9th Ryuo Tournament

Sente: 4-dan Hiroki Iizuka Gote: 4-dan Takeshi Kawakami Event: 9th Ryuo Tournament Date: 1996 July 11th Site: Tokyo Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i G5b 9 S7g S3c 10 B7i B3a 11 P3f P4d 12 G56g G54c 13 B6h P7d 14 K7i P9d 15 K8h P9e 16 P2f N7c 17 P2e R8a 18 S3g P7e 19 P7e B7e 20 S7f B4b 21 P7e K3a 22 S2f B6d 23 B4f B4f 24 P4f P5e 25 P7d N8e 26 B7b R8b 27 P7c+ R7b 28 +P7b S5c 29 +P7c P5f 30 +P6c S54b 31 P2d P5g+ 32 G5g B3i 33 R5h B*4h 34 G56g B2f+ 35 P2c+ G2c 36 R5b+ P5a 37 R4a K2b 38 R5a+ S3b 39 +R9a P5a 40 +R5e +B3f 41 +P6d P4e 42 P5d +B4f 43 +R4f P4f 44 P5c+ P4g+ 45 +P4c S34c 46 P4d S3b 47 B6e +P5g 48 +R8b +P6g 49 S6g P6b 50 +R6b R4i 51 B3b+ K3b 52 S4c K2b 53 S4b= P1d 54 L2g 1-0 Sente: 9-dan Yoshikazu Minami Gote: 8-dan Toshiyuki Moriuchi Event: 9th Ryuo Tournament, Quarterfinal Date: 1996 July 16th Site: Tokyo Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P7d 5 G7h P5d 6 S4h S3b 7 G5h G65b 8 K6i P4d 9 S45g G4c 10 P6e N7c 11 P5e P4e 12 S6f P5e 13 S5e P8e 14 G56g P5d 15 S6f P8f 16 P8f R8f 17 P8g R8d 18 K7i K4b 19 Sh5g S5c 20 P4f P4f 21 S4f K3a 22 P5e P1d 23 P5d S5d 24 S65e B1c 25 P5g P4d 26 S4d B4f 27 S4c= Sb4c 28 B1a+ S2b 29 +B1b S*1a 30 R4h B5e 31 L5f B9i+ 32 L5d P4g 33 R4g L4d 34 P4e S5d 35 P4d S1b 36 P4c+ P4b 37 L8f L8e 38 +P5c L8f 39 P8f L4e 40 P4f B5h 41 R4h B6g+ 42 G6g R8f 43 P8h L4f 44 R6h P8g 45 S7g P8h+ 46 S8h G9h 0-1 Sente: 7-dan Keita Inoue Gote: 7-dan Masahiko Urano Event: 9th Ryuo Tournament Date: 1996 July 18th Site: Osaka Opening: Yagura 1 P7f P3d 2 P2f P4d 3 S4h S4b 4 P5f P5d 5 G45h S6b 6 S6h G65b 7 G7h G3b 8 K6i K4a 9 P3f G54c 10 P4f P8d 11 P2e S3c 12 N3g P8e 13 S4g B3a 14 S7g P7d 15 P9f P7e 16 P7e B7e 17 S6f P8f 18 S7e P8g+ 19 B6f +P7h 20 K7h P7g 21 N7g G8h 22 K6i R8g+ 23 G6h P7f 24 N6e G9i 25 P2d +R8i 26 P7i P2d 27 P2b G2b 28 P4e P8g 29 P4d G4b 30 N4e P8h+ 31 K5h P7g+ 32 B7g +R7i 33 K5g +P8g 34 B6f P4f 35 K4f P5e 36 B5d S4d 37 P4c S4e 38 K4e G43c 39 B9i K3b 40 S3a K2c 41 P4b+ +R7e 42 S2b+ K2b 43 R2d 1-0 Sente: 4-dan Hiroki Iizuka Gote: 6-dan Tadahisa Maruyama Event: 9th Ryuo Tournament Date: 1996 July 19th Site: Tokyo Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i P7d 9 G56g G5b 10 S7g S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 K8h P8e 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P2f P1d 20 P1f S2d 21 R5h P4e 22 N4e S4d 23 R5i S4e 24 S4e N3c 25 P2e S2e 26 R2i P8f 27 S8f N2f 28 B4f N4e 29 B7c+ N7c 30 P4f N3g+ 31 P7e S8e 32 B5a S8f 33 P8f P8g 34 K8g B6d 35 P6e N6e 36 S7c S4b 37 S6d+ S5a 38 +S6e 1-0 Sente: 9-dan Koji Tanigawa Gote: 4-dan Hiroki Iizuka Event: 9th Ryuo Tournament, Quarterfinal Date: 1996 July 30th Site: Osaka Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 B7g S6b 4 S3h G3b 5 P4f K4a 6 S4g P8e 7 S5f P7d 8 G7h G5b 9 P2f B7g+ 10 S7g S2b 11 G5h P6d 12 K6h S6c 13 P3f S5d 14 P4e K3a 15 K7i S3c 16 R4h P1d 17 P1f P9d 18 P9f N7c 19 B4f G6c 20 N3g L9c 21 P6f R9b 22 K8h K2b 23 N2e S4b 24 S5e R6b 25 S5d G5d 26 P1e P1e 27 S8d R6c 28 S9c= S6i 29 G56h S7h+ 30 G7h B5i 31 R4i B2f+ 32 L2i +B3f 33 L1e L1e 34 P3c S3c 35 S1c K3a 36 N3c+ N3c 37 L2c+ G2c 38 S5b R6b 39 S4c+ N3e 40 S8d= L7a 41 P3b K2a 42 P2b G2b 43 S2d= N4e 44 S7c= L7c 45 N6e P2c 46 S1e P1d 47 N7c+ R6a 48 L3h +B2e 49 L2h +B1e 50 L3e P3e 51 N3d G3b 52 B3e S3c 53 P2d P2d 54 +S3c G3c 55 B2d G2d 56 S3c 1-0 Sente: 7-dan Keita Inoue Gote: 9-dan Michio Takahashi Event: 9th Ryuo Tournament, Quarterfinal Date: 1996 August 2nd Site: Tokyo Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i P7d 9 G56g G5b 10 S7g S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 K8h P8e 17 P2f K2b 18 P1f P9d 19 P1e S5c 20 R3h S2d 21 S4f P4e 22 S3g S4d 23 R4h N3c 24 P9f R5b 25 P4f P4f 26 B4f P5e 27 P2e N2e 