47th Osho Tournament, 1st Preliminary (1997)

 Sente: Terutaka Yasue 7-dan
  Gote: Masakazu Kondo 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 1
  Date: 1997 January 28th
Opening: Sujichigai-kaku Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 B2b+ R2b  4 S8h S4b  5 S7g K6b
 6 K6h K7b  7 K7h P2d  8 S4h G45b 9 P4f K8b 10 S4g S7b
11 G45h N3c 12 S3f S5c 13 B5f B1b 14 P1f P5e 15 B3h P4d
16 P1e B2a 17 P5f P5f 18 B5f B4c 19 B3h P6d 20 S4g S5d
21 P6f P3e 22 G6g P2e 23 P2e R2e 24 P2f R2d 25 Gi6h P4e
26 P4e S4e 27 P4f S5d 28 S5f P5e 29 S4g P6e 30 P6e S6e
31 P6f S5f 32 S5f P5f 33 P5c G5c 34 S4b P5g+ 35 Gh5g S4d
36 S5c= S5c 37 B4g P4h 38 P7e P2g 39 R2g P4i+ 40 P7d S6b
41 P2e +P4h 42 P7c+ S67c 43 B6e R2e 44 P2f B6e 45 P6e R2d
46 R2h +P5i 47 B5e R5d 48 S6f R5e 49 S5e P5f 50 G55f B6i
51 K8h P7g 52 P7i P2g 53 R1h B3i 54 R3b P2h+ 55 R1f +P1i
56 R3c+ L8d 57 G7g P7f 58 G7h +P2i 59 S6d K9b 60 P5g N9e
61 G9h S6d 62 P6d S6g 63 P9f N8g+  0-1


 Sente: Yuji Maeda 7-dan
  Gote: Mamoru Hatakeyama 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 P5f P8e  3 B7g P5d  4 S8h S6b  5 P2f S5c
 6 P2e G3b  7 P2d P2d  8 R2d P2c  9 R2h S6d 10 G7h P7d
11 S4h S4b 12 S5g S45c 13 S4f S4d 14 B4d P4d 15 S3e P5e
16 P5e P8f 17 P8f S5e 18 S7g N7c 19 P5d B3a 20 P5c+ B5c
21 S5d B3a 22 P2d P2d 23 S2d P2b 24 P2c B1d 25 G4h S5f
26 P2b+ G2b 27 S1e B3b 28 R2f B5d 29 R5f R5b 30 K6h B2g+
31 P5c R5c 32 R5c+ B5c 33 R2e R2h 34 R2b+ R4h+ 35 P5h +B4i
36 +R2a G3a   0-1


 Sente: Takahiro Toyokawa 5-dan
  Gote: Teruhiko Suzuki 7-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f S4b  5 S4h G3b
 6 G45h K4a  7 P6f P5d  8 G6g P6d  9 P2f S6c 10 P2e R5b
11 P2d P2d 12 R2d P5e 13 P5e R5e 14 P5f R5a 15 R2h P2c
16 S5g P7d 17 G7h S5d 18 K6i K3a 19 S76h G6b 20 K7i N7c
21 P3f P6e 22 P6e B8h+ 23 K8h B4d 24 K9h P9d 25 N7g P9e
26 K8i P5e 27 S6f P5f 28 G5f S4e 29 G4e B6f 30 P5b R5b
31 P5c R5c 32 P5d R5b 33 G3d P6g 34 G6g B3i+ 35 R2c+ G2c
36 G2c K4a 37 G*3b K5a 38 G4b R4b 39 S5c R6i 40 S*7i P6f
41 S4b= K6a 42 B3e G7h 43 K7h P6g+ 44 S6g R6g+ 45 K6g S6f
46 K7h S7g+ 47 K7g N6e 48 K7h S7g 49 K8i G8h 50 S8h S8h+
51 K8h +B6f 52 K7i N6g 53 K6i P6h 54 B6h N5g+ 55 R5a 1-0


