11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6

The winner of Group 6 advances to the main tournament.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
5-dan Hiroshi Seki Tamura
4-dan Kosuke Tamura Tamura Kitajima
6-dan Shuichi Ikeda
Joryu Osho Haruko Saita Kitajima Kitajima
4-dan Tadao Kitajima
4-dan Shinya Sato Endo
Amateur Masaki Endo Endo Kitajima
6-dan Katsumi Mushano Mushano
9-dan Shigeru Sekine
6-dan Masayuki Moriyasu Yagura
4-dan Norihiro Yagura Yagura
Amateur Jun'ichi Suzuki Masuda Kitahama Kitajima
4-dan Yuji Masuda
5-dan Keizo Noda Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Kitahama
7-dan Seiichiro Taki Taki
5-dan Yoichi Kushida Kitahama
5-dan Kensuke Kitahama
6-dan Nobuo Mori Mori
5-dan Kiyoshi Aoki Aoki Kobayashi
6-dan Masakazu Wakamatsu
Amateur Masayuki Morioka Kobayashi Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi
5-dan Kinji Shiihashi Shimizu
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Kiritani Kobayashi
6-dan Hiroto Kiritani Kiritani
7-dan Hideo Yamaguchi
4-dan Kazuki Kimura Watanabe
Amateur Ken'ya Watanabe Chuza
4-dan Makoto Chuza Chuza Chuza
6-dan Tsuneo Kikuchi
7-dan Toratsugu Nomoto Ito
4-dan No Ito Ito
6-dan Ichiro Tanabe Seto
5-dan Hiroharu Seto Yamaguchi
7-dan Chimine Yamaguchi

Secondary Tournament

Two Secondary Tournament winners advance to Group 5.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
7-dan Chimine Yamaguchi Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura Kimura
5-dan Yoichi Kushida
6-dan Tsuneo Kikuchi Kikuchi Kimura
7-dan Hideo Yamaguchi
6-dan Hiroto Kiritani Kimura
5-dan Kinji Shiihashi Sato
4-dan Shin'ya Sato Sato Sato
6-dan Shuichi Ikeda
5-dan Hiroharu Seto Nomoto Ito Kimura
7-dan Toratsugu Nomoto
4-dan No Ito
5-dan Kensuke Kitahama

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
7-dan Seiichiro Taki Mori
6-dan Nobuo Mori Masuda
4-dan Yuji Masuda Masuda Tamura
5-dan Naoya Fujiwara
6-dan Masuyuki Moriyasu Noda
5-dan Keizo Noda Tamura Tamura
4-dan Kosuke Tamura Tamura
9-dan Shigeru Sekine
5-dan Kiyoshi Aoki Aoki
6-dan Masakazu Wakamatsu Wakamatsu Mushano
6-dan Ichiro Tanabe
6-dan Katsumi Mushano Mushano Yagura Chuza
5-dan Hiroshi Seki
4-dan Norihiro Yagura
4-dan Makoto Chuza

[ Selected Games | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


98 October 10

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net