9th Ryuo Ranking Tournament (1995-1996), Group 1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 January 12th
  Site: Osaka
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h S4b 10 R3f K6b
11 R2f K7b 12 P9f G6b 13 N7g P1d 14 P9e R8d 15 P7e S8b
16 S6h R3d 17 G3h S8c 18 R7f P8d 19 P6f P5d 20 S6g P5e
21 P6e S5c 22 B9g B1c 23 S4h R2d 24 P2g G4b 25 S6f P5f
26 G6g P5g+ 27 Sf5g G45b 28 K4i S4d 29 P7d P7d 30 P6d S5c
31 P6c+ G56c 32 K3i R3d 33 S4f R5d 34 P5e R3d 35 P3f P7e
36 R5f S7d 37 S3e B3e 38 P3e R2d 39 P3d R3d 40 B2c R2d
41 B3b+ S4d 42 +B4b P2f 43 P2f P2g 44 P6d Gc5c 45 P5d Gc5b
46 P5c+ G55c 47 P8c+ S*5e 48 R5e S5e 49 +B3c P3g 50 N3g R6i
51 P5i R2f 52 +B5e R6g+ 53 +B4e K8c 54 +B6g P6f 55 +B4e G2h
56 G2h P2h+ 57 K4i P5g 58 S5g R2g+ 59 +B2g +P2g 60 R2b B3h
61 K5h P5b 62 R2a+ +P3g 63 G8b K8b 64 S7a K7c 65 S6b= 1-0

 Sente: Koji Tanigawa Osho
  Gote: Bungo Fukusaki 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 January 29th
  Site: Osaka
Opening: Yodo Furibisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P6d  4 G7h S4b  5 P2f P4d
 6 P9f G45b 7 S6g S4c  8 S5f S5d  9 R6h R6b 10 K4h S7b
11 S3h P7d 12 K3i N7c 13 P6e P6e 14 P4f G4c 15 P4e Sb6c
16 R4h R4b 17 P4d G4d 18 P4e G4c 19 B2b+ R2b 20 P4d G3c
21 P4c+ G4c 22 R4c+ S4c 23 B5e R7b 24 B1a+ S45b 25 G8c R6i
26 G7b S7b 27 R7i B5h 28 L6d G2g 29 R6i G3h 30 K3h B6i+
31 +B2a +B7h 32 G4b K4b 33 R3b K4c 34 R3a+ K4d 35 +B2b K3e
36 P3f K4f 37 S4g 1-0

 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 January 31st
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 K5h P6d  9 P7f S6c 10 B7g P3d
11 S8h P4d 12 P2d P2d 13 R2d S4b 14 R3d S3c 15 R3f P5d
16 R2f G5b 17 S4h G54c 18 K6i P6e 19 P5f P2c 20 B6h S6d
21 S7g P4e 22 P3f P7d 23 N3g S4d 24 G5h K6b 25 S5g N7c
26 P4f K6c 27 P4e S45c 28 S4f P7e 29 P7e P8f 30 P8f S7e
31 P7d K7d 32 P7f Se6d 33 P2d P2d 34 S3e P5e 35 S2d P8h
36 G8h P5f 37 S2c= G2c 38 R2c+ G3c 39 +R2h P2g 40 +R2g P2c
41 P5d S5d 42 B3e P4d 43 P4d G2d 44 B4f S65e 45 P7e K7e
46 B5e S5e 47 S6c S7d 48 S7f K8d 49 +R2d P2d 50 G7e S7e
51 G7d K9d 52 S7e B4f 53 S9e 1-0

 Sente: Torahiko Tanaka 9-dan
  Gote: Yasumitsu Sato 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 February 8th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 P2f P3d  3 P6f S4b  4 S6h S6b  5 G45h P5d
 6 P5f G3b  7 G6g K4a  8 S7g G5b  9 B7i S3c 10 K6h B3a
11 K7h P4d 12 S4h B6d 13 S5g G54c 14 S4f P7d 15 R5h S5c
16 P6e B7c 17 S6f K3a 18 P7e P7e 19 S7e B5a 20 P7d K2b
21 G7f R7b 22 S5g P4e 23 Sg6f S34d 24 B8h B3c 25 P8f S3e
26 K8g P4f 27 P4f S4f 28 P8e S4g= 29 R5g S3h= 30 P8d P8b
31 R5i P4h 32 K9f P4i+ 33 R5h S2i+ 34 L1h +S1i 35 K8e S6b
36 K8f P9d 37 P9f R7a 38 B7g R4a 39 P5e R5a 40 P5d G5d
41 P4d +P4h 42 R5d R5d 43 S5e R5a 44 P4c+ G4c 45 P4d G4b
46 G4c P4a 47 P5b R5b 48 G5b G5b 49 R6a P4b 50 R8a+ R2i
51 N4e R6i+ 52 N3c+ N3c 53 K8e +R8i 54 B8f G7a 55 +R9a N8a
56 B9b N*9c 57 K9d +R8f 58 G8f B6g 59 L7f B5f+ 60 S56f P5a
61 B8a+ G8a 62 +R8a G7a 63 +R9a B7b 64 N8c G8a 65 +R8a B8a
66 R9a B7b 67 G7c P7a 68 G7b P7b 69 K9c R8i 70 B6a 1-0

