9th Ryuo Ranking Tournament (1995-1996), Group 4


 Sente: Katsuhiko Murooka 6-dan
  Gote: Shoji Kemmochi 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Round 1
  Date: 1995 November 28th
  Site: Tokyo
Opening: Anaguma vs Sangenbisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h R3b  4 P2e B3c  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 B7g K8b  8 K8h G45b 9 L9h S4b 10 K9i S7b
11 S8h P9d 12 G7i P9e 13 G5i P5d 14 P5f P6d 15 G56i G6c
16 P3f P7d 17 B6h R2b 18 S5g S4c 19 G67h B5a 20 S4f B8d
21 R3h R3b 22 P3e P3e 23 R3e P3d 24 R3h N3c 25 S5g N7c
26 R2h R2b 27 S6f P6e 28 S5g P5e 29 P5e R5b 30 P2d P2d
31 R2d R5e 32 P5f R3e 33 R2c+ R3i+ 34 +R3c S5b 35 +R2b P5h
36 P3c P5i+ 37 P3b+ Gc6b 38 +P4b S56c 39 +R1a +P6i 40 +P5a G7a
41 L8f +P6h 42 Gh6h B5g+ 43 G5g +R2i 44 +P5b G5b 45 N9d K8a
46 B1h +R1h 47 L1h P5a 48 P3c B3i 49 P3b+ B5g+ 50 +P4b L9d
51 +P5b S5b 52 +R5a G*6a 53 R2a G5a 54 R5a+ S*6a  0-1

 Sente: Akira Kinoshita 6-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Round 1
  Date: 1995 December 26th
  Site: Osaka
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P2e S3c  9 S2g P7d 10 S2f S7c
11 S1e B5d 12 P1f P9d 13 B3h P4d 14 P2d P2d 15 S2d S2d
16 R2d G3c 17 R2e P2d 18 R2h R2b 19 B2g P4e 20 S5e B3b
21 B4e K6b 22 K6h G4c 23 P1e P2e 24 P2g P5d 25 S4f N3c
26 B5f G4d 27 P6f P5e 28 B6g B5d 29 K7i P6d 30 P5f P5f
31 B5f P5e 32 B6g K7b 33 K8h K8b 34 G5i B7b 35 P9f R5b
36 Gi6h P5f 37 P5e G5e 38 S5e R5e 39 G4f R5a 40 G5f P5e
41 G4f S5f 42 B4i S4e 43 B6g P5f 44 P5h S4f 45 P4f R4a
46 B5f R4f 47 S5g R4d 48 R4h P4e 49 P4f P4f 50 S4f B2g+
51 P7e P7e 52 P7d S8d 53 P4i P4g 54 S5e R4a 55 R4g S4e
56 S6d P4f 57 R5g G5d 58 P2h S5f 59 R5f +B4e 60 R5d +B5d
61 S6e +B4e 62 G6c P7f 63 Sg7f P7b 64 N7g R5i 65 S8e S7e
66 P7c+ P7c 67 P7d +B6c 68 S6c+ G8i 69 K9g B7i 70 G7i R7i+
71 P7c+ N7c 72 +S7c K7c 73 B8d S8d 74 B6d K6b 75 S8d S5c
76 S7c+ K5b 77 S*5d S6d 78 S6d K4b 79 N4d N4e 80 S*4c K3c
81 N3b+ K2d 82 +N4a P8e   0-1

 Sente: Keiichi Sanada 5-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Semifinal
  Date: 1996 April 23rd
  Site: Osaka
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 P3f P4d 12 B7i P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f S5c 18 N3g P1d 19 P1f S2d 20 R5h B7c
21 P2f K2b 22 P9f P9d 23 P5e P5e 24 S5e P5d 25 S4f P9e
26 P9e L9e 27 L9e B9e 28 P9f B7c 29 P2e S3c 30 R2h P3e
31 R2f P3f 32 R3f P3e 33 R2f L8c 34 P1e P1e 35 L*1h P8f
36 P8f P8e 37 P8e N9c 38 L1e L1e 39 L1e N8e 40 P8f N7g+
41 Gg7g L*8d 42 L8g B6d 43 N9h P9g 44 N9g P9e 45 P9e L8f
46 L8f L8f 47 G8f P9f 48 N8e S9g 49 K7i S8f+ 50 N8f R8e
51 L8i N5f 52 B5i P9g+ 53 L5h B8f 54 B8f R8f 55 L8f N6g
56 G6g L7g 57 G7g B8h 58 K7h G6h   0-1

