16th All-Japan Pro Tournament (1997-1998)

 Sente: Hiroe Nakai Joryu 5-dan
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g G54c 14 P3e P3e 15 B3e B6d
16 B4f B4f 17 S4f S5c 18 P2f S3d 19 K7i K3a 20 P5e P4e
21 P5d S5d 22 S3g B4d 23 K8h N7c 24 S3f P7e 25 P4f N8e
26 P3e N7g+ 27 N7g P7f 28 G7f P7e 29 G7e B6f 30 P3d B7e
31 P7f B3i+ 32 R2g P7e 33 S4e S4e 34 P4e P7f 35 P4d Gc4b
36 P3c+ G33c 37 N5d S6i 38 P7i +B6f 39 N4b+ R4b 40 G*6g S7h+
41 P7h P7g+ 42 P7g G6h   0-1


 Sente: Katsumi Mushano 6-dan
  Gote: Masakazu Kondo 4-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 K6h P5e  5 S4h B3c
 6 K7h S4b  7 G45h K6b  8 S6h K7b  9 P3f S5c 10 S3g S5d
11 S4f S6e 12 S7g K8b 13 P6f S5d 14 P3e P3e 15 S3e B5a
16 S3d S7b 17 P9f P9d 18 P3c R2b 19 R3h B6b 20 P5f P5f
21 R3f R5b 22 R5f P6d 23 P2d P2d 24 R3f G4b 25 G6g B4d
26 B9g Sd6c 27 B7i N3c 28 B2d P3e 29 B3e B3e 30 R3e P5h
31 P5f P5i+ 32 G5i B2f 33 R3i P3h 34 R4i R5d 35 S3c+ G3c
36 B2b R3d 37 P3e B3e 38 P3f B4d 39 B1a+ R2d 40 Gi6h P3i+
41 R3i G3b 42 +B4d P4d 43 P9e B2h 44 R7i B1i+ 45 P9d P9b
46 N5e S5b 47 L6c G7a 48 B5a S4b 49 B6b+ S55c 50 +B5b P5d
51 P6e P5e 52 P5e L5a 53 +B4a G3a 54 +B3a S3a 55 G4a S6c
56 G3a +B5e 57 G4a P6e 58 R5i P5h 59 R5h P5f   0-1


 Sente: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
  Gote: Shohei Takada 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 1
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f P1d  7 P1f S7b  8 S3h P6d  9 P7f S6c 10 B7g P3d
11 S8h G5b 12 G5h P4d 13 P4f S4b 14 S4g S4c 15 P3f P6e
16 K6i S6d 17 S5f G6c 18 N3g P7d 19 S5e S5e 20 B5e S6d
21 B7g P5d 22 P1e P1e 23 P1c B1c 24 L1e B4f 25 G4g B3g+
26 G3g L1e 27 P1f L2d 28 S2e L2e 29 R2e N*3c 30 R2f S2e
31 R2i L1f 32 L8d R5b 33 L8a+ K4b 34 +L9a P5e 35 B8a G5c
36 B9b+ S3f 37 G3h N4e 38 +B7d N3g+ 39 R2f +N3h 40 R3f +N4h
41 G6h P5f 42 R5f P5h 43 P3c P5i+ 44 K7h N3c 45 R1f +P5h
46 R1a+ P7c 47 +B8e P8d 48 +B5b G5b 49 S7i +P6h 50 B6h P5f
51 B8f B4f 52 P5f P8e 53 B6d B6d 54 L5e P5d 55 R6a G*6c
56 S5a K5c 57 S*6b Gc6b 58 S6b= K6c 59 S5c+ K5c 60 R6d+ K6d
61 B7e K7d 62 G8d 1-0


 Sente: Saburo Takeichi 5-dan
  Gote: Yoichi Kushida 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 1
  Date: 1997 June 23rd
  Site: Tokyo
Opening: Sujichigaikaku

 1 P7f P3d  2 B2b+ S2b  3 B4e G65b 4 B3d P8d  5 R8h S6b
 6 S6h K4b  7 P6f K3b  8 K4h P6d  9 K3h P5d 10 S7g S5c
11 P7e S3c 12 B6g P5e 13 G65h K2b 14 P8f G3b 15 K2h P4d
16 S3h S5d 17 P8e P8e 18 R8e P8d 19 R8f G54c 30 B7f P1d 
21 S6h S6c 22 R8h P7d 23 P7d S7d 24 P7b R7b 25 R8d P8c 
26 R8h P7e 27 B8g P9d 28 B9f B5d 29 P8b N9c 30 P8a+ P9e 
31 B7d R7d 32 R8c+ 1-0


 Sente: Teruhiko Suzuki 7-dan
  Gote: Yaichio Ono 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
  Date: 1997 July 18th
  Site: Tokyo
Opening: Yodo Furibisha

 1 P7f P8d  2 G7h P3d  3 P2f P4d  4 P2e B3c  5 P5f R4b
 6 B6f P4e  7 G5h G3b  8 S6h P4f  9 P4f R4f 10 B3c+ N3c
11 B8c R4e 12 P5e P4f 13 B5f+ B7d 14 +B4e N4e 15 P4h B*9b
16 R*2f G4b 17 K6i B2i+ 18 R2i B2i+ 19 R2i N3g= 20 B8c S7b
21 B3h+ N2i+ 22 +B2i N2g 23 G5i N3i+ 24 +B3i R2g 25 B6e R3g+
26 +B4i S3b 27 N8c P6d 28 B3b+ G3b 29 N9a+ +R2h 30 +N8a S8a
31 K7i S7b 32 N5f S4e 33 N6d S6c 34 N7e S6d 35 N6c+ N5b
36 +N6d N6d 37 L6f P6c 38 S4d K6b 39 L6d P6d 40 S*4c G4c
41 S4c+ L4a 42 +S3b S5b 43 N3c L4d 44 N4a+ S5f 45 +N4b S6c
46 +N4c P4g+ 47 +N4d +P5g 48 L5h +P5h 49 +B5h R3i 50 P5d P5d
51 P5g S6e 52 +S4b +R1i 53 +S4c L5a 54 N7g S7f 55 P6f L7d
  0-1


 Sente: Kenji Waki 7-dan
  Gote: Shingo Hirafuji 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 P6f P6d 10 G56g S6c
11 P2f R5b 12 P2e P5e 13 P5e R5e 14 P5f R5a 15 P2d P2d
16 R2d P2c 17 R2h S5d 18 S5g G6b 19 S76h K3a 20 S4f P4d
21 P5e Sd4c 22 Sh5g G6c 23 S5f N7c 24 B7g P1d 25 P1f B3c
26 P3f P5d 27 P5d G5d 28 P5e P4e 29 P5d P4f 30 P4f P7e
31 P3e P6e 32 P3d S3d 33 P3e Sd4c 34 G3d N8e 35 B8f P6f
36 G3c N3c 37 G6f S5g 38 Gh6g P6h 39 K7h S6f+ 40 G6f G5g
41 P2d P2d 42 P2c G2c 43 G6g G6g 44 K6g P5e 45 S5c P4a
46 S5e G6e 47 G6f G6f 48 K6f S5c 49 P5c+ R5c 50 B7e S*4d
51 S4d S4d 52 B5c+ S5c 53 S4c P3b 54 B7d S5e 55 K5g G4b
56 S*3d B3i 57 K6h B2h+  0-1