 Sente: Hatasu Ito 7-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 February 15th
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P3d  9 P7f P6d 10 P3f S6c
11 K5h S5d 12 N3g G5b 13 G4h P8f 14 P8f R8f 15 P8g R8b
16 B2b+ S2b 17 S8h S3c 18 P4f S6e 19 P7e S7f 20 P4e B5d
21 P7d P7d 22 P3e S8g+ 23 S8g B8g+ 24 S7a R8e 25 P8f R7e
26 B8d S7c 27 B7e +B7h 28 B6f +B8i 29 P3d S2b 30 P4d N5d
31 B5e P4d 32 P8e P6e 33 P8d P6f 34 P8c+ S6b 35 S6b+ G6b
36 R7a K4b 37 S5a K4c 38 S6b= G3e 39 S5c+ K5c 40 G6d K4b
41 G5d +B6g 42 K4g S5c 43 R7b+ P5b 44 G5c K5c 45 S5d 1-0

 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Manabu Senzaki 6-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 February 20th
  Site: Tokyo
Opening: Yodo Furibisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f S4b  5 S4h P6d
 6 G7h S6c  7 G5h P4d  8 K6i S4c  9 P2f K6b 10 P3f K7a
11 G56g B3c 12 S7g P7d 13 B7i B5a 14 P2e R2b 15 B4f B7c
16 K7i G45b 17 K8h P9d 18 S5g P5d 19 N3g N3c 20 S56h N4e
21 S7i K8b 22 L9h S7b 23 K9i G6c 24 Sg8h R2a 25 R2i P9e
26 L1h S5b 27 P1f S5c 28 N4e P4e 29 B3g P1d 30 P5e P3e
31 P2d P3f 32 B2f P2d 33 R3i P2e 34 B5c+ G5c 35 R3f G6c
36 P7e P7e 37 P5d P6e 38 R3b+ R5a 39 P6e P9f 40 P9f P9g
41 L9g R5d 42 N6d P9h 43 K9h G6d 44 P6d B6e 45 P7f R5h+
46 +R3f N7d 47 Gh6h +R5i 48 S6f B5d 49 S7e P6f 50 S7d P6g+
51 S7c= S7c 52 G6g N8e 53 +R3a P5a 54 +R2b G3b 55 +R3b B3b
56 P6c+ N9g+ 57 N9g L9f 58 G8c K8c 59 N7e K8b 60 +P7c 1-0

 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Shuichi Ono 7-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 February 22nd
  Site: Tokyo
Opening: Yodo Furibisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S4b  4 P5f P5d  5 S4h S5c
 6 S45g P6d  7 G7h P7d  8 P2f P4d  9 K6i G45b 10 P2e B3c
11 P3f G4c 12 S7g R3b 13 B7i K6b 14 B6h S7b 15 G5h B5a
16 R3h K7a 17 K7i P9d 18 P9f K8b 19 G56g S6b 20 P8f S8c
21 S8h G7b 22 S8g S7c 23 K8h P1d 24 P1f L1b 25 N7g L9b
26 S4f B6b 27 R2h R2b 28 P6e G5c 29 S5g Gc6c 30 P6d S6d
31 P6e S7c 32 S6f K9a 33 P5e P5e 34 R5h R5b 35 S5e P5d
36 S6f P4e 37 R2h R2b 38 N3g S8b 39 P5c B7c 40 R2g N3c
41 P1e P1e 42 P8e P2d 43 P8d S8d 44 P8f P2e 45 L1e P2f
46 R1g P1f 47 R1f P1a 48 L1b+ P1b 49 L6d G6d 50 P6d B6d
51 P2c R6b 52 P5b+ R5b 53 P5e L6a 54 R2f B5e 55 S5e L6g+
56 G6g P5e 57 B2d L6a 58 P6e G5f 59 G5f P5f 60 B4c G4b
61 B5b+ G5b 62 R2b G56b 63 G7h S1c 64 B1c+ P1c 65 P6d B4d
66 L6c B2f 67 L6b+ L6b 68 S6c G7a 69 G7b R4i 70 G8b G8b
71 S7a S7c 72 G7b G*8c 73 R2a+ G7b 74 S7b+ 1-0

