31st Shinjin'o Tournament (1999-2000)

 Sente: Yoshiyuki Kubota 5-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
 Event: 31st Shinjin'o Tournament, Round 1
  Date: 1999 December 27th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P6f S6b  4 R6h P1d  5 S3h K4b
 6 S7h K3b  7 G65h P5d  8 P4f G65b 9 K4h S5c 10 P3f P7d
11 K3i B5e 12 G4g P7e 13 P7e S6d 14 P7d P8e 15 B7g S7e
16 P5f B3c 17 P7c+ N7c 18 P7d P8f 19 P7c+ R8d 20 N7i P8g+
21 N8g S8f 22 B8f R8f 23 S7e P7g 24 S8f P7h+ 25 R7h B6i
26 +P6c G6c 27 R7b+ P6b 28 N7e G5c 29 R6a Gc5b 30 S7g S5h
31 Gi4h S4g+ 32 S4g P8h 33 P7d P8i+ 34 P7c+ Ga5a 35 R9a+ N6e
36 S*5h N7g= 37 +P6c B6f 38 +P5b B5h+ 39 S5h S2h 40 K2h B4h+
41 G3h 1-0


 Sente: Masakazu Kondo 4-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 5-dan
 Event: 31st Shinjin'o Tournament, Round 2
  Date: 2000 February 9th
  Site: Tokyo
Opening: Aifuribisha

 1 P5f P3d  2 R5h P5d  3 P7f R5b  4 K4h K6b  5 K3h K7b
 6 G4h G6b  7 P9f P1d  8 P1f P9d  9 P8f S8b 10 P8e P2d
11 P7e P2e 12 R7h B8h+ 13 R8h R2b 14 S6h S4b 15 S2h S5c
16 S5g P2f 17 P2f R2f 18 S2g R2d 19 P2f G45b 20 P3f N3c
21 P4f S9c 22 Gi5h P2e 23 P2e R2e 24 N3g R2d 25 P2f S4d
26 P7d P7d 27 P9e P9e 28 P4e S4e 29 N4e N4e 30 B4f P3e
31 B9a+ P3f 32 S3f P3g 33 G3g N5g+ 34 G5g B7i 35 +B4f B8h+
36 +B2d +B9i 37 P7c N7c 38 P9d S8b 39 S9c S8a 40 S8b+ S8b
41 S9c S8a 42 S8b+ S8b 43 L9c R8h 44 K2g P6d 45 L9b+ S7a
46 P9c+ R8i+ 47 +P8c K8c 48 R8d K7b 49 R8a+ K6c 50 N5e P5e
51 S4e S5d 52 S5d K5d 53 G6f +R2i 54 S2h P6e 55 +R8d K6c
56 G7e S8c 57 +R8c P7e 58 S7d K6d 59 +R8d 1-0


 Sente: Kazuki Kimura 5-dan
  Gote: Hidetoshi Kimura Amateur
 Event: 31st Shinjin'o Tournament, Round 2
  Date: 2000 May 10th
  Site: Tokyo
Opening: Yokofudori

 1 P7f P8d  2 P2f P3d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 K5h K4a
11 G3h S6b 12 P8g R8e 13 B3c+ N3c 14 N7g R8d 15 P2c S2c
16 B6f P3e 17 R3e P3d 18 R2e N2e 19 B8d B4d 20 P2f P8f
21 P8f R8i 22 R2a K5b 23 B6f B6f 24 P6f G5a 25 P2e R9i+
26 P2d S2d 27 R2d+ L2b 28 +R3d P3c 29 +R8d L2i+ 30 N5e B8g
31 B2a Gb4b 32 +R8a B7f+ 33 K4h +B5d 34 P5f N4d 35 K5g +B4e
36 N6h P5d 37 P4f +B2c 38 +R9a P5e 39 L5d N5c 40 N6e P5f
41 K4h P5g+ 42 K5g +L3i 43 G3i S5f 44 N5f +B5f 45 K6h +R9g
46 P7g +R8f 47 S6g +B4f 48 S5g +B6d 49 L5c+ S5c 50 N5c+ G5c
51 N4e P5f 52 N5c+ +B5c 53 S4f N5d 54 L5e P8a 55 S4e N6b
56 S6e N4b 57 B3b+ L6d 58 Se7f +R8b 59 +R8b P8b 60 P5h R4g
61 R2a L6f 62 G4a K6a 63 G4b K7b 64 R5a+ R4e+ 65 P8d S5g
66 K5i P7d 67 N8e 1-0

[ Crosstable | Shinjin'o Index | Shogi Nexus Index ]


2000 August 31

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net