10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1

 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 P3f G5b 12 B7i P4d 13 S3g P8e 14 B6h G54c 15 K7i S7c
16 S4f S6d 17 N3g B5c 18 P2f S2d 19 P1f P1d 20 K8h K3a
21 B5g K2b 22 R3h P7e 23 P6e S6e 24 P7e P7f 25 S7f P6d
26 P6f S7f 27 G7f S2g 28 R3i S3f= 29 B6h S4g+ 30 S6g N3c
31 P5e P5e 32 R5i P4e 33 P5d B2f 34 R2i B7a 35 N4e +S4f
36 N5c+ +S4e 37 P7d G5c 38 P5c+ B5c 39 P7c+ N7c 40 P7d N8d
41 P7c+ N7f 42 S7f R4b 43 G5b R5b 44 +P6c R5a 45 +P5c R5c
46 P1e P1e 47 N2f S*2e 48 N3g +S5f 49 B2d P2d 50 N2e B4e
51 N1d L1d 52 B1c K2c 53 N3c+ G3c 54 B3a+ P3e 55 S1b K1b
56 S1c K2c 57 +B5c K1c 58 +B3e 1-0


 Sente: Torahiko Tanaka 9-dan
  Gote: Bungo Fukusaki 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h S65c 9 P6f P5e 10 S5g S5d
11 P2f R5b 12 P2e P7d 13 P2d P2d 14 R2d S4e 15 P5e P5f
16 S4h K3a 17 R2h B5e 18 P2d P2b 19 B7i N7c 20 G56g B6d
21 P9f P9d 22 B6h S3c 23 K7i S4d 24 K8h S5e 25 P1f G6b
26 P1e K4a 27 S8f R5d 28 N1g S4d 29 R2i P3e 30 N2e K5b
31 R5i P3f 32 P4f S4f 33 R5f R5f 34 G5f R5h 35 S5g S4g=
36 R8a S5f= 37 S5f R5f+ 38 S6g +R4e 39 R2a+ G3a 40 +R1a +R2e
41 N5f G*2a 42 +R1c B3g+ 43 N4d P4d 44 P5c K6a 45 L5d P5a
46 S5b P5b 47 P5b+ G5b 48 L5b+ K5b 49 P5d +B6d 50 G5c K6a
51 +R4c K7b 52 +R5b K8c 53 G6c +B6c 54 +R6c S7b 55 P5c+ N5e
56 S7e S6c 57 +P6c N6g+ 58 G6g S6i 59 N7h +R2g 60 B7b K8b
61 S8c K7a 62 +P7c 1-0


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P6d  9 B7g S6c 10 P1f G5b
11 S8h P7d 12 S4h N7c 13 K6i P3d 14 B2b+ S2b 15 S7g S3c
16 G5h K4b 17 R2h K3a 18 G56h P9d 19 P9f P4d 20 K7i P4e
21 P3f P9e 22 P9e P8f 23 P8f P7e 24 P7e N6e 25 N3g N7g+
26 G67g B5e 27 P5f S3i 28 R1h B7g+ 29 G7g G2g 30 S3i G1h
31 L1h R5i 32 K7h R3i+ 33 N4e S5d 34 N3c+ N3c 35 N4d N6e
36 G7f +R3h 37 K8g +R4g 38 N3b+ K3b 39 S7h N5g+ 40 P4h +R4e
41 P2d S6e 42 S*7g S7f 43 S7f P2d 44 B7c R7b 45 B6d+ R6b
46 B7c R6a 47 +B5e +R5e 48 B5e+ S5d 49 +B5d P5d 50 G4d P8e
51 R8c P8f 52 K8f P6c 53 P2c B6d 54 S*6e N7d 55 S7d G9c
56 R6c+ R6c 57 S6c+ R8c 58 P8e R6c 59 R2a 1-0


 Sente: Kenji Waki 7-dan
  Gote: Hatasu Ito 7-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h G7b 13 G3h S6b 14 S4h P9d 15 P9f P1d
16 P1f B8h+ 17 S8h N3c 18 P7e P2e 19 R6f S2c 20 R8f P8e
21 R6f R2d 22 P8f P2f 23 P2h R2e 24 N7g R7e 25 P8e P1e
26 P1e P1g 27 R2f P9e 28 B5f N2e 29 P8d P7d 30 P7f R5e
31 B7d G7c 32 B5f G8d 33 P8e G9d 34 P9e G9c 35 P9d G9b
36 P8d B4d 37 R3f R5f 38 P5f P1h+ 39 L1h B5d 40 P9c+ N9c
41 L9c+ G9c 42 N7d S5a 43 R8b K4a 44 N6b+ S6b 45 R6b+ B3f
46 P3f K3a 47 +R5a K2b 48 P1d P1b 49 P1c+ P1c 50 P1b N8f
51 G6h R8i 52 +R1a K3c 53 L1c+ R8h+ 54 +L2c K2c 55 +R2a P2b
56 S3d 1-0


