29th Shinjin'o Tournament (1997-1998)

 Sente: Yuji Masada 4-dan
  Gote: Shin'ya Yamamoto 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 K7h P9d
 6 P9f S3b  7 P5f G45b 8 G45h P6d  9 P3f K6b 10 S6h K7a
11 S65g B3c 12 P2e K8b 13 P3e P3e 14 S4f P3f 15 S3e P4e
16 B3c+ S3c 17 B7g B5d 18 R2f L1b 19 P2d P2d 20 S2d S2d
21 R2d P4f 22 P4f P2h 23 R2h P3g+ 24 S3g S2g 25 R4h P3h
26 R4i B7f 27 P2h P3i+ 28 R3i P3f 29 P2g P3g+ 30 R3g R4f
31 P4g P3f 32 R3i R5f 33 P5g S2h 34 P5f S3i+ 35 P9e +S2i
36 P9d +S1i 37 B2b+ P9h 38 S7g B5d 39 L9h R9i 40 R9g N8e
41 R9f B8g+ 42 K8g R8i+ 43 S8h N7e 44 K8f +R6i 45 P9c+ L9c
46 P9d L9d 47 R9d P9c 48 R6d L6c 49 L9c+ N9c 50 P9d L6d
51 P9c+ K9c 52 P9d K9b 53 L9f K8a 54 P9c+ K7a 55 P7d G6c
56 P8d N7g+ 57 P8c+ L8a 58 S8b K6b 59 S8a= S8c 60 +P8c R7f
61 K9e G7d 62 S7b+ K5b 63 N4d K6c 64 B4a K5d 65 B7d+ P7d
66 G5e K4c 67 +S6a 1-0


 Sente: Shin'ya Sato 4-dan
  Gote: Yusuke Ina 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P2f S4b  5 P5f P5d
 6 S4h G65b 7 G7h P4d  8 K6i G3b  9 G5h K4a 10 B7i S3c
11 P6f B3a 12 P3f P7d 13 G56g G54c 14 P1f S7c 15 P2e P8e
16 B4f B6d 17 B3g K3a 18 P4f K2b 19 S5g S8d 20 P6e B7c
21 S76f P9d 22 K7i P1d 23 Gg7g R6b 24 K8h B8b 25 R4h P6d
26 P6d B6d 27 P6e B8b 28 R6h N7c 29 B2f R6a 30 N3g B9c
31 P9f P8f 32 P8f P8e 33 P4e P8f 34 G8f P4e 35 P9e N6e
36 S4h P8e 37 Gf8g S7c 38 P9d B6f 39 R6f P8f 40 G8f N7g+
41 K7g R6f 42 K6f R6i 43 K7g R8i+ 44 R6c P6d 45 P6f P8e
46 R7c= P8f   0-1


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Toshiyuki Nakao 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 P2f P8e 18 P1f K2b 19 R3h S2d 20 P1e S7c
21 S4f S8d 22 P6e B7c 23 N3g P6d 24 P6d B6d 25 P5e P5e
26 P3e P3e 27 N2e P5f 28 P3c N3c 29 N1c+ L1c 30 P1d L1d
31 L1d P8f 32 S8f N4e 33 P1c P1a 34 S4e P4e 35 G5f P8e
36 S7g P6g 37 B5g N8f 38 B6f S3c 39 G6g P5h 40 G6e B4b
41 R3i N7c 42 G5e P6e 43 B5g S4d 44 Ge5f B6d 45 G6h B2h+
46 R7i +B3g 47 G5h R5b 48 N6h P4f 49 B4f +B4f 50 P4f B6i
51 B6g S7h 52 R6i S6i= 53 P8f P6f 54 G6f R5h+ 55 B*5f P8f
  0-1
  

 Sente: Kazutoshi Sato 3-dan
  Gote: Kosuke Tamura 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h P5d  4 K4h K4b  5 K3h K3b
 6 K2h S5c  7 S7h G65b 8 L1h B3c  9 S6g K2b 10 K1i L1b
11 S5f S4d 12 P4f B2d 13 S4g K1a 14 P6e B4b 15 S3f S2b
16 S4e S4e 17 P4e G3a 18 P1f P8d 19 P1e P8e 20 B7g P8f
21 P8f P5e 22 G65h P5f 23 P5f B2d 24 R6i S7h 25 R6f S8g+
26 B6h B3c 27 P4d +S7h 28 B5i B4d 29 S5e B3e 30 P6d P6d
31 P4f P5d 32 S6d P6h 33 P7e P6i+ 34 B4h +S6h 35 B5g B4d
36 P5e +S5h 37 G5h P5e 38 P1d P5f 39 R5f B9i+ 40 P1c+ S1c
41 P4e L2d 42 K2h +P5i 43 G5i +B8i 44 B6f G*2b 45 R4f N5d
46 L1c+ L1c 47 P1d L1d 48 P1b K1b 49 P1c N1c 50 P1e L1e
  0-1
  

 Sente: Kenji Imaizumi 3-dan
  Gote: Hiroshi Kobayashi 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 S3h P5d  5 P1f K4b
 6 S7h K3b  7 P4f G65b 8 P1e S5c  9 G65h P7d 10 K4h P8e
11 B7g B5e 12 S4g P4d 13 S6g P9d 14 P9f G4c 15 K3h K2b
16 R7h B7c 17 B6h B8d 18 P5f S3b 19 P3f P2d 20 N3g P6d
21 P2f S4b 22 R8h B7c 23 K2h S2c 24 S3h G3b 25 S2g S3c
26 G3h B5a 27 G54g B4b 28 B5i L1b 29 P4e P4e 30 N4e S4d
31 P4f K1a 32 S5h B3a 33 S5g B2b 34 L9g P5e 35 R5h R5b
36 B4h G5d 37 P5e G5e 38 P5f G5d 39 P9e P9e 40 R9h P6e
41 L9e P9c 42 P6e P8f 43 P8f R8b 44 R9f R4b 45 P6d P6f
46 R9g G6d 47 S6f P5h 48 R6g R6b 49 S5e P6f 50 R6f G6e
51 R6h P5i+ 52 S4d B4d 53 S5c +P4i 54 B8d S3i 55 G3i G5f
56 R6b+ G4g 57 S4d+ +P3i 58 S2b K2b 59 B3c N3c 60 N3c+ 1-0


