5th Tatsujin Tournament (1997)

 Sente: Teruichi Aono 9-dan
  Gote: Michio Ariyoshi 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 1
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f P9d  9 P9f S3c 10 P3f K4b
11 P1e S8c 12 S3g S8d 13 S6f G5b 14 P2e P9e 15 P9e L9e
16 P9g L9g= 17 L9g P9f 18 L9f P9e 19 P9b R9b 20 B5f P7d
21 B7d R8b 22 P7e P9f 23 L8c R7b 24 L8a+ B9d 25 P3e P3e
26 P3d S4d 27 S4f P8f 28 P8f L6d 29 P9e S9e 30 P8e S8f
31 P2d P2d 32 R2d P2c 33 R2h L6f 34 P6f S7e 35 B5f S6f
36 L7d R9b 37 L7c+ R9c 38 +L7d B8e 39 +L8d R9e 40 N8g B4i+
41 K4i R5e 42 S5e Sd5e 43 P3c+ N3c 44 B2c+ P2g 45 R2g P2f
46 R2f P2e 47 +B3b K3b 48 P2d S3d 49 G2c S2c 50 P2c+ K2c
51 R2a S2b 52 B4a G3b 53 P2d K3d 54 B3b+ S5g= 55 R2h B6f
56 S5i S5f 57 R2b+ S4g+ 58 +B2c K4d 59 +R3c K5d 60 S4e 1-0


 Sente: Nobuyuki Ouchi 9-dan
  Gote: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 1
Opening: Anaguma vs Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P9f P1d  3 P1f P4d  4 P2f S4b  5 P2e B3c
 6 S4h S4c  7 K6h R2b  8 K7h K6b  9 P5f S7b 10 S5g K7a
11 B7g G3b 12 K8h P2d 13 P2d B2d 14 P4f B3c 15 P2f P3e
16 L9h R2d 17 P5e R3d 18 K9i K8b 19 S8h P3f 20 P3f R3f
21 P2e R3d 22 G7i P9d 23 S5f P2c 24 B6f B2b 25 G5h B1c
26 G4g N3c 27 P3f P4e 28 P4e P5d 29 R4h P6d 30 G4f P5e
31 S5e P6e 32 B7e R7d 33 P3e B3a 34 P5c P9e 35 G5f P9f
36 P4d S5d 37 S5d R5d 38 P4c+ R5f 39 +P5b P4g 40 R4g P4f
41 P9b L9b 42 P9c L9c 43 R5g R5g+ 44 B5g R5h 45 B9c+ N9c
46 L9f P9h 47 K9h P9d 48 L9d P9b 49 L9g S8d 50 R4a G*7a
51 +P6a S6a 52 G6c B5c 53 G5c R5c+ 54 B4d +R5b 55 R1a+ P3a
56 +R1d G4c 57 B7a+ K7a 58 L6d B2g 59 P3d P6f 60 P3c+ G5c
61 G4c 1-0


 Sente: Hitoshige Awaji 9-dan
  Gote: Osamu Katsuura 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 1
Opening: Yodo Furibisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f S4b  5 S4h P6d
 6 G7h S6c  7 P2f P4d  8 K6i S4c  9 G5h P7d 10 S7g B3c
11 B7i P9d 12 P9f N7c 13 G56g R3b 14 P2e K6b 15 P3f K7b
16 B6h G45b 17 K7i K8b 18 P8f S7b 19 S8h G6c 20 N7g P4e
21 K8i S5d 22 P1f P1d 23 S8g S8c 24 S5g G7b 25 B5i R2b
26 B3g B4d 27 K8h B3c 28 R2g R6b 29 B2f R2b 30 B3g R6b
31 K9h R2b 32 L1h B4d 33 B4h B3c 34 S6h B4d 35 B5g N3c
36 K8i R2a 37 S7i Gc6b 38 N3g S6c 39 P4f S5d 40 P4e N4e
41 N4e S4e 42 R4g P4f 43 B4f S3f 44 R4i B2f 45 B6d P4g
46 P3g B3g+ 47 B3g S3g+ 48 R3i N4e 49 B5e P4h+ 50 R3g N3g+
51 N*6e B2g 52 N7c+ G67c 53 N*6e P6d 54 N7c+ G7c 55 P6e +P5h
56 P6d +P6i 57 N6e +P7i 58 G7i N8a 59 G6b N4c 60 B3g R4g
61 N7c+ N7c 62 P6c+ R3g+ 63 G*7b K9b 64 +P7c S7b 65 G7b B7b+
66 N8e N8a 67 +P7b B4f 68 B7c 1-0