 Sente: Osamu Nakamura 8-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f P5d
 6 S4h K4a  7 K6i S4b  8 G5h P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g G54c 14 B6h S7c 15 S4f P7e
16 P7e B7e 17 P5e P4e 18 S4e P5e 19 P3e P3e 20 B3e P4d
21 P3d S2d 22 B4d G4d 23 S4d R4b 24 P7f R4d 25 P7e R4g+
26 B7b +R4i 27 P5i P3h 28 G76h B4e 29 S7f P7g 30 N7g +R3i
31 R1h +R2i 32 B8a+ N5f 33 N4d P4c 34 N6e P4d 35 N7c+ N6d
36 S6e N6h+ 37 K6h B6g+ 38 K6g +R2g 39 N5g G7g 40 K7g +R5g
  1-0


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Ichiro Hiura 6-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Pseudo-Yagura

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 S4h P8d  4 B2b+ S2b  5 S6h S6b
 6 G7h G65b 7 P4f P4d  8 S4g G3b  9 P2e S3c 10 G5h K4a
11 K6i P9d 12 P9f P1d 13 P1f K3a 14 P3f P7d 15 N3g G54c
16 P6f K2b 17 K7i P8e 18 S7g S7c 19 P4e P4e 20 B7a R7b
21 B2f+ S6d 22 G56g S5e 23 R4h P6d 24 P1e P1e 25 P5f S54d
26 L1e P1d 27 L1d P1c 28 L1c+ K1c 29 N4e S4b 30 R1h K2b
31 P1d L*1b 32 K8h L1d 33 R6h P1f 34 P1h B1e 35 +B1e L1e
36 P6e B3g 37 P4f P6e 38 P6d P9e 39 P6c+ R9b 40 P9e P9f
41 L9f S4e 42 P4e N8d 43 S9g P7e 44 B5g R8b 45 B7e L9e
46 L9e P9f 47 P9h B5i+ 48 P6i P9g+ 49 P9g S7d 50 B6d R8c
51 +P5b S3c 52 B9a+ N7c 53 +B9b P6f 54 G6f P8f 55 S8f N6e
56 S5h +B5h 57 R5h S5g 58 R5g N5g+ 59 +B8c S8c 60 R6b B2f
61 L4d G4d 62 +P4a L4b 63 +P4b S4b 64 B4a G3a 65 B2c+ K2c
66 P4d B4d 67 R6c+ N3c 68 G2d K3b 69 S7g R4h 70 P4c S4c
71 S2c K4b 72 S3d+ S3d 73 G3d N7f 74 S7f S9i 75 K9i P9h
76 K9h R7h+ 77 S8h 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 S3h P4d
 6 P4f S6b  7 S4g S4b  8 G5h P5d  9 K6i G5b 10 P3f G54c
11 B5i S3c 12 S7g B3a 13 P6f K4a 14 S5f P7d 15 B3g N7c
16 K7i B5c 17 K8h S2d 18 P2f N3c 19 S4g P6d 20 G56g S6c
21 P9f P9d 22 P5f P1d 23 P1f K3a 24 B5i K2a 25 B6h R8a
26 S5h S1c 27 R3h S2b 28 P3e P3e 29 R3e P3d 30 R3h P6e
31 P6e N6e 32 S6f B6b 33 N1g B8d 34 P1e S6d 35 P1d P2d
36 P4e P4e 37 P4d G4d 38 N2e N2e 39 P2e N4f 40 N3f G44c
41 P4d G44b 42 N2d P1b 43 B4f P4f 44 N2f P8f 45 P8f P8g
46 K9h R8c 47 N3d P3c 48 N3b+ G3b 49 N2b+ G2b 50 P3b G3b
51 S6e N6f 52 N2d N7h+ 53 N3b+ K3b 54 S4c 1-0


