13th Ryuo Ranking Tournament (1999-2000), Group 4

The winner of Group 4 advances to the main tournament.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
6-dan Kazuharu Shoshi Shoshi Iizuka
8-dan Yoshinori Sato
5-dan Shohei Takada Takada
5-dan Yoshiyuki Kubota Iizuka Iizuka
5-dan Kazuki Kimura Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka
6-dan Koji Horiguchi Arimori
6-dan Kozo Arimori Arimori
7-dan Yuji Maeda K
Kobayashi
Tanaka Miura
8-dan Kenji Kobayashi
9-dan Michio Ariyoshi Ariyoshi
5-dan Shingo Hirafuji Tanaka
8-dan Kaishu Tanaka Tanaka
9-dan Kunio Naito
7-dan Kazuo Azuma Azuma
5-dan Masataka Sugimoto Kobayashi
4
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
4
Miura
7-dan Koichi Kodama
7-dan Noboru Kosaka Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki Miura Miura
5-dan Koichi Kinoshita Miura
7-dan Hiroyuki Miura
6-dan Shuji Sato Shu
Sato
5-dan Hiroshi Okazaki Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi Kamiya
7-dan Noboru Sakurai
6-dan Katsuhiko Murooka Kawakami
5-dan Takeshi Kawakami Kamiya
7-dan Terutaka Yasue Kamiya
7-dan Hiroshi Kamiya

Secondary Tournament

The winner of the Secondary Tournament advances to Group 3.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6Round 7
7-dan Hiroshi Kamiya -
6-dan Kozo Arimori Shu
Sato
5-dan Takeshi Kawakami Kawakami
8-dan Yoshinori Sato Shu
Sato
- -
6-dan Shuji Sato Shu
Sato
5-dan Yoshiyuki Kubota Kimura
5-dan Kazuki Kimura
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
6-dan Kenji Kanzaki Horiguchi
7-dan Koji Horiguchi Horiguchi Hirafuji
7-dan Yuji Maeda
7-dan Kazuo Azuma Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji
9-dan Kunio Naito
9-dan Kaishu Tanaka -
6-dan Masamitsu Tachi Sugimoto
9-dan Michio Ariyoshi Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto Sugimoto -
7-dan Koichi Kodama
8-dan Kenji Kobayashi K
Kobayashi
7-dan Noboru Kosaka Kinoshita
5-dan Koichi Kinoshita
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
4
5-dan Shohei Takada Okazaki
5-dan Hiroshi Okazaki Okazaki Shoshi
7-dan Noboru Sakurai
6-dan Kazuharu Shoshi Shoshi
6-dan Katsuhiko Murooka Yasue
7-dan Terutaka Yasue

Relegation Games

Round 1
8-dan Yoshinori Sato Kubota
5-dan Yoshiyuki Kubota
7-dan Yuji Maeda Maeda
9-dan Kunio Naito
7-dan Koichi Kodama Kosaka
7-dan Noboru Kosaka
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
6-dan Katsuhiko Murooka

Round 1Round 2
8-dan Yoshinori Sato Naito
9-dan Kunio Naito -
7-dan Koichi Kodama Kodama
6-dan Katsuhiko Murooka

[ Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net