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Kunio Naito 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 1
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P7e P4d  3 R7h S4b  4 K4h S4c  5 K3h B3c
 6 G65h R2b  7 K2h P2d  8 P7d P7d  9 R7d S8b 10 S3h P2e
11 P4f P7c 12 R7f K6b 13 G4g K7b 14 P3f P2f 15 P2f R2f
16 S2g R2b 17 P2f P4e 18 N7g P4f 19 G4f S5d 20 G3h P4e
21 G5f B4d 22 N3g N3c 23 P7d P7d 24 N6e B8h+ 25 S8h G45b
26 B4d S6e 27 G6e G4c 28 N4e G4d 29 N3c+ R1b 30 R7d B7c
31 P4f G5d 32 G5d P5d 33 N6e N1e 34 G2b R2b 35 +N2b G2i
36 K3g N2g+ 37 K2g B4i 38 R3b P4b 39 R4b+ S5b 40 K3g P3e
41 N5c+ P3f 42 K3f G*6b 43 +N6b G6b 44 S5a 1-0


 Sente: Nobuyuki Ouchi 9-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 2
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P8d  2 P5f P8e  3 B7g P5d  4 R8h S6b  5 S6h P3d
 6 K4h P7d  7 K3h K4b  8 P6f K3b  9 K2h G65b 10 G65h S4b
11 S6g S7c 12 S3h S5c 13 P1f P1d 14 P9f Ga4b 15 L9h P6d
16 P4f S8d 17 R7h P7e 18 B5i R7b 19 B4h P7f 20 S7f P6e
21 G6g P6f 22 G6f P6e 23 G6g S7c 24 S6e B9i+ 25 N7g +B8i
26 R6h S7d 27 P7c R7c 28 P7e S6e 29 N6e R6c 30 S7d R6d
31 N5c+ G55c 32 P6e R6a 33 B6f N3c 34 S7b R6b 35 S8a+ N4d
36 +S9a S7i 37 N2f Gc5b 38 P6d S6h+ 39 G6h +B5f 40 G5g +B6f
41 G6f B5g 42 N3d P3f 43 P6c+ P3g+ 44 S3g N2e 45 +P6b N3g+
46 N3g N3f 47 K1h B6f+ 48 P3c +B3c 49 L3e G2h 50 K1g G2g
51 K2g R2i 52 K3f S2g 53 K4g R4i+ 54 N4h S3h= 55 K3f G2f
  0-1


