11th Ryuo Ranking Tournament (1997-1998), Group 1

 Sente: Daisuke Nakagawa 6-dan
  Gote: Manabu Senzaki 6-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f P6d  9 S4g S6c 10 G5h S5d
11 P9f P9d 12 P1f P1d 13 K6h S3c 14 K7i P6e 15 P3f K4b
16 N3g G5b 17 S5f K3a 18 P2e B6d 19 G4g P7d 20 P1e P1e
21 N4e S4b 22 P2d P2d 23 L1e L1e 24 R2d P2c 25 R2e P1c
26 R1e P4d 27 P1b K2b 28 B4a Sb4c 29 P1a+ K1a 30 L3c G2b
31 P2d P2d 32 S6e G4b 33 P2c G4a 34 P2b+ K2b 35 S6d P8f
36 S8f L1d 37 N5c+ L1e 38 +N5d S5d 39 S5c+ N6d 40 S3b G3b
41 L3b+ R3b 42 G4b R4b 43 +S4b N7f 44 P2c K3c 45 G4c S4c
46 +S4c K4c 47 B6e S5d 48 B7f P6e 49 S6c R5i 50 K8h B5e
51 S7g S6c 52 G5f B7g+ 53 N7g S8i 54 N5e K4b 55 B5c K5c
56 N6e K6d 57 N6c+ K6c 58 R4c K7b 59 S7c K8c 60 S6d= K8d
61 N7c+ S7h+ 62 K7h S8i   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki Kisei
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Bogin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P8e  4 S7g S7b  5 P9f P9d
 6 G7h S8c  7 P6e S8d  8 R6h P9e  9 P9e S9e 10 L9e L9e
11 P9g R8d 12 K4h R9d 13 S6f G65b 14 K3h K4b 15 K2h K3b
16 G3h P9h 17 P3f P9i+ 18 B9i L9g+ 19 N9g R9g+ 20 B7g P8f
21 P8f S4b 22 P5f P7d 23 P3e P7e 24 P3d P7f 25 B8h +R9d
26 L3g N2d 27 S3c N3c 28 P3c+ B3c 29 L3c+ S3c 30 S5g L4d
31 P6d P6d 32 S4f Ga4b 33 B7b +R9b 34 B6a+ P1d 35 R6d P7g+
36 B7g P6c 37 R6e S7f 38 P3d S3d 39 P3c G3c 40 P3e S6e
41 P3d G3d 42 P3e N3f 43 K3g G2d 44 P7b R5a 45 +B5a G5a
46 N3d K4a 47 K3f +R7b 48 K3g L4f 49 N8d +R7g 50 G7g L3f
51 K3f B5d 52 K3g S3f 53 K2h G3e 54 L4b K3b 55 R3a 1-0


 Sente: Keiichi Sanada 6-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f G65b 4 P5f S7b  5 G7h P8e
 6 S7g S8c  7 B7i S3b  8 G5h P5d  9 G56g B3a 10 S4h P4d
11 K6i G4c 12 P3f K4b 13 P2f S3c 14 S3g K3b 15 S4f K2b
16 N3g G3b 17 R5h S7d 18 P1f P6d 19 P1e S2d 20 P5e P5e
21 S5e S6c 22 S4f B4b 23 B6h P7d 24 P3e P3e 25 N2e R5b
26 P5e G3d 27 G5f R8b 28 N1c+ K1c 29 P1d K2b 30 P1c+ L1c
31 P1d L1d 32 L1d P1c 33 P2e S2e 34 L1c+ K1c 35 S3e G3e
36 B3e B2d 37 B2d P2d 38 P2f S3d 39 B7a R7b 40 B5c+ S*5b
41 +B4d P3c 42 G4e P4c 43 +B3d P3d 44 G3d K2b 45 R1h P1c
46 P1d B4e 47 P1c+ K3a 48 +P2b G2b 49 R1a+ B3d 50 S1c N5g
51 K7i K4b 52 +R2b P3b 53 +R2a B*4e 54 L6g G3a 55 +R2d B6g+
56 G6g B6g+ 57 G7h N6i+ 58 K8h +B5g 59 N5d S5d 60 P5d +B2d
61 S2d= P8f 62 P8f N9e 63 P9f L8g 64 K9g L8i+ 65 S5c S5c
66 P5c+ K5c 67 B3e P4d 68 P5d K6c 69 S8c G8g 70 G8g N8g+
71 K8g G8h 72 S8h +L8h 73 K8h P8g 74 K8g N7e 75 P7e 1-0


