47th Oza Tournament, 2nd Preliminary (1998-1999)

The winner of each section advances to the main tournament

Round 1Round 2Round 3
1 8-dan Akira Shima Shima
7-dan Hiroshi Kamiya Fujii
Ryuo Takeshi Fujii Fujii
8-dan Osamu Nakamura
2 9-dan Hifumi Kato Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa Takahashi
9-dan Michio Takahashi Takahashi
9-dan Keiji Mori
3 8-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
8-dan Kazuo Manabe Maruyama
9-dan Osamu Katsuura Kitahama
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama
6-dan Ichiro Hiura
4 9-dan Teruichi Aono Morishita
8-dan Taku Morishita Namekata
6-dan Manabu Senzaki Senzaki
6-dan Hiroyuki Miura Namekata
5-dan Hisashi Namekata
5 9-dan Kazuo Ishida Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
8-dan Yasuaki Tsukada Tamaru
8-dan Noboru Tamaru
6 Eisei Kisei Kunio Yonenaga Yonenaga
7-dan Shuichi Ono Tanaka
7-dan Eisaku Tomioka Tanaka
9-dan Torahiko Tanaka
7 Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
7-dan Koji Tosa Nakahara
9-dan Nobuyuki Ouchi Yashiki
7-dan Nobuyuki Yashiki Ogura
6-dan Hisashi Ogura
8 6-dan Isao Nakata Nakata
7-dan Masaki Izumi Nakata
7-dan Kenji Waki Arimori
6-dan Kozo Arimori Kiriyama
9-dan Kiyosumi Kiriyama
9 8-dan Bungo Fukusaki Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama
8-dan Kaishu Tanaka Kodama
7-dan Koichi Kodama Kodama
5-dan Hirobumi Ito
10 9-dan Hitoshige Awaji Awaji
8-dan Keita Inoue Abe
7-dan Kazuo Azuma Abe
7-dan Takashi Abe Abe
9-dan Kunio Naito
11 8-dan Kenji Kobayashi Urano
7-dan Masahiko Urano Nishikawa
7-dan Keiji Nishikawa Nishikawa
9-dan Michio Ariyoshi

[ Selected Games | Oza Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 29

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net