 Sente: Masakazu Kondo 4-dan
  Gote: Hirotaka Nozuki 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P9f S6b  3 P2f G3b  4 P2e P5d  5 P2d P2d
 6 R2d S5c  7 R2h P2c  8 B2b+ S2b  9 S8h P2d 10 S4h S2c
11 S7g P1d 12 P1f P4d 13 P4f K4a 14 S4g P8d 15 K6h P8e
16 G45h P7d 17 G7h P9d 18 K7i G5b 19 P3f K3a 20 K8h K2b
21 P6f G54c 22 S5f N3c 23 N3g N2e 24 N2e B3g 25 R2i B4f+
26 G4g +B6d 27 B2h P7e 28 P7e P8f 29 S8f P2e 30 N7f +B2h
31 R2h N6d 32 S6g P4e 33 N6d P6d 34 G5f B3g 35 R2e N3c
36 P2d N2e 37 P2c+ K2c 38 P3e B5i+ 39 G4e R4i 40 P2d K3c
41 P4f N3g+ 42 B6a K4b 43 N7d R9b 44 G3d G3d 45 P3d P7g
46 S7g N7c 47 P2c+ G2c 48 G4c K3a 49 P3c+ G3c 50 G3c N8e
51 P3b K4a 52 S5b 1-0


 Sente: Haruko Saita Joryu Osho
  Gote: Makoto Chuza 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h K4b  4 P1f P1d  5 K4h K3b
 6 S7h P5d  7 G65h S5c  8 P4f P7d  9 S6g P8d 10 K3h P8e
11 B7g G65b 12 K2h P2d 13 S3h K2c 14 P3f S3b 15 P2f B5e
16 G4g P9d 17 N3g P4d 18 P9f G4c 19 P5f B7c 20 P6e B8d
21 P4e B7c 22 R7h N3c 23 P7e P7e 24 P4d S4d 25 B6h R7b
26 N9g B8b 27 N8e R7d 28 S6f P7f 29 P7e R7a 30 P6d B6d
31 S6e B8b 32 P7d P3e 33 P3e P4f 34 G4f B4f 35 B4f P3f
36 B8b+ R5a 37 +B9a P5e 38 P4b Ga4b 39 P4f S3e 40 B6b P3g+
41 K3g G3f 42 K4h R5b 43 B8d+ G5d 44 S7f P5f 45 P5h P3g
46 S2i N6d 47 L6h S4f 48 P7c+ N7f 49 R7f G4g 50 K5i G6e
51 +P6c G7f 52 +B4f G4f 53 +P5b R8i 54 P6i B7h 55 N3e K1b
56 K4h B6i+ 57 K3i +B5h 58 P5i +B4i 59 K4i S3h 60 S3h P3h+
61 K3h G*3g  0-1


 Sente: Hiroe Nakai Joryu 5-dan
  Gote: Kiyokazu Katsumata 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f P9d  7 P9f S7b  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 N7g S4b
11 K4h K4a 12 S3h P1d 13 P1f P3d 14 R3f B4d 15 R3d P9e
16 P9e P8g 17 B9g R7f 18 R4d P4d 19 B6e R2f 20 P2g R2e
21 P8b L9e 22 P8a+ L9g= 23 L9g S8a 24 B5f G5a 25 L2f R5e
26 P6f R5f 27 P5f B7e 28 S6h R9h 29 P7i P8h+ 30 G6g +P7i
31 K3i +P6i 32 L2c+ G2c 33 R2e L2d 34 R7e +P6h 35 B7f R7h+
36 P7i +R6g 37 B2a+ +P5h 38 N3e +P4i 39 S4i B5g 40 K2h L2g+
41 K2g P2f 42 K3f +R5f 43 N4f B4f+ 44 P4f S4g 45 K2e N3c
  0-1
  

 Sente: Mitsuru Kano Akahata Meijin
  Gote: Tatsuya Higuchi 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f S7b  5 K6h S3b
 6 K7h P9d  7 G45h P9e  8 S5g G45b 9 P3f K6b 10 B7g K7a
11 K8h B3c 12 L9h P4e 13 P6f K8b 14 K9i P6d 15 S8h P7d
16 G7i N7c 17 P2e S4c 18 G6g S5d 19 B5i G6c 20 P1f P1d
21 B3g P8d 22 R7h S8c 23 P7e P7e 24 R7e G7b 25 R7h R2b
26 R2h S7d 27 S6h P7e 28 S67g S8e 29 B4h R6b 30 B5g P6e 
31 N3g S7d 32 R7h G6d 33 P4f P4f 34 B4f P4e 40 B5g R4b
41 R4h Gd6c 42 P2d P2d 43 P2e P7f 44 S7f P7e 45 S6e N6e
46 P6e S4f 47 P4c S5g+ 48 G5g R6b 49 N4e B4d 50 N6f B3i
51 R4g B6f 52 G6f B6f+ 53 B2h G*7c 54 P6d G76d 55 B6d G6d
56 N5c+ R2b 57 S6g +B8h 58 G8h P6f 59 B2h S7c 60 B6d S6d
61 +N5d S66e 62 P7c G7c 63 G6d S5d 64 S7a K8c 65 G8b R8b
66 S8b+ K8b 67 R5b G*7b 68 G7c K7c 69 R5d+ S*6c 70 S6d S6d
71 +R6d K6d 72 P6e K7c 73 G6d K8c 74 P7c G8b 75 S7b K9c
76 G7d S7i 77 R4h B8e 78 S*8c B7d 79 S7d+ B8e 80 B7a B7d
81 S8a+ K9d 82 B8b+ P5h 83 R5h S8h= 84 R8h S7i 85 S8c B8c
86 +B8c K8c 87 B7b 1-0


 Sente: Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P4f S6c 13 S4g P3d 14 K6h S5d 15 S5f B3c
16 B3c+ N3c 17 S8h S2b 18 P3f P2d 19 P3e P3e 20 R2d P2e
21 P3d B2g 22 B3h B3h+ 23 G3h S2c 24 P3c+ S2d 25 +P3b R3b
26 S4g P2f 27 P2h P2g+ 28 P2g P2h 29 N3g P3f 30 B2c R3e
31 N4e K6b 32 G3d P3g+ 33 G3e +P4g 34 R3b G5b 35 N4d P4d
36 N5c+ K5c 37 G4d K6b 38 G5d R5h 39 K6i S6h   0-1


