47th Osho Tournament, 2nd Preliminary (1997)


 Sente: Eisaku Tomioka 7-dan
  Gote: Akira Shima 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g S3c 10 S7g P6d
11 P2f S6c 12 P2e R5b 13 S5g P5e 14 P5e R5e 15 S76h R5a
16 K7i G6b 17 P3f P1d 18 P1f N7c 19 P9f P9d 20 S4f S4d
21 Sh5g P8e 22 P2d P2d 23 R2d P2c 24 R2h P8f 25 P8f R8a
26 B7g P6e 27 B5i S5e 28 S5e B5e 29 S4f B3c 30 P5e P6f
31 G6f S6d 32 B2f P5c 33 P3e P6e 34 G5f R8f 35 P8g R8d
36 P3d B2b 37 P3c+ B3c 38 S3d P8h 39 K8h P7e 40 S3c+ G3c
41 P5d S6i 42 G6h P7f 43 P5c+ G5c 44 B5c+ S5c 45 B7e S7g
46 N7g P7g+ 47 G7g P7f 48 G7f N6d 49 B8d N7f 50 K7g B5i
51 K7f G8e 52 K6g G8d 53 R6a P5a 54 P5b B8e 55 P7f K5b
56 N6d K4b 57 P3d G3b 58 P5b 1-0

 Sente: Takashi Abe 7-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 1
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h P1d 13 G3h P1e 14 S4h P9d 15 P9f B8h+
16 S8h N3c 17 S7g P2e 18 R2h R2d 19 P3f S2c 20 S3g S3d
21 P2g G7b 22 S4f S6b 23 S6f P1f 24 P1f P1h 25 R1h P2f
26 P2f R2f 27 P2g R2d 28 R2h P1g 29 P2f L1f 30 P3e S4e
31 P2e R1d 32 S4e P1h+ 33 R2f N4e 34 P2d B1e 35 R2e S3f
36 R1e R1e 37 P2c+ G2c 38 B3b G3c 39 B*4a K6a 40 B1d+ R3e
41 S4f R3d 42 P3e R8d 43 +B3f +P2h 44 G2h R3i 45 +B4e R8i+
46 S6i L1i+ 47 P3d G3d 48 +B5f N5d 49 S45e N6f 50 +B6f L8c
51 +B8h +R8h 52 G8h G4e 53 R2a G5e 54 N7e S*5a 55 N8c+ R8c
56 L5b P3a 57 L5a+ S5a 58 N7e R8d 59 N6c+ N4f 60 P4f B3f
61 N4g G4f 62 +N7b K7b 63 G*3g G4g 64 G4g B4g+ 65 K4g N3e
66 K5h L6b 67 R3a+ N5e 68 +R3e L6g+ 69 K4i S4g 70 G3h P6b
71 G4g N4g+ 72 B3f 1-0

 Sente: Ichiro Hiura 6-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B4f G54c 15 K7i P8e
16 K8h K3a 17 P2f K2b 18 P2e S7c 19 P1f P9d 20 S2f B4f
21 P4f B6i 22 S3g B4g+ 23 P4e P4e 24 B7a R7b 25 B2f+ P5e
26 P5e P7e 27 P7e S6d 28 S4h +B5h 29 +B3g N9c 30 S4g +B4i
31 N1g P8f 32 S8f +B3i 33 R6h P4f 34 +B4f P7f 35 +B4e G5c
36 P3e P3e 37 P9f P8e 38 S9g S7e 39 P3d S4d 40 +B5f P8f
41 P8f G6d 42 S4f P8e 43 P4e S5c 44 +B8c R7a 45 P6e +B2i
46 +B8b R3a 47 P6d +B1i 48 P3c+ G3c 49 P3g P8f 50 P6c+ L8a
51 +B7c P8g+ 52 G8g P8f 53 P8c P8g+ 54 K8g +B2i 55 +P5c +B6e
56 K8h P6f 57 S4b R3b 58 G5g P7g+ 59 N7g G8g 60 K7i G7g
  0-1

 Sente: Shuji Sato 5-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G65b 7 G6g S3c  8 S7g B3a  9 B7i P4d 10 K6h G4c
11 K7h P7d 12 P3f S7c 13 P3e P3e 14 B3e P7e 15 P7e B7e
16 P6e K4b 17 R3h K3b 18 S5g P3d 19 B4f R9b 20 K8h K2b
21 R7h P4e 22 B3g B5c 23 S76f P8e 24 S7e B4d 25 Sg6f P6d
26 P7d P6e 27 S7g S8b 28 P8f P8f 29 Se8f G3b 30 K8g P5e
31 S7e G5d 32 P5e G5e 33 R5h P5d 34 G7f S8c 35 P8d S9d
36 P9f G6f 37 P9e G7f 38 K7f G8e 39 K6e B5e 40 G6h P4f
41 P9d P4g+ 42 R5e +P3g 43 R4e B8g 44 K6d P4d 45 R4i P6c
46 K6c G7e 47 S7b B6e+ 48 P7c+ N7c 49 K6b S8a 50 G7a P6a
51 K6a R7b 52 G8a R4b 53 P5b +B9b 54 S7b S6c 55 S6c+ +B8a
56 P7b R4a 57 S5a S4b 58 B6b P8b 59 P9c+ G7d 60 P8c+ G*6d
61 +P7c G6c 62 +P6c S*4c 63 N5c S5a 64 P5a+ S*5b 65 +Pc5b S5b
66 K5b R4b 67 K6a 1-0

