48th Osho League (1998)

The winner, Taku Morishita (8-dan) will challenge Osho Yoshiharu Habu to a best-of-7 match.

1234555 Score
1Meijin Yasumitsu Sato 3-3
2Ryuo Koji Tanigawa 3-3
38-dan Tadahisa Maruyama 4-2
4Eisei Judan Makoto Nakahara 3-3
58-dan Taku Morishita 5-1
58-dan Osamu Nakamura 1-5
57-dan Nobuyuki Yashiki 2-4

[ Selected Games | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


99 January 23

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net