 Sente: Takahiro Toyokawa 5-dan
  Gote: Takeshi Kawakami 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S4b  4 P5f G3b  5 P3f G5b
 6 S6h S6b  7 G7h K4a  8 K6i G54c 9 S45g P8d 10 P5e P8e
11 S7g P6d 12 S5f S6c 13 P2e P5d 14 P5d S5d 15 S6f P8f
16 P8f R8f 17 P2d P2d 18 R2d P2c 19 P8g R8b 20 R2f P1d
21 G5h B1c 22 P5g S5c 23 P1f B2b 24 P4f P7d 25 N3g P7e
26 S7e P5e 27 S5e S6e 28 P4e P7g 29 N7g Se5d 30 P4d G4d
31 S76d S4b 32 S4d B4d 33 R2e P6c 34 P4c Sb4c 35 P4e B6b
36 G5c N3c 37 R2f P6d 38 G6b R6b 39 P3e P3e 40 P3d S3d
41 B4d R6c 42 B7a+ N7c 43 +B7b G3f 44 R2i S3h 45 R5i G3g
46 +B6c S6c 47 R7a N5a 48 R7c+ P4g 49 N4d G4b 50 N6e P6e
51 B5e P4h+ 52 B3g +P5i 53 B5i P4c 54 P2b P4d 55 P2a+ B5e
56 +R6b G5b 57 B8f R2i 58 G5i P7e 59 B7e S5h 60 K5h N4f
  0-1


 Sente: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
  Gote: Koichi Kinoshita 5-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Irregular

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h S4b  4 G45h P5d  5 P2e B3c
 6 P5f G3b  7 K6h S6b  8 K7h S65c 9 S6h S4c 10 S7g G5b
11 B7i P7d 12 P6f P6d 13 G6g N7c 14 P3f G6c 15 P4f K6b
16 B6h R8a 17 B5i P8d 18 S4g P8e 19 B4h K7b 20 G66h B4b
21 P9f P9d 22 N3g S6b 23 R2i S7a 24 R5i S8b 25 K8h R5a
26 G7h S8c 27 L9h N3c 28 R2i R8a 29 K9i S8d 30 S8h P9e
31 P9e S9e 32 P6e P6e 33 P9c P9f 34 P2d P2d 35 Gg7g R8c
36 R2d P2c 37 R2i K6b 38 B5g L9c 39 P3e P8f 40 G8f S8f
41 P8f G6f 42 S9b R8f 43 P8g R7f 44 P7g P9g+ 45 N9g R9f
46 B6f P6f 47 S8c+ P6g+ 48 G6g N8e 49 G8i B*7e 50 P6d Be6d
51 +S9c N9g+ 52 L8f +N9h 53 G9h R9c 54 G7f P9g 55 S9g P9f
56 S9f R9f 57 P9g R9a 58 P6e Bd5c 59 N6d P9f 60 P9f P9g
61 G9g S6g 62 K8h P9e 63 P9e S7f+ 64 P7f R9e 65 S8e N7c
  0-1
  

 Sente: Hiroki Iizuka 5-dan
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P5d  4 P5f S4b  5 S4h S6b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 B7i B6d 12 S5g P8e 13 P6e B4b 14 S56f S4d 15 P4f N7c
16 R4h P6d 17 P6d B6d 18 P6e B4b 19 P4e Sd5c 20 P3f B1e
21 P2f B2f 22 R2h B1e 23 B4f B2d 24 B3g N3c 25 R4h R8a
26 P7e P7e 27 P6d G5b 28 S7e P8f 29 Sg8f N6e 30 S6f N2e
31 B2f S6d 32 P4d Sb5c 33 P7c R8b 34 N3g N3g+ 35 B3g N7d
36 S6e P6f 37 N1f N8f 38 P8f P6g+ 39 N2d +P7h 40 K7h S6e
41 N3b+ K3b 42 P4c+ G4c 43 B4a K3a 44 B2c+ N6f 45 K6g S5h
46 R5h S*7f  0-1


 Sente: Koichi Kinoshita 5-dan
  Gote: Keiichi Sanada 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 S6g G65b 5 R6h K4b
 6 P1f K3b  7 S3h P1d  8 K4h B3c  9 K3i K2b 10 B7g S3b
11 P4f P8e 12 P3f L1b 13 P2f S5a 14 G65h S4b 15 K2h K1a
16 G4g S3a 17 S2g S2b 18 G3h P2d 19 N3g S32c 20 P5f P5d
21 P9f G3a 22 P9e G54b 23 P7e G43b 24 S7f B4b 25 R8h R8d
26 P8f P8f 27 B8f B3c 28 G5g R8f 29 R8f B6h 30 R8g P8f
31 R6g B5g+ 32 R5g B6f 33 R6g B9i+ 34 R6c+ P3e 35 P3e +B8i
36 S6g N4d 37 P4e P3f 38 P4d P3g+ 39 G3g N4e 40 R4i +B6g
41 +R6g P4d 42 G3f G5g 43 +R6a L4g 44 R6i L4h+ 45 B6d P3g
46 N4c P3h+  0-1


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Yuji Masuda 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 P6f K4a  8 G6g P8e  9 G7h G5b 10 K6i S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 B6h P7d 14 K7i G54c 15 K8h S7c
16 R3h B6d 17 N3g K3a 18 P2f S8d 19 P6e B4b 20 S5g P6d
21 N2e P6e 22 N3c+ N3c 23 P3e P3e 24 P5e P5e 25 S4f P8f
26 P8f P8g 27 K7i N6f 28 P3d G3d 29 S5e P5g 30 B5g P5f
31 B3i N4e 32 G5f P3f 33 R3f B2d 34 P4f G3e 35 R3h P5d
36 S56f P6f 37 N1f B1e 38 P3c B2f 39 P3b+ K3b 40 B6f S4g
41 G4e S3h= 42 G4d R4i 43 P6i B5i+ 44 S3c K4a 45 G4b R4b
46 S4b+ K4b 47 R4c K5a 48 B8d S7c 49 B7c+ N7c 50 R5c+ B5b
51 S6b K4a 52 S4b 1-0


 Sente: Masakazu Kondo 4-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P9f P8d  4 P5f P8e  5 R5h B8h+
 6 S8h S2b  7 S7g K4b  8 K4h K3b  9 K3h S3c 10 K2h S6b
11 S3h P6d 12 R8h P7d 13 S6f S6c 14 S5e P5d 15 S4f G4b
16 P3f P9d 17 G65h P4d 18 P2f G65b 19 Sf3g P4e 20 S2g G54c
21 G3h S4d 22 G54h S5c 23 B7g B3c 24 P6f P5e 25 P5e S4d
26 R6h S5e 27 P9e P8f 28 B8f P5f 29 P3e P9e 30 P6e S5d
31 P6d P6f 32 S33f P3e 33 P3d B4d 34 P6c+ P5g+ 35 G5g P3f
36 P5f B3e 37 R5h P6g+ 38 G6g S4d 39 +P6d S4i 40 +P5d G5d
41 R4h S3h+ 42 R3h P4f 43 G5g P4g+ 44 G4g P4f 45 P4c G4c
46 G4h G4g 47 S3f P5c 48 S4g P4g+ 49 G4g P4f 50 G5g N7c
51 S3f S4g 52 S4g P4g+ 53 G4g P4f 54 G3g N6e 55 P4h N5g+
56 S3f S4i 57 G3i S3h+ 58 Gi3h R6i 59 S3e S3e 60 B7g +N4h
61 S3c N3c 62 P3c+ G3c 63 N2e G3d 64 B5a +N3h 65 G3h S3i
66 G3i S2g 67 K1g S2f 68 K2f S3f+  0-1


