11th Ryuo Ranking Tournament (1997-1998), Group 6

 Sente: Ken'ya Watanabe Amateur
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 2
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P7f P8f  8 P8f R8f  9 P9f P1d 10 S3h P6d
11 P1f P9d 12 N7g K4a 13 K4h R8b 14 P7e S4b 15 P8e S6c
16 R7f P3d 17 S6h K3a 18 P5f B3c 19 S5g P4d 20 P4f G5b
21 P3f S4c 22 B9g K2b 23 P6f P5d 24 G6h B5a 25 K3i N9c
26 R8f P7d 27 P6e P7e 28 P4e P6e 29 B8h P5e 30 P9e P8g
31 R8g P7f 32 P9d P7g+ 33 B7g R8e 34 R8e N8e 35 B5e S65d
36 B9a+ R8g 37 P4d S4d 38 R7b G54c 39 L2g B4b 40 P2d P2d
41 P2e P2e 42 P2c K3c 43 N3g N4e 44 N2e K2c 45 N1c+ K3c
46 +N2c G2c 47 L2c+ K2c 48 P2d K2d 49 R7h+ R5g+ 50 G5g K3c
51 P2d L2b 52 G4g L2d 53 +R7a P5a 54 P2f P3e 55 R4a S3b
56 R4b+ G4b 57 +R5a Sd4c 58 P4f N5g+ 59 +B6d R4a 60 G5g R5a
61 N2e L2e 62 G2d K2d 63 P2e K3c 64 B2d K2b 65 B4b+ P4h
66 K4h R7h 67 P6h P2c 68 +B5a R6h+ 69 Gi5h +R7i 70 L3d N*3c
71 L3c+ Sd3c 72 N4e N2f 73 S2g +R2i 74 S2f G3h 75 K4g +R2f
76 N3c+ S3c 77 P5e N4d 78 N3d 1-0


 Sente: Shin'ya Sato 4-dan
  Gote: Masaki Endo Amateur
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 2
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 P5f K6b
 6 K6h K7b  7 K7h S3b  8 S5g K8b  9 B7g S4c 10 K8h P6d
11 G45h L9b 12 P6f K9a 13 B8f R6b 14 P6e P4e 15 K9h S5d
16 P6d L1b 17 G6g S8b 18 G7h G7a 19 S6f G5b 20 P2d B2d
21 P2b N3c 22 P2a+ P4f 23 P4f B4f 24 R2c+ P2h 25 +R2h N4e
26 P4g B6d 27 B6d R6d 28 P4f R6f 29 G6f N5g+ 30 R3b P4b
31 R1b+ P6e 32 B1a P6f 33 B6f+ G5h 34 P6i S*6e 35 +B8h G6i
36 L5i G5i 37 +P3a G6i 38 +P3b G7i 39 +B7i P2g 40 +R3h L8d
41 +B5g S7f 42 P7g S8g+ 43 G8g L8g+ 44 K8g P6f 45 +B6f S*6e
46 +B5g P6f 47 K9h B6g 48 G8h S5f 49 +B6f Sd6e 50 +B5e G7i
51 L8g P2h+ 52 +R2h P5d 53 +B4d P4c 54 +B2f P2e 55 +B2e S6f
56 +B3d G8i 57 G8i B8i+ 58 K8i S56g+ 59 P8d S7g+ 60 +B6g +S6g
61 G7i B5f 62 B2c P3d 63 P5g +S5g 64 K9h N7e 65 S7f N8g+
66 S8g L8e 67 S7f G7g 68 S8e P8d 69 S9f +S6g 70 P8c B2i+
71 P8b+ G8b 72 L8f +B2h 73 S8i N7f 74 P8h +B2i 75 S*8g N6h+
76 G6h G6h 77 P6i G6i 78 B3d+ G*6h 79 +R2a R7i 80 +B6g G6g
81 +R2i B5f 82 +R2h R8i+ 83 K8i Gg6h  0-1