 Sente: Keita Inoue 7-dan
  Gote: Shingo Hirafuji 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f S4b  5 S4h P6d
 6 G7h S6c  7 G5h P7d  8 K6i P5d  9 P2f N7c 10 G56g K6b
11 P2e B3c 12 S7g S5c 13 B7i K7a 14 P3f R3b 15 B6h G45b
16 K7i P9d 17 P9f S7b 18 S3g G6c 19 S4f K8b 20 P8f P6e
21 P6e N6e 22 S6f S6d 23 P1f Sd7c 24 P2d P2d 25 P3e P3e
26 P3d B4d 27 P5e G6d 28 K8h R6b 29 R2d P5e 30 S4e P5f
31 S4d P4d 32 P9e P9e 33 R2a+ S6i 34 P9d L9d 35 N5c S7h+
36 K7h G5g 37 N6a+ S6a 38 G5c G6g 39 K6g P5g+ 40 S5g N5e
41 K7h P6g 42 G6b P6h+ 43 S6h B4e 44 P5f Sc6b 45 +R6a G7a
46 S9a K9a 47 R9c 1-0


 Sente: Shodo Nakada 6-dan
  Gote: Kaishu Tanaka 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 1
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P9f P9d 10 P7f P8f
11 P8f R8f 12 P8g R8b 13 P4f S6c 14 S4g P3d 15 S5f S5d
16 G5h G5b 17 K6h P4d 18 P3f S4b 19 N3g Sb4c 20 B7g P7d
21 S8h K4a 22 K7i N7c 23 P8f P7e 24 P7e R8d 25 S8g P9e
26 P9e P8e 27 P8e N8e 28 B8h P7g 29 N7g N7g+ 30 B7g N6e
31 B6f P4e 32 P8e R8e 33 P8f R8a 34 P3e P7f 35 N6i S4d
36 N4e S45e 37 S5e S5e 38 B8h S7g 39 N7g P7g+ 40 G7g L9e
41 L9e N7g+ 42 B7g P7f 43 S7f N6e 44 S6e G8g 45 N*3c N3c
46 B5e N4e 47 N4d P6e 48 N3b+ K3b 49 L3c B3c 50 B3c+ K3c
51 P3d K3b 52 S3c K4a 53 S*4b G4b 54 S4b+ K4b 55 S4c K4c
56 R2c+ K5d 57 G5e K5e 58 +R5c K4f 59 G*4g K3e 60 B4d K2d
61 P2e 1-0


 Sente: Michio Ariyoshi 9-dan
  Gote: Takashi Abe 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Bogin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P8e  4 S7g S7b  5 G7h S8c
 6 P5f S8d  7 B7i P6d  8 B4f S9e  9 B6d G45b 10 P2f G6c
11 B4f P8f 12 P8f S8f 13 S8f R8f 14 P8h R7f 15 P2e B3c
16 S7g R7e 17 P2d P2d 18 B2d P2f 19 R2f P2e 20 B3c+ N3c
21 R2h G7b 22 G5h P3e 23 K6i R7d 24 P1f K6b 25 G76h R2d
26 K7h S4b 27 B4f K7a 28 P3f S5a 29 B3e R2a 30 P1e P3d
31 B4f P2f 32 P2c R2c 33 P2d R2a 34 R2f B4d 35 R2h P2f
36 P1d P1d 37 P1c L1c 38 P1b P3e 39 P3e S4e 40 P3d S4f
41 P4f R2d 42 P3c+ P2g+ 43 P2e R2e 44 S3f +P2h 45 S2e P6g
46 G56g B3c 47 S3d B2d 48 R2a +P2i 49 R2d+ N7e 50 +R2a N6g+
51 G6g R3g 52 S6h R3i+ 53 +R5a P6a 54 N8d B6i 55 K7g S8f
56 K8f P8e 57 K8e G7d 58 K7f G*7e 59 K7g G8d   0-1


 Sente: Masakazu Wakamatsu 6-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
  Date: 1997 April 2nd
  Site: Osaka
Opening: Nakabisha

 1 P7f P8d  2 P5f P5d  3 R5h S6b  4 P5e P5e  5 B5e K4b
 6 B7g K3b  7 S6h P3d  8 P6f P5e  9 P5d P8e 10 P6e R8d
11 B5e B5e 12 R5e B4d 13 R5h B9i+ 14 N7g P8f 15 P8f G65b
16 P8e R9d 17 K4h +B8i 18 R5e R9g+ 19 P6d +R9h 20 P9i +B9i
21 G45h P8f 22 R5g P8g+ 23 P6c+ G6c 24 P6d G6d 25 P5c+ P5f
26 R5f L5e 27 +P4c K4c 28 R4f P4e 29 R4e P4d 30 R2e L5h+
31 G5h +P7g 32 R2c+ G3c   0-1


