45th Oza Tournament (1997)

 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Bogin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P8e  4 S7g S7b  5 P5f S8c
 6 G7h S8d  7 B7i P6d  8 B6h K4b  9 S4h G65b 10 P2f S3b
11 P2e K3a 12 P2d P2d 13 R2d P2c 14 R3d B4d 15 P4f G6c
16 P4e B3c 17 P1f P7d 18 N1g P7e 19 P7e P8f 20 P8f S7e
21 P7f S6f 22 R3c+ N3c 23 S6f P8h 24 G8h P6e 25 S7g P6f
26 S6f P6g 27 B7g G5d 28 G7h R2i 29 G3i R1i+ 30 S2h +R1h
31 B3f +R2h 32 G2h S6h 33 K5h S7g= 34 S7g L4f 35 S5g G4e
36 B2g P3f 37 P3f R8d 38 G6g B7h 39 R6a B8i+ 40 P4g L4g+
41 K4g +B9i 42 S5b K4b 43 S4a+ S4a 44 R6b+ N5b 45 G6c L2f
46 G5c K3a 47 G5b S5b 48 +R5b S3b 49 S4b K2a 50 P4f L2g+
51 P4e G3g 52 K5h +L2h 53 S3a+ 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Satoshi Murayama 8-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B8h+ 9 S8h R7f 10 N7g G3c
11 R8d P8b 12 B6f B4d 13 B4d P4d 14 P2b P2h 15 P2a+ P2i+
16 +P3a +P3i 17 G5h +P3h 18 B1e P2d 19 S6e S8i 20 K6h R7e
21 P7f B9e 22 P7e B8d 23 R2b R2h 24 P2i 1-0


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h P7d  9 K6i S65c 10 P2f G5b
11 S7g P4d 12 B7i S3c 13 P3f B3a 14 B6h G4c 15 K7i B4b
16 P2e K3a 17 P4f S6d 18 S4g K2b 19 N3g N7c 20 S8f P9d
21 P1f P9e 22 P1e P7e 23 P7e N8e 24 P7d R7b 25 P4e R7d
26 P7f P4e 27 N4e S4d 28 S4f R7b 29 P3e P9f 30 P9f P7e
31 P2d P2d 32 P3d P7f 33 P2c K3a 34 S8e P8e 35 N3f G3d
36 N4d G4d 37 S2b K4a 38 S2a= G3a 39 P3c G2a 40 P2b+ N7e
41 P7c N6g= 42 G6g S7c 43 P3b+ G3b 44 N*5c B5c 45 N5c+ G2b
46 S3e N7e 47 S4d N6g+ 48 G4b R4b 49 +N4b K4b 50 B2d P3c
51 B3c+ G3c 52 R2b+ 1-0


 Sente: Keiji Mori 9-dan
  Gote: Koichi Fukaura 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Hineribisha

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P9f S6c 12 N7g P3d 13 R3f R8b 14 R3d K4b 15 K4h B4d
16 R3f P7d 17 P8g S2b 18 B9g S3c 19 P4f P3e 20 R2f S3d
21 R2h P9d 22 B8f K3a 23 S6h G5b 24 P5f B3c 25 S5g P4d
26 S4g G54c 27 G5h K2b 28 R3h B2d 29 P6f N7c 30 R3i P4e
31 P4e N3c 32 P6e N4e 33 P6d S5d 34 B9g N5g+ 35 G5g P3f
36 P3f N6e 37 N6e B5g+ 38 K5g S6e 39 P4f S*6f 40 K4h G5g
41 K3g N2e 42 K2f G4h 43 R6i G4g 44 P6c+ P8f 45 P8f G33c
46 P8e R3b 47 N3i G3h 48 N4g S5f 49 +P5c S4g= 50 +P4c S3g
51 N3g S3f+ 52 K3f G3g 53 K2f S3e 54 K3e G3d   0-1


 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 P2e B3c  4 S4h P8d  5 S7h P8e
 6 S7g S3b  7 P5f B4b  8 B7i S3c  9 G7h G65b 10 P3f P5d
11 S3g G4c 12 P3e B6d 13 P3d S3d 14 P4f G3b 15 P6f K4a
16 P2d P2d 17 R2d P2c 18 R2g P7d 19 K6i S6b 20 S3f P3e
21 S2e S2e 22 R2e P4e 23 R2f S5c 24 N3g P8f 25 P8f P4f
26 B4f B4f 27 R4f B7c 28 P5e B5e 29 R4c+ G4c 30 N4e S4d
31 B7a R4b 32 P2b S4e 33 P2a+ N5g 34 K7i P8g 35 G6h S5f
36 K7h N4i+ 37 P3c K5a 38 P5c K6a 39 N8c K7b 40 +P1a R3h
41 K8g K8c 42 P8e K7b 43 G6b R6b 44 B6b+ K6b 45 R5b K7c
46 S8d K6d 47 L6e S6e 48 P6e K6e 49 S5g R6h+ 50 P6f K6d
51 S56h B6i   0-1


