Pro Shogi Player Profiles

(Click name to see profile.)

Jun'i-sen
Class Rank Name        Title(s)

 B2  10  Takeshi Fujii   Ryuo
      Yasumitsu Sato   Meijin
 B1  11  Masataka Goda   Kisei    
 A   2  Yoshiharu Habu   Oi, Kio, Oza, Osho
 A   1  Koji Tanigawa   9-dan
 A   5  Makoto Nakahara  Eisei Judan
 Free    Kunio Yonenaga   Eisei Kisei
 C1   1  Nobuyuki Yashiki  7-dan
 

[ Shogi Nexus Index ]


99 February 14

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net