 Sente: Satoshi Murayama 8-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 1
  Date: 1996 March 5th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 P3f B3a 12 B7i P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 P1f K2b 18 P2f P9d 19 P1e S5c 20 L1h P9e
21 R3h S2d 22 P2e S2e 23 P4f N3c 24 N1g S1f 25 R2h S4b
26 R2f S1g= 27 L1g N7c 28 S4h N9d 29 P3e P3e 30 P7e P8f
31 P8f P8g 32 K7i B7e 33 S7f B6d 34 S8g G3d 35 P6e B5c
36 P5e N2e 37 P5d B7e 38 B5g B5g+ 39 S5g N6e 40 S6h P5f
41 B6a B4c 42 B4c+ G4c 43 B6a P5g+ 44 P5c+ P5b 45 B5b+ R5b
46 +P5b +P6g 47 S6g B3g 48 R2g B4f+ 49 P6h N8f 50 S8f P8g
51 +P4b G4b 52 P4c G4a 53 P4b+ G4b 54 N2f B3f 55 G8g B2g+
56 N3d K3c 57 N4b+ +B1g 58 R4c K3d 59 S3c P3f 60 P2f R4i
61 P5i +B2f 62 G6i N3g+ 63 S5h R1i+ 64 S4d= K2e 65 P3h K1f
66 P3g P3g+ 67 P3h P8e 68 S*3e P8f 69 R2c+ P2d 70 +R2d P2e
71 S2f +B2d  0-1

 Sente: Torahiko Tanaka 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
  Date: 1996 March 11th
  Site: Osaka
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 S7g P7d  9 G7h S3c 10 K6i B3a
11 B7i G5b 12 P3f P4d 13 S3g P8e 14 P3e B6d 15 P3d S3d
16 P4f S5c 17 B6h B7c 18 K7i G54c 19 K8h K3a 20 R3h P4e
21 P7e P7e 22 P3e S3e 23 P4e P3d 24 P7d B8d 25 S4f S2d
26 P5e P6d 27 P5d S5d 28 P3e P6e 29 P3d P4g 30 B5i P6f
31 S6f P6e 32 S7g K2b 33 B2f P7f 34 G7f P7e 35 G8e P7f
36 S7f P4h+ 37 B4h B4h+ 38 R4h B6f 39 B7g K1b 40 R6h B3i+
41 P4d Gc4b 42 N3g +B2i 43 S4e S4e 44 N4e S6f 45 B8f +B1i
46 S2h +B2i 47 N5c+ P7e 48 +N4b R4b 49 R5h L5e 50 R4h L5g+
51 P4c+ G4c 52 P4d G5c 53 P5d +L4h 54 P5c+ R8b 55 P3c+ N3c
56 P4c+ P7f 57 +P54b P3a 58 P6g P7g+ 59 B7g N7f 60 K9h S7g=
61 N7g S8i 62 K8i P8h 63 G8h R5i 64 S7i R7i+ 65 K7i B5g
  0-1

 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Hatasu Ito 7-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
  Date: 1996 March 22nd
  Site: Tokyo
Opening: Kazaguruma

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h S4b  4 P5f S4c  5 G45h S6b
 6 P2e B3c  7 S7h P6d  8 B7i G3b  9 P6f S6c 10 G6g P7d
11 S7g K6b 12 P3f N7c 13 G7h P8d 14 K6i P9d 15 P9f R8a
16 S3g G5b 17 P3e P3e 18 B3e P4e 19 K7i P8e 20 S3f S45d
21 B2f P1d 22 S3e P8f 23 P8f B1e 24 B1e P1e 25 K8h P6e
26 S4d P8e 27 R3h G34b 28 P8e P4f 29 P4f B6i 30 P5e B4g+
31 R3i P6f 32 S6f P3h 33 R7i S6e 34 S6e N6e 35 B8d S7c
36 B7c+ K7c 37 S8d K6b 38 S*7c K5a 39 P6d S6d 40 S7b= N5g+
41 Gg7g R8b 42 Sd8c= R8c 43 S8c= K4a 44 P3c K3a 45 S7d+ S5e
46 S5e K2b 47 S4d P4c 48 S3e +B2e 49 S*2f +B1d 50 N3g S6h
51 S2e S7i= 52 G7i R4i 53 S1d L1d 54 P2d 1-0