 Sente: Makoto Chuza 4-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 P1f P1d  8 S3h P3d  9 R3f G3c 10 P7f P8f
11 P8f R8f 12 P9f R8b 13 P7e K4a 14 N7g K3b 15 K4h S4b
16 P8e P9d 17 S6h P4d 18 R8f G7b 19 P5f P5d 20 S5g S4c
21 B7i B3a 22 S6f S5c 23 K3i S6d 24 B5g K2b 25 K2h B4b
26 G6h G3b 27 R8i P8c 28 P4f S5c 29 G65h P6d 30 P3f G6c
31 G4g B5a 32 R8f S4b 33 S2g S3c 34 G3h B4b 35 N3g P7d
36 R7f R7b 37 P7d G7d 38 P5e P5e 39 P7e G7c 40 S5e P5d
41 S6f G6c 42 B4h S2d 43 P2f S3c 44 S5g P7h 45 N2e P7i+
46 S5f +P7h 47 B6f +P7g 48 B7g N5e 49 Gg3g P2d 50 N3c+ N3c
51 S5e P5e 52 N4g S6e 53 R8f P5f 54 N5e G5c 55 N4c+ Gc4c
56 S4a G3a 57 S*5b G5c 58 P3e K2c 59 P3d K3d 60 P3e K2c
61 P8d P5g+ 62 P8c+ R5b 63 S5b+ G5b 64 P3d K3d 65 +P9b N*2e
66 P2e N2e 67 G3f P3g 68 G3i S4h 69 G4h +P4h 70 N2f K2c
71 G2e P2e 72 R8c+ P7c 73 N3e K3b 74 P3c B3c 75 N2c+ K2c
76 S3d K1b 77 S3c+ P3h+ 78 S3h +P3h 79 K3h P3g 80 K4i P3h+
81 K3h S2g 82 K2g N3e 83 K3f S4g 84 K3e G2d 85 K2d N3b
86 +S3b G2c 87 K3e G3b 88 P4e P2f 89 N2e S3d 90 K2f S2e
91 K2e Se5f 92 +R8a P5a 93 N2d G2d 94 K2d G2c 95 K3e N4c
96 K4d 1-0


 Sente: Masataka Goda 7-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f P9d  5 K6h S7b
 6 K7h G45b 7 G45h P9e  8 S6h K6b  9 P2e B3c 10 S7g S3b
11 S5g P7d 12 S8f P8d 13 S9e L9e 14 P9f L9f 15 L9f S8c
16 P9b P9d 17 P9a+ N7c 18 L9i S8e 19 P6f G7b 20 G6g G8b
21 L9d Se9d 22 P7e P7e 23 L9d S9d 24 P7d L7b 25 P7c+ L7c
26 N6e L7b 27 N7c+ L7c 28 P6e R4a 29 +P9b G9b 30 P3f S4c
31 S6f S8e 32 P2d P2d 33 P3e P3e 34 P6d P6d 35 S5e G8c
36 S6d P6c 37 S7c+ G7c 38 P2b N3f 39 R5h B2b 40 P5e G7d
41 G66h R9a 42 S8c G6d 43 L9i P9f 44 L*9h R9c 45 S8b+ K5a
46 +S7b K4b 47 N7g S9d 48 L9f P9e 49 L9e S9e 50 L9e R9e
51 P2c B3c 52 S2b P7f 53 S3c+ K3c 54 B2b K2c 55 B1a+ L7d
56 P2b P7g+ 57 Gh7g L7g+ 58 G7g P7f 59 P2a+ P7g+ 60 B7g R9h+
61 L8h S6g 62 K6g N7e   0-1


 Sente: Hiroshi Okazaki 4-dan
  Gote: Yusuke Ina 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 K5h S2b 10 P9f K5b
11 G3h G7b 12 R3f R8d 13 N7g R2d 14 P2g P7d 15 R5f S6b
16 P3f B4b 17 P9e N7c 18 N3g S3c 19 S4h B3a 20 P3e B2b
21 P2f S4b 22 P2e R5d 23 R3f P1d 24 P1f B5e 25 S6h B2b
26 G2g S3c 27 R2f S4d 28 G3f P2c 29 G4f P7e 30 N8e N8e
31 P8f P7f 32 P8e R7d 33 P2d P2d 34 N3f P7g+ 35 B7g N6e
36 N4d B4d 37 B4d R7h+ 38 S*7i +R7i 39 S7i P4d 40 B3d N4c
41 R2d P2b   0-1


 Sente: Mitsuru Kano Akahata Meijin
  Gote: Hisashi Ogura 5-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h S7b
 6 K7h S3b  7 G45h K7a  8 S5g P9d  9 B7g P6d 10 K8h B3c
11 P2e P9e 12 P6f P4e 13 P3f P7d 14 G6g N7c 15 L9h R6b
16 K9i P6e 17 S8h N8e 18 B8f P6f 19 S6f B6f 20 G6f R6f
21 G7i R5f 22 B4d S6b 23 B1a+ N3c 24 +B2b P9f 25 P9f P9g
26 L9g N9g+ 27 N9g L8d 28 B6d S67c 29 B3g R5g+ 30 N*8e P6d
31 N7c+ S7c 32 S7h +R4g 33 L9h P9e 34 P9e N9f 35 P4b L9e
36 P4a+ N8h+ 37 G8h P9f 38 P6b G6b 39 P6c P9g+ 40 P6b+ S6b
41 L9g L9g+ 42 G8b K8b 43 B6d S*7c 44 N9d K9c 45 G9g P9f
46 G9f L8g+ 47 S8g G8i 48 K8i +R8g 49 K7i S6d 50 G7h B4f
51 K6i P6h 52 R6h B6h+ 53 G6h R7i   0-1