 Sente: Yoshiharu Habu Meijin
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 G3h R5d 14 S4h P7d 15 R5f R2d
16 P2g B4b 17 P7e P8b 18 R7f P7e 19 R7e G6a 20 R7f P1d
21 P3f P1e 22 S3g P5d 23 S6h S6b 24 P3e S7c 25 R3f P5e
26 P3d P3c 27 P3c+ S3c 28 B5e R7d 29 P7i P3d 30 S4f G5b
31 N3g P4d 32 P3e G54c 33 P3d S3d 34 S3e S3e 35 R3e R7e
36 S6f R7d 37 B7c+ R7c 38 S5b K5b 39 R3b+ R7a 40 S5e B1d
41 +R2b P3f 42 N2e S3g 43 G3i S*3h 44 G3h S3h+ 45 G7g G1b
46 S7b G2b 47 S7a= B2e 48 K6i +S4h 49 P2f B1d 50 R7b K4a
51 G5b K3b 52 K7h +S5h 53 G4b G4b 54 B5d K3a 55 S4d +S6h
56 K8h P4a 57 P3c R6i 58 G7h G7c 59 R8b+ G6d 60 B4c+ G4c
61 S4c+ +S7h 62 K7h N6f   0-1


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S3b  4 P5f G65b 5 S4h P5d
 6 G45h B3a  7 G7h S6b  8 K6i S3c  9 P3f P4d 10 B7i G4c
11 P6f P7d 12 G56g S7c 13 P3e B6d 14 R1h P3e 15 B3e K4b
16 K7i K3b 17 K8h P8e 18 S3g S8d 19 S3f N7c 20 B2f Ga4b
21 P4f B4f 22 P4e G3d 23 P4d S4d 24 R4h B1i+ 25 R4d G4d
26 B4d P8f 27 S8f L8e 28 G2b K4c 29 B7a+ L8f 30 +B8b +B4f
31 +B7a L8g+ 32 G8g R4h 33 S6h +B3f 34 L3g +B4e 35 L3b+ G3b
36 G3b K3b 37 +B5c P4b 38 P4c P2d 39 P4b+ K2c 40 +B4c G3c
41 R3a S1b 42 R3b+ G3b 43 +B3b K3d 44 +B4c K2c 45 G3d K1d
46 G2d 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h S4b 10 R3f K6b
11 P8g R8d 12 R2f K7b 13 S4h R3d 14 S6h P5d 15 K6i S5c
16 R2h P2e 17 P9f S6d 18 P6f P5e 19 S6g B3a 20 P9e G6b
21 K7i P7d 22 S5i B5c 23 P2g P7e 24 S6h S8b 25 P7e S7e
26 P7f S8d 27 P6e Sb7c 28 B5e P9d 29 P5f P9e 30 P9g P9f
31 P9f P9g 32 G8h L9f 33 P3f S8e 34 L9g L9g+ 35 N9g S9f
36 P9h B4d 37 G7h L8c 38 L8i B5e 39 P5e R4d 40 G5h P5f
41 B6f R9d 42 S5f S9g+ 43 P9g R9g+ 44 P5d P8f 45 P8f +R9h
46 G8h +R9i 47 G8g P8h 48 B8h +R9h 49 S7h N9f 50 G9f +R9f
51 P9g +R9d 52 P5c+ G5c 53 G6g B4i 54 P3e P3g 55 N3g P3f
56 N4e N4e 57 S4e P3g+ 58 R2i B5h+ 59 B1a+ +B4g 60 P5d G5b
61 R5i +P4h 62 R5g +B5g 63 G5g N3c 64 S5f P8g 65 N7e R4i
66 L6i L8f 67 B8c K6b 68 S67g +R9g 69 N4e R5i+  0-1


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P9d 13 P3e P3e 14 B3e S5c 15 K7i P4e
16 B6h S54d 17 S3g G54c 18 K8h B5c 19 R4h S3d 20 P3f P9e
21 P4f K3a 22 P4e S34e 23 P4f S3d 24 S2f P3e 25 P3e S43e
26 S3e S3e 27 B5g P4g 28 R3h S4h 29 B6h S4i= 30 R1h S3f
31 B5g P3g 32 P4e P3h+ 33 S4d B7a 34 S4c+ G4c 35 G4d G4b
36 P5e P5e 37 P6e P4h+ 38 P5d P4c 39 G5c G5c 40 B7e G4b
41 P5c+ B5c 42 P4d K3b 43 B5c+ G5c 44 P4c+ K4c 45 S6f S4d
46 G4f S4g+ 47 G5e P5d 48 G4d G4d 49 P5c K3d 50 P5b+ +P2i
51 +P5c +P1i 52 R1i P8e 53 B6a P4c 54 +P4c G3e 55 P3f G3f
56 +P3c K3c 57 B2e+ N8f 58 +B3f N7h+ 59 K7h P8f 60 P8f R8f
  0-1