 Sente: Koichi Fukaura 6-dan
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 P5f P9d
 6 K7h K6b  7 P2e B3c  8 B7g S3b  9 B6h P4e 10 S8h R4c
11 P3f K7a 12 P2d K8b 13 P2c+ S2c 14 N3g B4d 15 G45h G3b
16 S7g P5d 17 P4f P4f 18 P4e B7a 19 G5g S1b 20 G4f R2c
21 P2d R2b 22 P5e G4c 23 P5d G5d 24 S4g P2f 25 P3e R2d
26 P2e R2b 27 R2f P3e 28 P2d P2c 29 P3d P2d 30 G3e P2e
31 R2i P2f 32 P2d R5b 33 P2c+ S2c 34 R2f P2b 35 R3f P5g
36 P5f B3e 37 R3e G4h 38 P3c+ G4g 39 +P4c P3d 40 +P5b G5b
41 R3a P3e 42 B7a K9b 43 R4a+ S6b 44 +R5b S7a 45 G6a G5c
46 +R2b B3c 47 +R3c N3c 48 G7a K8b 49 S6b G5b 50 B4d R2i
51 P3i R3i+ 52 G7i P5h+ 53 G7b K7b 54 S7a+ K8b 55 B63e P5c
56 S7b R4h 57 S8h +P5g 58 K7g R5h+ 59 S8a+ K9b 60 B5e +R7i
  0-1

 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Kunio Naito 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S3b  4 P5f G65b 5 S4h K4b
 6 G45h S3c  7 S7g K3b  8 B7i P5d  9 P3f B3a 10 G6g P4d
11 K6h G4c 12 K7h P8e 13 P1f S7b 14 B4f S8c 15 S5g P6d
16 R3h S7d 17 K8h P6e 18 G7h K2b 19 P6e S6e 20 P3e P3e
21 R3e S7d 22 R3h G3b 23 P1e P3d 24 B2h P9d 25 P9f L9c
26 S56f R6b 27 P5e P6e 28 S5g P5e 29 B5e R9b 30 B2h P9e
31 P9e L9e 32 P9h S6c 33 P6f P6f 34 S56f R5b 35 P5e P7d
36 P9g R9b 37 N1g S2d 38 S6e P5g 39 P5d P6d 40 S5f S5d
41 G5g N7c 42 G56g P7e 43 P6f L9g+ 44 L9g P9f 45 L9f P9e
46 P7e P9f 47 P9h S6c 48 P4f P5e 49 S5e L5a 50 P4e L5e
51 B5e S5d 52 P4d S5e 53 P4c+ G4c 54 L4i P4d 55 L5i P6e
56 L5e B7e 57 S8c R9a 58 S7d+ P6f 59 +S7e P6g+ 60 G6g N6e
61 B6d N7g+ 62 K7g R9d 63 L5c+ G3c 64 N*2e B9i 65 G8h G3b
66 P3c N3c 67 N3c+ K3c 68 N*2e S2e 69 N2e K2d 70 B7c+ 1-0

 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Takeshi Fujii 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 2
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 B7g S4c  8 S5g K8b  9 K8h L9b 10 G45h K9a
11 L9h S5d 12 P6f P6d 13 K9i S8b 14 S8h R6b 15 P2e B3c
16 G7i G45b 17 G56h G7a 18 G67h P1d 19 P5e S5e 20 P3f P4e
21 P2d B2d 22 R2d P2d 23 B2b P4f 24 P4f R2g 25 S6h S4f
26 B1a+ R2i+ 27 +B2a +R1i 28 P5d L7d 29 L8f N9d 30 L8e L7f
31 P5c+ L7g+ 32 S67g G5c 33 N7e B5f 34 P9f G7b 35 P9e P7d
36 L5d Gc6c 37 N6c+ R6c 38 L5b+ P4c 39 P5d P7e 40 P5c+ R7c
41 +L6b P7f 42 +L7b R7b 43 +P6c P7g+ 44 +P7b +P7h 45 +P8b K8b
46 R5b G7b 47 R5f+ +P7i 48 L8c+ K8c 49 S7d K7d 50 P7e K8c
51 B7d K8b 52 G8c G8c 53 B8c+ K8c 54 +R5c P7c 55 G7d K8b
56 +R6b 1-0

