29th Shinjin'o Tournament, Final Match (1998)

 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament Final Match, Game 1
  Date: 1998 October 14th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h G5b  8 K6i P4d  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f G54c 12 S3g S5c 13 G56g K4a 14 P2f B4b 15 B6h K3a
16 K7i K2b 17 K8h P7d 18 S4f S6d 19 P1f N7c 20 S8f P9d
21 N3g S2d 22 P1e R7b 23 P3e P3e 24 S3e S3e 25 B3e P7e
26 N2e S2d 27 N1c+ K1c 28 P1d K2b 29 S1c K3a 30 S2d+ P2d
31 P2e P8e 32 S7g N6e 33 P6e S6e 34 P2d P2g 35 R2g P2e
36 S6a R7a 37 S5b= G3d 38 R3g P7f 39 P2c+ G2c 40 B4d P7g+
41 N7g 1-0


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Hiroyuki Miura 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament Final Match, Game 2
  Date: 1998 October 26th
  Site: Osaka
Opening: Migigyoku

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h S3b  5 P5f S4c
 6 K6h S6b  7 G45h P6d  8 P6f S6c  9 G6g P7d 10 K7h N7c
11 S6h K6b 12 S7g P8d 13 B7i G3b 14 P3f R8a 15 S3g G5b
16 P9f P9d 17 P1f P8e 18 B6h P4e 19 K8h P6e 20 P6e P8f
21 P8f R8f 22 P8g R8a 23 G7h S45d 24 P2d P2d 25 B2d B4d
26 B6h P2f 27 P4f P4f 28 S4f P4e 29 S5e S5e 30 P5e B5e
31 P4f S6i 32 G7i P2g+ 33 R4h P8f 34 P8f P8e 35 G6i P8f
36 S7h N6e 37 P8e R8e 38 P6f N7g+ 39 N7g S8g 40 K8i R8a
41 P8h P9e 42 P9e P9h 43 L9h S9h+ 44 K9h P9f 45 N*8e L9e
46 K8i P9g+ 47 K7i K5a 48 B5g P2h 49 P5f B3c 50 N7c+ +P8h
51 K8h P6h 52 Gi6h R9a 53 +N6c G6c 54 S7b G6b 55 S*6c G7b
56 S7b= N8g   0-1

[ Crosstable | Shinjin'o Index | Shogi Nexus Index ]


99 October 17

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net