28 P4e S43c 29 P5e B5e 30 R5h P5d 31 B5e P5e 32 S4f B6i 33 R5i B3f+ 34 R5e R5e 35 S5e P8f 36 S8f R2h 37 P3h P5d 38 S4d G44b 39 R5a R3h+ 40 P3i +R2h 41 S7g N9c 42 B7c +R4h 43 R9a+ +B4e 44 S3c= S3c 45 S5g +R4i 46 P5i N8e 47 S76h +B5e 48 B5e+ P5e 49 +R8a B2h 50 L4f P4d 51 +R8e B1i+ 52 B2g +R3i 53 B6c+ S5b 54 +B6d L6a 55 +B5e +B2i 56 N5f S5c 57 N4d S54d 58 L4d P4c 59 +R8a S4d 60 +B5f L5b 61 +B2i +R2i 62 P2d L5g+ 63 G5g S5b 64 B7b N3g+ 65 P2c+ K2c 66 P3h +R3h 67 P2e P2d 68 P3i +R3i 69 L6e P6c 70 L6c+ L6c 71 +R1a P2e 72 P1d K1d 73 L1h L1e 74 P1f +R2h 75 S2b K2d 76 G4f G2c 77 S1c= G1c 78 +R2b G2c 79 +R4b S6i 80 G*7i S7h+ 81 G7h N8d 82 B9d+ N6d 83 +R5b N67f 84 K9g N6h+ 85 S1b B6d 86 P7e B4f 87 S2c+ K3e 88 S5g B6d 89 G6h G5c 90 +R1b P5f 91 P2i +R1h 92 +B5h +R5h 93 P5h P5g+ 94 R6e K3f 95 +R1e B7i 96 L8h B6h+ 97 N3i B7e 98 R7e P7e 99 B7c S8f 100 P8f G8g 101 K8g R6g 102 S7g +B7g 103 N7g R7g+ 104 K7g S7f 0-1 Sente: 8-dan Yasumitsu Sato Gote: 6-dan Ichiro Hiura Event: 9th Ryuo Tournament, Quarterfinal Date: 1996 August 5th Site: Tokyo Opening: Anaguma vs Shikenbisha 1 P7f P3d 2 P2f P4d 3 P2e B3c 4 S4h R4b 5 K6h K6b 6 K7h S7b 7 P5f K7a 8 B7g G45b 9 G45h S3b 10 S5g P6d 11 K8h P7d 12 L9h N7c 13 P6f S4c 14 K9i P4e 15 S8h S4d 16 P3f G6c 17 G7i K8b 18 G6g P9d 19 B5i P9e 20 B2f P1d 21 P1f P8d 22 R4h R4a 23 P4f P4f 24 S4f P4e 25 S5g B2b 26 G66h P5d 27 N3g N3c 28 R4i P5e 29 P4f P4f 30 S4f P5f 31 P4e S5c 32 R5i P9f 33 P9f P9g 34 L9g N8e 35 R5f P5d 36 P5e P5e 37 S5e P5d 38 B5c+ P5e 39 R5e N2e 40 +B6c S6c 41 R5c+ S6b 42 P5d B6f 43 S*7g N7g+ 44 S7g B7g+ 45 N7g N3g+ 46 +R2c P9e 47 N9d L9d 48 P9e N8f 49 P8f P9f 50 L9f S9g 51 B8g L9e 52 L9e N9f 53 L8i P9h 54 B9h R4e 55 G8g S9h+ 56 K9h R9e 57 P9g R5e 58 P5c+ R5c 59 S9c K9c 60 +R5c S5c 61 R7c K8b 62 R6c+ G6b 63 S7c G7c 64 +R5c R4i 65 S7a 1-0 Sente: 9-dan Koji Tanigawa Gote: 8-dan Toshiyuki Moriuchi Event: 9th Ryuo Tournament, Semifinal Date: 1996 August 12th Site: Tokyo Opening: Kakugawari Bogin 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 B7g P8e 4 G7h S7b 5 S3h S8c 6 P2f S8d 7 P2e B7g+ 8 S7g S9e 9 P2d P2d 10 R2d P2b 11 R3d P8f 12 P8f S8f 13 P8c R8c 14 P8d S7g= 15 N7g R8b 16 B6e R3b 17 B4c+ R3d 18 +B3d R8i 19 K4h B2h 20 R8b P4c 21 +B4c S5b 22 +B2a S3b 23 +B1a G7a 24 S6b G6b 25 R8a+ S6a 26 L7i P8f 27 N6e P8g+ 28 N5c+ G5c 29 N4e G5d 30 N*5c S*5b 31 N6a+ S6a 32 S7b K4b 33 +R6a +P7h 34 +B2b G4e 35 S6c+ K4c 36 +R4a S4a 37 S5d 1-0 Sente: 9-dan Michio Takahashi Gote: 8-dan Yasumitsu Sato Event: 9th Ryuo Tournament, Semifinal Date: 1996 August 16th Site: Tokyo Opening: Yokofudori 1 P7f P3d 2 P2f P8d 3 P2e P8e 4 G7h G3b 5 P2d P2d 6 R2d P8f 7 P8f R8f 8 R3d B3c 9 K5h K5b 10 G3h R7f 11 R8d P8b 12 B7g P7d 13 S6h G7b 14 P9f N7c 15 R8h R2f 16 P2g R2d 17 S2h P8c 18 P1f S4b 19 P9e S6b 20 P3f P5d 21 P8d P8d 22 R8d P8c 23 R7d S45c 24 R7f P5e 25 P3e R8d 26 P8g R5d 27 R2f B2b 28 S3g R7d 29 P7f P2c 30 S4h S4d 31 B8f R5d 32 P7e P8d 33 R7f G8c 34 N7g P8e 35 B9g G8d 36 S3g P9d 37 P9d P9f 38 P7d G7d 39 R9f P9e 40 R7f L9d 41 B7e G7e 42 R7e B3a 43 R7f P7e 44 R6f R7d 45 N6e N6e 46 R6e P9f 47 R6f P9g+ 48 G6e R7a 49 P7d B2b 50 S4f Sd5c 51 N5d P5f 52 N6b+ S6b 53 S8b B6f 54 S7a= S7a 55 G6f +P8g 56 G7i P3g 57 S3g +P7g 58 L9d +P6h 59 G6h R9i 60 L6i B8f 61 P7c+ B6h+ 62 K6h S7g 63 K7g R7i+ 0-1 Sente: 9-dan Koji Tanigawa Gote: 8-dan Yasumitsu Sato Event: 9th Ryuo Tournament Final Match, Game 1 Date: 1996 August 29th Site: Osaka Opening: Yokofudori 1 P7f P3d 2 P2f P8d 3 P2e P8e 4 G7h G3b 5 P2d P2d 6 R2d P8f 7 P8f R8f 8 R3d B3c 9 R3f R8d 10 R2f S2b 11 P8g K5b 12 P1f P1d 13 S4h G7b 14 K6i S6b 15 G5i R7d 16 P1e P1e 17 P1b P2e 18 R3f L1b 19 N1g R2d 20 R3e P3a 21 N2e B8h+ 22 S8h P2f 23 P2h N3c 24 L1e L1e 25 N3c+ S3c 26 R1e P2g+ 27 P2g R2g+ 28 L3f 1-0