 Sente: Masataka Sugimoto 5-dan
  Gote: Norihiro Yagura 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S4b  3 S7h P5d  4 S6g S5c  5 B7g S6b
 6 P7e P6d  7 S7f S6c  8 R6h K4b  9 K4h K3b 10 K3h G65b
11 K2h P5e 12 S3h S65d 13 G65h P4d 14 P6e R6b 15 P6d S6d
16 P7d P7d 17 P7b N7c 18 P7a+ B3a 19 P4f R8b 20 G4g B5c
21 B8f P6e 22 P5f P7e 23 P5e S6c 24 P5d S5d 25 S6g G6c
26 +P6a P5e 27 R7h P8d 28 P3f P8e 29 B5i R8a 30 P6b G4b
31 P1f P1d 32 P2f P4e 33 P4e S4e 34 N3g S5d 35 G4f P4d
36 S2g N3c 37 R4h S4c 38 G3h R8d 39 R4i G5d 40 +P5a B6b
41 +P6a B5c 42 P6c P6f 43 S6f S6e 44 B9e R7d 45 S6e N6e
46 B5a+ N5g= 47 R2i R6d 48 P6b+ R6h+ 49 S5b N4e 50 S4c= K4c
51 S5b K3b 52 G4e P4e 53 P4c G5b 54 +P5b K4c 55 +P5c G5c
56 B2a K4d 57 N6e S5d 58 N5c+ K5c 59 +B4b 1-0


 Sente: Kensuke Kitahama 4-dan
  Gote: Toshiyuki Nakao 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f P1d  9 P9f P9d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 G5h S5d 13 S5f S3c 14 K6h K4b 15 K7i G5b
16 P6f S4d 17 P2e S45e 18 S5e S5e 19 P2d P2d 20 R2d P2c
21 R2h S4f 22 R4h B1c 23 S*6h P8f 24 S8f P6e 25 P1e P8h
26 K8h S6i 27 P1d B2d 28 P2e B3c 29 S67g P6f 30 P6h R6b
31 B4e N9c 32 B8a+ R6a 33 +B3f S5e 34 P2d P2d 35 P1c+ N1c
36 P1d N2e 37 P1c+ P1h 38 L1h P1g 39 N1g N1g+ 40 L1g P8e
41 S7e N6e 42 +B7b R6b 43 +B6b G6b 44 P2c S7h+ 45 K7h N7g+
46 N7g P8f 47 P2b+ 1-0


 Sente: Daisuke Suzuki 5-dan
  Gote: Kosuke Tamura 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P6f P2d  3 S4h S3b  4 P2f S2c  5 P2e P2e
 6 R2e P2d  7 R2h G3b  8 P5f S6b  9 S6h P5d 10 G45h P1d
11 S7g S5c 12 B7i B3c 13 G6g K4a 14 G7h G5b 15 K6i P4d
16 P3f G54c 17 S3g K3a 18 S2f P4e 19 N3g S4d 20 P4f P4f
21 B4f B4b 22 P4e S3c 23 P6e B5c 24 K7i P4g 25 B5g P6d
26 P6d B6d 27 P6e B5c 28 P2e P4h+ 29 B4h P4f 30 G5g R6b
31 P2d S32d 32 G4f R6e 33 P6g K2b 34 K8h P7d 35 P3e N7c
36 P3d S3d 37 P5e N8e 38 P5d B6b 39 B5g P2g 40 R2g R6c
41 S6f G5d 42 P5c P6e 43 S5e G5e 44 G5e P6f 45 P6f B8d
46 S2e S32e 47 N2e B6f 48 B6f R6f 49 P3c N3c 50 N3c+ G3c
51 P3d G3d 52 S4c G3c 53 R2d 1-0


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Kenji Imaizumi 3-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f K7a  7 G45h G45b 8 S5g P6d  9 P2e B3c 10 B7g S3b
11 K8h P7d 12 L9h N7c 13 P6f P4e 14 K9i K8b 15 S8h P8d
16 G7i S8c 17 P3f G7b 18 N3g P9d 19 P9f G56c 20 G6g P5d
21 B6h P8e 22 P1f P1d 23 S4h S4a 24 G7g P6e 25 P6e N6e
26 Gg7h P6f 27 P2d P2d 28 B2d R2b 29 P2c R4b 30 P6h B2d
31 R2d P4f 32 P4f R4f 33 P4g R5f 34 R3d P3c 35 R4d P4b
36 B4f B5e 37 B5e P5e 38 B6d K8a 39 B4b+ B7a 40 +B4a B4d
41 P5g N5g+ 42 S4e +N4h 43 S5f P5f 44 R6a R7a 45 R6c+ R4a
46 +R5b R7a 47 P5d P5g+ 48 P5c+ B3d 49 G6b B5b 50 G7a G7a
51 +P5b G*7b 52 R4a S6g 53 P6g P6g+ 54 B4e +P7h 55 G7h P5d
56 R4d+ G6h 57 +R4a G7h 58 B7h +P6h 59 G6b S8b 60 G7a G7a
61 S7c S7c 62 B3e S*8b 63 B6h +N5h 64 B4f G6h 65 +P6a G7h
66 +P7a S7a 67 G7i G7i 68 S7i G7b 69 G6a P6d 70 G7a G7a
71 G6c B6f 72 S7g B7g+ 73 N7g G6h 74 B6h +N6h 75 S6h G7h
76 G8i B5f 77 P6g S6i 78 +R7a K7a 79 B3e K8a 80 G*7i G8i
81 G8i G7h 82 G*7i G8i 83 G8i G7h 84 G*7i G8i 85 K8i R5i
86 G7c G7h 87 K9i 1-0


 Sente: Isao Nakata 5-dan
  Gote: Kiyokazu Katsumata 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Sujichigaikaku

 1 P7f P3d  2 B2b+ S2b  3 B4e G65b 4 B3d P5d  5 P6f S6b
 6 S8h S5c  7 S7g P5e  8 B6g S5d  9 R6h P4d 10 K4h G4c
11 G65h S3c 12 P7e P4e 13 P8f S3d 14 P8e K4b 15 R8h P6d
16 K3h K3b 17 R8f K2b 18 S6h G3b 19 N7g S6c 20 P5f P5f
21 B5f B4d 22 B7h S5d 23 B9f Gb4b 24 R7f P9d 25 S5g P9e
26 B8g P2d 27 P7d P7d 28 R7d S6c 29 R7f P7d 30 B7h N3c
31 R8f P7e 32 S5f R7b 33 B8g P7f 34 B7f P5e 35 S6g S7d
36 B4c+ S4c 37 P7f R5b 38 P5g P6e 39 N6e P5f 40 S5f B6f
41 P7e B7g+ 42 P7d +B8f 43 P7c+ P3f 44 +P6c P3g+ 45 K3g R5d
46 K2h R6i 47 G3h R9i+ 48 G54h P3f 49 K1h L3g 50 S*2h L3h+
51 G3h B3e 52 +P5c R5c 53 N5c+ +B5c 54 R5a N3g 55 R5c+ B5c
56 B5e N2i+ 57 B9i +N3i 58 G3i P3g+ 59 S3g R9h 60 S2h R9i+
61 N1e S3d 62 L2c K3b 63 R6a +R3i 64 S3i B1g+ 65 K1g N2e
66 K1f G2f   0-1