 Sente: Eisaku Tomioka 7-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 S4f S5c 17 N3g B7c 18 K8h S2d 19 P2f P1d 20 P1f K2b
21 R5h P4e 22 N4e S4d 23 R1h P8e 24 P9f P9d 25 B5g P9e
26 P9e L9e 27 L9e B9e 28 P6e P9f 29 P9d L8d 30 L9i S4e
31 S4e N8f 32 G76h N3c 33 P9c+ N9c 34 L9f N9h+ 35 K7h P8f
36 L9e P8g+ 37 K6i +P7g 38 N7g L8g+ 39 P8c R4b 40 P1e N4e
41 B6f P4d 42 P1d S2g 43 R5h P1e 44 P2e S2e 45 L1e P1b
46 L9c+ N3g+ 47 N3i S3h= 48 B5a +N8h 49 P2d R5b 50 P2c+ G2c
51 B7c+ +N4g 52 N4g S4g+ 53 R2h P2g 54 R1h N2f 55 R5h S3f
56 P4h +N7h 57 G7h +S5h 58 K5h +L7h 59 K5g R5i 60 N5h S6i
  0-1

 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 K7h P9d
 6 P9f K6b  7 P5f K7a  8 G45h G45b 9 P3f S3b 10 S6h K8b
11 S65g S4c 12 P2e B3c 13 G66h P5d 14 P4f P6d 15 S3g L1b
16 S2f R3b 17 R3h B5a 18 P3e B6b 19 P3d S3d 20 P4e G4c
21 P4d G4d 22 P4e G4c 23 S3g S4e 24 B1a+ N3c 25 +B2a R4b
26 S3f P3g 27 R3g P3e 28 S4g B4d 29 N7g G5c 30 +B3a G55b
31 P4f S3d 32 R3i P1d 33 P6f P1e 34 G56g P4e 35 R4i P4f
36 S44f P4e 37 S3g S2e 38 +B4b G4b 39 R2b G5c 40 R1b+ P3f
41 S34h S3d 42 S4g B2h 43 S3f P3e 44 S4g B1i+ 45 R8i P3f
46 S3f P4f 47 P3g L3e 48 P4h L3f 49 P3f N4e 50 P8f B2f
51 P8e G55b 52 L8g N5g+ 53 Gg5g B4h+ 54 P8d P8d 55 L8d P8c
56 L8c+ S8c 57 R8c+ K8c 58 N7e 1-0

 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 2
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f K4a
 6 S4h S4b  7 G5h P5d  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g G54c 13 S3g P9d 14 P1f S5c 15 B6h P9e
16 K7i P7d 17 K8h N7c 18 P3e P3e 19 B3e S6d 20 P6e N6e
21 S6h S3d 22 B1g P7e 23 P6f P7f 24 G7f R7b 25 G6g P7e
26 G6e S6e 27 P6e P8e 28 R3h P7f 29 P7g P8f 30 P8f P8e
31 P8e G8f 32 G7f P8g 33 K7h G7f 34 P7f R7f 35 S*7g R7e
36 G7f G8h 37 K6g R7a 38 P7b R8a 39 S8h P8h+ 40 S3f S8g
41 S7g S7f= 42 S7f P7e 43 P7a+ R7a 44 G6b P7f 45 S5b K4b
46 G7a K5b 47 S2e S7h 48 K5h P3g 49 N3g K4a 50 R7b S8c
51 R7c+ +P8i 52 S3d G3d 53 N4e N3e 54 B3e G4e 55 +R6b B7e
56 S5b 1-0

 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 2
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f P1d  7 P1f S7b  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 S3g S6c 14 P3e P3e 15 S4f S5d
16 K5h B4d 17 G3h S2b 18 P3d G5b 19 P7e K4b 20 B4d P4d
21 N7g P7d 22 S3e P7e 23 B3g R8d 24 S4d S4e 25 R6f P4f
26 B2f P4g+ 27 G4g P4f 28 G4f S4f 29 P4c G34c 30 S4c+ G4c
31 R4f P4e 32 R5f B3h 33 G4h B2i+ 34 P4d G4d 35 P4g P3e
36 S6h N7f 37 S8e N6h+ 38 K6h R8b 39 B3g P4f 40 R4f S5e
41 R8f P4f 42 P4f G4g 43 K7i G4h 44 P4e G4e 45 B4h +B4g
46 P4i S6i 47 G*6h S7h+ 48 G7h N7c 49 P5f N8e 50 P5e S6i
51 S8i S7h+ 52 S7h G7f 53 R8e R8e 54 N8e G6h   0-1