Sente: 8-dan Yasumitsu Sato Gote: 9-dan Koji Tanigawa Event: 9th Ryuo Tournament Final Match, Game 2 Date: 1996 September 5th Site: Tokyo Opening: Shikenbisha 1 P7f P8d 2 P2f G3b 3 G7h P8e 4 B7g P3d 5 S8h B7g+ 6 S7g S4b 7 S3h S7b 8 P1f P1d 9 P4f S8c 10 S4g S8d 11 P9f S3c 12 P6f K4b 13 P6e P7d 14 R6h S7c 15 P3f G5b 16 G3h K3a 17 S5f P4d 18 G4g G54c 19 N3g P5d 20 K6i R5b 21 K7i P5e 22 S6g K2b 23 K8h P9d 24 S66f L9c 25 B6a R6b 26 B8c+ B9b 27 +B9b R9b 28 N2e S4b 29 P4e P4e 30 S5e P2d 31 P6d P6d 32 G5f P2e 33 S6d P5e 34 S5e P7e 35 P4d G43c 36 B5d P7f 37 S7f P7e 38 B8a+ R6b 39 +B6c B5i 40 R6i N7g 41 R5i R6c 42 B5d B6h 43 R5h N8i+ 44 K8i P7f 45 R6h R6h+ 46 G6h S7g 47 R6c R8h 48 K7i R6h+ 49 R6h+ S6h= 50 K6h R3h 51 K6g G7g 52 K6f R6h+ 53 K7e N6c 0-1

[ Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


97 August 10

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net