Exhibition Game: Shinjin'o vs Meijin (1997)

 Sente: Takeshi Fujii Shinjin'o
  Gote: Koji Tanigawa Meijin
 Event: Shinjin'o vs Meijin
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S6h P6d  4 P5f G65b 5 S5g K4b
 6 R6h S6c  7 K4h K3b  8 K3h S5d  9 K2h R6b 10 B7g B3c
11 P3f P4d 12 P4f K2b 13 N3g G4c 14 G65h P2d 15 S3h S3b
16 P2f S2c 17 P1f P1d 18 S2g G3b 19 G3h P7d 20 G54g P9d
21 B8h K1b 22 P9f L9b 23 L9h P8d 24 P5e S5e 25 P2e P2e
26 P1e P1e 27 P6e P4e 28 P4e P4f 29 Gg4h P6e 30 N2e B2b
31 P1c N1c 32 N1c+ K1c 33 N4d G4d 34 P4d P6f 35 B6f S6f
36 R6f R6f 37 S6f P2f 38 P1d S1d 39 S2f B4d 40 R2a B2f
41 R2f+ P2e 42 B3e P3e 43 +R3e N1f 44 K1h S1g 45 K1g B2f
46 +R2f P2f 47 B3e K2b 48 S3d R2g   0-1

[ Shinjin'o Index | Shogi Nexus Index ]


99 June 26

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net