 Sente: Yoshiyuki Kubota 4-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f S6b  4 R6h P5d  5 S3h K4b
 6 P1e K3b  7 S7h G65b 8 B7g P8e  9 S6g P7d 10 G65h S5c
11 K4h B3c 12 P4f K2b 13 P3f P4d 14 N3g L1b 15 P6e K1a
16 P4e B2b 17 P4d S4d 18 S5f G5c 19 P4e S3c 20 N2e S2d
21 B2b+ S2b 22 B4f B7c 23 B7c+ N7c 24 B4f B8d 25 P7e P5e
26 B5e G5d 27 N1c+ G5e 28 +N2b R2b 29 S5e B2h 30 S*3g B1i+
31 G2i +B2i 32 S2i L5a 33 S6f G7f 34 S3h G6f 35 R6f B7e
36 G7f B6f 37 G6f R6i 38 B8d P4f 39 P4d S4g 40 S4g P4g+
41 G4g N4e 42 S5h N3g+ 43 G3g R8i+ 44 B4e P5f 45 G5f S2h
46 Gg3h S*3g 47 G3g S3g+ 48 K3g N2e 49 K4f G3e 50 P3e S3e
51 K4g P4f 52 K4h L5f 53 S3h +R9i 54 B7c+ G3g 55 S3g L4g
56 S4g N3g+ 57 K3g +R4i  0-1


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 S5g G65b
 6 R6h K4b  7 K4h K3b  8 K3h P8e  9 B7g P7d 10 K2h P7e
11 P7e R7b 12 S3h R7e 13 G7h S4b 14 G6g P1d 15 P7f R7d
16 P6e P6e 17 B2b+ K2b 18 G7g P8f 19 P8f S3c 20 B8b B7c
21 B7c+ N7c 22 B8b B7i 23 B9a+ B6h+ 24 S6h R6i 25 B9f R6h+
26 B7d P8h 27 P6c S5a 28 R7h +R6i 29 R8h P7b 30 B9f +R7i
31 G7h +R6i 32 +B8b P6f 33 +B9c N6e 34 G6h +R7i 35 +B6f S7g
36 N7g +R8h 37 G7h +R9i 38 N6e +R9g 39 P6b+ +R9f 40 +P5b S5b
41 N6d +R9h 42 N5b+ G5b 43 N5c+ B6d 44 L4f B5c 45 G5d L4d
46 S4a +R7h 47 S6g +R6g 48 +B6g G4b 49 G5c G4a 50 G4c N2d
51 B5d P4e 52 G3c N3c 53 R2a K1b 54 K3i G*3a 55 S2b G2b
56 R4a+ R8h 57 P6h S6f 58 G2a S2h 59 K4h G2a 60 B2a+ K1c
61 +B3a N2b 62 +R3b S*5g 63 +B5g S5g+ 64 K5g 1-0


 Sente: Manabu Senzaki 6-dan
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P4f S6c 10 S4g S5d
11 S5f P3d 12 P7f P8f 13 P8f R8f 14 P8g R8b 15 K6h G5b
16 G5h K4b 17 P9f P9d 18 P3f P6e 19 N3g R6b 20 B2b+ S2b
21 S8h P6f 22 P6f R6f 23 K7i R6b 24 S7g P3e 25 P6c S6c
26 P2d P2d 27 R2d S5d 28 P6c R8b 29 P3e S6c 30 P6d S7d
31 B3f P6b 32 R2i K3a 33 R6i S2c 34 R2i P2d 35 S4e P3c
36 B4g B5e 37 R2f G54b 38 S5f B6d 39 P1e P1e 40 G56g P5d
41 S6e B5c 42 S5d B3e 43 R3f P3d 44 K8h P9e 45 P9e P9h
46 K9h S6c 47 S6e P1f 48 K8h P1g+ 49 P6d S5b 50 P9d P9e
51 P2e P1h 52 R3e P3e 53 B6f L1f 54 B5f P1i+ 55 P2d S2d 
56 B1b+ P2b 57 N4e R2h 58 Gg6h L9d 59 P3c N3c 60 N3c+ S3c
61 P3d S2d 62 N3c S3c 63 P3c+ G33c 64 S5d Gc3b 65 S9c R7b
66 S8d+ P5c 67 S6e N2c 68 +S9d R2d+ 69 +S8c R7a 70 +S8b R4a
71 +S7b +R1d 72 +S6b +R1b 73 +S5b G5b 74 P3c G3c 75 B3c+ L3b
76 L3d L3c 77 L3c+ G4b 78 L3d G3c 79 L3c+ L3b 80 G5b L3c
81 G4a K4a 82 R6a 1-0


 Sente: Takeshi Kawakami 4-dan
  Gote: Takeshi Fujii 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 2
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 S4h P8d  3 P6f P8e  4 B7g P5d  5 P4f S6b
 6 S4g G65b 7 S6h K4b  8 S6g P7d  9 P3f S3b 10 P1f B5e
11 N3g S5c 12 P1e P4d 13 G7h B7c 14 G5h K3a 15 P2f G4c
16 P9f P9d 17 K6i S3c 18 K7i G3b 19 R4h P5e 20 P5f P5f
21 S45f S5d 22 N2e S2d 23 R4i N3c 24 G56h N2e 25 P2e S3c
26 S6e S6e 27 P6e P5d 28 P4e P4e 29 P4d S4d 30 N5f S3c
31 S4d N5e 32 S4c+ G4c 33 P6d P6d 34 P1d P1d 35 L1d L1d
36 P4d G4d 37 N4d S4c 38 S5f S44d 39 S4e S4e 40 G4c S3b
41 P4d P4h 42 R4h P4g 43 R4g P4f 44 G3b K3b 45 G4c K2b
46 S3a K3a 47 G3c L3b 48 S4b R4b 49 G4b K4b 50 R4c K5b
51 P5c K6c 52 R2c+ G3c 53 +R2a P4g+ 54 +R8a N8d 55 P7e N7f
56 P7d S8h   0-1