 Sente: Kenji Waki 7-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S5d  7 S45g R6b  8 G5h P7d  9 G56g K4b 10 K6i S3b
11 P2f G65b 12 P2e B3c 13 K7i K3a 14 P3f N7c 15 P1f P1d
16 S4f P6e 17 Sh5g P6f 18 S6f P4d 19 N3g Sd4c 20 P5e B4b
21 S65g S3c 22 S5f G3b 23 B6f R8b 24 N7g G6c 25 N6e N6e
26 S6e P6d 27 S5f P8e 28 P3e P3e 29 S3e P3f 30 R3h N9e
31 P5d G5d 32 P3d S33d 33 S3d S3d 34 N4f P3g+ 35 R3g P3c
36 N5d P5d 37 B4d P8f 38 P8f S5c 39 B7g P6e 40 P2d N6f
41 G6f P6f 42 P2c+ G2c 43 P2d G2d 44 B6f P6e 45 S6e G5e
46 R3d P3d 47 B5e R5i 48 P6i R5e+ 49 G4c B3b 50 S5b R5b
51 G5b N6f   0-1


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P6d  9 S3h S6c 10 S2g P3d
11 S3f B8h+ 12 S8h N3c 13 S7g S5d 14 K6h P4d 15 P1f P4e
16 G5h G5b 17 N1g G54c 18 N2e S2b 19 P1e P1e 20 P1b L1b
21 B2a N2e 22 R2e N3c 23 R2i L1c 24 L1e L1e 25 B3b+ R3b
26 N1d B2d 27 N2b+ R2b 28 G1d L1h+ 29 R2g B4i 30 G2d P2d
31 B1c B2g+ 32 B2b+ R3i 33 S6f +B4i 34 R8b G6b 35 R8a+ L6a
36 +R9a N6e 37 L5i +L2h 38 S6e P6e 39 N4d 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 P3e B6d 14 R1h P3e 15 B3e G54c
16 K7i K3a 17 K8h K2b 18 S3g P8e 19 S3f P3d 20 B5g S7c
21 P1f P7e 22 P7e B7e 23 P1e S2d 24 P2f B4b 25 P7f S7d
26 S2e S2e 27 P2e P6d 28 R2h S3c 29 P2d S2d 30 N3g P5e
31 S2e P5f 32 G5f P8f 33 S8f P5e 34 G5e S8e 35 S8e R8e
36 P5f P8f 37 P8f R8b 38 S4a P3e 39 S2d P2d 40 S3b+ K3b
41 G*5d S3d 42 Ge4d G4d 43 G4d G4c 44 G3d G3d 45 S5d P4c
46 P2b P3f 47 N4e P3g+ 48 P2a+ +P2h 49 S2c 1-0