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 P8g R8d
11 S3h P9d 12 P9f K4b 13 P3f P3d 14 N3g P6d 15 P3e R8e
16 R5f B8h+ 17 S8h P4d 18 N7g R8b 19 B6f G4c 20 P4f B2b
21 P4e P4e 22 B2b+ S2b 23 P4d G4d 24 B6f K4c 25 B4d K4d
26 G5e K3c 27 P3d K3d 28 P4d N3c 29 P4c+ K4c 30 G6d P3f
31 R5c+ K3d 32 G5d K2d 33 +R4d K1c 34 N4e N4e 35 +R4e P5f
36 N2e K1b 37 P2d P5g+ 38 K5g P5f 39 K5f B9b 40 N6e P5e
41 G5e S6c 42 P2c+ S2c 43 N3c+ P2b 44 +N2c P2c 45 P2d P2d
46 +R4c B2c 47 P3d N5a 48 +R3c N2a 49 +R2d P3g+ 50 K5g +P3h
51 P3c+ P2b 52 +P2c P2c 53 B4e S2b 54 G3h R3b 55 P3c R3c
56 S3d 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Semifinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g G54c 13 G56g P9d 14 P3e P3e 15 B3e S5c
16 B5g P4e 17 S3f S54d 18 P3e B6d 19 R1h P7d 20 K7i K3a
21 K8h N7c 22 B4h N8e 23 S8f P5e 24 P5e R5b 25 N3g S4b
26 N4e R5e 27 P5f R5d 28 P4f B4f 29 B2f P3c 30 P3d P3d
31 S8e P8e 32 N5e S5e 33 P5e B5e 34 S6e R5b 35 S7d P4d
36 S6c+ R5d 37 P3c N3c 38 N3c+ S3c 39 P5f B4f 40 S4g B2d
41 B3g P6b 42 N1f B3e 43 B9a+ P1d 44 L5e R5e 45 +B5e P6c
46 S3f B1c 47 P2f K2a 48 P2e P5d 49 +B3g P3e 50 N2d P3f
51 N3b+ K3b 52 +B3f S4e 53 +B3g S*4f 54 +B5i P3f 55 P1f B3e
56 G2f B2f 57 +B2f P3g+ 58 P1e +P3f 59 +B5i N2f 60 R1g P1e
61 P1b L1b 62 R1a S*2b 63 B4a K4b 64 R2a+ P3a 65 P3b K4a
66 P3a+ S3a 67 P3b K5b 68 P3a+ G2b 69 +R1a G4b 70 +P2a G23b
71 +R1b L1f 72 R1f P1f 73 L4i N9e 74 P9f N8g+ 75 G8g N8f
76 G8f P8f 77 +B8f P8g 78 +B8g R5i 79 P3d P8f 80 +B8f B7i
81 K7g S5f 82 G5f R5f+ 83 L6i +R5h 84 +B4b S4b 85 P5c K5c
  0-1


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Semifinal
Opening: Yokofudori

 1 P2f P3d  2 P7f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 R3f S4b 10 G3h K6b
11 S4h K7b 12 K6i P9d 13 P9f G6b 14 S6h R8e 15 K7i R2e
16 P2f R2d 17 P1f P4d 18 P7e P4e 19 R8f P8c 20 G2g S4c
21 P3f P2h 22 G2h R2f 23 P2g R2d 24 G3h S8b 25 N3g P5d
26 P4f P5e 27 P4e S5d 28 P5f N4e 29 P5e N3g+ 30 S3g S5e
31 S4f S6d 32 B2b+ R2b 33 B4d R2a 34 B6b+ K6b 35 N7g P5c
36 P5d P5d 37 P5c G4c 38 P5b+ K5b 39 P4d G5c 40 S4e P4b
41 N*6e P3g 42 P5e 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Yasuaki Tsukada 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Final
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P1d
 6 R2f P2c  7 S3h P9d  8 P9f S7b  9 P1f K4b 10 P7f P8f
11 P8f R8f 12 P8g R8d 13 P3f P3d 14 K5h P8f 15 P8f R8f
16 P3e P3e 17 N3g R8b 18 N7g P6d 19 P1e P1e 20 P2d P2d
21 R2d S6c 22 P1c P8f 23 P8e P3f 24 N2e P2c 25 R3d N1c
26 N1c+ L1c 27 R3f B4d 28 P7e S5d 29 R8f P8c 30 S6h B5e
31 N4f S4e 32 R7f P3f 33 P7d P7d 34 R7d P7c 35 R7e S4f
36 P4f B4f 37 P3c G3c 38 N6e P6e 39 R6e P6d 40 R4e B1i+
41 B3c+ K3c 42 P3d K4b 43 P4d P4d 44 R4d K5b 45 P3c+ P3g+
46 P3b N8f 47 G7g B2e 48 P4g +P4g 49 S4g P4f 50 K6i P4g+
51 P3a+ +P5g 52 P4g N6e 53 R4b+ K6c   0-1