 Sente: Kazushiza Horiguchi 4-dan
  Gote: Makoto Chuza 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P1f P8d  2 P2f P8e  3 P2e G3b  4 G7h P8f  5 P8f R8f
 6 P8g R8d  7 S3h P1d  8 P9f S7b  9 P4f S8c 10 P7f S7d
11 B6f R8b 12 N7g P6d 13 S4g P3d 14 P2d P2d 15 R2d P2c
16 R2h S6c 17 S8h K4b 18 P8f S5d 19 B2b+ S2b 20 P9e G5b
21 S8g P6e 22 S5f S3c 23 P4e P3e 24 K6h S3d 25 G5h B6d
26 G4g P3f 27 G3f N3c 28 P2d P2d 29 R2d G2c 30 R2h P2d
31 R4h R6b 32 K7i P3h 33 P4d P4d 34 S6e S6e 35 N6e S*4c
36 G4f S5d 37 G5f P3i+ 38 S7e B7e 39 P7e N4e 40 P4c S54c
41 P2e +P2i 42 G4e P4e 43 P2d G2b 44 P3f R6e 45 N3e N5d
46 N4c+ S4c 47 S2c G3c 48 B2b P3b 49 B1a+ P6f 50 S7f R6a
51 +B3c P3c 52 L6e N6d 53 P4d P6g+ 54 P4c+ G4c 55 S6g B5e
56 B8c R6b 57 P6c R8b 58 B6a+ 1-0


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Kensuke Kitahama 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h P1d 13 P1f B8h+ 14 S8h N3c 15 G3h P2e
16 R5f S6b 17 P2g G7b 18 S4h P9d 19 P9f S2c 20 S7g S3d
21 P7e S3e 22 P3f S4d 23 P7d R7d 24 R8f P8b 25 N3g S5e
26 R8e R5d 27 P9e B7d 28 R8f P9e 29 P3e P3d 30 R3f P3e
31 R3e P3d 32 R3f R4d 33 P1e P3e 34 R3e S4f 35 R3f P3e
36 R4f R4f 37 P3d N4e 38 P3c+ G3c 39 P4f B3h+ 40 N4e R4i
41 S4a K6a 42 B5b K5a 43 R6a K4b 44 S3b+ K3b 45 R4a+ 1-0


 Sente: Hisashi Ogura 6-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S6h K4b  4 P5f P5d  5 S5g P8d
 6 S4f S5c  7 R6h P8e  8 B7g P7d  9 K4h G65b 10 K3h K3b
11 G7h P4d 12 K2h G4c 13 P3f P4e 14 S3g S4d 15 G6g B3c
16 S3h B4b 17 P6e N3c 18 P2f K2a 19 P1f G3b 20 R8h P1d
21 G6f P2d 22 P5e P5e 23 G5e S5e 24 B5e R9b 25 S8b P5d
26 S9a+ P5e 27 +S9b N7c 28 L*1h G*2c 29 R6a P5f 30 R5h B6g
31 R6c+ B8i+ 32 +R7c +B9i 33 R5f L5c 34 R5c+ B5c 35 L5i B9g+
36 +R9c R9h 37 P5d P5b 38 P1e P1e 39 N2g +B4d 40 N1e Gc2b
41 P1d L1d 42 P1c P1a 43 P6d P6b 44 K2g P2e 45 P2e P3e
46 S2f G3d 47 N2c+ G32c 48 L1d N4c 49 P1b+ P1b 50 L1b+ G1b
51 L1b+ K1b 52 L2d P3f 53 L2c+ K2c 54 G2d G2d 55 P2d K3b 
56 G2c K4a 57 P3e P2e 58 S2e G2f 59 K2f +B3e 60 K2g L2f
  0-1


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Keiichi Sanada 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 R6h P8d  3 P6f S6b  4 K4h K4b  5 K3h K3b
 6 K2h P5d  7 S7h G65b 8 L1h S5c  9 K1i B3c 10 S6g K2b
11 S2h P8e 12 B7g G3b 13 P4f L1b 14 S5f K1a 15 G65h S2b
16 S4e P3e 17 G3i P7d 18 G4g B5a 19 P9f P9d 20 R7h G54b
21 P1f G3a 22 P3f P3f 23 S3f Gb3b 24 P1e B7c 25 P7e P7e
26 B5i B6d 27 P5f P8f 28 P8f S4d 29 P6e B5c 30 G3g R8d
31 Gg3h N7c 32 N9g N6e 33 B6h P3e 34 S2e R7d 35 P6f P7f
36 P6e P8g 37 P4e Sd3c 38 P3d S4b 39 N6f R7a 40 N5d P8h+
41 N4b+ Ga4b 42 R8h P7g+ 43 P7b R7b 44 P7c R7c 45 B4f R7a
46 R4h +P6g 47 P6d P6d 48 S5d B6b 49 P4d P4d 50 B3e R5a
51 P4c G4a 52 B4d +P5g 53 R4e B4d 54 R4d N4g 55 B6f N3i+
56 G3i P3h 57 G3h G4g 58 G4g +P4g 59 P4b+ B3h 60 G3i R5d
61 +P3b G3b 62 N3c G*3a 63 R5d B2i+ 64 G2i S3h 65 N2a+ G2a
66 N3c S2i+ 67 K2i G*3a 68 N2a+ G2a 69 R4a N3g 70 S3g +P3g
71 R2a+ K2a 72 B2b+ G2b 73 N3c 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Daisuke Suzuki 5-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 S5g K8b  8 B7g S4c  9 K8h P6d 10 G45h L9b
11 S7h K9a 12 P8f G45b 13 S8g S8b 14 P2e B3c 15 Gh6h G6c
16 L9h P7d 17 K9i R7b 18 Gh7h G7a 19 Gi7i P7e 20 P7e R7e
21 Gi8h S5d 22 S6f R7b 23 B6h S6e 24 S6e P6e 25 P7f P4e
26 P2d P2d 27 P8e P6f 28 P6f B6f 29 P8d P8d 30 R2d P2b
31 P6g B8h+ 32 K8h S6i 33 P8c S8c 34 B6e G8b 35 B2a+ P7e
36 P7e S7h+ 37 S7h G5h 38 B7g P4f 39 N9e P5d 40 S6a R7e
41 R2b+ P6b 42 +B3a R9e 43 B9e P9d 44 B7g N7f 45 K8g N6h+
46 S7a G*7b 47 S7b+ G7b 48 P8b G7a 49 P8a+ K8a 50 N7e +N7h
51 K7h S7f 52 P8b K9a 53 G8a G8a 54 P8a+ K8a 55 R8b K8b
56 N8c+ K8c 57 N7e 1-0