 Sente: Masakazu Kondo 4-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
  Date: 1997 April 22nd
  Site: Tokyo
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P5f P8e  4 R5h B8h+ 5 S8h K4b
 6 S7g K3b  7 K4h S2b  8 K3h S7b  9 P5e G4b 10 P5d P5d
11 R5d S3c 12 K2h P6d 13 S3h S6c 14 R5i P1d 15 P7e P4d
16 P4f K2b 17 P5d P5b 18 S6f P8f 19 P8f B8g 20 S5e R8f
21 N7g B7f+ 22 G7h +B7e 23 P9f +B7d 24 P6f P8g 25 B9g R8b
26 P8e G6b 27 G8g P5c 28 P5c+ G65c 29 P6e P5d 30 S6f P6e
31 S6e +B8c 32 P6d S5b 33 P5e P5e 34 P5d G54c 35 R5e +B7b
36 G7f P6g 37 G5h P4e 38 P4e P5c 39 R5g P5d 40 R6g P5e
41 R4g G3b 42 R4i P4d 43 P4d S4d 44 P4f P3e 45 G6f N3c
46 P5f P3f 47 P3f P1e 48 P1e P1g 49 G4g L1e 50 P5e P3e
51 P5d P3f 52 R5i S3e 53 P3d N2e 54 P2f P1h+ 55 L1h P1g
56 N1g L1g+ 57 L1g N1g+ 58 K1g +B6b 59 L5c G3d 60 K2h P4e
61 P3c K3c 62 R1i P4f 63 G4h P3g+ 64 G3g L3f 65 R1b+ L3g+
66 K3g N4e 67 K4h P5g 68 L5b+ +B5b 69 P6c+ S3f 70 S6i P4g+
71 S4g G4i 72 K4i S4g+ 73 K5i +B4c 74 N3f P5h+ 75 S5h N5g+
76 K6i +S5h 77 K7h G3e 78 K8g G3f 79 G4e +S6h 80 L3e G3e
81 G3e S7h 82 K7f S*8g 83 K7e L7d 84 K6d N5b 85 K5e 1-0


 Sente: Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h S7b
 6 K7h S3b  7 G45h K7a  8 P3f P9d  9 P9f G45b 10 P2e B3c
11 S6h K8b 12 S65g L1b 13 Gi6h P5d 14 P1f P1d 15 R3h S4c
16 P3e P3e 17 S4f R3b 18 S3e P4e 19 B3c+ R3c 20 B6f B6d
21 B3c+ N3c 22 P3d N2e 23 P3c+ B1i+ 24 R4a L7d 25 R3i L7f
26 K8h P3g 27 S5g P3h+ 28 R6i S3b 29 +P3b +B2i 30 P6f G55a
31 R4e+ +B1h 32 +R4d B7i 33 R7i L7i+ 34 K7i R4i 35 K7h N3g+
36 +P4b G56b 37 P9e +P4h 38 G56g N7e 39 Gg7g +N4g 40 B2e P2d
41 S2d +B1g 42 +R4e +B2f 43 B6a+ G6a 44 P9d +N5g 45 G5g B6i
46 K8h N8g+ 47 G8g B8g+ 48 K8g R8i+ 49 P8h S7h   0-1


 Sente: Kenji Kanzaki 6-dan
  Gote: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Yagura Kyusen

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S5c
 6 P2f S6d  7 P2e P5e  8 P5e S5e  9 P2d P2d 10 R2d G3b
11 K6h K4a 12 K7h P8e 13 P3f P2c 14 R2e S4b 15 G45h P7d
16 P9f G5b 17 N3g P6d 18 P3e S3c 19 P5c G54b 20 R2f P3e
21 S5g S2d 22 S4f N7c 23 P3c B3c 24 N4e B4d 25 S5e B5e
26 S5b K3a 27 S6c+ N6e 28 P5b+ G5b 29 +S5b R5b 30 S6f B3g+
31 R2d P2d 32 S6e S4d 33 N3d S*5e 34 S5d R5d 35 S6c S4e
36 S5d+ S3d 37 +S5e P5g 38 R8a N4a 39 G5g P8f 40 P8f R2h
41 S6h N23c 42 P5c P5f 43 +S5f P8g 44 B5e +B5e 45 +S5e B3g
46 P4f B4h+ 47 P5b+ K2b 48 R4a+ +B5g 49 +R3b 1-0


