Ryuo Match History

WinnerLoser
11988Akira Shima4 - 0Kunio Yonenaga
21989Yoshiharu Habu4 - 3 (jishogi 1)Akira Shima
31990Koji Tanigawa4 - 1Yoshiharu Habu
41991Koji Tanigawa4 - 2 (jishogi 1)Taku Morishita
51992Yoshiharu Habu4 - 3Koji Tanigawa
61993Yasumitsu Sato4 - 2Yoshiharu Habu
71994Yoshiharu Habu4 - 2Yasumitsu Sato
81995Yoshiharu Habu4 - 2Yasumitsu Sato
91996Koji Tanigawa4 - 1Yoshiharu Habu
101997Koji Tanigawa4 - 0Keiichi Sanada
111998Takeshi Fujii4 - 0Koji Tanigawa
121999Takeshi Fujii4 - 1Daisuke Suzuki

[ Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 29

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net