 Sente: Yoshiharu Habu Meijin
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, 2nd Chance, Round 1
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 S3h P8f  5 P8f R8f
 6 P8g R8d  7 P9f P1d  8 P4f S7b  9 S4g P3d 10 P2d P2d
11 R2d P2c 12 R2h R7d 13 P3f P9d 14 P1f S4b 15 K6h P4d
16 G5h P6d 17 P3e P4e 18 P3d P6e 19 R3h P6f 20 P6f S4c
21 P7f R3d 22 S3f K6b 23 S3e R6d 24 P4e P3g 25 R3g B5e
26 P4d B3g+ 27 P4c+ +B1i 28 B9g P6g 29 G76g G4c 30 B6d +B6d
31 R2b K7a 32 S5b G5b 33 R5b+ P6a 34 +R4c R3i 35 P4i R3e+
36 +R4b S3a 37 +R5a S6b 38 +R4a +B7d 39 G5b +B5b 40 +R5b B2e
41 B4c G4b 42 B2e+ +R2e 43 N3g +R2h 44 +R4b S4b 45 B6e B5d
46 G8c S8c 47 B8c+ G7b 48 +B5f +R3g 49 P9e B2g+ 50 P9d +B4i
51 G*5i +B3h 52 +B3h +R3h 53 B6e P4g 54 S8c S6c 55 P9c+ L9c
56 P9d L9d 57 L9d N4f   0-1


 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, 2nd Chance, Final
  Date: 1997 June 24th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R5h P8e 22 P5e P5e 23 S5e R5b 24 S4f R5a 25 P9f P9d
26 P5e P5d 27 P1e P1e 28 P5d S5d 29 P5e S5e 30 S5e B5e
31 S4f P5d 32 S5e P5e 33 R2h P1f 34 B6b R3a 35 B8d+ P1g+
36 R5h S7c 37 +B8c S5d 38 B4f P1h 39 L1h +P1h 40 P5f L4e
41 P5e L4f 42 P4f B6i 43 R5g S5e 44 R5e P5d 45 R5g B3f+
46 +B7b +P2h 47 P4e P4e 48 +B6c S3e 49 S5b S4f 50 S4c+ G4c
51 P4d S5g+ 52 G5g G4b 53 L4c R6a 54 L4b+ R6c 55 N2e P2d
56 G1d 1-0


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 10th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, 2nd Chance, Final
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 G3h S6b 14 S4h P5d 15 P3f P5e
16 S6h P5f 17 P6f P6d 18 B7g P7d 19 P5f P7e 20 S6g P6e
21 S5g N7c 22 P3e P6f 23 S56f P5g 24 K5g R2d 25 P2e R6d
26 N3g B4d 27 P4f P3f 28 R3f N6e 29 S6e R6e 30 B4d P4d
31 B7d B6c 32 B6c+ S6c 33 P6f R6d 34 S5h P8h 35 N7g P8i+
36 N6e +P8h 37 G6g +P7h 38 N5c+ B7i 39 K4h +P6h 40 B7c S4b
41 N2d G3a 42 B5a+ S5a 43 G3b G3b 44 N3b+ K3b 45 G4c K2c
46 P2d K1b 47 +N6c N3a 48 +N6d +P6g 49 S6g B*5g 50 K4g B56h+
51 R2f +B5g 52 K3f +B4f 53 K2g +B3e 54 R*2e +B2f 55 K2f G3e
56 R3e R2i 57 G*2h B3e+ 58 K3e N4c 59 K4d R4i+ 60 P4e R3d
61 K3d G3c 62 K2e G3e 63 K1f +R3h 64 G3h G*2f  0-1

[ Crosstable | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


97 November 29

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net