 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 G7h G65b
 6 S4h P4d  7 K6i S3b  8 G5h G4c  9 P3f S3c 10 P6f B3a
11 B7i P7d 12 P3e P3e 13 B3e S7c 14 R3h B6d 15 B4f G3b
16 S3g K4a 17 K7i K3a 18 K8h P8e 19 S3f K2b 20 N3g S8d
21 B6d P6d 22 B6c S4b 23 P2f S7c 24 P2e G5c 25 B4a+ G3a
26 +B3a K3a 27 R2h S3c 28 P3d S2b 29 P2d P2d 30 R2d P2c
31 R2h K4b 32 P4f P7e 33 P3c+ K3c 34 P4e P7f 35 S7f P8f
36 P8f B3i 37 R3h B6f+ 38 P7g K4b 39 P4d +B4d 40 S4e +B3e
41 R4h P4g 42 G4g P4d 43 S3f +B3d 44 P4e P8e 45 S8e P3e
46 S2e +B5b 47 P4d N3c 48 G4c G4c 49 P4c+ +B4c 50 P4d +B4d
51 G3d P8g 52 G8g N2e 53 G4d N3g+ 54 G3g S7i 55 K9h P4g
56 G4g B6i 57 B2e R8e 58 G5g B8g+ 59 K8g N7e 60 K7h G6h
  0-1
  

 Sente: Ichiro Hiura 6-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h P6d  7 G7h S6c  8 P2f P7d  9 K6i G3b 10 P2e G5b
11 G56g N7c 12 P2d P2d 13 R2d K6b 14 R2h P2c 15 P3f P8e
16 S7g R8a 17 B7i S5c 18 B6h P9d 19 P9f P6e 20 P6e N6e
21 S6f P6d 22 N3g K7b 23 P9e P9e 24 L9e P9c 25 P2d P2d
26 P2c G2c 27 P5e P5e 28 P7e P7e 29 B2d G2d 30 R2d B4d
31 S7e P5f 32 P7d P2b 33 P9b L9b 34 R3d N3c 35 P6f P5g+
36 S5g B2c 37 R2d P7g 38 N7g N5g+ 39 G5g P7f 40 N8d K6a
41 N8e K5a 42 P7c+ S65d 43 +P7b R8c 44 N7c+ R7c 45 +P7c K4b
46 R2a S3a 47 R2c+ P2c 48 B2b R3b 49 B1a+ P7g+ 50 G7g N6e
51 P6e B7g+ 52 N3d K5a 53 G6h +B9e 54 N2b+ G4a 55 +N3b S3b
56 +B3c S3c 57 R6a 1-0


 Sente: Satoshi Murayama 8-dan
  Gote: Manabu Senzaki 6-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f K4a
 6 S4h S4b  7 K6i P5d  8 G5h P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 P3f B3a 12 B7i P4d 13 S3g B6d 14 B6h K3a 15 K7i G54c
16 K8h K2b 17 S4f P4e 18 S3g S5c 19 R4h G4d 20 P4f R4b
21 P4e G4e 22 P4f G4d 23 S2f P5e 24 N3g P5f 25 P3e P3e
26 G5f P7e 27 G6e P7f 28 S7f P7g 29 B7g P5f 30 P5h N7c
31 G6d S6d 32 P4e G3d 33 P4d N8e 34 S8e P4g 35 R4g P4f
36 R4f S5e 37 P4c+ G4c 38 R4c+ R4c 39 B7f R*4i 40 N*4e G4d
41 N3c+ N3c 42 P3d P8e 43 P3c+ K3c 44 N*4e K4b 45 B4c+ G4c
46 R7b N5b 47 S5c G5c 48 G3c 1-0


 Sente: Keiichi Sanada 6-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Quarterfinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 P1f G54c 13 P1e S5c 14 N3g S6d 15 G56g B4b
16 P2f K3a 17 S5g P7d 18 S4f N7c 19 B5g S2d 20 K7i K2b
21 S8f P9d 22 N2e P8e 23 S7g P7e 24 P7e S7e 25 P7d B6d
26 P7c+ B7c 27 P6e P8f 28 P8f S8f 29 S8f R8f 30 P8g R8b
31 P9f P9e 32 P9e P9g 33 P9d B8d 34 S7e B5a 35 L9g P9f
36 L9f P9e 37 P9c+ L9c 48 S8f B8d 39 B8d R8d 40 B6f R8c
41 S4e P6d 42 S4d P6e 53 B7g S6f 44 G6f B5g 45 S6h B6f+
46 B6f P6f 47 S4c+ R4c 58 N4f S4e 49 B6a P8h 50 B4c+ P8i+
51 K8i G4c 52 N1c+ S1c 63 P1d S1d 54 L1d L1d 55 P1c P1a
56 P2e L1g+ 57 R2i +L1h 68 R5i P9f 59 P2d P9g+ 60 P2c+ K2c
61 P2d K2d 62 P2e K3c 73 R5b N3b 64 G5c B9h 65 K7i +P8g
66 G4c K4c 67 G4b K4d 78 S5e P5e 69 R5e+ K3c 70 +R5c K2b
71 G3b K3b   0-1