 Sente: Ryuichi Matsuura 6-dan
  Gote: Daisuke Suzuki 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P6f R3b  3 S6h S4b  4 S6g K6b  5 B7g K7b
 6 P6e P5d  7 P8f S5c  8 S5f P3e  9 P8e G45b 10 R8h S8b
 11 K4h P7d  12 P9f S7c  13 P9e B7g+ 14 N7g P5e  15 S5e B2b
 16 P5f P3f  17 P3f R3f  18 G7h P7e  19 B4e R3e  20 B2c+ R2e
 21 +B2b R2b  22 P8d P8d  23 P8e R2g+ 24 P8d P8b  25 P9d +R2i
 26 P9c+ N9c  27 P8c+ P8c  28 R8c+ K6b  29 L9c+ N4e  30 +R7c K5a
 31 S4f P3h  32 S3h +R1i 33 S4e P3g  34 S3g B2g  35 P2i B4e+
 36 S4f +B2g 37 S7b Ga6b 38 +R8b +R2i 39 P3h P5g  40 +R9a L6a
 41 S6a+ G6a  42 L3i P8a  43 K5g +B1g 44 N7c G7a  45 N8a+ +R3i
 46 +N7a +R4i 47 +N7b K4b  48 B1e K3b  49 N2d K2c  50 +R2a K1d
 51 B3g S4h  52 K6f S3g= 53 S3g G2e  54 N3b+ P2d  55 K7e +R3h
 56 L1i L1h  57 L1h +R1h 58 P1f +B1f 59 L1i +R1i 60 +R1a G2f
 61 N2h B5g  62 L6f G3g  63 N1f +R1f 64 G6g B3e+ 65 S4f +B2f
 66 +N3c K1e  67 +R1c P1d  68 B4a S2e  69 +N3d L2a  70 S3e +B3f
 71 B5b+ S4d  72 G4f S3d  73 G3f +R3f 74 S4d P4d  75 G4f +R2e
 76 S1g G1f  77 P1h S2f  78 P3h G3h  79 S1f K1f  80 G*3f +R1e
 81 +B3d S2e  82 G2f K2f  83 +B4d K2g  84 K7d K2h  85 +R6c K1i
 86 K8c S2f  87 K9b P2e  88 S1g S2g= 89 +R6a S1h+ 90 +R2a +S1g
 91 G3f N2d  92 S2f P2f  93 G2f L4b  94 B6d S3g  95 G1e L4d
 96 G2d L4g+ 97 G1d S2i  98 B5c+ +S1h 99 R2b B5h 100 N5i +L4h
101 N8e +L5i 102 G7g B1d+ 103 R1b+ +B3f 104 N7c+ +B4e 105 +R5b +B5f
106 +B4d G4e 107 +R5f G5f 108 P6d S8d 109 P9d S7c 110 P6c+ S8d
111 L6d S8e 112 +R8a R4g 113 +B1a P5e 114 +R8e R4a+ 115 +B3c G3b
116 +B3d G4c 117 +B2c +R4b 118 +R8a N5a 119 L3f P3d 120 S5b N6c
121 L6c+ G3c 122 +B1c 1-0


 Sente: Hisashi Ogura 5-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h P5d  4 S3h S5c  5 G65h K4b
 6 P1f K3b  7 P4f P7d  8 K4h R7b  9 K3i P1d 10 P3f Sa4b
11 K2h P7e 12 P7e R7e 13 R7h P7f 14 P8f P3e 15 P3e S4d
16 S4g S3e 17 G6g B1c 18 G5f P5e 19 G4e P5f 20 P5f P4d
21 G3e R3e 22 P6e G8g 23 B4d G7h 24 B1a+ G7i 25 L3h R7h
26 G5h S2b 27 L3e B3e 28 P3c S43c 29 S4c K4c 30 +B2a P3b
31 N5e K5b 32 P6d P6d 33 R4e S*4d 34 R3e S3e 35 P3d R4h
36 G4h R4h+ 37 R3h +R4g 38 R3e +R4h 39 S3h S4d 40 B7d K5a
41 P3c+ S3e 42 B4a+ K6b 43 G4i P4g 44 N6c+ K7a 45 P6b K8b
46 P6a+ S3i 47 G3i +R3i 48 K1g R7e 49 G4i +R2i  0-1


