46th Oza Tournament (1998)

 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Takashi Abe 7-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
  Date: 1998 April 21st
  Site: Osaka
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h S3b  5 K6h R4b
 6 K7h K6b  7 P5f K7b  8 S5g K8b  9 B7g S4c 10 K8h P6d
11 G45h L9b 12 L9h S5d 13 P6f K9a 14 K9i R6b 15 S8h S8b
16 G7i G7a 17 Gh6h G5b 18 Gh7h R6a 19 P3f P4e 20 S6h P6e
21 P6e B7g+ 22 S67g P4f 23 P4f B5g 24 B2b L1b 25 P2d B4f+
26 R2f R6e 27 P5e P6f 28 P6h S4e 29 P2c+ P2e 30 R2e S5f
31 +P1b P6g+ 32 P6g S6g+ 33 P6f +S7h 34 G7h P2d 35 R2g R5e
36 B5e+ +B5e 37 +P2a B6i 38 L7i +B4e 39 P5f P4f 40 P4h +B3f 
41 R2d B7h+ 42 L7h +B6i 43 R2b+ Gb6b 44 S*7i G6g 45 R3b P6a 
46 B4e G7h 47 S7h +B7h 48 G7i G6g 49 G7h G7h 50 P5e G7g 
51 S7g L4a 52 B2g S7h 53 G8h G7i 54 B*1h P7d 55 N6d P5d 
56 B5d S4e 57 B14e L4e 58 S7b G8i 59 G8i S8i+ 60 K8i B5f 
61 S7h G*7c 62 S8a+ G8a 63 B8a+ K8a 64 G7b Gc7b 65 N7b+ K7b 
66 N6d K7c 67 R6b+ P6b 68 G7b 1-0


 Sente: Kunio Naito 9-dan
  Gote: Masataka Goda 7-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
  Date: 1998 May 7th
  Site: Osaka
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 S3h P6d  8 S2g P3d  9 S1f B4d 10 R2h N3c
11 R4h S6c 12 P4f P5d 13 S6h P5e 14 S2g P8f 15 P8f R8f
16 P8g R8b 17 G5h S4b 18 P4e B5c 19 P7f S5d 20 S3f P6e
21 K6i K4a 22 P1f G5b 23 P1e P7d 24 P9f P9d 25 R2h P7e
26 P7e P5f 27 P7d P5g+ 28 G5g R8d 29 S4g P9e 30 P9e P8f
31 P8f P8g 32 B7g L9e 33 L9e P7f 34 B9i B8f 35 L5f P5e
36 B5e S5e 37 L5e G6b 38 P8e R8e 39 S9f R8d 40 P8e R7d
41 G5f N7c 42 P5d P5b 43 S5h B7e 44 R3h B9i 45 S8g P8h
46 S7f P8i+ 47 S6e N4f 48 S7d N3h+ 49 S7c+ +P8h 50 R9a S5a
51 +S6b +P7h 52 K7h R9h   0-1


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki Kisei
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8e 10 R2f S2b
11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 G3h S6b 14 S4h P7d 15 P1f P1d
16 B7g N7c 17 S6h P9d 18 P9f P2e 19 R3f P7e 20 B3c+ N3c
21 P1e R8d 22 P7e P2f 23 P1d P2g+ 24 G2g B4e 25 P2c G2c
26 P1c+ L1c 27 P1d L1d 28 P1e P1h 29 P1d P1i+ 30 B1b B3f
31 P3f R1d 32 B2a+ P3b 33 P1e R8d 34 L4f L4b 35 B5f R2d
36 P2f +P2i 37 P7d N8e 38 N7g N7g+ 39 S7g N8e 40 N3e N7g+
41 G7g R8h 42 N7h P7f 43 B2c+ S2c 44 N4c+ L4c 45 L4c+ S4b
  0-1


 Sente: Michio Ariyoshi 9-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g B6d 13 G56g G54c 14 B6h K3a 15 K7i P7d
16 K8h K2b 17 P1f P8e 18 P2f S5c 19 P1e P9d 20 L1g B7c
21 R3h S2d 22 P9f S6d 23 S4f P7e 24 P7e S7e 25 P7f S8d
26 P5e P9e 27 P9e S9e 28 L9e L9e 29 P9g L9a 30 P7e L9g+
31 N9g P9f 32 N8e P9g+ 33 K7i R8e 34 S8f R8b 35 P3e +P9f
36 P3d +P8f 37 B8f P7g 38 B7g N8e 39 B8f P7g 40 Gh6h R9b
41 K6i R9i+ 42 L7i S7h 43 G7h P7h+ 44 R7h L9g+ 45 R3h +L8g
46 B5i P7f 47 G7f G6g 48 G8e +L8h  0-1


