5th Kurashiki Toka Match (1997)

 Sente: Challenger Hiroe Nakai
  Gote: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
 Event: 5th Kurashiki Toka Match, Game 1
  Date: 1997 November 6th
  Site: Tokyo
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h G7b 13 G3h S6b 14 S4h P1d 15 P1f R7d
16 P9f P9d 17 B7g B7g+ 18 N7g N3c 19 S6h P2e 20 R6f S2c
21 P2g R2d 22 P7e S3d 23 R8f P8c 24 P3f B6d 25 S3g P2f
26 P2f B7e 27 R7f B6d 28 P6f N4e 29 P6e N3g+ 30 N3g B5e
31 S6g R2f 32 P2g R2d 33 S5f B4d 34 P6d P6d 35 P6e P2f
36 P2f P7d 37 P2e R2a 38 P6d P6c 39 R7d G7c 40 P6c+ S6c
41 R7c+ N7c 42 P7d S7d 43 N6d K4b 44 G5b K3a 45 P3e R2i
46 P3d S6i 47 K4h S7h+ 48 G3i R1i+ 49 S2h P3f 50 S1i P3g+
51 K3g L3f 52 K3f G2f   0-1

 Sente: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
  Gote: Challenger Hiroe Nakai
 Event: 5th Kurashiki Toka Match, Game 2
  Date: 1997 November 23rd
  Site: Kurashiki
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g S6c 15 S4f S5d
16 G3h B4d 17 N3g S2b 18 P3d G5b 19 K5h K4b 20 P7e K3a
21 B7g P9d 22 P9f P6e 23 S6h P6f 24 P6f P6e 25 S6g P8h
26 B8h R6b 27 P6e B8h+ 28 G8h S6e 29 P6c R6c 30 P6d R6d
31 S5e R3d 32 B4e R8d 33 N7g P6f 34 N6e P6g+ 35 B6g B3c
36 N5c+ G5c 37 N4e B5e 38 N5c+ B8h+ 39 S5b G*4b 40 B7f G5b
41 +N5b S3c 42 G5c +B8g 43 P8e S6i 44 K4h N3f 45 K3i +B7f
46 P8d S5h+ 47 K2i S4i 48 G3g B4h 49 G*4b S4b 50 +N4b G4b
51 R5a K2b 52 G3f B3i+  0-1

 Sente: Challenger Hiroe Nakai
  Gote: Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu
 Event: 5th Kurashiki Toka Match, Game 3
  Date: 1997 November 24th
  Site: Kurashiki
Opening: Yagura

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S6h G3b  4 G7h K4a  5 S4h P6d
 6 P5f S6c  7 G5h P7d  8 G56g G5b  9 K6i P8d 10 P2f B3c
11 P3f S2b 12 R3h S5d 13 S7g P8e 14 B7i B5a 15 P3e P3e
16 B3e B7c 17 B4f P6e 18 B7c+ N7c 19 P6e P8f 20 P8f P7e
21 P6d S3c 22 P3d S4d 23 R2h N6e 24 S6f P7f 25 P6c+ G6c
26 P6d G7c 27 P5e P7g+ 28 N7g N7g= 29 Gg7g P7f 30 G7f B4i
31 P7g P6e 32 S7e P7d 33 N8e G8c 34 P5d P7e 35 G6e S6g
36 S5i P7f 37 P7f S7h= 38 R7h B6g+ 39 S*6h +B5f 40 P5c+ G8g
41 S*6g +B6e 42 N7c+ G7h 43 S7h G7c 44 P6c+ G6c 45 +P6c N6f
46 P6g N7h+ 47 K7h S8g 48 K8g R8i 49 N8h R8f 50 K8f R8h+
51 P8g N9d 52 K9e G8e   0-1

[ Women's Titles Index | Shogi Nexus Index ]


98 January 25

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net