 Sente: Isao Nakata 5-dan
  Gote: Kazuo Ishida 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h P5d  4 K4h K4b  5 P1f P1d
 6 S3h K3b  7 G65h S5c  8 P4f G65b 9 P3f P8d 10 S7h P7d
11 K3i P7e 12 P7e S6d 13 P7d R7b 14 S6g R7d 15 R7h S7e
16 P7f S6d 17 K2h P8e 18 G4g P5e 19 P9f P9d 20 P2f Gb4b
21 P5f P8f 22 P8f P5f 23 S5f S5e 24 S5e B5e 25 R5h B2b
26 P5d P5b 27 P3e P3e 28 S3d R7f 29 P3c N3c 30 P6e N7c
31 P6d P6d 32 B5e R7i+ 33 B6d +R6i 34 B5e S6d 35 S3c+ G3c
36 B3c+ B3c 37 P3d B9i+ 38 N4e S4d 39 G3c S3c 40 P3c+ +B3c
41 N3c+ K3c 42 P5c+ S5c 43 B5e S4d 44 B7c+ +R5h 45 G5h R7i
46 +B8d L2d 47 +B4h N3d 48 N1h R8i+ 49 R2a N3f 50 G3f P3f
51 R1a+ N4f 52 L5i B5e 53 K1g N3h+ 54 +B3h S3g   0-1


 Sente: Bungo Fukusaki 8-dan
  Gote: Naoya Fujiwara 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 2
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h K6b
 6 K7h S7b  7 P5f P9d  8 B7g P9e  9 K8h K7a 10 S5g S3b
11 G45h K8b 12 L9h P4e 13 P6f P6d 14 K9i G45b 15 S8h G6c
16 G7i P5d 17 G6g P7d 18 P3f N7c 19 B5i P8d 20 R7h S8c
21 P7e P7e 22 R7e P7d 23 R7h S4c 24 B3g G7b 25 R2h P1d
26 S6h S5b 27 S67g R4a 28 P1f P8e 29 L1h S5c 30 R4h S6b
31 S7f B2b 32 R2h B1c 33 Gg6h P4f 34 P4f P3e 35 R2f R3a
36 P3e R3e 37 P1e B2b 38 G7g P7e 39 S6g B4d 40 P3f R3d
41 R2h R3f 42 P2d N3c 43 P3d P3h 44 P3c+ P3i+ 45 N4h R3c
46 P2c+ +P2i 47 +P3c +P2h 48 +P4c R3h 49 R3b P3a 50 R3f+ B2b
51 P2c B1c 52 P1d B2d 53 +P5b P8f 54 +P6b Gc6b 55 P8f P9f
56 P9f P9g 57 L9g +P1h 58 B2f R3f+ 59 N3f B4f 60 B6b+ G6b
61 R4a B7i+ 62 S7a K9c 63 S7i G7b 64 P7d S7d 65 S6b+ 1-0


 Sente: Masakazu Kondo 4-dan
  Gote: Koji Horiguchi 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 3
  Date: 1997 April 25th
  Site: Tokyo
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P5f P8e  4 R5h G3b  5 P5e P8f
 6 P8f R8f  7 G7h R8b  8 P8g S4b  9 K4h K4a 10 K3h P1d
11 K2h S6b 12 P7e R8e 13 B6f K3a 14 S3h B3c 15 R5f K2b
16 S6h P6d 17 B7g R7e 18 R8f P8e 19 R3f P7d 20 R3d N7c
21 G7i B2d 22 R6d S3c 23 G6i P8f 24 B8f R5e 25 R7d P8h
26 N7g P8i+ 27 R2d P2d 28 P7d N8e 29 P7c+ S7c 30 B4f N7g=
31 B5e N6i+ 32 B7c+ R7h 33 +B4f +P9i 34 P7i R7a+ 35 S5g G5b
36 R7c +R6a 37 R7h+ P6h 38 +R7d L*1b 39 S5f P4d 40 P5d G*4c
41 S7b +R5a 42 S6c+ P5d 43 +S5b +R5b 44 +R7a G44b 45 +R9a S2c
46 +B6d P1e 47 P1e P1g 48 L1g N2e 49 L1f L1e 50 L1e L1e
51 G2f N1g+ 52 N1g P1f 53 P1h L1a 54 L1i S23d 55 L3f P1g+
56 P1g P2e 57 G1e L1e 58 L3d S3d 59 N1d 1-0