 Sente: Hiroshi Kamiya 6-dan
  Gote: Daisuke Suzuki 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h K7b
 6 K7h S3b  7 G45h K8b  8 S5g L9b  9 B7g S4c 10 K8h K9a
11 S7h S8b 12 P8f G7a 13 S8g G5b 14 Gh6h P6d 15 G7i P7d
16 P2e B3c 17 Gh7h G6c 18 L9h P6e 19 K9i G6d 20 Gi8h R7b
21 P3f P7e 22 P7e P5d 23 B5i G7e 24 B3g B4b 25 P2d P2d
26 S6h P3e 27 B4f P6f 28 P6f G6f 29 P7c S7c 30 P6g G5f
31 B3e S8b 32 B2d N3c 33 P3e P3b 34 P3d S3d 35 R3h S2c
36 B1e B6d 37 B3g B3g+ 38 R3g P6f 39 P6f N4e 40 R2g P2d
41 P5h G6f 42 P4f B3h 43 R2f P6g 44 S6g G6g 45 G6g P6f
46 G6f R7i+ 47 P4e P7g 48 B4f P6h 49 G6g B4g+ 50 B6h +R6i
51 G5i +R5i 52 B5i +B5h 53 B3g +B6g 54 R6c G6h 55 P7i G*7b
56 Rf6f G6c 57 R6c+ S7h 58 +R6g S6g+ 59 N7d P7h+ 60 P7h P7c
61 B5c R5b 62 B7a+ S7a 63 P6b P5e 64 G7b P7d 65 G7a B8b
66 S7b B7a 67 S7a+ G8b 68 G7b R6b 69 B5e 1-0


 Sente: Yoshiyuki Kubota 4-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P6f S6b  4 R6h K4b  5 S3h K3b
 6 G65h P5d  7 P4f S5c  8 S7h B5e  9 G4g P7d 10 K4h P7e
11 P7e S6d 12 P7d P8e 13 B7g S7e 14 P5f P8f 15 P5e P8g+
16 S8g R8g+ 17 B9h +R8d 18 P5d G65b 19 K3i S*7f 20 K2h S4b
21 B8h P8g 22 B7i S8f 23 P4e +R7e 24 R4h P8h+ 25 B8h S78g+
26 P8b +S9h 27 L9h S8g+ 28 P8a+ B6g 29 +P9a B8i+ 30 L5g N5e
31 N6e +R6d 32 R5h +B6g 33 P5c+ +B5h 34 +P5b +B4i 35 S4i G5b
36 G4h P5d 37 P5c G5a 38 S5b R7h 39 G7i R7d+ 40 P4d +S8h
41 G8h +R7i 42 S5a= S5a 43 S4a K4a 44 P4c+ G4b 45 B6a S3b
46 P4d K3a 47 +P4b S4b 48 P5b+ 1-0


 Sente: Tadahisa Maruyama 7-dan
  Gote: Masakazu Kondo 4-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 B2b+ S2b  5 S8h S3c
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 S7g K8b  9 S4h S7b 10 P4f R5a
11 P3f P6d 12 G45h P7d 13 P6f S6c 14 S4g G7b 15 K8h P9d
16 P9f N7c 17 G7h G3b 18 S5f P8d 19 S6g P1d 20 S8f P8e
21 S7g G6b 22 P1f K7b 23 N3g R8a 24 S5f G5b 25 P4e S4b
26 G4g S5c 27 P2d P2d 28 R2d P5e 29 S6g P6e 30 P6e N6e
31 S76f P6d 32 P2c P5f 33 P5f N5g+ 34 G5g P6e 35 S7g B1c
36 B4f B2d 37 B2d S56d 38 B4f R2i 39 P6f P6f 40 G6f P6e
41 G5e S5e 42 B5e G6d 43 B6d S6d 44 S5e S5e 45 P5e P6f
46 N6d K7c 47 N5b+ P6g+ 48 B6b K6d 49 G6g B7i 50 K7h S6i
51 K7i S5h= 52 K8h S6g+ 53 G5d 1-0


 Sente: Hiroshi Kobayashi 4-dan
  Gote: Kunio Naito 9-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Mukaibisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f G3b  3 G7h P4d  4 P2e B3c  5 S4h S4b
 6 P5f S4c  7 K6i P3e  8 S6h S3d  9 S45g G4c 10 K7i R2b
11 B7g K6b 12 K8h K7b 13 P6f K8b 14 S6g G7b 15 P6e P2d
16 P2d B2d 17 P7e P2e 18 G5h B3c 19 P2g L9b 20 S7f K9a
21 G56g G4b 22 P8f G5b 23 P8e S8b 24 P9f P9d 25 P1f P1d
26 S4f P5d 27 P8d P8d 28 P3f P3f 29 R3h R2d 30 R3f G56b
31 P6d P6d 32 P5e P2f 33 P5d P5b 34 S5e P2g+ 35 P6c G66c
36 S4d B2b 37 P5c+ P5c 38 P2e R2e 49 R3d P3c 40 R3f B1c
41 R5f P5d 42 S4c= +P3h 43 P2f P5e 44 P2e P5f 45 R3b P5g+
46 R7b+ +P6g 47 S6g G*6b 48 +R6c G6c 49 G7b R6b 50 S8c R7b
51 S7b+ G*6b 52 R4b G7b 53 R7b+ S*8c 54 +R6c +P2i 55 +R6a +P1i
56 G6b L8e 57 P8f N6e 58 B4d L8f 59 K9h L8i+ 60 +R8a 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Hirotaka Nozuki 4-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 P2f S5c 18 P1f P8e 19 P1e P5e 20 P5e B5e
21 G5f B7c 22 G6e P4e 23 G7d B5e 24 P5f B4d 25 P4f S5d
26 R4h P4f 27 S4f P4e 28 S4e B2f 29 R2h S4e 30 R2f P5g
31 B5g S5f 32 B4f P7c 33 G6c S*6g 34 G7i P8f 35 P8f P8e
36 K8g R8d 37 P8e R8e 38 P8f R4e 39 P3e S4g+ 40 B6d +S5h
41 P3d S4d 42 P4f R3e 43 B*3a K1b 44 P1d P1d 45 P1c N1c
46 L1d K2a 47 L1c+ P4b 48 B64b+ Gc4b 49 B4b+ L1c 50 G3a G3a
51 R2c+ G*2b 52 +B3a K3a 53 N4c 1-0