 Sente: Manabu Senzaki 6-dan
  Gote: Kiyokazu Katsumata 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 P3f B3a
11 B7i P4d 12 P3e B6d 13 R1h P7d 14 G56g R7b 15 P3d S3d
16 B5g N7c 17 K7i S4e 18 P3g P9d 19 S8h P9e 20 N7g N8e
21 N8e P8e 22 P6e B7c 23 K8i S5c 24 G6f R6b 25 N7g R8b
26 P1f N9d 27 G6h P8f 28 P8f N8f 29 P8e P9f 30 P9f P9h
31 L9h N9h+ 32 K9h P8f 33 N7h L*9c 34 N8f P6d 35 K8g P6e
36 N6e B6d 37 G7g R8e 38 P7e P7e 39 N5c+ B5c 40 S7d R8a
41 P6d L9f 42 P8d R8d 43 G7e R7d 44 G7d S5f 45 P6c+ S5g=
46 R6a N5a 47 R9a+ 1-0


 Sente: Yusuke Ina 4-dan
  Gote: Takeshi Fujii 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 S5g K8b  8 B7g S4c  9 K8h S5d 10 P6f L9b
11 G45h K9a 12 P9f S8b 13 S7h P7d 14 G6g R3b 15 P2e B3c
16 P1f G45b 17 P8f P9d 18 S8g G7a 19 G7h P1d 20 R2f P6d
21 S6h R3a 22 P8e R6a 23 R2h Gb6b 24 P3f P4e 25 R3h R4a
26 S5g B4d 27 P2d P2d 28 R2h B3c 29 P8d P8d 30 P3e P3e
31 P6e P6e 32 B3c+ N3c 33 R2d P4f 34 S4f P6f 35 G6f B6i
36 P8c S8c 37 R2b+ B4g+ 38 B6d N7c 39 +R3b R6a 40 S5e S6c
41 B7c+ G7c 42 N6e Gc7b 43 N5c= R6b 44 +R6b Gb6b 45 R4a P6a
46 R4g+ R6i 47 P6d S67b 48 Gf6g G5c 49 +R4b P5b 50 P6c+ G6c
51 +R3c P4c 52 +R4c G5c 53 +R2c P8e 54 Gg6h R4i+ 55 P6i N8d
56 G76g B5h 57 K7g P8f 58 S8f P8h 59 +R5c P5c 60 B6d G8b
61 N6e R7i 62 G*7h R8i+ 63 G5h +R5h 64 Gh6h G7h 65 K6f G6h
66 P6h G6c 67 N5c+ N7c 68 +N6c S6c 69 B5c+ +R9i 70 B3b L6b
71 S4d P5d 72 G5e +Ri4i  0-1


 Sente: Masataka Sugimoto 5-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Round 3
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P6f P3e  4 S7h R3b  5 S6g S4b
 6 B7g K6b  7 P8f G45b 8 R8h K7b  9 P8e S8b 10 S2h Ga6b
11 K4h P4d 12 G65h S4c 13 P8d P8d 14 R8d P8c 15 R8f P3f
16 P3f R3f 17 P6e P2d 18 S5f R3b 19 P7e P2e 20 G3h P9d
21 P9f P5d 22 P4f S9c 23 B6f P5e 24 S4g P4e 25 S3g S8b
26 P4e S5d 27 S34f P1e 28 P1e P2f 29 P2f P5f 30 B2b+ P5g+
31 G5g R2b 32 N7g N3c 33 P6d P6d 34 P6c G56c 35 P6e B5c
36 N3g P5f 37 R5f P5e 38 R7f P3f 39 S3f R2f 40 S2g R2g+
41 G2g P2f 42 G2h P3f 43 R4a P3g+ 44 G3g N8d 45 R8f P6e
46 B3d P3f 47 G3h P7d 48 R8i B7e 49 K4g N4e 50 S4e S4e
51 B4e B5g+ 52 K5g S5f 53 B5f P5f 54 K4f B6h 55 K4e B2d+
56 K3f G2e 57 K3g P3f 58 K2h S2g 59 G2g P2g+ 60 K2g G3g
61 K1h G2f 62 K2i P2g 63 K3i P5g+ 64 R8h P2h+ 65 K4i +P4h
66 R4h G4h 67 K4h R7h   0-1


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Quarterfinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g P9d 19 P1f P1d 20 P2f S2d
21 R3h P9e 22 L1h B7c 23 N2e P4e 24 S4e B1i+ 25 B4f +B4f
26 P4f B5i 27 B3g B3g+ 28 R3g B1i 29 R3h B4f+ 30 P4d +B4e
31 P4c+ G4c 32 R4h P4f 33 B1i P6d 34 B4f +B4d 35 P6e P4e
36 B3g R6b 37 P6d S6d 38 P4f P4f 39 P4e +B5c 40 B4f P4b
41 P4d G4d 42 P6e S6e 43 G6d R6d 44 B6d +B6d 45 R4d B5c
46 R4e P9f 47 P9f P9g 48 P4c P4c 49 R4c+ S3b 50 R5b G9h
51 L9h P9h+ 52 K9h L9f 53 K8h L9g+ 54 K7i P4b 55 +R5c +B5c
56 R5c+ R4i 57 P6i P6f 58 +R5a L4a 59 Gg6h S2e 60 N9g P9f
61 B5b N6f 62 K8i P9g+ 63 B4a+ S4a 64 +R4a R4c+ 65 S3a K3c
66 B2b K2d 67 P2e K2e 68 L2i N2f 69 S3g 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 29th Shinjin'o Tournament, Quarterfinal
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f S6b  4 P1e P5d  5 S7h K4b
 6 S6g G65b 7 S4h P8e  8 B7g K3b  9 P4f S4b 10 S4g S3c
11 P3f B3a 12 R8h P4d 13 K4h G4c 14 N3g P7d 15 G65h P2d
16 P2f K2c 17 S3h G3b 18 K3i S5a 19 G4g S2b 20 S2g S4b
21 G3h S43c 22 K2h K1b 23 P5f S2c 24 P6e P6d 25 P6d B6d
26 R6h P8f 27 P8f B8f 28 R8h P8e 29 S5h N7c 30 R6h P6e
31 R6g P9d 32 B8f P8f 33 B6d B5a 34 P7e P8g+ 35 P7d +P7g
36 N7g R8h+ 37 Gg4h +R9i 38 P7c+ L6f 39 R4g L6h+ 40 S4i B4b
41 B4b+ Gc4b 42 N6e B7f 43 B8g B4i+ 44 G4i S5h 45 G5h +L5h
46 N6i +R8h 47 B6f +R6h 48 B7g +R7i 49 S8h +R7g 50 S7g P3e
51 P3e B5i 52 R9h G5g 53 N5g B7g+ 54 N54e +B5i 55 N3c+ G43c
56 N5c+ N5e 57 P5e S5f 58 B5d S4g+ 59 G4g R7g 60 G3h 1-0

[ Crosstable | Shinjin'o Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net