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S2b  7 S3h S7b  8 P3f S3c  9 K6h S8c 10 S3g S8d
11 S4f S9e 12 B5f P5d 13 K7i S4d 14 P9f P5e 15 B6e S8d
16 S6f P7d 17 P5f P5f 18 B7d P5g+ 19 S45g G5b 20 P4f S7c
21 B4g S6d 22 P2e K4a 23 P2d P2d 24 R2d P2c 25 R2h P8f
26 P8f S65e 27 P5c G5c 28 P5d G5b 29 S5e S5e 30 R2e P8h
31 K8h B3c 32 S7g P2d 33 R2g P5f 34 S5f S4f 35 B3h P8e
36 P8e N7c 37 P6f P3e 38 S6e N8e 39 P8c R7b 40 S7d N7g+
41 G7g S*4g 42 B4g S4g= 43 S*7c S3f= 44 R6g P8g 45 K8g B5f
46 R5g B8i+ 47 S7b= S6h 48 P5c+ S5g= 49 +P5b K5b 50 P2c R8h
51 K9g N8e   0-1


 Sente: Shuichi Ono 7-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f S3c  9 S4g K4b 10 G5h G5b
11 P3f S8c 12 P6f S8d 13 P9f P9d 14 N3g P1d 15 P1f P7d
16 K6h P4d 17 P2e P7e 18 P4e P4e 19 P3e S4d 20 P2d P2d
21 P3d B5d 22 P6e N7c 23 P2b G2b 24 B6f G4c 25 S3f G3d
26 S4e B4e 27 N4e G4e 28 P4f G5e 29 R2d S*3c 30 B5e S5e
31 R2e P7f 32 S7f N6f 33 R5e S4d 34 R2e N5h+ 35 K7i +N6i
36 K8h P2d 37 R2d S3c 38 R2i P7g 39 N7g P7e 40 S6g P8f
41 R6i P7f 42 B6a P7g+ 43 G7g P8g+ 44 G8g N7e 45 R2i P2h
46 R2h P2g 47 S4c K3a 48 P3b G3b 49 S3b= R3b 50 P2c B4d
51 P7g G4b 52 R3h P8f 53 G2b S2b 54 P2b+ K2b 55 P2c K1b
56 N2d K1c 57 N3b+ P8g+ 58 K7i N6g= 59 K6h B7g+ 60 K5h S4i
61 K4g S3h= 62 K3h R3i   0-1


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P6f P3d  3 R6h S6b  4 P1f K4b  5 S3h K3b
 6 S7h P5d  7 S6g G65b 8 P1e B3c  9 P4f S5c 10 G65h P8e
11 B7g K2b 12 P3f P4d 13 N3g G4c 14 P6e G3b 15 S5f P4e
16 N4e B7g+ 17 N7g S4d 18 P6d P8f 19 B7a R8d 20 P6c+ P8g+
21 +P5c +P7g 22 R6a+ S5c 23 N5c+ Gc3c 24 K4h B2h 25 S4b G4b
26 +N4b S4b 27 G4a R8i+ 28 P6i P4g 29 Sf4g N2e 30 G4b S3g
31 K5i P4h 32 Gi4h +R7h  0-1


 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: 46th Oza Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 P5f P9d
 6 K6h S7b  7 K7h K6b  8 S6h K7a  9 P3f S3b 10 S65g K8b
11 P3e P3e 12 S4f P3f 13 S3e P4e 14 P5e P5d 15 P2d P2d
16 S2d B5e 17 B5e P5e 18 P5d R4c 19 B2b P5f 20 B1a+ B6d
21 R2f B1i+ 22 S3e P2e 23 R3f P5g+ 24 S5g +B2i 25 G45h P4f
26 Se4f +B1h 27 R3e +B5d 28 L5f +B4d 29 +B4d R4d 30 P5d P5b
31 P2b P3d 32 R5e N3c 33 P2a+ P4e 34 S3g S2a 35 P5c+ P5c
36 R5c+ R8d 37 B6f L5a 38 +R3c P5e 39 L5e L5e 40 P5f B1e
41 B8d B3c 42 B6f N6e 43 S6h L5f 44 B3c+ L5h+ 45 G5h R5c
46 B5e G6d 47 P5d R5d 48 B6d P6d 49 L5e S3b 50 +B1a P5g
51 G4h B4d 52 +B4d R4d 53 B5c B3c 54 P5d L6c 55 G6b R4b
56 G6a S6a 57 B4b+ B5e 58 N7e L8d 59 N8c+ K8c 60 R7a S7b
61 P6f G4b 62 S6g B5i 63 G6h B3g+ 64 G3g L8g+ 65 K8g S8f
  0-1