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
  Date: 1997 September 2nd
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f S3b  7 G45h G45b 8 B7g K7a  9 K8h P6d 10 S5g B3c
11 P6f P4e 12 P2e P3e 13 R3h S4c 14 S7h K8b 15 G6g P9d
16 P9f P5d 17 P8f R3b 18 P1f P1d 19 S8g P7d 20 G7h G6c
21 P4f P4f 22 S4f S3d 23 P3f R4b 24 P4g P3f 25 R3f P3e
26 R2f R4a 27 R2h N7c 28 P2d P2d 29 P6e P2e 30 P6d G6d
31 P2b P6f 32 P2a+ G6e 33 G5g P4e 34 S3g R2a 35 P6g G6d
36 P6f P5e 37 P5e P3f 38 S3f P3e 39 S2g B5e 40 P4f G6c
41 G5f R5a 42 G5e R5e 43 P6e R6e 44 B3c+ R6i+ 45 +B3d P6g
46 P6d G6d 47 P9e P9e 48 B5c G5d 49 B3e+ P5b 50 N6f G6d
51 P5c P9f 52 P9c L9c 53 P9h N6e 54 P5b+ N7g+ 55 K7g +R8i
56 P6e N7c 57 N7d G7d 58 +P6a K9b 59 S7a L9e 60 S8b= N6e
61 K6f K8b 62 +B7a K7c 63 +B6b K8b 64 +B7a K7c 65 +B6b K8b
66 +P7a P5d 67 +B7b K9c 68 S8b 1-0
  
  
 Sente: Norihiro Yagura 4-dan
  Gote: Shingo Hirafuji 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
  Date: 1997 September 8th
  Site: Osaka
Opening: Anaguma vs Shikenbisha
  
 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h S3b
 6 K7h P9d  7 P5f S7b  8 S5g K6b  9 G45h K7a 10 P9f G45b
11 B7g K8b 12 K8h P6d 13 L9h P4e 14 P6f P3e 15 R3h S4c
16 K9i R3b 17 S8h B2b 18 G7i S5d 19 Gh6h P1d 20 R2h R3d
21 R2f B1c 22 P5e Sd6c 23 S5f N3c 24 P6e P6e 25 S6e P6d
26 S5f P2d 27 P2d B2d 28 S6g P2e 29 R5f S7d 30 P7e S7e
31 P5d P5d 32 P5e G6c 33 P2c B1c 34 P5d P5b 35 S7f S8d
36 P6e P9e 37 P9e B3a 38 P2b+ B2b 39 P6d G5d 40 P8f B3a
41 P8e S9e 42 B9e B6d 43 B7g P9g 44 L9g L9g+ 45 S9g L5e
46 R6f B9g+ 47 N9g P9f 48 B8f P9g+ 49 B9g P6d 50 S8g N9e
51 S9f G6e 52 R8f P9d 53 P6c G7e 54 R8i G7f 55 L8h P6e
56 P7g S8g 57 L8g N8g+ 58 S8g G8g 59 R8g S9f 60 S6b L7a
61 Gh7h S8g+ 62 G8g R2h 63 P9c N9c 64 B3i R3h+ 65 B97e P8d
66 B8d R8d 67 B8d P8c 68 N7d P7d 69 S*7c S7c 70 B7c+ L7c
71 S*7a K7b 72 S6a= K6c 73 R6b 1-0


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h K4b  4 K4h K3b  5 K3h P8d
 6 K2h P5d  7 S7h B3c  8 S6g S5c  9 L1h K2b 10 K1i P8e
11 B7g L1b 12 S5f S4d 13 P4f P5e 14 S4g K1a 15 P6e R8d
16 S2h S2b 17 G3i G3a 18 G5h G5a 19 P9f G54a 20 Gh4h G43b
21 B6f R7d 22 B7e B4b 23 B4b+ Gb4b 24 P6d P6d 25 B6c R8d
26 N7g B5i 27 R6g P6e 28 B7b+ R7d 29 R6e B7g+ 30 R6a+ +B9i
31 P6c P5f 32 S5f L5c 33 P6b+ L5f 34 +P5b G5b 35 +R5b R7f
36 P5f Sd3c 37 G4a S*4b 38 G3a S23a 39 +B8a P5a 40 +R8b R7i+
41 N5d P6b 42 P7g +B7g 43 +R7c P7f 44 +B9a +B4d 45 N4b+ Sc4b
46 P4e +B3e 47 P4d N2f 48 P4c+ P4g 49 +P4b +R3i 50 S3i P4h+
51 +R2c G2b 52 +B5e G4d 53 +P3a G2c 54 R4a 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 S3g S6c 14 K5h B8h+ 15 S8h S2b
16 P3e S3c 17 P3d S3d 18 G3h P4d 19 P7e K4b 20 R8f R8f
21 P8f P3f 22 S2h S7b 23 B9f K3a 24 R4a K2b 25 P1e P1e
26 B8g P6e 27 B6e P5d 28 B5d P5f 29 P3c P5g+ 30 K5g R5e
31 P5f B2d 32 P4f R5d 33 P3b+ K3b 34 G3a K3c 35 G2a B6d
36 G1a B64f 37 K6f B5g+ 38 K7g R5f 39 L4i B3e 40 N6h R5d
41 P5e R8d 42 G4g +B7e 43 S8g +B6e 44 G4f +B3b 45 G3e +B4a
46 B2b K4b 47 G3d K5a 48 S5c G5b 49 B4d+ R4d 50 G4d R5i
51 R2a 1-0


 Sente: Masahiko Urano 7-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g B6d 13 N3g P7d 14 B6h G4c 15 K7i K3a
16 R3h K2b 17 P1f P8e 18 K8h S5c 19 S5g P1d 20 P6e B7c
21 S56f B8d 22 B4f B7c 23 B5g R6b 24 P7e P6d 25 P7d B8b
26 S7f P6e 27 S76e P8f 28 P8f B3g+ 29 R3g N4e 30 R3h N5g+
31 G5g B4i 32 R3i B2g+ 33 R7i +B3g 34 B5a R8b 35 B9e+ S6d
36 S6d +B6d 37 S*7e P9d 38 +B5a +B3g 39 Gg6g P8e 40 P8e S5h
41 Gg6h S4g= 42 G76g S4b 43 +B4a P6e 44 S7g P5e 45 P1e P1e
46 P1c G3a 47 P7c+ N7c 48 +B7d N8e 49 Sg8f S5f+ 50 P8c R7b
51 P7c R6b 52 P6c R5b 53 +B8e +S6g 54 G6g P5f 55 P6b+ R5e
56 R7g +B1i 57 K8g +B4f 58 N3h +B3f 59 S6d R4e 60 +P5b R4i+
61 +P4b Ga4b 62 K7f +R8i 63 P8b+ G5d 64 S*5e N9c 65 +B8d G6d
66 S6d S9e 67 R8g +R8g 68 K8g R8i 69 G8h R8h+ 70 K8h S8f
  0-1


