45th Oza Tournament, 1st Preliminary (1996)

 Sente: Katsumi Mushano 6-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P6f P8e  4 B7g S6b  5 P2e B3c
 6 G7h G3b  7 G5h K4a  8 K6i S2b  9 S8h P6d 10 G56g S6c
11 P5f S5d 12 S4h R6b 13 S5g P7d 14 K7i P9d 15 P3f G5b
16 B5i R6a 17 P1f B5a 18 B3g P4d 19 N7g N7c 20 P5e S4c
21 S5f S3c 22 P9f K3a 23 K8i G6c 24 P4f R8a 25 B2f P8f
26 P8f R8f 27 S8g R8b 28 P8f P8e 29 P8e N8e 30 N8e R8e
31 P8f R8b 32 N3g K2b 33 K8h L1b 34 P4e P4e 35 N4e S34d
36 N4f P3e 37 P3e K1a 38 P4b R4b 39 P2d P2d 40 N3d R4a
41 P2b N3c 42 R4h N2e 43 P6e P6e 44 S6e B8d 45 P6d G6b
46 N5c+ G5c 47 P5d G5b 48 P4b R3a 49 R4d S4d 50 S4a G2b
51 N2b+ K2b 52 S5b= N6f 53 G76h N5e 54 P3d P3e 55 S4c+ R3d
56 S5f N6g+ 57 S6g R2i 58 N1e N3a 59 P4a+ G3b 60 +P3a K3a
61 P5c+ S5c 62 +S5c R2f+ 63 S2c +R2h 64 N4c K2a 65 G2b 1-0


 Sente: Tsuneo Kikuchi 6-dan
  Gote: Hiroe Nakai Joryu 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Mukaibisha

 1 P7f P8d  2 P5f P8e  3 B7g P5d  4 R8h S6b  5 S6h P3d
 6 P6f P6d  7 K4h K4b  8 K3h K3b  9 K2h G65b 10 S3h P7d
11 G65h S4b 12 S6g S45c 13 P1f P1d 14 P4f G44b 15 P9f P9d
16 G4g S7c 17 P3f S8d 18 R7h R7b 19 L9h P7e 20 P6e B7g+
21 R7g P6e 22 P7e R6b 23 S7f P6f 24 B8c B8h 25 B7d+ S7c
26 +B8e R8b 27 P7d S76b 28 +B7e B7g+ 29 N7g P6g+ 30 N6e R7h
31 P7c+ N7c 32 N5c+ S5c 33 P7d N6e 34 +B6e +P5h 35 S6g R6h+
36 G5h +R9h 37 P8f +R8i 38 +B7f P5e 39 P7c+ P6f 40 S6f +R7h
41 B6g +R7f 42 B7f R8f 43 S8g R7f 44 S7f B6i 45 G5i B9f+
46 R8a L5a 47 P6c +B9e 48 P6b+ +B5i 49 +P5b G5b 50 G4i +B4i
51 S4i B5d 52 R8g+ N2d 53 N4e S4d 54 B7e G4a 55 S5e S4e
56 P4e B4e 57 K3g G54b 58 S4f N3c 59 P1e P8f 60 +R6g N3f
61 G3f B3f 62 K3f N4d 63 K4g G3f 64 K5h G4f 65 +R6b P6d
66 P1d P1b 67 S1c P1c 68 P1c+ S5g 69 K6g G5f 70 K7h P7g
71 K8h 1-0


 Sente: Kazuyoshi Nishimura 8-dan
  Gote: Shohei Takada 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Yodo-furibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P6f P8e  4 B7g S3b  5 S7h S6b
 6 S6g P5d  7 R8h B4d  8 P2e B5c  9 P5f P4d 10 K4h G65b
11 S3h K4b 12 P4f K3a 13 P3f G4c 14 G65h P6d 15 G4g S6c
16 K3i P1d 17 P1f N3c 18 N3g N2e 19 N2e P2d 20 P1e P1e
21 L1e L1e 22 N1c+ L1g+ 23 N1d S3c 24 P2c L2a 25 P8f P8f
26 R8f P8e 27 R8h P1b 28 P2b+ L2b 29 +N1b P2e 30 N2b+ S2b
31 P2d G3c 32 P1d G2d 33 P1c+ S3c 34 L8g N8f 35 P6e K4b
36 P5e P2f 37 P6d B6d 38 P2h P5e 29 S6f S5d 30 +N2b S2b
31 +P2b K3c 32 S*6e S6e 43 S6e B4b 44 B5e K2b 45 R5h K2c
46 B4d P6f 47 P6h N7h+ 48 B2f P4h 49 K4h +L2h 50 B7a+ R5b
51 P5d P5g 52 R5g +N6h 53 P2e G2e 54 R5e P2d 55 P2f G1f
56 P1g G2g 57 S2g +L2g 58 G3g S1h 59 +B4d S3c 60 +B4c N6c
61 R5f P6g+ 62 P3e P3e 63 G2g P1e 64 G1f +P5h 65 G5h +N5h
66 K5h G*3b 67 S1d K1d 68 G1e K2c 69 G1d K2b 70 G*1c 1-0