 Sente: Keita Inoue 7-dan
  Gote: Hiroshi Kobayashi 6-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Semifinal
  Date: 1996 April 25th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f G65b 5 S4h G3b
 6 G45h K4a  7 G6g P7d  8 G7h P6d  9 K6i S6c 10 P3f S4b
11 R3h N7c 12 S45g P8e 13 B7g P4d 14 K7i G54c 15 P5e S3c
16 S5f B3a 17 P4f B4b 18 N3g K3a 19 P2f P5d 20 P4e P4e
21 P5d S5d 22 P7e P8f 23 B8f P4f 24 B9e R8c 25 P7d P5e
26 S4e P4g+ 27 R1h P7g 28 N7g S4e 29 N4e S2g 30 P7c+ P9d
31 +P8c P9e 32 N3c+ B3c 33 P4d G4d 34 P4e S1h= 35 P4d +P5h
36 N4c G4c 37 S5b G4b 38 S*4c +P6h 39 Gg6h R4i 40 P5i 1-0

 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Keita Inoue 7-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Final
  Date: 1996 May 31st
  Site: Osaka
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S2b  7 S3h S7b  8 P4f S8c  9 S4g S8d 10 P9f K4b
11 G5h P9d 12 P3f S3c 13 N3g P7d 14 P6f G5b 15 P1f P6d
16 R2i P7e 17 K4h P4d 18 P1e B5d 19 P6e P6e 20 B5e S7c
21 P7e R8d 22 P8f P8f 23 P8e R8e 24 N2e S2b 25 P7d P6f
26 P7c+ P8g+ 27 N9g R5e 28 S6f R2e 29 P2e +P7h 30 S5e B6e
31 S6c G54c 32 R6b K3c 33 S5b= G5d 34 S5d B5d 35 G5e B8g+
36 P4e S3a 37 G4d K2b 38 P2d P2d 39 S4c= P4b 40 P2c G2c
41 S3d+ B5e 42 +S2c K2c 43 G4f N2e 44 R2e P2e 45 G5e R2h
46 K3g R2f+ 47 K4f S3e 48 K5f S3f 49 N4f G3e 50 R6d+ P5d
51 Ge5d K2d 52 B5b P3c 53 +R6c P5c 54 +R5c S4e 55 K5e S7e
56 P3f N7c 57 P6f +B7f 58 +R6c P6d 59 +R6d S5d   0-1

 Sente: Noboru Kosaka 6-dan
  Gote: Akira Kinoshita 6-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Secondary, Round 1
  Date: 1996 February 23rd
  Site: Osaka
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 S7h P3d  3 P6f S6b  4 R6h K4b  5 K4h K3b
 6 S3h P5d  7 P1f P1d  8 K3i G65b 9 G65h S4b 10 P4f P8e
11 B7g P7d 12 K2h S45c 13 P5f Ga4b 14 L9h P9d 15 P9f S7c
16 S6g P6d 17 P3f S8d 18 R7h R7b 19 B5i P7e 20 B4h P7f
21 S7f P6e 22 G6g P6f 23 G6f P6e 24 G6g P7e 25 S6e B9i+
26 N7g +B8i 27 R6h +B7i 28 P6i R6b 29 B6f S4d 30 P4e S3c
31 P7d G55c 32 B4h P9e 33 B3g L9c 34 B9a+ P9f 35 +B8a P9g+
36 S5d Gc5b 37 N6e +P9h 38 P7c+ R6d 39 G5g +B6h 40 P6h P6b
41 B4f S7c 42 P7d P5c 43 P7c+ R5d 44 +B5d P5d 45 R9b L6a
46 R9a+ B7f 47 +R6a B4i+ 48 S4i 1-0

 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Masataka Goda 5-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 4, Secondary, Final
  Date: 1996 October 25th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 P3e B6d 14 R1h P3e 15 B3e G54c
16 K7i K3a 17 K8h P8e 18 P1f K2b 19 B6h S7c 20 S5g P9d
21 P1e S8d 22 P6e B4b 23 S56f N7c 24 B4f R8c 25 R3h P3d
26 N1g S2d 27 P2f S1e 28 P5e P5e 29 P5d S2f 30 B5e S3e
31 R5h P5b 32 Gg6h P1d 33 R5f N3c 34 P7e S7e 35 P5c+ P5c
36 S7e P5d 37 S7d P5e 38 R5e P5d 39 R3e R8d 40 S7c= R7d
41 R3f P8f 42 P1b P8g+ 43 G8g L1b 44 S4a R7c 45 S*5b S2a
46 P7e R7e 47 P1c L1c 48 N*2e P2d 49 S3b+ S3b 50 G4a B5c
51 S4c+ S4c 52 G*4b N2e 53 G4c N9e 54 G5c N8g+ 55 K8g P8f
56 R8f P8e 57 R1f N1g+ 58 B3a K1b 59 L1g S2b 60 G4c S3a
61 G3a S8f 62 K7h B8g 63 K6g S7g+ 64 N7g N5e 65 K5f R7f
66 N6f B8i 67 N6g B6g+ 68 G6g S4e 69 K5g N6g+ 70 K4h +N5g
71 K3i 1-0

[ Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


98 January 8

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net