 Sente: Manabu Senzaki 6-dan
  Gote: Kazuo Ishida 9-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 S7g P7d  9 P2f S65c 10 B7i P6d
11 P2e G5b 12 G7h P5e 13 P5e B5e 14 P2d P2d 15 B2d P2c
16 B4f B2b 17 K6i R6b 18 P3f S5d 19 B3g N7c 20 S5g R6a
21 S4f P4d 22 P5e Sd4c 23 K7i G6c 24 P3e R5a 25 G5f N3c
26 B2f P4e 27 S5g P3e 28 B3e P3d 29 B2f S5c 30 P4f P4f
31 S4f P4e 32 S5g S54d 33 S56h P1d 34 P1f P3e 35 P3f N2e
36 P3e N8e 37 S8f S5e 38 G4e S5f 39 P4d S4d 40 G3d P4c
41 P2d P2d 42 P2c B3a 43 G4d P4d 44 P3d S5g+ 45 S3c G5h
46 S3b= K3b 47 B4d S6i 48 P3c+ K4a 49 P4b 1-0


 Sente: Nobuyuki Ouchi 9-dan
  Gote: Yoshiharu Habu Oi
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Nakabisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 P5f P3d  3 P6f S6b  4 S6h P5d  5 R5h K4b
 6 K4h K3b  7 K3h G65b 8 K2h S5c  9 L1h B3c 10 K1i K2b
11 S2h P8e 12 B7g S3b 13 S5g P4d 14 P6e P6d 15 P6d S6d
16 R6h R6b 17 P8f S6e 18 P8e P6f 19 P8d S7f 20 B6f P6e
21 B8h R8b 22 P7g S8g+ 23 B7i R8d 24 P8h B2d 25 P4f +S8f
26 R6e P6d 27 R6h +S8e 28 R4h +S7e 29 P4e P4e 30 R4e P6e
31 G7h R6d 32 P6g G4c 33 G3i P4d 34 R4i P1d 35 P1f P6f
36 S6f +S6f 37 B2d P2d 38 B7e +S6e 39 B6d +S6d 40 P4e P4e
41 R8d S5h 42 R4h B7e 43 R8a+ B4h+ 44 G4h R5i 45 P4d G3c
46 N4c B4b 47 B6h R8i+ 48 G7i S5i= 49 G4i +R9i 50 G5i G4d
51 S3a G3a 52 N3a+ B3a 53 +R3a K3a 54 B5c L4b 55 B6d+ P6c
56 +B6c N4f 57 G4h N3e 58 P4g R3h 59 G3h N3h+  0-1


 Sente: Keiichi Sanada 6-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 7-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 P1f P7d 13 P1e B6d 14 N3g K3a 15 L1g P8e
16 R1h K2b 17 N2e S2d 18 N1c+ S1c 19 P1d S2d 20 P1c+ N1c
21 P1d N2e 22 P1c+ K3c 23 +P2c G2c 24 L1a+ P1g 25 R3h N1e
26 B4f N2g+ 27 R3i P1h+ 28 P1d G2b 29 B6d P6d 30 L1c +P2h
31 R5i +P3h 32 S5g N3g= 33 K7i S2e 34 L1b+ G3b 35 B1c K2c
36 +La2a K1d 37 +La2b G34c 38 P3e S5c 39 P3d G3d 40 S4f B2f
41 P1f S1f 42 +L3b N4i+ 43 R6i P4e 44 P6e P4f 45 P6d P6b
46 R6e P3e 47 +L3c G4d 48 B3a+ K2e 49 +B4a S6a 50 P4f +P4h
51 G5g P5e 52 P4e S5d 53 R6f S4e 54 P5e P3f 55 P4f B3e
56 K8h G5e 57 +B2c P8f 58 P8f P5f 59 Gg6g B4f 60 P6c+ P6c
61 G5f S5f 62 R5f G5f 63 +B5f P8g 64 K8g B6d 65 P6e B7c
66 P1g +N1g 67 P1h +N1h 68 P1i B1i+ 69 P3g K2f 70 +B4f +B3g
  0-1


 Sente: Kaishu Tanaka 8-dan
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 3
Opening: Sangenbisha Anaguma

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f S4b  5 S5g P5d
 6 R7h P8e  7 B7g G65b 8 K4h S45c 9 K3h K4b 10 K2h K3b
11 L1h P7d 12 K1i P6d 13 P3f P6e 14 P3e P6f 15 S6f P3e
16 R3h S4d 17 S2h Sb5c 18 G3i R6b 19 G5h S4b 20 P3d N7c
21 G6g P9d 22 P4f P1d 23 P7e P7e 24 P4e S4e 25 R3e P4d
26 P7d N6e 27 B6h G4c 28 P7c+ R6a 29 R3h S3d 30 +P7b R6c
31 S7e P4e 32 P6f P3e 33 L9h B4d 34 S7d R6d 35 S8e P7g
36 P6e R6e 37 S7f R6c 38 B7g P4f 39 R4h P6f 40 G6h P7e
41 S7e R6e 42 P7f P6g+ 43 B4d G4d 44 R4f P4e 45 R4g +P6h
46 B7d B5h 47 R7g +P6g 48 B6e +P7g 49 B7d G3a 50 +P6b B7f+
51 S6d R6i 52 B6c+ R3i+ 53 S3i G4i 54 S2h G3h 55 +P5b +B6f
56 +P4b G4b 57 R5h Gi3i 58 S3i +B3i 59 R3h +B3h 60 S2h R6h
61 G3i +B2h 62 G2h S3i 63 G*3h S2h+ 64 G2h S3i 65 P3h S2h+
66 K2h G4h 67 S4a K3c 68 R3a K2d 69 N1f K1c   0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Kosuke Tamura 4-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
  Date: 1997 November 5th
  Site: Tokyo
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 G7h B8h+ 5 S8h S2b
 6 S4h S3c  7 P4f K6b  8 S4g K7b  9 K6h S6b 10 G5h P7d
11 P9f P9d 12 P8f P6d 13 P6f S6c 14 S8g P8d 15 K7i G6b
16 K8h N7c 17 S5f R5a 18 P3f G3b 19 N3g P1d 20 P1f S4d
21 P2d P2d 22 R2d P6e 23 P6e P3e 24 N7g P3f 25 N4e S4e
26 P4e N6f 27 G56h N7h+ 28 G7h G6f 29 B3e P6a 30 S6d S6d
31 P6d S6i 32 S6c G6c 33 P6c+ K6c 34 P6d K6d 35 P6e N6e
36 S6e G6e 37 N6e K6e 38 N7g K6d 39 N5f 1-0


