47th Osho League

The winner, Yasumitsu Sato (8-dan) will challenge Osho Yoshiharu Habu to a best-of-7 match.

1234555 Score
1Ryuo Koji Tanigawa 4-2
28-dan Satoshi Murayama 1-5
37-dan Tadahisa Maruyama 3-3
4Eisei Judan Makoto Nakahara 3-3
59-dan Michio Takahashi 2-4
58-dan Toshiyuki Moriuchi 3-3
58-dan Yasumitsu Sato 5-1

= unplayed game.

[ Selected Games | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 23

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net