30th Shinjin'o Tournament, Final Match (1999)

 Sente: Kazushiza Horiguchi 4-dan
  Gote: Takeshi Fujii Ryuo
 Event: 30th Shinjin'o Tournament Final Match, Game 1
  Date: 1999 October 7th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S3b  4 P5f R4b  5 K6h S7b
 6 K7h P9d  7 G45h S4c  8 S5g P9e  9 L9h P7d 10 P3f S7c
11 P2e B3c 12 P6f P7e 13 P7e S8d 14 G6g R7b 15 Si6h S7e
16 S7g P7f 17 S8f S8f 18 P8f S7e 19 S8g P8d 20 P1f P1d
21 P7g P7g+ 22 K7g P8e 23 P8e S8d 24 K6h S8e 25 P8f S7d
26 G7h P5d 27 B7g B4b 28 K7i G3b 29 P4f N7c 30 S7f R8b
31 B5i K4a 32 P7e S7e 33 S7e B7e 34 P2d P2d 35 R2d P2c
36 R2h B8f 37 B8f R8f 38 P2b P8h 39 P2a+ P8i+ 40 K6h N7e
41 Gg7g S6g 42 K5i B3i 43 R2g S7h= 44 G8f S6g+ 45 K4i B5g+
46 K3h S4g 47 R4g +B4g 48 K4g R5g 49 K4h +S5h 50 K3h G2g
51 K3i R4g+ 52 R3a G3a 53 +P3a K4b 54 G4a K5b   0-1


 Sente: Takeshi Fujii Ryuo
  Gote: Kazushiza Horiguchi 5-dan
 Event: 30th Shinjin'o Tournament Final Match, Game 2
  Date: 1999 October 18th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 P1f S6b  4 S7h P5d  5 R6h K4b
 6 S3h K3b  7 S6g B3c  8 P3f P8e  9 B7g B4b 10 R8h S2b
11 G65h S5c 12 P2f S4d 13 P4f P2d 14 G4g K2c 15 P1e G3b
16 S2g K1b 17 G3h G5a 18 K4i G4a 19 N3g Ga3a 20 P4e Sd3c
21 K3i P7d 22 P5f R7b 23 B6h P7e 24 P7e R7e 25 K2h S2c
26 P7g N7c 27 P7f R7d 28 N7g Ga2b 29 R8i P9d 30 B5g P9e
31 N6e B6d 32 N7c+ B7c 33 R7i R8d 34 P6e P8f 35 B8d B8d
36 R8a B5g+ 37 G5g B6h 38 R6i B5g+ 39 B7e +B4f 40 N5h +B7c
41 R7a+ G7b 42 +R8a +B8b 43 +R8b G8b 44 P8f P9f 45 P9f R8h
46 B4f G8a 47 B5c+ P7g 48 R7i R8g+ 49 +B7e 1-0

[ Crosstable | Shinjin'o Index | Shogi Nexus Index ]


99 October 26

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net