 Sente: Tadahisa Maruyama 7-dan
  Gote: Osamu Katsuura 9-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
  Date: 1997 November 13th
  Site: Tokyo
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 B2b+ S2b  5 S8h S3c
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 S7g S6b  9 S3h P5e 10 P4f P5f
11 P5f R5f 12 G6h R5a 13 S4g K8b 14 P3f G7b 15 P6f P6d
16 P9f P9d 17 P7e S6c 18 G6g P7d 19 P7d S7d 20 P7f S6c
21 P5f P7d 22 N3g P8d 23 G5h N7c 24 R2i P1d 25 P1f G3b
26 P8f S4d 27 P2d P2d 28 R2d P3e 29 P3e P5e 30 P4e P2c
31 R2i S3e 32 P3f S2d 33 P5e R5e 34 P5f R5a 35 B4f S3c
36 P7e P7e 37 P7f P9e 38 P9e P9g 39 L9g P9h 40 S8h P7f
41 P9d P9i+ 42 S9i L9d 43 L9d P9c 44 G7f P9d 45 P7d S7d
46 L7e S7e 47 G7e P7d 48 G6d L6b 49 G7c G7c 50 N6e P6d
51 N7c+ K7c 52 P7e K6c 53 P7d N5d 54 B3e P4d 55 G7c K5b
56 S5e P5g 57 B5g P6e 58 S5d K4b 59 P5e L5f 60 G6b L5g+
61 G5a B9f 62 K7g 1-0


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
  Date: 1997 November 27th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 B6h P9d 14 K7i P9e 15 S3g L9c
16 S4f R9b 17 P5e P5e 18 S5e N7c 19 S8h G54c 20 N3g P5d
21 S4f B4b 22 P2f S2d 23 R3h K3a 24 N7g K2b 25 K8i N8e
26 N8e P8e 27 P3e N8d 28 P3d P9f 29 P9f N9f 30 S9g P9h
31 L9h P7e 32 N8d R9a 33 N2e P7f 34 P9b R7a 35 P7b R8a
36 S3e S3e 37 R3e R8d 38 S3c B3c 39 P3c+ N3c 40 N3c+ G33c
41 N2e P3d 42 N3c+ G3c 43 R7e N7g 44 B7g P7g+ 45 R7g P8f
46 N2e P8g+ 47 R8g R8g+ 48 G8g R6i 49 G7i R6g+ 50 S9f N9g
  0-1


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Ichiro Hiura 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
Opening: Mukaibisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 G45h R2b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 S4h S4b  8 P5f K8b  9 P9f L9b 10 S5g K9a
11 B7g S8b 12 K8h G7a 13 S7h P5d 14 P8f S5c 15 P6f P7d
16 G6g R7b 17 S8g P7e 18 P7e R7e 19 P7f R7b 20 G7h P4e
21 P8e R4b 22 B8f G5b 23 N7g R4a 24 P9e Gb6b 25 L1h S4d
26 P2d P2d 27 P3f P1d 28 P1f Gb7b 29 S6h P5e 30 P3e S3e
31 B5c+ P4f 32 +B5b R4d 33 P4f R4f 34 +B3d S4d 35 +B2d R4i+
36 +B5g P2g 37 R2g P5f 38 +B5f S5e 39 +B6e P6d 40 +B5d P2f
41 R2f P2e 42 R2e P2d 43 R2f P5h 44 P3d B4d 45 R2d P5i+
46 R2a+ +P5h 47 P8d +P6h 48 Gg6h B3e 49 P4f S6f 50 P6i S7g+
51 G77g N8e 52 S*8f N7g+ 53 S7g S6e 54 +B4e B4f 55 P5g G6f
56 P8c+ G8c 57 N7e G7g 58 G7g S7d 59 P8d +R4h 60 G6h G8d
61 N7c P5d 62 +B5d 1-0


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f P1d  9 P9f P9d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 K6h S5d 13 K7i P6e 14 S5f G5b 15 R6h R6b
16 P6f P6f 17 S6f K4a 18 S7g P6d 19 G5h B3h 20 R6i B2g+
21 P8f P8f 22 P8c S6e 23 B7a R6a 24 B8b+ S5f 25 P5f P6e
26 S8f P6f 27 P6b R6b 28 +B7a S5a 29 +B6b G6b 30 S7g S6g
31 G56g P6g+ 32 R6g P6f 33 S6f +B4i 34 R7g G8f 35 P6c G5b
36 S6a G6c 37 S*5b S5b 38 S5b+ K5b 39 R8b P6b 40 R8a+ B4h
41 +R2a S3a 42 S3c B6f+ 43 S3b+ G6d 44 N5e S8h 45 K8h +B7g
46 N7g P8g   0-1


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Masaki Izumi 7-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f P1d  9 P9f P9d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 G5h S3c 13 K6h P6e 14 S5f S5d 15 K7i K4b
16 P3f G5b 17 N3g K3a 18 K8h P7d 19 P2e B6d 20 R4h N7c
21 G56h G6c 22 R4i P4d 23 R4g S4c 24 L1h P5d 25 R4i G6b
26 B2f P5e 27 S4g S5d 28 S3h G5c 29 P4e P8f 30 P8f Gb4c
31 G8g P4e 32 N4e S4e 33 R4e P8e 34 P8e P9e 35 P9e N8e
36 S8f P9f 37 L9f N8d 38 R4i N9f 39 G9f L9e 40 P8c R8c
41 P8d L9f 42 P8c+ L4d 43 R9b P4b 44 B4d B8f 45 B5c+ L9g+
46 K7i B5c 47 R4c+ +L8h 48 K6i G7h 49 G7h +L7h 50 K5h +L6h
51 K6h B8f 52 L7g 1-0


 Sente: Kazuyoshi Nishimura 8-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h K4b  4 K4h K3b  5 K3h P5d
 6 K2h P8d  7 S7h B3c  8 B7g K2b  9 G65h S5c 10 P4f L1b
11 P6e B7g+ 12 S7g P8e 13 S3h K1a 14 B5f S2b 15 B3d G65b
16 P3f P5e 17 G4g P7d 18 P1f G3b 19 P1e N7c 20 N3g R8d
21 B4e P4d 22 B3d G54c 23 B1f P8f 24 S8f P7e 25 P2f P4e
26 P4e P5f 27 G5f P7f 28 P6d P6d 29 B4c+ G4c 30 G3b P3e
31 S7e R8g+ 32 S6d P6g 33 S5c+ G5c 34 R4h +R8i 35 P4d P4g
36 R4g B6i 37 S4b B4g+ 38 S4g R2i 39 K2i +R4i 40 B3i +R4g
41 G2a K2a 42 R5a N3a 43 S3a+ S3a 44 N3c K2b 45 N3d K3b
46 R4a+ K3c 47 +R3a G3b 48 N4e +R4e 49 G4e G3a 50 R5a R2g
51 S2h B4g   0-1