 Sente: Koji Tanigawa 9-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
  Date: 1996 March 27th
  Site: Tokyo
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f S8c  9 S4g S8d 10 P9f P9d
11 P6f K4a 12 P3f K3a 13 G5h G5a 14 K4h P9e 15 P9e S9e
16 L9e L9e 17 P9g P9h 18 S8h L9a 19 B5f R8d 20 N3g P9i+
21 S9i L9g= 22 N9g L9g+ 23 P9h P3e 24 B4e P3f 25 B3f +L8g
26 G8g P8f 27 G9f P8g+ 28 B6c+ B7d 29 +B7d R7d 30 S6e R1d
31 N4e +P7g 32 L3i P3e 33 L*3g B6i 34 P3c S3c 35 N3c+ G3c
36 P3d G3d 37 L3e G3e 38 L3e P3d 39 S2e P3e 40 S1d P1d
41 R8b N4b 42 B5e N3f 43 S3f P3f 44 K5i L6g 45 G6g +P6g
46 G2b K4a 47 K6i 1-0

 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Round 2
  Date: 1996 March 29th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P2f S2b 20 R5h P2d
21 P5e P5e 22 S5e P5d 23 S4f S2c 24 R3h S4b 25 P1f P1d
26 S5g K2b 27 P4f S3c 28 S5f P5e 29 S4g B6d 30 R2h N7c
31 P2e P2e 32 R2e P2d 33 R2i P9d 34 P9f B4b 35 P4e P4e
36 P5c S4d 37 P7e P7e 38 P7d B5a 39 N4e N6e 40 P6e S4e
41 P2e P2e 42 R2e P3e 43 P7c+ B7c 44 P2d Sc3d 45 R2i P3f
46 S4f S4f 47 B4f Gc3c 48 S2c S2c 49 P2c+ Gb2c 50 N3e S3d
51 N2c+ S2c 52 P1e P4e 53 B6h N4f 54 P1d P2d 55 P7d B5a
56 B5g P3g+ 57 B7e N8c 58 B6f G4d 59 S5b B3c 60 P7c+ R8a
61 +P8c R8c 62 G4c S5d 63 G4d B4d 64 G4c B3e 65 G5f 1-0

 Sente: Koji Tanigawa 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Semifinal
  Date: 1996 April 23rd
  Site: Osaka
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h B7g+ 5 S7g S2b
 6 S3h S3c  7 G7h S7b  8 P4f K4b  9 P3f G65b 10 S4g S8c
11 N3g S8d 12 P9f P7d 13 K6h G3b 14 P2e P4d 15 S6f S7c
16 P4e P4e 17 N4e S4d 18 P4f G54c 19 P2d P2d 20 R2d P2c
21 R2i S6d 22 G5h K3a 23 P5f P9d 24 P3e P3e 25 B6a P4b
26 S5e S65e 27 P5e P3f 28 S3f B3h 29 R3i B6e+ 30 P5d P5d
31 P3c S3c 32 N3c+ Gb3c 33 S4e S3h 34 N7g +B5e 35 R3h +B4f
36 G5g +B4e 37 S5b P3g 38 R2h S5f 39 P5h S5g= 40 P5g N6d
41 S8c N7f 42 K7i R6b 43 S7b+ R6a 44 +S6a P2d 45 S4c+ G4c
46 S4a B1d 47 R4i +B2c 48 +S5a G3h 49 S*3b +B3b 50 R2d +B2c
51 G3b +B3b 52 S3b+ K3b 53 R4c+ P4c 54 B4a K3a 55 G2b 1-0