 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 3
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 G7h P3d  3 P2f P4d  4 P2e B3c  5 P5f G3b
 6 S4h G5b  7 B7g G54c 8 B6h S2b  9 P2d P2d 10 B2d B2d
11 R2d S2c 12 R2h P2d 13 B6h B4b 14 S8h P5d 15 K6i K4a
16 K7i P1d 17 P1f S6b 18 G5h K3a 19 P6f P9d 20 P9f S5c
21 S5g N3c 22 G56g P4e 23 S7g S4d 24 P6e K2b 25 S56f P3e
26 P7e P2e 27 K8h S3d 28 S7f K2c 29 R5h B5c 30 G67g P2f
31 R2h S2e 32 Gg6g G3d 33 B7g G4c 34 P5e P5e 35 S5e S5e
36 B5e P5d 37 B7g P3f 38 P5e P5e 39 P7d P7d 40 B5e R9b
41 P5d G5d 42 B6f S4c 43 P5e G54d 44 P3f P9e 45 N3g P9f
46 P9h N7c 47 S8c R3b 48 S7d= P7e 49 S7e N8e 50 S8e P8e
51 N3e G33e 52 P3e P7d 53 N2e N2e 54 S5d B7e 55 B7e P7e
56 S4c= G4c 57 B4a S2a 58 S3d G3d 59 P3d N7f 60 G7f P7f
61 G3e B6f 62 P7g S9g 63 P9g P9g+ 64 L9g L9g+ 65 K9g P9f
66 K9f P9e 67 K9g L9f 68 K8h P7g+ 69 N7g N7f 70 K8i S9h
71 K7i B5g+ 72 K6i +B3e 73 S4c S6h 74 G6h N6h 75 R6h +B6h
76 K6h R6f 77 S6g G6i 78 K5h P5g 79 K5g G5f 80 K4h G4g
81 K4g R6g+ 82 K3f +R5f  0-1

 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P3d  8 P7f K4b  9 P2d B8h+ 10 S8h B3e
11 R2h B2d 12 S7g S2b 13 S3h K3a 14 P3f B4b 15 S3g P2d
16 P3e P3e 17 S4f S2c 18 R3h G3c 19 R3e P3d 20 R3i G5b
21 K6h P4d 22 G5h S6a 23 K7i G54c 24 P6f S5b 25 K8h P1d
26 P1f K2b 27 G56g P7d 28 P5f G3b 29 P9f P9d 30 P5e B5a
31 S5g B7c 32 S5f P5d 33 P7e P7e 34 P7d B5a 35 P5d P9e
36 P9e P9f 37 L9f P6d 38 S5e L9e 39 L9e B9e 40 P9f B7g+
41 G67g L7f 42 G7f P7f 43 B9a R9b 44 B6d+ P6g 45 G6g P5f
46 R3h G5g 47 G7f R9f 48 P8f G6g 49 L9h S6c 50 +B7e R8f
51 G8f P8f 52 +B8f S7d 53 R7b S*7e 54 +B9f P7c 55 P5c+ G5c
56 P2e P8g 57 +B8g P8f 58 +B3b S3b 59 L2c K2c 60 P2d K2d
61 R3d 1-0

 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 2nd Preliminary, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 S7g G5b 10 B7i S3c
11 P3f B3a 12 P1f P4d 13 P1e B6d 14 N3g K3a 15 L1g K2b
16 R1h P8e 17 N2e S2d 18 N1c+ S1c 19 P1d S2d 20 P2f G54c
21 P4f S5c 22 G56g P3e 23 P2e S2e 24 P1c+ N1c 25 P1d P1b
26 P3e S2f 27 P1c+ P1c 28 B5g S2g+ 29 R1i P3f 30 K7i +S2h
31 R5i +S3h 32 R1i +S2h 33 R5i N2e 34 P6e B7c 35 B6f P3g+
36 S3i +S3i 37 R3i B4f 38 K8h B3e 39 L1f B1g+ 40 R1i +B2h
41 R5i +P4g 42 N3e S5h 43 N4c+ G4c 44 R7i P8f 45 S8f S6g+
46 G6g N9d 47 P3d +B4f 48 R3i P3h 49 R2i N8f 50 P8f P8e
51 P8e P8f 52 N7i S6h 53 G6h +B6h 54 G7h G8g 55 N8g P8g+
56 G8g G7h 57 K9h N9e 58 S9f N8g+ 59 S8g P3i+ 60 R3i G*8h
61 B8h G8h 62 K8h B6f 63 S7g +B7g 64 N7g B3i+ 65 G7h +B5g
66 S6h S6i 67 B6a G3d 68 B3d+ P3c 69 +B4c S7h+ 70 S7h G3b
71 N3d 1-0

[ Crosstables | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


99 April 3

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net