 Sente: Nobuyuki Yashiki Kisei
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f P6d  9 S4g S6c 10 G5h G5b
11 K6h P7d 12 P3f N7c 13 N3g R8a 14 P6f P9d 15 P9f K6b
16 K7i K7b 17 S5f P5d 18 P1f P1d 19 K8h G6b 20 P2e S3c
21 G4g G5b 22 S6g G6b 23 P5f G5b 24 R5h G6b 25 P5e P5e
26 R5e B2g 27 G4h B3f+ 28 P7e P7e 29 B3h S4d 30 R5i S3e
31 P7d S4f 32 P7c+ G7c 33 N4i P5e 34 P6e +B5d 35 S66f G4b
36 R6i S7d 37 P6d G6d 38 P6e G6c 39 G5g S3e 40 P6d G6d
41 B7d G7d 42 S5e +B5e 43 S6c K7c 44 S7d+ K7d 45 R6b+ B5d
46 G6f 1-0


 Sente: Tsuneo Kikuchi 6-dan
  Gote: Akio Ishikawa 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 4
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 K4h K4b  5 S3h K3b
 6 P1f P5d  7 S7h B3c  8 S6g S5c  9 G65h K2b 10 P3f G65b
11 P4f L1b 12 N3g P4d 13 P1e P8e 14 B7g K1a 15 P6e S2b
16 S6f G3a 17 P5f P7d 18 K3i B5a 19 K2h P9d 20 P9f B8d
21 G4g Gb4b 22 P2f Gb3b 23 K2g N7c 24 S5g R6b 25 S4h G4c
26 B8h R3b 27 P4e P3e 28 P3e P5e 29 P7e P4e 30 P6d P6d
31 B5e B7e 32 P1d P1d 33 N2e G4d 34 B8h P8f 35 P8f P8g
36 B7i P2d 37 P1c N1c 38 N1c+ L1c 39 R7h N2c 40 K2h N3e
41 G3g P3f 42 G3f B6f 43 R7d P7b 44 P1e P1e 45 P1d L1d
46 P1c S1c 47 N2c K2b 48 N3a+ R3a 49 B5g B5g+ 50 S5g B6i
51 G*3g N4f 52 P3d N3h+ 53 Gi3h R3d 54 B5b R3c 55 S4h S4i
56 B4a+ P5g 57 N4g S3h+ 58 G3h P5h+ 59 S2c R2c 60 N3e G3e
61 G3e +P4h 62 N3d K1a 63 G4h N3f 64 G3f B3f+ 65 G*3g +B3g
66 G3g P3f 67 P1b K1b 68 +B2c K2c 69 N3e K1b 70 B2c K2a
71 R5a B3a 72 R7g P5g 73 R5g S4h   0-1


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Hiroyuki Miura 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5, Sennichite Replay
  Date: 1997 December 22nd
  Site: Tokyo
Opening: Sangenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R3b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 P5f S4b  8 G45h G45b 9 P9f K8b 10 P9e P5d
11 S5g S5c 12 P8f P7d 13 K8g L9b 14 S7h K9a 15 B7g S8b
16 K8h G7a 17 S8g Gb6b 18 G7h Gb7b 19 P1f P1d 20 P6f P4e
21 G56g S4d 22 P8e P3e 23 B8f B5a 24 R2f R3d 25 S6h P3f
26 P3f B6b 27 S7g P7e 28 B7e S5e 29 R2g S6d 30 B8f N1c
31 P6e Sd7c 32 P5e P4f 33 P4f S7d 34 B4b+ R3f 35 P5d R4f
36 P5c+ B7c 37 +B3c R4h+ 38 +B1a B1i+ 39 L7e S7e 40 P7e P4d
41 R2f +B5e 42 +B2b +B4e 43 R6f N2e 44 +B1c P3e 45 +B1d +R2h
46 P2f P7f 47 S87f +R7h 48 K7h G5e 49 +B2e G6f 50 S6f L8f
51 S*7g R2h 52 R5h R2i+ 53 S8f P3f 54 L7d L7c 55 L7c+ N7c
56 G*5f N4f 57 R5g +R3h 58 L6h N5h+ 59 G4e +N5g 60 G5g P4e
61 N7d L8h 62 N8b+ Gb8b 63 N7d L8i+ 64 N8b+ G8b 65 S7a G*8a
66 S8b= G8b 67 S87g N8f 68 K8g +L9i 69 P7d +L9h 70 K8f N8d
71 +P6c 1-0


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki Kisei
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 S3g P8e 14 S4f G54c 15 N3g S7c
16 R5h S6d 17 B5g B4b 18 K7i K3a 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R3h K2b 22 K8h P7e 23 P6e S6e 24 P7e P7f 25 S7f P6d
26 R6h S7f 27 G7f S2g 28 P6e S3f+ 29 P6d B3c 30 S7g P5e
31 P6c+ P5f 32 B3i +S4g 33 S5e P5g+ 34 R6d +P5f 35 P5d P5b
36 +P7b R7b 37 R6a+ P7a 38 S6d +S3g 39 S6c= R9b 40 S5b+ G5d
41 P4c P4e 42 P4b+ G4b 43 +S4b R4b 44 G3a N6d 45 G6f +S3h
46 +R5a +S3i 47 +R4b B4b 48 R3b K1c 49 G2a S3c 50 N2e K2d
51 N3c+ B3c 52 S2e K3e 53 R3c+ N4b 54 G5f N5f 55 B5g K2f
56 S3d R3h 57 P2h N3d   0-1


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Eisaku Tomioka 7-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 P6f P3d  3 S7h S6b  4 P1f P5d  5 R6h K4b
 6 S3h K3b  7 P1e B3c  8 S6g K2b  9 P4f P8e 10 B7g S5c
11 P3f L1b 12 N3g P4d 13 P4e K1a 14 P6e G3b 15 P3e P3e
16 N2e B2b 17 P4d B4d 18 P6d B7g+ 19 N7g P6d 20 N1c+ N1c
21 P1d N2e 22 P1c+ L1c 23 L1c+ P1b 24 L3d P1c 25 L3b+ R3b
26 B4c L4a 27 B2e+ L*4c 28 P4h B3f 29 +B3f P3f 30 P3c R3c
31 N2e R3d 32 N1c+ P1b 33 +N2c P2b 34 P3e R3e 35 B1c P3g+
36 +N1b K1b 37 B3e+ +P4h 38 R4h L4h+ 39 K6h N5e 40 +B3d B2c
41 P1c 1-0