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Keita Inoue 7-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 3
  Date: 1997 May 16th
  Site: Osaka
Opening: Bogin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P8e  4 S7g S7b  5 G7h S8c
 6 P9f G65b 7 P6e S7b  8 P7e K4b  9 R6h K3b 10 K4h S6a
11 G6g S6b 12 G5f R8d 13 K3h P1d 14 P1f P9d 15 S4h P4d
16 K2h P5d 17 G3h S5c 18 P4f P2d 19 R6f K2c 20 R7f S3b
21 B9g G4c 22 S6f B3a 23 N7g P6d 24 P4e P4e 25 G4e N3c
26 G4f P4e 27 G44g P8f 28 P8f P9e 29 P8e P9f 30 P8d P9g+
31 P6d B4i 32 R8f +P8g 33 R8g L9i+ 34 P6c+ L4f 35 G4f P4f
36 R6a S4b 37 R9g N4e 38 R9i B3h+ 39 K3h B2b 40 P6g B6f
41 P6f N5g+ 42 S5g S4g 43 K2h G3h 44 K1h P1e 45 L3i P1f
46 L3h S3h+ 47 N3e P3e 48 B5f N4e 49 B4e K3c   0-1


 Sente: Yasuaki Tsukada 8-dan
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h P1d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 S3h P9d
11 P9f K4b 12 P8g R8e 13 P3f P7d 14 N3g P6d 15 P1f S6c
16 P3e R3e 17 P7e G7b 18 R8f P8c 19 P7d S7d 20 R7f S6c
21 G4h R3d 22 S2g R2d 23 G3h P6e 24 B9g K5b 25 N7g S4b
26 S6h S7d 27 P2e R3d 28 P7e S6c 29 P5f K4a 30 S5g R8d
31 P6f P3d 32 P6e N7c 33 S6f P9e 34 P9e N8e 35 N8e R8e
36 N5e P7g 37 G8h R9e 38 P9f N8d 39 R8f R9f 40 P2d P2d
41 P7d S7d 42 R9f L9f 43 R6a R5a 44 R5a+ S5a 45 B5c+ P5b
46 +B5d S6c 47 +B4e R7i 48 P2c G2c 49 G7g R9i+ 50 P6d S6d
51 P3c S5e 52 P5e G3c 53 +B7b L5f 54 G5g L5g+ 55 K5g +R5i
56 L5h N6d 57 S6e G4d 58 S6d G5e 59 S5e B5e 60 R6c S5d
61 S2c G3b 62 R6g+ P6c 63 P3c N3c 64 G2b G2b 65 S2b+ N4e
66 N4e B2b 67 N*3c K3b 68 +B6c S6c 69 +R6c S5e 70 N4d S4d
71 S4a K2c 72 N2a+ B7e 73 P6f G4b 74 +N2b K2b 75 B5d N5c
76 N5c+ P5c 77 N3f S5e 78 B4e P6d 79 P4f N3e   0-1


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 B7i S3c 10 P3f B3a
11 S3g B6d 12 P6f P4d 13 G56g G54c 14 B6h K3a 15 K7i P7d
16 K8h K2b 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R5h P4e 22 N4e S4d 23 R3h S4e 24 S4e B1i+ 25 B4f +B4f
26 P4f P7e 27 P5e P5e 28 P5d P7f 29 S7f L7a 30 P7e N6d
31 P2e S3c 32 P3e B4i 33 P3d B3h+ 34 S4a S4b 35 P2d P2d
36 P6e N7f 37 G7f +B4i 38 N3e S6i   0-1