 Sente: Jun'ichi Suzuki Amateur
  Gote: Yuji Masuda 4-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f G3b  2 G7h P8d  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f P5d
 6 S4h K4a  7 G5h S5c  8 G56g P7d  9 K6i Sa4b 10 P2f G5b
11 S7g P4d 12 B7i G54c 13 P3f S3c 14 B6h B3a 15 K7i B4b
16 K8h K3a 17 S3g N7c 18 S4f S6d 19 S8f P9d 20 P9f N8e
21 B5g K2b 22 N3g S2d 23 P1f P1d 24 R3h P9e 25 P9e P7e
26 P2e S1c 27 P6e S6e 28 P7e P4e 29 N4e P4d 30 P3e P4e
31 S4e P3e 32 R3e B5c 33 R3h P4d 34 B4f R9b 35 S3f B6d
36 B6d P6d 37 B7c N7f 38 K7i S6f 39 G7f B4i 40 G6f B3h+
41 S8e +B4h 42 Gf6g P8e 43 N3e R3i 44 K8h R3f+ 45 N4c+ G4c
46 B6d+ N6f 47 Gh6h S7h 48 G7h N7h+ 49 K7h +R4g 50 S3a K1b
51 N3e +R6g 52 K6g G6f 53 K7h P7g 54 N7g G*6g  0-1


 Sente: Masayuki Morioka Amateur
  Gote: Hiroshi Kobayashi 4-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h G3b  5 P5f G5b
 6 S7h G54c 7 B7i S2b  8 S7g K4a  9 P2d P2d 10 B2d B2d
11 R2d S2c 12 R2h P2d 13 K6h P1d 14 P1f S6b 15 K7h P5d
16 B7i B4b 17 P3f P7d 18 G45h K3a 19 P6f P8d 20 G6g P8e
21 B4f S7c 22 S5g P6d 23 K8h K2b 24 G7h P9d 25 P5e P5e
26 B5e G5d 27 B3g G4e 28 B2f G4c 29 S5f G3f 30 B5i S6b
31 B6h S5c 32 P5e B5a 33 P4f N3c 34 R3h P3e 35 R2h N2e
36 R4h N3g+ 37 N3g G3g 38 R4i N3f 39 P4e N4h+ 40 R2i +N5h
41 B3e G3f 42 B1g P3e 43 P4d G4d 44 P4e G3d 45 R3i G4f
46 B2h G5f 47 G5f S6i 48 G7i P7e 49 P5d P7f 50 S7f S4b
51 B5e S3c 52 N4f P7e 53 S7e P7d 54 S7d P8f 55 G8c R3b
56 P5c+ P7h 57 G6i +N6i 58 +P4c G7f 59 +P3b K3b 60 K7h P8g+
61 K6i G6g 62 R5b 1-0


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Haruko Saita Joryu Osho
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f S7b  5 K6h G45b
 6 K7h P9d  7 G45h P9e  8 S5g S3b  9 P3f B3c 10 R3h K6b
11 N3g K7a 12 P3e P3e 13 N2e B2b 14 S4f P2d 15 S3e P2e
16 P2e P2f 17 R2h S4c 18 P3c P4e 19 P2d B3c 20 B3c+ N3c
21 P2c+ P3b 22 R2f P4f 23 P4f N2e 24 R2e S3d 25 S3d R4f
26 +P3b R4i+ 27 R2a+ N4f 28 Gh5i +R3h 29 S6h +R3d 30 B5e B4g
31 B4f B5f+ 32 B2d +B6e 33 P4c +B4c 34 +P3c +B2a 35 +P3d P9f
36 P4c P9g+ 37 N9g P9h 38 P9b L9b 39 P9c L9c 40 R9b S8b
41 N8f P9i+ 42 N*9d R9h 43 K7g L9d 44 N9d S9c 45 P4b+ +B2b
46 P4d P9a 47 S8b K6b 48 +P5b K5b 49 +P4c K6b 50 S7a= K7a
51 G8b K6b 52 G7b G7b 53 +P5b 1-0