 Sente: Kozo Arimori 6-dan
  Gote: Kenji Kanzaki 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Nakabisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 R5h K4b
 6 K4h K3b  7 K3h G65b 8 K2h B3c  9 S3h S5c 10 S5g K2b
11 S4f S4d 12 P3f P8e 13 B7g L1b 14 Sf3g K1a 15 P4f S2b
16 S4g Gb4b 17 G3h Gb3b 18 P1f P1d 19 S2f B4b 20 P6e P8f
21 P8f P7d 22 N3g N7c 23 R6h P7e 24 R6f Ga3a 25 P1e P1e
26 P7e B7e 27 R7f P7d 28 B6h P2d 29 P1d L1d 30 P4e Sd3c
31 P3e P3e 32 R7e P7e 33 B7a R7b 34 B3e+ P3d 35 +B3f G2c
36 P6d R8g 37 P6c+ R9b 38 P4d P4d 39 P3b G3b 40 +B5d R8i+
41 P7i +R9i 42 P6b S3a 43 +P5c L5a 44 B4f L5c 45 +B5c N6e
46 L*1h +R9g 47 S1e L1e 48 L1e P1c 49 L1c+ N1c 50 P1d P1b
51 L*1f Sa2b 52 P1c+ P1c 53 +B5d L4c 54 N5e N5g+ 55 B5g +R5g
56 N4c+ N4e 57 N4e S4i 58 +N3b 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Akio Ishikawa 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Mukaibisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 P2e B3c  4 S4h P9d  5 G45h R2b
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 P9f S4b  9 P5f K8b 10 P3f S7b
11 S6h G45b 12 S65g S4c 13 S4f R3b 14 P3e P5d 15 P3d S3d
16 P2d P2d 17 R3h P3g 18 R3g P4e 19 B3c+ R3c 20 B6f P3f
21 R3f P4f 22 B3c+ S4e 23 R3e N3c 24 R3c+ S5f 25 +R2d B5e
26 N*7g P4g+ 27 S4g S4g+ 28 G4g B1i+ 29 P5c G5c 30 P9e P9e
31 P9c L9c 32 P9d L9d 33 P9c L9a 34 R4a S5b 35 R1a+ B3h
36 G5g B2i+ 37 L9b L9b 38 P9b+ K9b 39 P9c N9c 40 L9e L9e
41 P9d P8d 42 P9c+ K9c 43 +R2i +B2i 44 +R6a R9h 45 L8h S76a
46 B7a L8b 47 N*8e P8e 48 N8e K9d 49 G9c K8d 50 B5c+ L7g
51 N7g N8f 52 +B8f R8h+ 53 K8h R9h 54 K7i S8h 55 K6h S7g=
56 K5i N4g 57 G4g S8f= 58 R9d K8e 59 P8f K9f 60 S8g K8g
61 L8i 1-0


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 P3f P4d 12 B7i G54c 13 S3g S5c 14 B6h P9d 15 K7i P9e
16 K8h P7d 17 P3e P3e 18 B3e N7c 19 B4f P6d 20 S3f N8e
21 S8f S3d 22 R3h B4b 23 P1f P1d 24 B5g P2d 25 P2f B5a
26 P3e S4e 27 S2g N9g+ 28 S9g P8e 29 N3g P9f 30 S9f P9e
31 N4e P4e 32 S8e R8e 33 P3d P9f 34 N3c N3c 35 P3c+ G33c
36 N3e G44d 37 P3d G33d 38 N2c+ K5b 39 P3e P4f 40 P4f G33e
41 S8f R8b 42 P4e P3g 43 R3g P3f 44 S3f G2f 45 R3i G4c
46 S3e P3h 47 R2i P8e 48 S7g P9g+ 49 N9g P9f 50 R2f P9g+
51 L9g L9g+ 52 K9g S9f 53 K8h N8f 54 L4d G4d 55 P4d L4a
56 G9c R8d 57 G9e N7h+ 58 K7h N8f 59 P8f P8f 60 G8d P8g+
61 K6h B8d 62 R4f B9c 63 P4c+ L4c 64 P4d +P7g 65 G7g 1-0


 Sente: Tadahisa Maruyama 7-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 P1f P1d  8 P9f S3c  9 S3h S7b 10 P4f P9d
11 S4g P6d 12 G5h S6c 13 K6h S5d 14 P3f K4b 15 K7i P6e
16 S5f P7d 17 N3g G5b 18 K8h P4d 19 R4h K3a 20 L1h B7c
21 R4i R6b 22 G56h B6d 23 S4g K2b 24 P5f N7c 25 S5h R8b
26 S5g R6b 27 P2e R8b 28 R4h G54b 29 B2h R8d 30 P4e P9e
31 P9e P7e 32 P7e P4e 33 N4e B2h+ 34 N3c+ G43c 35 R2h P7f
36 S7f N6d 37 G67g B4d 38 S5e S5e 39 P4e S5f 40 P4d S5g+
41 P2d P2d 42 P2c K2c 43 P4c+ Gb4c 44 B4a S3b 45 B6c+ P9h
46 +B7c N7f 47 G7f R4d 48 L9h R4i+ 49 P2e P2e 50 P5i P7g
51 Gf7g +R5i 52 N4e G2d 53 B5a P4b 54 P4d G4d 55 +B4f P3e
56 B4b+ P9g 57 L9g P7f 58 G7f S5e 59 +B3g P4h 60 G6e S5f
61 G6f S6i 62 G7i +R5h 63 K7g S6g= 64 P8f Si7h= 65 P5i P7f
66 G7f S6h=  1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Round 5
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 S3g S6c 14 G3h B8h+ 15 S8h S2b
16 P3e P3e 17 S4f S3c 18 S3e P3d 19 S4f G5b 20 K5h P4d
21 P9f K4b 22 P7e K3a 23 S3g K2b 24 R8f P8e 25 R7f P9d
26 S7g G54c 27 P9e P9e 28 P9d L9d 29 B6a R8d 30 P9b B5d
31 P9a+ Gc4b 32 +P8a S5b 33 B5b+ G5b 34 R5f R8a 35 S4f P9f
36 S5e B*2g 37 G3i B6e 38 R6f P9g+ 39 L9g P9f 40 L9f P8f
41 S8f L9f 42 P3f L8d 43 G2h L8f 44 P8f S6i 45 K4h B3f+
46 R3f S7h+ 47 R6f +S8i 48 L3i G4e 49 S*4f N3f 50 L3f G3f
51 G3h G4f 52 R4f B8g+ 53 P1e S3e 54 R5f +B6e 55 P1d +B5f
56 P5f R8f 57 P1c+ L1c 58 L1c+ N1c 59 P1d N2e 60 P1c+ K3a
61 +P2c G2c 62 N1e G2d 63 P3b K4b 64 B3a K5a 65 S6d L3f
66 G2h R8h+ 67 L5h +R6h 68 B7b R3h 69 G3h L3h+ 70 K3h +R5h
71 L4h L3g   0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Quarterfinal
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P2f P8d  2 P7f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f S3c  9 P1e K4b 10 P3f S8c
11 S3g S8d 12 P9f P9d 13 S6f G5b 14 P2e K3a 15 S4f P9e
16 P9e S9e 17 L9e L9e 18 B6a L9h+ 19 N7g P8f 20 P8f G54b
21 S8c R6b 22 B7b+ R7b 23 S7b= L4d 24 S65e B7d 25 S4d P4d
26 L5f P4e 27 S3g P8g 28 R9a P8h+ 29 G6h +P8g 30 N8e +L8h
31 R8a+ K2b 32 K4h +L7h 33 G7h +P7h 34 L2f +P6h 35 P2d P2d
36 N1f +P6g 37 N2d S4d 38 N7c+ +P5g 39 K5g S7g 40 N3b+ K3b
41 G6g B9c 42 P6f S6f+ 43 G6f N6e 44 K4h B6f 45 K3h B5g+
46 +N7d +B5f 47 S6c= N5g+ 48 L2c+ 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Quarterfinal
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h P9d  5 G45h R2b
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 P9f S4b  9 P5f G45b 10 S5g K8b
11 P8f S7b 12 K8g P5d 13 S7h P6d 14 P3f S4c 15 S4f R3b
16 P3e P8d 17 P3d S3d 18 R3h P4e 19 B3c+ R3c 20 S5g S4c
21 R3c+ N3c 22 P3d S3d 23 R3a S4c 24 R1a+ R3i 25 B3a P4f
26 P4f P4b 27 B2b+ B4d 28 S6f R2i+ 29 P3d S3d 30 +R3a N7d
31 +B3c B3c 32 +R3c N8f 33 L8h N7h+ 34 K7h +R1i 35 N7e S4c
36 +R3a L5a 37 L8d P8c 38 L8c+ S8c 39 N8c+ K8c 40 P8d K8d
41 S7e K9c 42 +R5a Gb5a 43 L8e P8c 44 P8d N8f 45 K8h B4d
46 K9g P8d 47 S8d K8b 48 S8c+ K7a 49 S6c N9h+ 50 L9h 1-0


