6th Kurashiki Toka Match (1998)

 Sente: Challenger Ryoko Usui
  Gote: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
 Event: 6th Kurashiki Toka Match, Game 1
  Date: 1998 November 5th
  Site: Tokyo
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 S3h P6d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 P9f R8b
11 P7e P3d 12 N7g B4d 13 R7f S6c 14 K4h K4b 15 B9g K3c
16 R8f P8e 17 R7f K2b 18 S6h L1b 19 P6f G5b 20 S6g K1a
21 G6h P9d 22 Gh5h R8d 23 K3i G54b 24 S5f S5d 25 P8f P8f
26 P8e R8b 27 R8f P8c 28 R7f R7b 29 P8d P8d 30 P8b R8b
31 P7d P7d 32 B6d P7e 33 R8f P8e 34 R8i R8d 35 B9a+ P7f
36 R8e R8e 37 N8e P7g+ 38 P2d R6i 39 R5i R6f+ 40 +B8a +P6h
41 P2c+ G2c 42 P2d G2d 43 N3f +P5i 44 Gi5i R8i 45 N2d P2c
46 S4e B3e 47 N1b+ K1b 48 G*4h R8e+ 49 +B5d P5d 50 S3d P3c
51 P8f +Rf8f 52 L3f B7a 53 S3c+ N3c 54 L*3e P3d 55 L3d P3e
56 L3c+ G3c 57 P1f P3f 58 P3f L2d 59 P2f N4d 60 N2h B8b
61 P4f +R4f 62 P1e N3f 63 N3f S2h 64 K4i P3g 65 S3g S3g+
66 N3g B2g 67 P3h S2i 68 S3i +R3f 69 P4f +R4f 70 G54g +Rf7f
71 P6h +R8i 72 P1d +R5i 73 K5i N6g 74 P6g +R7i  0-1

 Sente: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
  Gote: Challenger Ryoko Usui
 Event: 6th Kurashiki Toka Match, Game 2
  Date: 1998 November 22nd
  Site: Kurashiki
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P9d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 K5h P6d 13 P3f P3d 14 S3g S6c 15 P3e P3e
16 S4f S5d 17 S3e P6e 18 S3d B8h+ 19 S8h P6f 20 P6f S2b
21 B6g B4d 22 R3f N3c 23 S7g N9c 24 P7e N8e 25 S8h P6e
26 B7f P6f 27 P6h R6b 28 P8f S6e 29 B9h S1c 30 P8e S2d
31 P8d S3e 32 R3i P3f 33 N7g S5d 34 P5f K4b 35 P8c+ S4e
36 +P7c R6d 37 +P7d R6b 38 +P7c R6d 39 +P7d R6b 40 N5e S3d
41 N6c+ R8b 42 +P7c R8f 43 S8g P6g+ 44 G6g P6f 45 S8f P6g+
46 P6g N4e 47 K6h G8h 48 G5h S2h 49 R6i P3g+ 50 P8i G9h
51 L9h B8g 52 G8h B7f+ 53 K7h S3f 54 G8g +B5d 55 N3g Sh3g+
56 R8a N7a 57 P4f S4g+ 58 G4g +S4g 59 P4e B3e 60 R8b+ K3c
61 R2i +S5h 62 K8h +S6h 63 P9f B5g+ 64 N2e S2e 65 R2e N7b
66 P3e +B6g 67 S3d K2b 68 S6e +B6e 69 N6e +B7h 70 K9g S7f
71 S7g P9e 72 B5e K3a 73 S7f P9f 74 G9f +B9f 75 K8h +B7h
  0-1

 Sente: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
  Gote: Challenger Ryoko Usui
 Event: 6th Kurashiki Toka Match, Game 3
  Date: 1998 November 23rd
  Site: Kurashiki
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 S3g S6c 14 P3e P3e 15 S4f S5d
16 S3e P6e 17 B2b+ S2b 18 N7g P3d 19 S4f P4d 20 K5h S3c
21 S3g P4e 22 P7e K4b 23 R8f P8c 24 G3h S4d 25 P9f S45e
26 P9e P6f 27 P6f P4f 28 P4f S6d 29 R7f B8d 30 B8f R6b
31 S6h P9d 32 P9d L9d 33 L9d P7d 34 L6e S56e 35 P6e S7e
36 B7e P7e 37 R8f L5d 38 P2b P6g 39 G6g P7f 40 R7f G2b
41 P7e B7h 42 P4e P4c 43 P4d P4d 44 P4e P6f 45 G6f B8g+
46 P4d G3c 47 P2b G4d 48 P2a+ P3e 49 P4e G3d 50 N4f G4e
51 S3d G5e 52 P4d K5b 53 N5d P5d 54 P4c+ K6c 55 L6d K7b
56 L6b+ G6b 57 R9b K7a 58 +P5b G7b 59 R7b+ K7b 60 S6a 1-0

[ Women's Titles Index | Shogi Nexus Index ]


98 December 6

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net