 Sente: Kenji Kobayashi 8-dan
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 2
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P3d  2 P7e S6b  3 R7h P6d  4 K4h S6c  5 K3h K4b
 6 K2h K3b  7 S3h G65b 8 R7f B8h+ 9 S8h P4d 10 G7h K2b
11 S7g S3b 12 S6f P4e 13 N7g P8d 14 P1f P1d 15 P5f S4c
16 P9f P9d 17 S5g G3b 18 P6f S4d 19 P8f G54b 20 S4h G43c
21 P6e P6e 22 N6e S6d 23 P6f B5b 24 G5i P8e 25 P8e R8e
26 P8g R8b 27 R8f P8e 28 R7f P3e 29 G6g P2d 30 G5g P2e
31 G4i B6c 32 P4f P4f 33 G4f S6e 34 P6e N3d 35 P5e P2f
36 P2f P8f 37 P8f N4f 38 R4f S5e 39 R7f P6f 40 B7a R9b
41 B5c+ B4e 42 N5i P6g+ 43 S4f P2g 44 S2g B2g+ 45 K2g S*4d
46 +B6c +P6f 47 S5e S5e 48 R7h R8b 49 R8h P5f 50 B7a G7b
51 B8b+ G6c 52 +B8a B5d 53 K1g P1e 54 S2g P1f 55 K2h P5g+
56 R5a +P4h 57 R4h S1g 58 K3h P4f 59 P1c L1c 60 N2e B6e
61 K3i P2h 62 N1c+ N1c 63 R2h S2h= 64 K2h N1g 65 S*3h N2i+
66 K2i N1g 67 K1h S2i 68 K2h S3h= 69 S3h B3h+ 70 G3h R2i
71 K1h R2f+ 72 P2c +R2c 73 N1d K1b 74 P2d +R2d 75 B4e S3d
76 L2g P2f 77 L2f P2e 78 +B6c P2f 79 B3d +R3d 80 G2b G2b
81 N2b+ K2b 82 S1a K2c 83 R2a+ K1d 84 +R2f S1e 85 +R1e K1e
86 S2f K2f 87 +B2g K1e 88 S2f K2d 89 +B1f B4e 90 K1g P1d
91 N2g G2e 92 K2h S4i 93 G3i B5f 94 S2e +R2e 95 G2f R3h
96 K1g R3i+ 97 G2e N2e   0-1


 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P3f P3d 10 S3g P9d
11 P7f P8f 12 P8f R8f 13 P3e P3e 14 P8g R8b 15 K5h P9e
16 G3h K4b 17 P7e R8d 18 S4f P8f 19 P8f R8f 20 B2b+ S2b
21 S8h P6e 22 S8g R8d 23 S5e S6c 24 N7g N3c 25 P7d G5b
26 P3d N4e 27 P4f P8f 28 S7f B8g 29 G8g P8g+ 30 S7e R8b
31 P8c R8c 32 B6a R8b 33 B7a R6b 34 B5b+ R5b 35 N6e B6i
36 K6i N5g+ 37 G5h +P7g 38 K5i +P6g 39 G5g +P5g 40 P5h G7b
41 N5c+ R5c 42 N5d R5d 43 S5d S5d 44 B*5c K5a 45 P7c+ N7c
46 P5g P6a 47 B3e+ G7a 48 +B7a S6g 49 K4h B5i 50 K3i G6b
51 N3g P3f 52 R3f N2d 53 R3e P3f 54 R2a N4a 55 P3c+ S3c
56 N2e P3g+ 57 G3g B3g+ 58 R3g P3f 59 N3c= G3c 60 R1g N2e
61 R3a+ G4b 62 B5c 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Hitoshige Awaji 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h K6b
 6 K7h P9d  7 P9f S7b  8 P5f G45b 9 S5g S3b 10 P5e K7a
11 S5f S4c 12 P6f P3e 13 P6e R3b 14 S6h B4b 15 S5g P3f
16 P3f R3f 17 S4f R3b 18 B6f K8b 19 G6h S3d 20 R3h P1d
21 G45h S4c 22 S3e P3d 23 S4f P2d 24 P2d R2b 25 R2h R2d
26 R2d B2d 27 R2c R2h 28 N3g N3c 29 P2e B4f 30 P4f P2f
31 R3c+ P2g+ 32 P9e P9e 33 P9c L9c 34 P4e +P3g 35 P4d N4f
36 G56g N5h+ 37 P4c+ +N6h 38 G6h S5i 39 S6i S6h+ 40 S6h G5h
41 P4h +P4h 42 S7i R2i+ 43 K8h Gb5a 44 +P4b G56b 45 +R3d +R6i
46 N9d L9d 47 +R9d N*9c 48 +R9c N9c 49 N9d K9b 50 B9c+ K9c
51 S8b K9d 52 N8f 1-0