 Sente: Kozo Arimori 6-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki Kisei
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Quarterfinal
Opening: Nakabisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 R5h P5d  5 K4h K4b
 6 K3h K3b  7 S6g S5c  8 B7g B3c  9 P6e S4d 10 K2h K2b
11 S3h G3b 12 P4f L1b 13 R6h P8e 14 S5f S5c 15 B3c+ N3c
16 N7g G5b 17 G7h P4d 18 P7e P8f 19 P8f R8f 20 P8g R8b
21 R6f G54c 22 P8f P7d 23 P7d B7e 24 R7f B5g+ 25 P8e P7e
26 R8f R7b 27 G6g +B4f 28 P8d R7d 29 P6d P6d 30 B6c P8e
31 B7d+ P8f 32 Sf4g +B2d 33 R8b P7f 34 N8e P7g+ 35 G5f +P6g
36 R8a+ +P5g 37 G5g +B5g 38 P5h +B6f 39 +R9a R7i 40 +B5b G*4b
41 +B6c R9i+ 42 P4h L4e 43 L4f L4f 44 S4f L4e 45 S4e P4e
46 L2f P1d 47 N3f S3e 48 P1f +B5e 49 L5g +B6e 50 N7c+ S2f
51 P2f +R4i 52 S4i L2g   0-1


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Quarterfinal
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h K4b  4 K4h K3b  5 K3h P5d
 6 K2h P8d  7 S7h G65b 8 L1h B3c  9 S6g S5c 10 K1i K2b
11 S2h S3b 12 G65h P2d 13 P4f P8e 14 B7g S2c 15 G4g G3b
16 P3f P1d 17 G3i P7d 18 P4e P4d 19 P4d S4d 20 R4h G54c
21 G3g S5c 22 P1f L1b 23 P9f K1a 24 R4i P9d 25 Gg3h P2e
26 L9h Gc4b 27 P5f P4c 28 B6h P6d 29 R4e P5e 30 P5e S4d
31 R2e S5e 32 P5f S4d 33 B4f G5c 34 N7g P3e 35 P3e P2d
36 P3d P2e 37 P3c+ S3c 38 P3d S23d 39 N6e G6c 40 B4a R6b
41 B6d G6d 42 N5c+ R9b 43 B3b+ R3b 44 P3e S2c 45 +N4c R3a
46 +N3c R3c 47 S3d R8c 48 P4c S3d 49 P3d R*8b 50 P3c+ N3c
51 P3d S2b 52 P3c+ S3c 53 S2c S2b 54 N3c S3c 55 P3d S2d
56 G2b R2b 57 S2b+ K2b 58 R6b K2c 59 R6d+ G3b 60 G3c S3c
61 P3c+ G3c 62 P4b+ G6c 63 +R5e P5d 64 +R6e P6d 65 +R2e S2d
66 +R3f P3e 67 +R4g G5c 68 N3g P4d 69 P2f R8b 70 P2e S1c
71 S2d S2d 72 P2d G2d 73 S4c P2e 74 P5e S3f 75 +R4h N2f
76 S2g N1h+ 77 S1h N2f 78 Gi2h P1e 79 P5d G4c 80 +P4c N3h+
81 G3h B5e 82 N2h L1g 83 S1g S*2g 84 L1h S3h+ 85 +R3h S3g+
86 G3c K1c 87 P1e G2i   0-1


 Sente: Nobuyuki Yashiki Kisei
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Semifinal
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R2b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 B7g S4b  8 K8h S4c  9 G7h G3b 10 P4f S5d
11 S4g S6e 12 S5f S7f 13 B6f G4c 14 R4h R4b 15 P4e G5b
16 P2d P2d 17 P4d G4d 18 P3f P6d 19 P3e P3e 20 P7g S8e
21 B4d B4d 22 G3b R4c 23 G2a P4f 24 R4f P5d 25 R4e B2g
26 R8e B4i+ 27 S4e B6f 28 P4d R5c 29 G1a B5g+ 30 S*6h +B4f
31 S3d +B3h 32 R8f +B1i 33 R2f +B5e 34 R2d +B4d 35 P3c +B5f
36 L4e +B3d 37 R3d +B4e 38 R2d P2c 39 N3g +B5f 40 R2f +B3d
41 P3b+ L8e 42 P8f G3f 43 R3f P3f 44 P8e L8f 45 L8g L8g+
46 G8g P3g+ 47 N7f S7e 48 B8f S8f 49 G8f B4f 50 P8d P8d
51 N8d K6b 52 P8b L8c 53 P8a+ L8d 54 N8e L8e 55 G8e N9e
56 G9e N7e 57 +P7a P8g   0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 16th All-Japan Pro Tournament, Semifinal
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 K5h K5b 10 R3f R8d
11 G3h G7b 12 P9f P9d 13 N7g P8g 14 B9g R2d 15 S2h P9e
16 B8f P9f 17 P9c R8d 18 P8e R5d 19 S6h P7d 20 G8g N7c
21 L9f P9e 22 B9e P9d 23 B8f L9c 24 P7e P7e 25 B7e S8b
26 P7d R7d 27 R7f S4b 28 P2b B2b 29 B5c+ S5c 30 R7d B4d
31 L9d L9d 32 R9d P8f 33 G8f P9c 34 R7d S8c 35 R7f P5f
36 R5f L5d 37 R3f N3c 38 G4h S7d 39 L7f B9g 40 L7d P5f
41 P5f B8f+ 42 R9a G5a 43 R9b+ Gb6b 44 L7c+ B7g+ 45 S7g +B7g
46 B7d 1-0

[ Crosstable | All-Japan Index | Shogi Nexus Index ]


99 July 11

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net