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Masataka Goda Kisei
 Event: 46th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 P3f P4d 12 B7i P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P2f P1d 20 P1f S2d
21 R3h P8e 22 L1h P9d 23 L9h S4b 24 K9i B6d 25 P6e B7c
26 N2e N3c 27 P3e S3e 28 S3e P3e 29 P1e N2e 30 P2e P1e
31 B3e S2g 32 P1b L1b 33 L1e S3h= 34 P1c K3c 35 P1b+ K3d
36 S3f R3g 37 N4f K3c 38 B2f R3f+ 39 L3g +R3g 40 B3g S4g+
41 B2h N3f 42 B1g B4f 43 L1c+ P8f 44 P8f P8e 45 R2a P8f
46 P8h L8c 47 +P2b N8g 48 P8g P8g+ 49 +P3b K3d   0-1


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g G54c 13 S3g P8e 14 P3e P3e 15 B3e P4e
16 K7i S5c 17 B6h S54d 18 R4h B5c 19 K8h K3a 20 P1f K2b
21 P1e P9d 22 P4f P4f 23 S4f P4e 24 S3g P9e 25 P2f S3d
26 P3f B6d 27 R3h P7d 28 N1g N3c 29 P4f N7c 30 R3i R8a
31 R2i P5e 32 P5e S5e 33 P5f S4d 34 P2e P1d 35 P2d P2d
36 R2d P2c 37 R2i P1e 38 S2f P5g 39 P3e S43e 40 S3e S3e
41 B5g P8f 42 S8f S5h 43 P1b L1b 44 P1c L1c 45 S7b R8f
46 P8f P8g 47 K8g P8e 48 P1d L1d 49 S6c+ P8f 50 K7g N8e
51 K6h P8g+ 52 G8g S6g+ 53 K6g S4f 54 B7i P8f 55 P1c K1c
56 S2a G*2b 57 R1a S1b 58 S3b= G3b 59 B4f P4f 60 S2a S5h
61 K5h B4g 62 K6g B2i+ 63 R1b+ K2d 64 S2f R2g 65 S*3g R3g+
66 S3g S5h 67 K6h P6g 68 K5h P4g+ 69 K6g B3g+ 70 G8f K3e
71 G8e +P5g 72 K5g P8f 73 G8f P8h 74 K6g P8i+ 75 S3b= +B5i
76 N5h N4f 77 +R2c +B5h 78 K7g S8h 79 K8g +B6i 80 S7h +B7h
81 K7h +B5f 82 R6g S*7g 83 K8g +B6g  0-1


 Sente: Koichi Fukaura 6-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 2
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R2b  5 K6h S4b
 6 K7h K6b  7 B7g K7b  8 K8h K8b  9 G45h S7b 10 S7h G45b
11 P8f P6d 12 S8g P7d 13 G7h G6c 14 P9f P9d 15 L9h N7c
16 P3f S4c 17 K9i P5d 18 P4f R5b 19 S4g P5e 20 R3h R2b
21 B5e P2d 22 P3e P3e 23 P9e P9e 24 P4e P2e 25 P4d B4d
26 S5f P2f 27 R4h P4g 28 R4g B5e 29 S5e P4d 30 P9b L9b
31 P9d L9d 32 S4d S5d 33 S4c= P4f 34 R4f B5e 35 B6f B6f
36 P6f P4e 37 S5d+ P4f 38 +S6c S6c 39 B4d B3c 40 B3c+ N3c
41 P3d R2h 42 P3c+ R7b 43 N5e S5b 44 P9c R5h+ 45 G9b K7a
46 +P4c B4e 47 B8a S7g 48 B7b+ K7b 49 S6c 1-0