 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Semifinal
  Date: 1996 April 26th
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 P8g R8b
11 S3h P6d 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g S6c 15 S4f S5d
16 G3h B4d 17 B4d P4d 18 N7g G5b 19 S3e S4c 20 P3d S2b
21 P7e K4b 22 P8f P3c 23 P3c+ S3c 24 P8e P4e 25 R8f P3d
26 S2f P8c 27 S3g K3a 28 S6h K2b 29 P1f P3e 30 R8i B5d
31 P5f S44d 32 S5g G54c 33 S6f S3d 34 P8d P8d 35 P8c R8c
36 B5b P8e 37 B6a+ R8d 38 P5e B7f 39 +B7b Gc3c 40 P7d P8f
41 P8e R7d 42 R8f P6e 43 P7e P6f 44 R7f R6d 45 P6f S5e
46 N6e P8h 47 G7g P8i+ 48 N5c+ P5g 49 K5g P5f 50 K4h S6f
51 G6f S5g 52 K3i S6f+ 53 R9f +S5g 54 P6e R6e 55 S6f R6d
56 B5e P6c 57 B6d P6d 58 +B5d B6i 59 R8b +S4g 60 G4g B4g+
61 S3h P5g+ 62 P4h +B9b 63 R6b+ P3f 64 S3f P3g 65 N3g G2f
66 S5g G3g 67 P6e N2f 68 Sf2g N3h+ 69 S3h G*2h 70 K4i Gh3h
71 K5h P5b 72 P3e P5c 73 +B6d S4c 74 P1e N5b 75 +B5e G4d
76 +B7g P6d 77 P1d +B6e 78 P1c+ L1c 79 P1d L1d 80 L1d P1c
81 L6g S8h 82 +B5i +B8g 83 N2e +P7i  0-1

 Sente: Koji Tanigawa 9-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Final
  Date: 1996 June 20th
  Site: Osaka
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 B7g S6b  4 S3h G3b  5 P4f P6d
 6 S4g S6c  7 S5f S5d  8 G7h G5b  9 R4h P9d 10 P9f K4a
11 K6i B7g+ 12 S7g S4b 13 G5h P6e 14 K7i K3a 15 P1f P1d
16 P3f P8e 17 P4e S3c 18 P2f B6d 19 B3g B3g+ 20 N3g B6d
21 G4g P7d 22 L1g N7c 23 R1h S2d 24 P2e S3c 25 G4h G54b
26 P1e P1e 27 L1e P1c 28 S4g P1d 29 L1d L1d 30 P1e L1e
31 R1e P8f 32 P8f P8e 33 P8e N8e 34 L8h L8c 35 S8f P6f
36 P8g P6g+ 37 G6g R6b 38 S5h P6f 39 G6h P7e 40 P1b P7f
41 P1a+ N7g+ 42 S7g P7g+ 43 G7g P7f 44 G7h S6g 45 N7d R6c
46 R1b+ S7h+ 47 K7h G2b 48 +P2a G2a 49 B1c S2b 50 B2b+ G2b
51 +R1a G*2a 52 +R1i B6g 53 K6h B5h+ 54 K5h P6g+  0-1

 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Yasuaki Tsukada 8-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Second Chance, Final
  Date: 1996 June 14th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S3b
 6 G45h P7d  7 G7h G65b 8 K6i P4d  9 S7g G4c 10 B7i B3a
11 P3f B6d 12 N3g K4b 13 G56g K3a 14 B6h P8e 15 K7i S7c
16 R3h S8d 17 P4f S3c 18 S4g G3b 19 K8h N7c 20 P2f K2b
21 P6e B4b 22 P4e P4e 23 P3e P3e 24 B3e S4d 25 B6h P7e
26 S3f P8f 27 S8f P7f 28 G7f P7g 29 S7g S8e 30 S4e P8f
31 P8f S7f 32 S7f G6f 33 S*6g B8f 34 B8f R8f 35 P8g G7f
36 S4d G4d 37 P8f P8g 38 K9h B4i 39 P3c N3c 40 S7f B3h+
41 S4a S3a 42 S3b+ K3b 43 R5a S*4b 44 B4a K2b 45 P3b R4h
46 S8g S7i 47 G2a K1b 48 G*8h S5a 59 P3a+ 1-0

 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 9th Ryuo Ranking Tournament, Group 1, Second Chance, Final
  Date: 1996 June 19th
  Site: Tokyo
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P9f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 N7g K4a 12 B9g R8i+ 13 B8h P7d 14 P7e P7e 15 K4h P3d
16 P7d P9d 17 R8f P7f 18 R7f P8g 19 G8g P9e 20 P9e S4b
21 P8b P9h 22 P8a+ P9i+ 23 P7c+ +P9h 24 +P7b +P8h 25 +P6a +P8g
26 S5b K5b 27 R7a+ K4a 28 +P6b L5a 29 +P5a S5a 30 N6c B3c
31 N5a+ K3a 32 +N4a K2b 33 +R7b +R7i 34 S3a K1c 35 +R3b B7g+
36 P4f +R4i  0-1

[ Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


98 January 2

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net