 Sente: Kinji Shiihashi 5-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 2
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 S6h S6b  4 S6g G65b 5 P7e P8e
 6 B7g K4b  7 R8h K3b  8 K4h P5d  9 K3h S5c 10 K2h B3c
11 S3h S6d 12 S7f B4b 13 P8f P8f 14 R8f R8f 15 B8f R8h
16 B5i R8i+ 17 G65h +R8b 18 P3f S7e 19 S6e S6f 20 B2f N4d
21 P4f +R8g 22 P4e N3f 23 K1h +R8i 24 B3g B1e 25 R5i +R8h
  0-1


 Sente: Ken'ya Watanabe Amateur
  Gote: Makoto Chuza 4-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 3
Opening: Yokofudori Declined

 1 P2f P3d  2 P7f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R2f R8b  9 P8g P2c 10 S4h S6b
11 P1f P1d 12 P3f P9d 13 S3g P9e 14 S4f P8f 15 P8f R8f
16 K6i G7b 17 P3e R7f 18 P3d P8f 19 P3c+ B3c 20 B3c+ G3c
21 B7g P4d 22 P3d G3b 23 G5h P9f 24 B4d S2b 25 R2e P8g+
26 G8g R7d 27 B6f R3d 28 S3e R7d 29 S4d P4c 30 S4c= N3c
31 P7e R8d 32 P8e R8e 33 P8f R8d 34 S3b= N2e 35 B2b+ K6a
36 S4a= R4i 37 K6h P4f 38 P4f R2i+ 39 +B3c B5d 40 S7h N9e
41 G8h N3g+ 42 K7g +R1i 43 S8e R8c 44 +B3d P4c 45 +B5f R8e
46 P8e +R7i 47 G6e S8f 48 K6f +R8h 49 R3b +R7h 50 S5b= K7a
51 R3a+ K8b 52 +B5e B6e 53 +B6e +R7e  0-1


 Sente: Katsumi Mushano 6-dan
  Gote: Masaki Endo Amateur
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 3
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R3b  4 P2e B3c  5 K6h S4b
 6 K7h K6b  7 G45h K7b  8 P5f P5d  9 P3f G45b 10 P4f G4c
11 N3g S5c 12 P4e K8b 13 P2d B2d 14 P4d S4d 15 P4e S3c
16 S5g G5c 17 Si6h P4c 18 P5e P5e 19 B5e P1d 20 G4g S7b
21 B7g P9d 22 P9f P6d 23 S4f G6c 24 P3e P3e 25 P3d S2b
26 P4d P4d 27 B4d P3f 28 N4e P4c 29 B2f B1e 30 B1e P1e
31 B7g P4d 32 B4d G5d 33 P3c+ N3c 34 N3c+ S3c 35 R2c+ S4d
36 +R3b B6e 37 R3a P5a 38 G5g G5c 39 +R3f P4e 40 S3g P3e
41 +R2f B3h+ 42 P4b P2e 43 +R2h +B2h 44 S2h R2i 45 P5i R2h+
46 P4a+ S6b 47 B4b B5e 48 +P5a G7a 49 N*7g N8d 50 P2i +R2i
51 R1a+ N7f 52 L5f B4f 53 G4f P4f 54 N8e P5e 55 P7d +R2h
56 +P5b G5b 57 B6d+ G6c 58 +B7e N6h+ 59 G6h G7d 60 +B7d P7d
61 G*5h P4g+ 62 B6d S*7c 63 N7c+ S77c 64 B7c+ N7c 65 P7b +P5h
66 G5h G7f 67 P7a+ N6f   0-1


 Sente: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
  Gote: Hiroto Kiritani 6-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 3
Opening: Irregular