 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Semifinal
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 P5f K6b
 6 K6h K7b  7 K7h K8b  8 G45h S3b  9 S6h S4c 10 P3f L9b
11 S3g K9a 12 S2f P7d 13 P3e R7b 14 P3d S3d 15 R3h S4c
16 S3e P7e 17 P3d B5a 18 S4d S4d 19 B4d P7f 20 B1a+ S7g
21 N7g P7g+ 22 S7g P7f 23 S6f N8e 24 P7e P7g+ 25 S7g R7e
26 P7f R2e 27 P2h N7g+ 28 K7g S8b 29 +B2a B7c 30 N7d R2h+
31 R2h B2h+ 32 S3g +B3g 33 N3g S*7c 34 N8b+ S8b 35 L8f N7d
36 N7e N8f 37 P8f L7a 38 B4f P6d 39 B6d S*7c 40 B4f G45b
41 N9e G7b 42 S6a G56b 43 S7b+ G7b 44 S6a S*7d 45 S7b+ L7b
46 R6a P7a 47 G6b S9d 48 G7a S7a 49 R7a+ P6d 50 B6d G8b
51 B7c+ L7c 52 G6b 1-0


 Sente: Keiji Mori 9-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Semifinal
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P9f K4a 12 N7g R8b 13 P7e S4b 14 K4h P3d 15 P8e S6c
16 S6h P4d 17 K3i K3a 18 R7f B3c 19 P5f S4c 20 S5g P4e
21 K2h P2d 22 R8f P8c 23 P4f P4f 24 S4f P2e 25 B7i P7d
26 P7d S7d 27 B5g B2d 28 R7f R7b 29 G6h P2f 30 P2e B1c
31 P4e S7e 32 B7e B4f 33 Gh5h S2g 34 S2g P2g+ 35 K2g P2f
36 K3h R7e 37 R7e B2g 38 K3i B4i+ 39 K4i S5g 40 S4h G3h
41 K3h S5h= 42 R9h P2g+ 43 K2g P4g 44 S3i B5g+ 45 B6f +B6f
46 P6f B5g 47 S2h P4h+ 48 B5e S4g= 49 S4f B4f+ 50 B4f S*3h
51 K2f S2i+ 52 S1g G3e 53 B3e P3e 54 B4f +S1i 55 P4d B1h
  0-1


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 5th Tatsujin Tournament, Final
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f P3d  7 P1f P1d  8 S3h P4d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P2d P2d 12 R2d R8e 13 P9f G3c 14 R2f P2d 15 N7g R8b
16 P7e S6b 17 K4h S4b 18 N1g G2c 19 S2g S3c 20 G3h K4b
21 R7f G7b 22 P7d P7d 23 R7d P7c 24 R7f K3b 25 B9g B3a
26 R8f G8c 27 P2e P2e 28 N2e S2d 29 S2f G8d 30 R4f G7d
31 P8e K4c 32 S8h P8c 33 S8g G6d 34 R8f P5d 35 S7f B5c
36 S6e P4e 37 R5f P5e 38 R7f P7d 39 B6d P6d 40 G5d K3b
41 G5c S5c 42 S7d B5d 43 S6e P6e 44 R7a+ R4b 45 B3a P4f
46 B4b+ S4b 47 R6a G3a 48 N6e B4d 49 +R7d P4g+ 50 K4g S4c
51 P2g G4b 52 P4e B4e 53 P4f B5d 54 P1e S*5b 55 R6d+ P7c
56 N7c+ N7c 57 +R67c N3e 58 K5h N2g+ 59 +R5d +N3h 60 +R4d S4d
61 B6e P4c 62 B3h P7g 63 N5d G4a 64 +R7g P5f 65 +R7a P5g+
66 K5g R5i 67 P5h Sd5c 68 N3f S5d 69 N2d G2d 70 B7g P5f
71 K4h N6f 72 K5i P5g+ 73 B6f G4h 74 K6i G5h 75 K7i 1-0

[ Tatsujin Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 30

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net