 Sente: Daisuke Nakagawa 9-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h S4b
 6 B2b+ G2b  7 S7g S7b  8 S3h S8c  9 P3f S8d 10 P9f P9d
11 S3g P9e 12 P9e S9e 13 L9e L9e 14 P9g N3c 15 P4f P9h
16 S8h B4d 17 B6f P5d 18 P2e B6f 19 P6f P4d 20 P6e N2e
21 S2f B5e 22 S2e P9i+ 23 S3d +P8i 24 S7g +P7i 25 G6h N2d
26 B2e L4a 27 P6d B6d 28 N3e L9g+ 29 S2c+ G2c 30 N2c+ P3d
31 +N2d +L8g 32 B3d +L7g 33 G7g S*4c 34 B2c+ B4f 35 S3g B5g+
36 G*5h P2g 37 R2g +B8d 38 +N3c P3b 39 +N4b K4b 40 L6f K5b
41 N3e N7d 42 S7e +B9e 43 P8f N6f 44 G6f P7d 45 N4c+ L4c
46 +B3b P7e 47 R2b+ P2a 48 +B4a K4a 49 N5c K5a 50 N6a+ K6a
51 +R8b B7g 52 P6h 1-0


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Takashi Abe 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 P6f K4a  8 G6g P7d  9 G7h P6d 10 P2f S6c
11 P2e R5b 12 K6i P5e 13 P5e R5e 14 P5f R5a 15 P2d P2d
16 R2d S5d 17 R2h P2c 18 S5g G6b 19 K7i K3a 20 P9f P1d
21 P1f P9d 22 S76h N7c 23 S4f P4d 24 P5e Sd4c 25 Sh5g P4e
26 S4e B5e 27 P5f B3c 28 S3f P8e 29 S2e B4d 30 P2d N3c
31 P2c+ G2c 32 S3f P2f 33 P4f P8f 34 P8f P3e 35 P4e B5c
36 S4g G3d 37 S54f K3b 38 P2b R8a 39 P3f P3f 40 P7e P8e
41 P7d P8f 42 P7c+ P8g+ 43 P8b +P8h 44 K8h R7a 45 +P6b P8g
46 K8g R7c 47 G8d P8f 48 K8h R7h+ 49 K7h P2g+ 50 R2g P8g+
51 K8g B4i 52 P2a+ B2g+ 53 R2b K4a 54 R2g+ B6b 55 P7c R7i
56 N7g R8i+ 57 N8h P2f 58 +R2h +R9i 59 +P2b P2g+ 60 +R6h P3g+
61 B6c G5b 62 B8e+ +P4g 63 P3e G2d 64 P2e N2e 65 P4d B4d
66 S4e B3e 67 P7b+ P7d 68 G7d B6h+ 69 G6h R9g 70 K7f +R8h
71 K7e N9c 72 +B7f R9f+ 73 P3c +R7f 74 K7f S8e   0-1


 Sente: Kazushiza Horiguchi 4-dan
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
  Date: 1997 May 20th
  Site: Tokyo
Opening: Bogin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P8e  4 S7g S7b  5 G7h S8c
 6 B7i S8d  7 P5f P6d  8 B6h P6e  9 P5e B5e 10 R5h B4d
11 P6e K4b 12 P5e G65b 13 K4h K3b 14 K3h K2b 15 K2h S3b
16 S3h P7d 17 S6f B3c 18 P9f G6c 19 R5i P1d 20 P1f P2d
21 P2f S2c 22 S2g G3b 23 G3h P7e 24 B4f P7f 25 P5d R5b
26 P6d G5d 27 P6c+ R5a 28 G6g P6e 29 S5e G4e 30 B5g R6a
31 S6d S7c 32 S7c+ N7c 33 B7e R6c 34 S5b B9i+ 35 S6c+ +B4d
36 P4f G4f 37 R8b S4g 38 R5c+ +B5c 39 B5c+ K1b 40 B4a S3h+
41 S3h G*2b 42 P1e R5h 43 P1d 1-0