 Sente: Koji Tanigawa Meijin
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 G7h P8e  3 B7g P3d  4 S6h G3b  5 S3h S7b
 6 P4f P6d  7 S4g S6c  8 S5f S5d  9 R4h G5b  10 P4e P3e
 11 K6i K4a  12 K7i B7g+ 13 S7g S4b  14 P1f P1d  15 G5h S3c
 16 P6f K3a  17 K8h P9d  18 P9f G54b 19 G56g K2b  20 P7e S3d
 21 P4d P4d  22 R4d G44c 23 R4h P4d  24 P2f N3c  25 S4g P2d
 26 P3f P3f  27 S3f P3e  28 S4g P6e  29 P6e S6e  30 P6f S5d
 31 P5f S6c  32 S4f P4e  33 P4d G4d  34 S5e Gd4c 35 P6e S5b
 36 P6d P6b  37 P4d Gc4b 38 Se6f P3f  39 P7d P7d  40 B2h R9b
 41 S6e B5i  42 R3h B7g+ 43 G67g S2g  44 R6h S2h= 45 R2h B3i
 46 R3h B8d+ 47 R3f P3e  48 R3g N7c  49 S7f R8b  50 P1e P1e
 51 P2e K2c  52 P2d K2d  53 B6h +B4h 54 P6c+ P6c  55 S3f P1d
 56 S3e S3e  57 R3e S2f  58 L1e S1e  59 P1f S1f  60 P1e +B1e
 61 R1e K1e  62 B3g P2f  63 B7c+ R8a  64 P1g S1g+ 65 N1g P2g+
 66 N3d K1f  67 N4b+ G4b  68 P3d P2h  69 P3c+ G3c  70 S3f L2f
 71 B3e R3i  72 S2g K2g  73 B2f N6d  74 B4h R4i+ 75 G3i +R6i
 76 S3h K1h  77 N2e G3d  78 G7i +R5h 79 P6h R2a  80 B3g S1i
 81 +B6b S4a  82 +B6a G3e  83 N*3c P3f  84 B5e N7f  85 G7f S3g
 86 S3g P3g+ 87 B3g R2d  88 N4a+ S2g  89 S6g +R4g 90 S4h +R3g
 91 S3g P2i+ 92 R3a G2e  93 P2f G1f  94 R1a+ P1e  95 G2i K2i
 96 N3f G3h  97 N2d G3g  98 +R3a P3f  99 G8e B3i 100 G7d P4f
101 K7g S8e 102 G6c N6e 103 K8h N5g+ 104 S7h P4g+ 105 L8f S7f
106 P7g +P5h 107 P7f +N6h 108 P6i +N7i 109 K7i B5g+ 110 K8h P6h
111 +B8c P6i+ 112 +B8d +Pi6h 113 +B5g +P5g 114 L8e +P7h 115 K7h S6h
116 K8h B7i 117 K9h P9e 118 R4i K3h 119 R7i S7i= 120 K9g P8d
121 P9e G7d 122 S9f L9e   0-1


 Sente: Takashi Abe 7-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Kakugawari Declined

 1 P7f P8d  2 G7h P8e  3 B7g P3d  4 S6h P4d  5 S4h G3b
 6 P4f S6b  7 S4g P5d  8 S5f S5c  9 R4h N3c 10 P3f G5b
11 K6i Sa4b 12 K7i K4a 13 N3g G54c 14 P4e P4e 15 N4e S4d
16 N3c+ Sd3c 17 P4e P2d 18 P2f P1d 19 R2h K3a 20 P2e P2e
21 R2e P2d 22 R2h P7d 23 S6e K2a 24 R4h K1b 25 P2e P2e
26 P4d G5c 27 N4e G4d 28 N3c+ S3c 29 S5d P4c 30 S5c+ P8f
31 P8f P7e 32 P4e P7f 33 B6f N7d 34 P4d N6f 35 P6f P4d
36 P3e P8h 37 K8h P8g 38 G8g N9e 39 G7f B8g 40 K7g P5b
41 +S6c P7e 42 G7e B5d+ 43 P3d S3d 44 +S6d N8g+ 45 K6g +B4c
46 N2d K1c 47 N3b+ +B3b 48 P3e S2c 49 P2d K2d 50 P2f K1c
51 P2e +N8f 52 S2d S2d 53 P2d +N7f 54 G7f R8g+ 55 G7g N5e
56 K5f +R8c 57 G3d 1-0


