47th Oza Tournament (1999)

Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Koji Tanigawa Tanaka
9-dan Torahiko Tanaka Sato
5-dan Hisashi Namekata Sato Maruyama
Meijin Yasumitsu Sato
8-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
7-dan Keiji Nishikawa Maruyama Maruyama
9-dan Michio Takahashi Takahashi
6-dan Koichi Fukaura
9-dan Yoshikazu Minami Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
6-dan Isao Nakata Fujii Goda
Ryuo Takeshi Fujii
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
6-dan Naruyuki Hatakeyama Goda
7-dan Takashi Abe Goda
Kisei Masataka Goda

[ Oza Index | Shogi Nexus Index ]


99 August 10

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net