 Sente: Daisuke Suzuki 4-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 R6h S6b  3 P6f P5d  4 K4h K4b  5 S3h K3b
 6 K3i G65b 7 G65h P8d  8 P1f B3c  9 S7h K2b 10 B7g S5c
11 K2h P4d 12 P4f L1b 13 P6e K1a 14 P7e S2b 15 R6f P4e
16 P4e B6f 17 B6f G3b 18 P1e G54b 19 P3f P8e 20 B7g P5e
21 P7d P8f 22 P8f S5d 23 B7a R5b 24 B4d+ P7d 25 +B3d G44c
26 +B2e R4b 27 P1d P1d 28 P1e G43c 29 +B3e P4h 30 G45i P1e
31 Gh4h N7c 32 P1c L1c 33 +B5c N6e 34 +B5d N7g+ 35 S7g P1f
36 N2e P1g+ 37 L1g P1f 38 P1b K1b 39 N1c+ S1c 40 L1f P1e
41 S2e P2d 42 L1e P2e 43 L1c+ K1c 44 L1i P1f 45 P4d B6g
46 S6h B2c+ 47 N3g G4d   0-1


 Sente: Nobuyuki Yashiki 7-dan
  Gote: Isao Nakata 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h S7b
 6 K7h G45b 7 G45h P9d  8 P9f S3b  9 P3f K7a 10 S6h K8b
11 S65g L1b 12 P2e B3c 13 R3h S4c 14 P3e P3e 15 S4f P4e
16 B3c+ N3c 17 S3e N2e 18 P3d R3b 19 R2h P2d 20 B3c B6d
21 R2f S3d 22 S3d R3c 23 S3c= B1i+ 24 R4a +B6d 25 S2d+ G55a
26 R4e+ P2h 27 R2e P2i+ 28 +S3c P3b 29 +S3b B5d 30 +R3d B7f
31 P7g B6e 32 S6f B5f 33 +R3f P4f 34 P5e P5d 35 +R4f P5e
36 S5e +B6e 37 S5g B3d 38 R2a+ L8d 39 N7f P4e 40 +R3f B4c
41 Se6f P3e 42 +R4e B3b 43 +R1b B2a 44 +R2b +B3b 45 +R2d N6d
46 P5d N7f 47 P7f P5c 48 N4f P5d 49 +R43e P3c 50 L8h P5e
51 P5d P5f 52 S5f B1b 53 P3d P3d 54 +R4e P4d 55 +R5e N4c
56 +R4d 1-0


 Sente: Takashi Abe 6-dan
  Gote: Noboru Kosaka 6-dan
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 K4h K4b  5 S3h K3b
 6 P1f P5d  7 K3i G65b 8 G65h P1d  9 S7h S4b 10 K2h P7d
11 S6g S45c 12 B7g P8e 13 L9h G44b 14 P4f S6d 15 R7h P7e
16 P5f P7f 17 S7f P7e 18 S6g Sd7c 19 B5i S7d 20 G5g R7b
21 P3f P6d 22 P4e S5c 23 G4f R8b 24 P3e P3e 25 P3d G6c
26 S4g K4a 27 R3h K5b 28 P9f K6a 29 P9e K7b 30 R3e P8f
31 P8f P6e 32 P5e P6f 33 S6f P6e 34 S5g P5e 35 G3h P7f
36 R2e G3b 37 P4d S4d 38 P5b K7c 39 P5a+ K6d 40 S5h P8h
41 S6g P8i+ 42 S7f P7e 43 S8e S8e 44 P8e N1c 45 R2f S2e
46 P4e S5c 47 +P5b S5d 48 S5c K7d 49 +P4b G4b 50 S4b= R4b
51 G3c R8b 52 G2b P8f 53 G1a P8g+ 54 P6d G6d 55 B3a S6c
56 P7g K8e 57 G5e G5e 58 B5c+ G6b 59 P8f +P8f 60 +B6b R6b
61 B3g S2f 62 P2f R5b 63 L6d S6d 64 G6c R5h 65 G6d R9h+
  0-1
  
  
 Sente: Ichiro Hiura 6-dan
  Gote: Koichi Kinoshita 5-dan
 Event: 45th Oza Tournament, 1st Preliminary
Opening: Anaguma vs Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S4b  4 P5f S4c  5 P3f R5b
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 G45h K8b  9 S5g P9d 10 B7g S7b
11 K8h P5d 12 P2e B3c 13 L9h G3b 14 N3g P8d 15 K9i S8c
16 S8h G7b 17 S6f P7d 18 B6h N7c 19 P2d P2d 20 B2d B2d
21 R2d P2c 22 R2h R5a 23 G7i P6d 24 G56h P6e 25 S5g P1d
26 P9f P8e 27 G67h P5e 28 P5e R5e 29 P5f R5a 30 P2b N3c
31 N2e N4e 32 N3c+ N5g+ 33 +N4c G4c 34 R2c+ S4b 35 B2d R5f
36 S3b P6f 37 P6f G3c 38 B3c+ S3c 39 P5h N6g 40 P5g N7i+
41 G7i R5g+ 42 +R3c P6c 43 S6h +R4g 44 N5e B4e 45 N5g B3f
46 P4e P8f 47 N6c+ G6c 48 +R6c G7b 49 +R6a N8a 50 G6d B3g
51 P7e B6d+ 52 +R6d P6g 53 S67g +R5g 54 P7d G*6c 55 P7c+ G67c
56 +R6a P7h 57 G7h B6i+ 58 N8e +B7h 59 G9c 1-0

[ Oza Index | Shogi Nexus Index ]


97 August 2

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net