47th Osho Tournament, 2nd Preliminary (1997)

The winner of each section advances to the Osho League.

Section 1Round 1Round 2Round 3
9-dan Michio Takahashi Takahashi
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka Takahashi
8-dan Akira Shima
7-dan Takashi Abe Abe
6-dan Daisuke Nakagawa Miura
6-dan Horiyuki Miura

Section 2Round 1Round 2Round 3
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
5-dan Shuji Sato Sato Moriuchi
9-dan Hifumi Kato
6-dan Ichiro Hiura Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
9-dan Kunio Yonenaga

Section 3Round 1Round 2Round 3
6-dan Takeshi Fujii Sato
8-dan Yasumitsu Sato Sato Sato
9-dan Kunio Naito
9-dan Keiji Mori Mori
5-dan Koichi Fukaura Morishita
8-dan Taku Morishita

[ Selected Games | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 3

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net