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Nobuyuki Yashiki 7-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 S4f P9e 18 N3g N7c 19 P2f R8a 20 P1f N8e
21 S8f N9g+ 22 S9g P8e 23 Gg7g B7c 24 P5e P9f 25 S9f L9f
26 P9g L9g+ 27 K9g P5e 28 K8h P5f 29 N5e G5d 30 P3e G5e
31 N2e S4b 32 P3d P5g+ 33 B5g G5f 34 L3c G5g 35 L3b+ K3b
36 G7b P9g 37 L9g P9f 38 L9f N8d 39 P9g P7e 40 G7c S7c
41 S5g P7f 42 Gg6g L7g 43 B6e S*4c 44 R3h P3g 45 R3g P8f
46 N7g P8g+ 47 G8g P8f 48 P3c+ N3c 49 N3c+ S3c 50 B4c+ K4c
51 N5e K5b 52 L5d K6a 53 S7b K7b 54 N6c+ K6c 55 R3c+ 1-0


 Sente: Masataka Goda Kisei
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Semifinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 B7i S3c 10 P3f B3a
11 P6f P4d 12 R3h G54c 13 G56g P7d 14 B6h P9d 15 K7i P9e
16 S5g B6d 17 N3g B7c 18 P6e P3e 19 P3e P6d 20 P7e P6e
21 P7d B6d 22 P4f S6c 23 S7f S7d 24 P7e S7e 25 S6e B4b
26 P7f S6d 27 S6d B6d 28 N2e S2d 29 P2f P3f 30 P6e B5c
31 P5e P5e 32 B7g P8e 33 B5e P7c 34 S6d B7a 35 S7c+ R5b
36 P5f P6f 37 S6f S5d 38 B6d P3g+ 39 R3g P6c 40 +S6c S6c
41 B9a+ B8b 42 +B8a B4f 43 S5g B3g+ 44 +B6c S5d 45 +B5b K5b
46 R7b P6b 47 R7a+ +B2f 48 N6d K4b 49 S3a K5c 50 +R5a K6c
51 +R5b K7c 52 +R3b P8f 53 P7e B8e 54 G7d B7d 55 P7d K7d
56 +R6b +B2e 57 P7e 1-0


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 46th Oza Tournament, Semifinal
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P8e  4 B7g P3d  5 S8h S4b
 6 B2b+ G2b  7 S7g G3b  8 S3h S7b  9 P9f S3c 10 P4f S8c
11 S4g S8d 12 P6f K4b 13 P6e P7d 14 R6h S7c 15 P3f G5b
16 G3h P4d 17 S5f K3a 18 K6i K2b 19 N3g G54c 20 G4g P9d
21 N2e S4b 22 P4e P4e 23 B6f K1b 24 S4e P2d 25 N1c+ N1c
26 P1f P6d 27 P1e P6e 28 B5e P5d 29 P4d G5c 30 B4f N5e
31 G3g P8f 32 P8f P6f 33 P1d R6b 34 P1c+ K2a 35 B5e P5e
36 N5d P6g+ 37 G6g B8g 38 K5i G5d 39 S5d B7h+ 40 R7h R6g+
41 P4c+ 1-0


 Sente: Koji Tanigawa Ryuo
  Gote: Masataka Goda Kisei
 Event: 46th Oza Tournament, Final
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 P9f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P3d 10 R3f B8h+
11 S8h B2h 12 R3d N3c 13 L1h S6c 14 P1f S5d 15 P1e B1i+
16 L1g +B1h 17 P2g N2e 18 B2f P4d 19 L1f S4c 20 R3e P1e
21 L1e P1d 22 L1d L1d 23 P1e L2h 24 P1d L2i+ 25 B1e K5b
26 R2e +L2h 27 L3f +L3h 28 G3h +B2i 29 G4h +B3i 30 N5e N4e
31 L3b+ Sc3b 32 L6c S5d 33 R4e S4e 34 L6a+ K6a 35 N6c+ +B4h
36 K4h R1h 37 N3h R1e+ 38 G8c R4b 39 B7a K5a 40 B5c+ B3d
41 G7b K4a 42 P4f L5a 43 G6b L5c 44 G*5a 1-0

[ Crosstable | Oza Index | Shogi Nexus Index ]


99 March 22

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net