45th Oza Tournament

Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Akira Shima Shima
8-dan Satoshi Murayama Shima
8-dan Bungo Fukusaki Tanaka Shima
9-dan Torahiko Tanaka
9-dan Teruichi Aono Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama Shima
5-dan Koichi Fukaura Fukaura
9-dan Keiji Mori
9-dan Michio Takahashi Morishita
8-dan Taku Morishita Morishita
6-dan Takashi Abe Abe Goda
Eisei Judan Makoto Nakahara
9-dan Yoshikazu Minami Minami
6-dan Hiroshi Kamiya Goda
6-dan Masataka Goda Goda
Ryuo Koji Tanigawa

[ Selected Games | Oza Index | Shogi Nexus Index ]


97 October 25

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net