 Sente: Hiroshi Kamiya 7-dan
  Gote: Yoshikazu Minami 9-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g G54c 13 G56g P8e 14 S4f P7d 15 N3g S7c
16 B6h S6d 17 K7i B5c 18 K8h K3a 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 N2e K2b 22 R3h P4e 23 S4e B2f 24 P6e S7c 25 P3e S2e
26 P2g B3e 27 B3e P3e 28 B7a R7b 29 B3e+ N*3c 30 S4d P3d
31 +B1g G4d 32 +B4d R4b 33 +B6f B8d 34 +B8d S8d 35 B6f P7e
36 P2f P8f 37 P2e P8g+ 38 K8g P8f 39 S8f P8e 40 S7g R4g+
41 R4h +R4h 42 B4h R4i 43 G5i R1i+ 44 K9h P4g 45 B3g +R3i
46 R8b +R3g 47 S4c L3a 48 S3b+ L3b 49 P4d S7c 50 R5b+ N2e
51 P4c+ K1c 52 +R3b P4h+ 53 L2i +P5i 54 L2e G2b 55 +R2b K2b
56 N4e K1c 57 P2d S8g 58 K8g R8f 59 S8f +R6g 60 G6g S7h
61 K7h B6i   0-1


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S3b  4 P5f G65b 5 S4h P8e
 6 G7h S7b  7 P2f S3c  8 G5h S8c  9 P6f P5d 10 B7i B3a
11 G56g P4d 12 K6i G4c 13 S5g K4b 14 S4f K3b 15 R5h S7d
16 B6h P6d 17 K7i P6e 18 P6e S6e 19 P6f S7d 20 P3f K2b
21 N3g G3b 22 P1f S2d 23 P5e S6c 24 P5d S5d 25 P5e S6c
26 R3h P7d 27 K8h P7e 28 P7e S6d 29 P5d P8f 30 S8f N7c
31 P7d N8e 32 P7c+ S7c 33 P7g S6d 34 P3e P3e 35 N2e P6e
36 P6e S6e 37 P6f S2e 38 P2e N7d 39 P2d P2d 40 S3e S6f
41 P2c G2c 42 S2d G2d 43 B2d P3c 44 B4f S6g+ 45 P2c K1b
46 B8b+ +S7h 47 K7h P6f 48 R2b B2b 49 P2b+ K2b 50 S2c K2c
51 B4a 1-0


 Sente: Naruyui Hatakeyama 6-dan
  Gote: Koichi Fukaura 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i B6d 12 B6h P7d 13 K7i P8e 14 K8h K3a 15 S5g B7c
16 S4f S5c 17 P3f S54d 18 R3h K2b 19 P1f P1d 20 L1g S2d
21 P2f P9d 22 P9f G54b 23 N3g L1b 24 P2e S1c 25 N4e K1a
26 P3e P3e 27 P5e P5e 28 P1e P1e 29 L1e P1d 30 P5d P1e
31 P5c+ G4a 32 +P6c B8d 33 +P6d P9e 34 P9e P5f 35 P5d L5e
36 S5e S5e 37 +P7d B5a 38 L3d G2b 39 P3b S4d 40 P3a+ S4e
41 +P4a N5e 42 P1d S1d 43 +P5a S6i 44 G*7i S7h+ 45 G7h S3d
46 B4f N6g+ 47 G6g R9b 48 +P8c L4d 49 B6d R6b 50 B5c+ L4g+
51 R1h R3b 52 G5f G6g 53 K9g P9d 54 K9f G7g 55 N7g P9e
56 K8e P7c 57 P7e P5e 58 G5e S6b 59 +B6d P6c 60 +B6e P8b
61 +B4g P8c 62 +P4a P8d 63 K7f S32e 64 P4d P4d 65 G4c S3f
66 +B6e R3d 67 N2f Sd2e 68 N3d S3d 69 S3a S4c 70 S2b+ K2b
71 B3a K3c 72 B4b+ K3d 73 +B4c K4c 74 P5c+ 1-0


