30th Shinjin'o Tournament (1998-1999)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Final (Best of 3)
6-dan Naruyuki Hatakeyama N
Hatakeyama
3-dan Kenji Imaizumi * Yamasaki M
Hatakeyama
4-dan Takayuki Yamasaki
4-dan Yuji Masuda M
Hatakeyama
M
Hatakeyama
6-dan Mamoru Hatakeyama
4-dan Kiyokazu Katsumata Nakao
Joryu 3-dan Haruko Saita Nakao Nakao Horiguchi
4-dan Toshiyuki Nakao
4-dan Hideyuki Takano Takano
3-dan Kei. Sato Takano
6-dan Kensuke Kitahama
6-dan Manabu Senzaki Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
3-dan Takashi Kanezawa Kanezawa
Amateur Masashi Yamada * Sanada Horiguchi
Fujii
6-dan Keiichi Sanada
6-dan Hisashi Ogura Ogura
4-dan Kosuke Tamura Kubota Kondo
5-dan Yoshiyuki Kubota
5-dan Hisashi Namekata Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo
5-dan Toshiaki Kubo
6-dan Hiroyuki Miura Miura
Joryu 5-dan Hiroe Nakai Shi
Sato
Miura
4-dan Shin'ya Sato
4-dan Makoto Chuza Ka
Sato
3-dan Kazutoshi Sato Ka
Sato
Miura
4-dan Yoshiyuki Matsumoto
6-dan Koichi Fukaura Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura Nakagawa Fujii
4-dan Takeshi Kawakami
5-dan Hiroki Iizuka Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa
4-dan Norihiro Yagura Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
4-dan Shin'ya Yamamoto Yamamoto
3-dan Takashi Shimono * Yamamoto Fujii
5-dan Masataka Sugimoto
5-dan Daisuke Suzuki Suzuki
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Nozuki Fujii
4-dan Hirotaka Nozuki
4-dan Yusuke Ina Akutsu
3-dan Chikara Akutsu Fujii
Ryuo Takeshi Fujii

* Our best guess. Shogi Nexus apologizes for any garbled names.

[ Selected Games | Shinjin'o Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 13

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net