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 P2e B3c  4 S4h P8d  5 G7h P8e
 6 B7g G3b  7 P4f S4b  8 S4g S6b  9 S5f S4c 10 R4h P5d
11 K6i S5c 12 P3f K4a 13 S6h K3a 14 N3g G5b 15 K7i P9d
16 P1f P1d 17 P9f P6d 18 G5i P7d 19 R4i N7c 20 R2i P7e
21 P7e N6e 22 B6f P8f 23 P8f P9e 24 P2d B2d 25 P4e B4f
26 G4h R8f 27 P8g R8a 28 P9e P7g 29 N7g N7g+ 30 B7g N8e
31 B6f P7g 32 G8h P5e 33 B5e B5e 34 S5e L9e 35 P4d S54d
36 S4d S4d 37 B5d B6e 38 B6e P6e 39 B5d R8d 40 B6e P4g
41 G3h L9i+ 42 K6i L4f 43 P2b K2b 44 P2d P2d 45 S4a P5d
46 N5f G54c 47 N4d G4d 48 P4e Gd4c 49 P2c G2c 50 S*3b G43c
51 S2c+ G2c 52 P2e P4h+ 53 P2d B5h 54 K6i S7h 55 G7h P7h+
56 K7h S6i   0-1


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Masaki Endo Amateur
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Round 4
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h K7b
 6 K7h S3b  7 G45h K8b  8 S5g L9b  9 B7g S4c 10 P2e B3c
11 K8h P6d 12 L9h S5d 13 P6f K9a 14 K9i S8b 15 S8h R6b
16 G7i G7a 17 Gh6h G5b 18 Gh7h R6a 19 P3f P4e 20 S6h P6e
21 P6e B7g+ 22 S67g P4f 23 P4f B5g 24 B2b B4f+ 25 R2f R6e
26 B1a+ R4e 27 P5e S6c 28 L6h P6d 29 +B2a +B5e 30 P3e R4i+
31 P6e S7b 32 P6d P6b 33 +B6e +B4d 34 P7e P4f 35 +B7f +R4h
36 +B8e G5a 37 N6c P6c 38 P6c+ S6c 39 L6c+ P6b 40 +L5b G5b
41 +B5b L6c 42 P6h N6e 43 G6a N7g+ 44 N7g +B4e 45 G7a S7a
46 G*8i S*8b 47 +B6a G7b 48 P7d P7d 49 N8e +B5e 50 P7c S7c
51 N7c+ N7c 52 +B7b S7b 53 S7a N8e 54 S6b= N*7g 55 P7c N8i+
56 G8i +R5i 57 P7b+ +R8i 58 K8i +B8h 59 G8h 1-0


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Hiroshi Kobayashi 4-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 6, Final
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 P6f S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g G54c 13 S3g P8e 14 B6h P7d 15 K7i S7c
16 S4f S6d 17 N3g B5c 18 P2f S2d 19 P1f K3a 20 P1e K2b
21 B5g P7e 22 P6e P7f 23 S7f S7c 24 P5e P5e 25 S5e P5d
26 S6f P6d 27 N7g R6b 28 R1h S7d 29 P7e S6c 30 K8h P9d
31 P9f R8b 32 P2e S3c 33 P1d P1d 34 P1c L1c 35 B1c+ N1c
36 R1d P1b 37 R1h P9e 38 P9e P9g 39 L9g P6e 40 N6e B4b
41 P1d K3a 42 P1c+ P1c 43 P6d S6d 44 R1c+ S2b 45 +R1b P1a
46 +R1h N7c 47 N7c+ S7c 48 N4f N8d 49 N2f B3c 50 N43d K4a
51 S8e P9f 52 L9f P7f 53 S8d S8d 54 G7f B5i 55 P6d S*8e
56 G8e S8e 57 P6c+ S9f 58 L8f P8e 59 S5b K3a 60 N3e Gc4b
61 N4b+ G4b 62 N3d N7f 63 K8i G5b 64 +P5b G9h 65 K7i R5b
66 N4c+ 1-0

[ Crosstable | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


98 August 22

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net