 Sente: Takashi Abe 7-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i S65c 9 P6f P5e 10 P5e B5e
11 G56g P7d 12 P2f S5d 13 S5g R5b 14 S76h S3c 15 K7i B7c
16 P6e P6d 17 P6d B6d 18 S4f S4d 19 P5e S6c 20 G5f P8e
21 P6e B4b 22 B6f N7c 23 S6g P6d 24 N7g P6e 25 N6e N6e
26 G6e P8f 27 P8f P6d 28 G5d S5d 29 P5d R5d 30 S*5e P6e
31 B7g S5e 32 S5e R5a 33 P5d K3a 34 N4e P5b 35 P2e P7e
36 P6d P7f 37 S7f P7e 38 S8e S7f 39 P6c+ S7g+ 40 G7g B3i
41 R5h N6f 42 S6f B6f+ 43 G6f P6f 44 P5c+ P5c 45 +P5c S7g
46 B6d K2b 47 B5e K1b   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f G54c 13 S3g P8e 14 S4f P7d 15 N3g P6d
16 B6h S6c 17 K7i B5c 18 P2f K3a 19 K8h S2d 20 P1f N7c
21 P1e P9d 22 R3h P6e 23 P6e P7e 24 P5e P7f 25 G7f P7e
26 G6f S7d 27 P5d B4b 28 P6d N6e 29 S5e N7g+ 30 B7g K2b
31 N5f S*6e 32 G6e S6e 33 N4d G3a 34 S3b G4d 35 S4d P8f
36 P8f G3b 37 P5c+ N6f 38 +P4c B6d 39 +P3b K3b 40 G4c K2b
41 B6f S6f 42 G*3b K1b 43 N1f S1e 44 S3c+ S3a 45 G3a P8g
46 G8g B3a 47 S3b N3c 48 S3a+ G2b 49 G3c B6e 50 G2b R2b
51 N7i G6g 52 K9h B8g+ 53 N8g S7i 54 P9f G8h 55 K9g G7f
56 B6i P8e   0-1


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Semifinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S5d  7 S45g R6b  8 G5h G65b 9 G56g K4b 10 K6i P7d
11 K7i S3b 12 P2f K3a 13 P2e B3c 14 P3f N7c 15 P1f P1d
16 S4f P6e 17 Sh5g P6f 18 S6f P4d 19 N3g G4c 20 P9f P9d
21 P5e S6c 22 R2f B2b 23 S65g S6d 24 P3e P4e 25 N4e P4d
26 N5c+ G5c 27 P3d N4c 28 Gg6h P9e 29 P9e P7e 30 S5f P7f
31 P7d N8e 32 P2d P2d 33 P6e S6e 34 P7c+ S5f 35 +P6b P6g
36 G66g S6g+ 37 G6g S7g 38 N7g P7g+ 39 G7g N7g+ 40 B7g G6g
41 P7h G7g 42 P7g N6f 43 S6g P7h 44 K6h N5e 45 P2c S2c
46 R7a S3d 47 P2c B4i 48 P2b+ K2b 49 R2d G2c 50 S5e G2d
51 Se6f P7i+ 52 P5h R6i 53 K5g P5f 54 K5f S4e 55 K6e P5a
56 N5i R5i+ 57 K7d +R6h 58 N5i B5h+ 59 R9a+ +B5i 60 S*7f +B3g
61 P5e K2c 62 +R9c P5b 63 +R9a 1-0


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Semifinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P2f S4b  5 S4h G3b
 6 G7h K4a  7 K6i P5d  8 P5f G5b  9 G5h P4d 10 B7i S3c
11 P6f B3a 12 P3f P7d 13 G56g G54c 14 S3g B6d 15 B6h K3a
16 K7i P8e 17 K8h K2b 18 P1f P9d 19 P1e S5c 20 L1g B7c
21 R3h S2d 22 S4f P4e 23 S3g S4d 24 R4h N3c 25 P9f R5b
26 P4f P4f 27 B4f P5e 28 P2e N2e 29 P4e S43c 30 B5e B5e
31 P5e R5e 32 P5f N3g+ 33 N3g R5d 34 N5e Gc4b 35 B6e P5c
36 P4d B5i 37 P4c+ B4h+ 38 +P3b K3b 39 N4e S4d 40 N5c+ S5c
41 P4d N3a 42 G4c N4c 43 P4c+ G4c 44 N4c+ K4c 45 P5e S7i
46 G7i R5h 47 Gi6h R5e 48 S5f 1-0


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 45th Oza Tournament, Final
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f G54c 13 S3g B6d 14 B6h P7d 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f K2b 18 N3g S5c 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R5h B7c 22 P5e P5e 23 S5e R5b 24 S4f R5a 25 P5e P5d
26 P1e P1e 27 P5d S5d 28 P5e S5e 29 S5e B5e 30 S4f P5d
31 S5e P5e 32 R2h P1f 33 P4f P1g+ 34 R4h S5f 35 P4e S6i
36 P4d S7h+ 37 K7h Gc4b 38 P5b R5b 39 S4c P4g 40 R4i S6g=
41 K6g G34c 42 P4c+ G4c 43 B6a G5a 44 B5b+ G5b 45 K7h S6g
46 K8h P8f 47 R8b P8g+ 48 K8g P8f 49 K9f G9e   0-1

[ Crosstable | Oza Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net