 Sente: Satoshi Murayama 8-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Quarterfinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f P5d
 6 S4h S4b  7 G5h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 P3f B3a 12 B7i P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f B7c 18 P1f S5c 19 N3g P1d 20 P2f S2d
21 R5h P9d 22 P5e P5e 23 S5e R5b 24 S4f R5a 25 P5e P5d
26 P1e P1e 27 P5d S5d 28 P5e S5e 29 S5e B5e 30 S4f P5d
31 S5e P5e 32 R2h P1f 33 B6b R5d 34 B7a+ N9c 35 +B6b P1g+
36 R2i P1h 37 +B6c P1i+ 38 R1i S2h 39 +B5d G5d 40 R5a S4c
41 P5c B4b 42 R9a+ N8e 43 L2e S3c 44 L2c+ G2c 45 N2e S1i+
46 N3c+ G3c 47 +R9b P6b 48 +R6b N7g+ 49 N7g S5a 50 +R6a G5c
51 N6e G5d 52 S5c N8e 53 S4b= S4b 54 P1b L7g 55 N1d K1b
56 P1c N1c 57 B2b 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Ichiro Hiura 6-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Quarterfinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h P6d  7 G7h S6c  8 K6i P7d  9 P2f N7c 10 G56g G3b
11 P2e G5b 12 P2d P2d 13 R2d K6b 14 R2h P2c 15 P3f P9d
16 P9f S5c 17 K7i R8a 18 S45g P1d 19 B7g P8e 20 S4f S4d
21 P1f K7b 22 Sh5g P6e 23 B5i S5c 24 N3g P6f 25 S6f S56d
26 B7g P6e 27 S65g P4d 28 P5e P4e 29 N4e P5e 30 P5c G6b
31 P2d P2d 32 R2d P8f 33 P8f P8g 34 G8g P8e 35 R3d N3c
36 P8e N8e 37 B8f P7e 38 P8b R2a 39 B7e S7e 40 P7e P6f
41 S6f B4c 42 P6d B3d 43 P6c+ G6c 44 N7g N4e 45 N8e N5g+
46 P5b+ B5b 47 S45g P5f 48 P6d P5g+ 49 P6c+ K6c 50 G5g N8f
51 P6d K5c 52 N4e K4c 53 G8f P7g 54 K8h P6e 55 S3e R6h
56 K9g G4b 57 S*3d K3b 58 N2d K4a 59 N*3c K5a 60 N7c+ S6b
61 +N6b K6b 62 N2a+ 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Yasuaki Tsukada 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Quarterfinal
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P9f S3c  9 P4f P6d 10 S4g S6c
11 G5h K4b 12 K6h G5b 13 P3f S5d 14 K7i P7d 15 S5f K3a
16 P6f P1d 17 P1f P4d 18 N3g N7c 19 P2e P6e 20 P6e P7e
21 S6f P8f 22 P8f R8f 23 P8g R8b 24 P4e P4e 25 P3e P8h
26 G8h P4f 27 B6d P4g+ 28 G4g G6c 29 B7e S4d 30 G7h B4i
31 P2d P2d 32 S7g N6e 33 P2c N7g+ 34 G7g P7d 35 B8f S8e
