7th Kurashiki Toka Match (1999)

 Sente: Challenger Rieko Yauchi
  Gote: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
 Event: 7th Kurashiki Toka Match, Game 1
  Date: 1999 October 29th
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P4f S6c 13 S4g P3d 14 G5h S5d 15 S5f G5b
16 K6h K4b 17 P9f P9d 18 P3f S6e 19 S6e P6e 20 P3e P6f
21 P6f S8e 22 S6g P8f 23 P8f S8f 24 P6e S8g+ 25 B2b+ S2b
26 P8c R8c 27 P8h +S7h 28 K7h R8d 29 B6f R8b 30 N3g P3e
31 P2d G3f 32 R2e N3c 33 P2c+ S2c 34 B3c+ K3c 35 P3d K3d
36 S4e K3c 37 S3f P2d 38 R3e P3d 39 N4e K4b 40 P3c P3e
41 P3b+ S3b 42 N6d R3i 43 N5b+ K5b 44 G6d N6a 45 G*6c K4a
46 S4g P8g 47 P8g B6i 48 K6h B8g+ 49 Sg7h P6g 50 G6g B5i
51 K5h B2f+ 52 G6i +B8f 53 G7g +B7g 54 N7g P6f 55 B5i +B2e
56 P3d R3h+  0-1


 Sente: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
  Gote: Challenger Rieko Yauchi
 Event: 7th Kurashiki Toka Match, Game 2
  Date: 1999 November 14th
  Site: Kurashiki
Opening: Yokofudori

 1 P2f P3d  2 P7f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h S6b 13 P3f P5d 14 P2c S2c 15 B3c+ N3c
16 R2c+ G2c 17 P2d G2b 18 S2c G2a 19 B6f P3b 20 B8d R2f
21 B7e B5a 22 S3d+ P7d 23 B6f P5e 24 P2c+ N4e 25 R4f P4d
26 +S4d R2i+ 27 R4e P4b 28 N2d K5b 29 +P3b G7b 30 +P4b B4b
31 +S4c K6a 32 +S4b N3g 33 G3h P4h 34 B5e P4i+ 35 +S5b K7a
36 B*8b G8b 37 +S6b K6b 38 R4b+ P5b 39 S5c K7a 40 +R5a 1-0

[ Women's Titles Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 22

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net