11th Ryuo Ranking Tournament, Group 4

The winner of Group 4 advances to the main tournament.

Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5
7-dan Koichi Kodama Kodama
5-dan Shingo Hirafuji Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto Sugimoto
8-dan Kaishu Tanaka
6-dan Noboru Kosaka Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki Fujii
4-dan Yoshiyuki Kubota Kubota
7-dan Toshio Miyata
8-dan Yukio Miyasaka Miyasaka
5-dan Toshiaki Kubo Fujii
6-dan Takeshi Fujii Fujii Fujii Fujii
7-dan Masaki Izumi
7-dan Yoshinori Sato Murooka
6-dan Katsuhiko Murooka Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka
7-dan Noboru Sakurai
6-dan Koichi Fukaura Fukaura
5-dan Shuji Sato Fukaura
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Matsumoto Fukaura
6-dan Yoshiyuki Ueyama
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi
6-dan Hiroshi Kobayashi Horiguchi Fukaura
5-dan Isao Tanaka Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
6-dan Toshihiko Kawaguchi Tomioka
5-dan Shohei Takada Takada Naito
6-dan Masamitsu Tachi
8-dan Kenji Kobayashi K. Kobayashi
7-dan Kazuo Azuma Naito
7-dan Yuji Maeda Naito
9-dan Kunio Naito

Secondary Tournament

The winner of the secondary tournament advances to Group 3.

Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5 Round 6Round 7
7-dan Yuji Maeda Maeda
7-dan Kazuo Azuma Kodama
7-dan Koichi Kodama Kubota
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
6-dan Toshihiko Kawaguchi Kubota Kubota
4-dan Yoshiyuki Kubota
6-dan Koji Horiguchi Tomioka
5-dan Isao Nakata Kobayashi 6
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi 6
8-dan Yukio Miyasaka Ueyama
6-dan Yoshiyuki Ueyama Ueyama
5-dan Shuji Sato Ueyama Tomioka Tomioka
6-dan Katsuhiko Murooka
7-dan Eisaku Tomioka
5-dan Masataka Sugimoto Tomioka
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
7-dan Yoshinori Sato Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Matsumoto
7-dan Masaki Izumi Kubo
5-dan Toshiaki Kubo Shoshi Kanzaki
6-dan Kazuharu Shoshi
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
7-dan Toshio Miyata Kosaka
6-dan Noboru Kosaka Takada
5-dan Shohei Takada Takada
8-dan Kaishu Tanaka Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Kobayashi Iizuka Kanzaki
8-dan Kenji Kobayashi
5-dan Hiroki Iizuka
9-dan Kunio Naito

Relegation Games

4 players are relegated to Group 5.

8-dan Kaishu Tanaka Tanaka
7-dan Toshio Miyata
7-dan Masaki Izumi Yo
Sato
8-dan Yoshinori Sato
5-dan Shuji Sato Shu
Sato
6-dan Isao Nakata
6-dan Toshihiko Kawaguchi Azuma
7-dan Kazuo Azuma

[ Selected Games | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


99 January 24

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net