36 B9e S7f 37 P6d G6b 38 R4h S7g+ 39 B7g B7f+ 40 B4d P6g
41 S9h +B8g 42 S8g R8g+ 43 S6g +R6g 44 S7h +R7f 45 P7g +R8e
46 P8f +R8f 47 P8g +R2f 48 P3d +R2i 49 P4i P6g 50 S6g P6f
51 B6f S*5e 52 B8d G5b 53 P6c+ S6c 54 P3c+ N3c 55 P3d P6f
56 P3c+ G3c 57 B2b K3b 58 S7h S6g 59 N4e 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Semifinal
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P6d  9 P3f P3d 10 P2d B8h+
11 S8h B1e 12 R2h B2d 13 S4h S4b 14 S7g S6c 15 K6h P4d
16 G5h S4c 17 S3g P5d 18 K7i P5e 19 K8h S65d 20 P6f B4b
21 G56g P6e 22 P3e P3e 23 S4f P3f 24 P5f P5f 25 G5f B1e
26 P2b N3c 27 P6e P8f 28 P8f P8e 29 P8e B5i+ 30 P6d P5e
31 G6f P4e 32 P3d P4f 33 P3c+ G3c 34 P6c+ S6c 35 N4e G3b
36 N5c+ S65b 37 P5d S4d 38 +N5b K5b 39 B7e P6d 40 B6d K6c
41 G5e S5e 42 B5c+ K7b 43 S6c K8c 44 +B7e S*6d 45 P8d K9b
46 +B8e G9d 47 +B9d P9d 48 G8c R8c 49 P8c+ K8c 50 P8d K9b
51 R3e N3c 52 P3d B4d 53 P3c+ B3e 54 +P3b P8b 55 R2c+ R8e
56 N8g R8d 57 +R3d B2f 58 P5c+ B4h+ 59 P6e +B5g 60 P6d G6g
  0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Final
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g G54c 13 B6h P7d 14 K7i S7c 15 K8h S6d
16 P2f P9d 17 P2e P9e 18 S3g N7c 19 S8f R7b 20 S4f B5c
21 P3e P4e 22 S4e P3e 23 P6e S6e 24 P6f P4d 25 B3e P3d
26 B2f S7f 27 G7f P4e 28 B5c+ G5c 29 P2d B3i 30 R1h B5g+
31 P5e P7e 32 P5d G5b 33 Gf7g P7f 34 G7f N8e 35 P7c R9b
36 B6e P2d 37 P5c+ G5c 38 S6h +B3e 39 B9b+ L9b 40 R9a P5a
41 P7b+ G4b 42 +P6b K3b 43 R9b+ B5f 44 +R7b B4g+ 45 +P6c G54c
46 P5d S6i 47 P5c+ S7h+ 48 K7h P6g 49 +P4c K4c 50 S6g +B2i
51 P4d K4d 52 L5i +B3f 53 R5h K3e 54 P3h N2e 55 +P5c +B1i
56 +P4b K2f 57 G3i G2h 58 G4h +B5h 59 G5h K1g 60 B6b K1h
61 B8d+ G3h 62 S8e N3g+ 63 P6e P4f 64 K7g P4g+ 65 K8f +P5h
66 L5h +N4g 67 S8c R6i 68 S7h R7i+ 69 G6i +R8h 70 L5a+ +R9i
71 P7d P8h 72 N7g P8i+ 73 P7c+ +P7i 74 K7e +P6i 75 P6d +P6h
76 N6e +P7h 77 K7d +R7i 78 +B9e L9a 79 N9d G5d 80 +P6c +P7g
81 G7g +B5e 82 K7c +B7g 83 +B7g +R7g 84 Se7d S4b 85 +R4b G7a
86 +P6b B9e 87 K6c S3c 88 +R5b G4b 89 B3f K2i 90 B5d G5b
91 +L5b +R5g 92 S8f +R5d 93 K5d R4d 94 K5c B4b   0-1


