
16 P8e S5c 17 R7f S6d 18 P6f B4b 19 B9g P8f 20 R8f S7e
21 R8i P8g 22 B7e B7e 23 S7f B4b 24 P7e P7d 25 P7d P7e
26 S6g R7b 27 G8g R7d 28 S6h N7c 29 S4h P5e 30 P3f K3a
31 S3g P9e 32 P9e G5a 33 N6e N8e 34 P8d P6d 35 G8f P6e
36 G8e R5d 37 K4h P2h 38 N4f R4d 39 S2f P6f 40 S6f N7f
41 Sh7g B6g 42 R7i N8h+ 43 S8h B8e+ 44 N*3d P2i+ 45 R2i N4e
46 N4b+ Ga4b 47 S3e P3g 48 G3g N3g+ 49 K3g N4e   0-1

[ Crosstable | All-Japan Index | Shogi Nexus Index ]


2000 August 29

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net