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Second Chance, Round 2
  Date: 1998 April 14th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g P9d 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R3h P9e 22 L1h B7c 23 L9h N9c 24 N2e N8e 25 S8f S4b
26 P3e P3e 27 P1e P1e 28 P5e P5e 29 S3e S3e 30 B3e P3d
31 B6h P5f 32 P1c S1d 33 S1b L1b 34 P1b+ K1b 35 L*1g K2b
36 L1e S2e 37 P2e N5e 38 L1b+ K3a 39 +L2a K2a 40 B1c+ P1b
41 +B1b K3a 42 N6e N6g+ 43 G6g B5e 44 L1c+ G5g 45 S2a Gc3c
46 G5g P5g+ 47 P5c S4c 48 S8e +P6g 49 K9i S7i 50 N5d B6f
51 N*7g K4a 52 P6b G8h 53 R8h S8h+ 54 K8h R5h 55 K9i R5d+
56 P6a+ +R6e 57 S6b 1-0


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Second Chance, Round 2
  Date: 1998 May 12th
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P6d  9 P3f P3d 10 P2d B8h+
11 S8h B1e 12 R2h B2d 13 S3h S6c 14 S3g S5d 15 S7g S2b
16 K6h G5b 17 G5h P6e 18 S2f B3c 19 P5f B4d 20 S3g S1c
21 S4f S2d 22 K7i B2b 23 G56h K4a 24 P1f K3a 25 P9f P9d
26 N3g P4d 27 P5e S4c 28 R2f G54b 29 P7e P4e 30 S4e B5e
31 R2g P9e 32 S5f B4d 33 P7d P8f 34 P8f P9f 35 P9h R8d
36 P4f P7d 37 P4e B2b 38 P4d B4d 39 B4f L9c 40 S4e B2b
41 P4d S4d 42 S3d S43c 43 S3c+ S3c 44 R2e P4e 45 R4e S5d
46 R2e S3d 47 R2i S5e 48 B5g P6f 49 S4e S4e 50 N4e P7e
51 P4c G44c 52 P2d P2d 53 B2d P6g+ 54 G76g P2h 55 R2h P2g
56 R2g P2f 57 R2f B4d 58 S3e P6f 59 Gg5g P7f 60 S7f R8f
61 S4d S4d 62 P2b P2c 63 P2a+ K2a 64 B5a+ R7f 65 P7g R8f
66 B4a S5i 67 Gg5h P6g+ 68 G56g S4e 69 B3b+ K3b 70 N4d 1-0


 Sente: Nobuyuki Yashiki 7-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Second Chance, Semifinal
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f S3c  9 S4g K4b 10 G5h S8c
11 P3f S8d 12 P9f P9d 13 P6f G5b 14 P1f P4d 15 N3g P7d
16 K6h P7e 17 P4e P4e 18 S5f K3a 19 R4h B7c 20 G4g P9e
21 P9e S9e 22 L9e L9e 23 P3e L4f 24 N4e L4g+ 25 R4g S4d
26 P3d G4f 27 R4f B4f 28 L3c S3c 29 P3c+ N3c 30 N3c+ G3c
31 N4e G54c 32 N3c+ G3c 33 P3d G3b 34 S3c R3h 35 G5h G3c
36 P3c+ R3c+ 37 P3d +R3d 38 G4e +R3i 39 P3c N6d 40 B6e N5f
41 B5f S4i 42 G5i S4h 43 G3b R3b 44 P3b+ K3b 45 N4d K2a
46 S3b K1b 47 S2c+ K2c 48 G3e 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Yasumitsu Sato Meijin
 Event: 11th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Second Chance, Final
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 K5h R8b
11 G3h P8f 12 B3c+ N3c 13 P8h K5b 14 R5f S6b 15 P3f R8d
16 N7g G7a 17 P7e P7d 18 P7d R7d 19 B8c R2d 20 P2h P7d
21 P7e S7c 22 N6e S6d 23 B7d+ B5d 24 P6f G6b 25 N3g N7c
26 N7c+ S7c 27 +B8e S8d 29 N6d 1-0

[ Crosstable | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


99 February 7

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net