 Sente: Koichi Fukaura 5-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f G45b 7 S5g S3b  8 B7g K7a  9 K8h B3c 10 P2e P6d
11 P3f K8b 12 G45h P4e 13 S7h G6c 14 P9f P9d 15 N3g P7d
16 P6f N7c 17 G6g P5d 18 P1f S4a 19 P8f S5b 20 S8g S5c
21 P3e P3e 22 R2f R4a 23 G7h S4d 24 P4f P4f 25 S4f P4e
26 S5g B5a 27 S6h P1d 28 P1e P1e 29 P2d P2d 30 P6e P5e
31 P6d G6d 32 P8e R4c 33 B8f R6c 34 P6e G6e 35 B3a+ P6f
36 Gg7g N8e 37 +B2a G5f 38 P6e N7g+ 39 N7g B4b 40 N6d S5c
41 N8f G7c 42 +B4c S6d 43 +B4b S6e 44 R2d P6g+ 45 G6g G6g
46 S6g S5f 47 S5f R6h+ 48 G7h +R6i 49 B2e G8i 50 K9g +R6b
51 N8e N8a 52 +B4c P5f 53 +B6a S6a 54 B6a+ S7g 55 S7a 1-0


 Sente: Ichiro Hiura 6-dan
  Gote: Masakazu Kondo 4-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 S4h P5e  5 K6h B3c
 6 K7h S4b  7 G45h K6b  8 S6h K7b  9 P6f S5c 10 S6g S5d
11 P5f P5f 12 S5f K8b 13 G66h P6d 14 S5g P5e 15 S6g S7b
16 P9f P9d 17 P4f G4b 18 P7e G5c 19 S7f G6c 20 G56g P4d
21 P3f R4b 22 N3g R3b 23 P1f P3e 24 P3e B5a 25 R2f R3e
26 P3f R3b 27 P2d P2d 28 P6e R5b 29 P9e P9e 30 P6d G6d
31 P9c K9c 32 B9g R6b 33 P7d P7d 34 N7g P9f 35 B8f K8b
36 P6e G6e 37 N6e S6e 38 S6e R6e 39 B3a+ N3c 40 S7f R6b
41 R2d P5f 42 S5f P6f 43 Gg7g N6d 44 S56e N7f 45 S7f S5i
46 G5h N4e 47 R2c+ P2b 48 +R5c P5g 49 G5i S6g 50 S6g P6g+
51 G6g P6f 52 G7g S6g 53 K7i P5h+ 54 P9c L9c 55 P9d L9d
56 N8f S7c 57 N9d K9a 58 P9c +P6h 59 G6h S6h= 60 K6h N9c
61 +R7c P6g+ 62 G6g R6g+ 63 K6g B7c 64 S8b 1-0


 Sente: Yaichio Ono 6-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g S6c 15 S4f S5d
16 K5h B4d 17 G3h S2b 18 P3d S1c 19 B4d P4d 20 B7g S4c
21 S3e S2d 22 S2d P2d 23 R2d P2c 24 R2h P6e 25 S3e P6f
26 B6f S6e 27 B5e P6f 28 P6f S7f 29 N7g B9d 30 K6h S8g+
31 P8e +S7g 32 G7g R8e 33 S4d S4d 34 B4d R8i+  0-1


 Sente: Takashi Abe 6-dan
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 P6f S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 S3g G54c 13 P3e P3e 14 B3e S5c 15 P1f P4e
16 B1g S54d 17 P4f S3d 18 S3f P4f 19 P4e S5c 20 G5g P3e
21 S3e S3e 22 B3e G3d 23 B1g G4e 24 S*3e G3e 25 B3e S*4d
26 B1g G4c 27 G4f P4e 28 G3f S4g 29 G3g S5f+ 30 K7i P1d
31 K8h B1c 32 P3e P4f 33 P5g +S5e 34 G3d K3b 35 P1e B3a
36 R4h S4e 37 B2h G3d 38 P3d S4d 39 P1d P1b 40 G*3f S3d
41 Gg4f +S4f 42 G4f P4e 43 P3e P4f 44 P3d G4c 45 B1g P3e
46 R4f B6d 47 R4h G3d 48 B2h B2h+ 49 R2h B3i 50 R1h B5g+
51 P5b G4a 52 N3g P3f 53 S4e S4e 54 N4e G4e 55 B7a R7b
56 B5c+ G4c 57 P3c K3c 58 S2b K2b 59 +B4c S3b 60 S1c P1c
61 P1c+ L1c 62 R1c+ N1c 63 L1c+ +B1c 64 N3d K2a 65 P1d S4c
66 P1c+ K3b 67 B2d 1-0


 Sente: Keiichi Sanada 5-dan
  Gote: Shuji Sato 5-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S5d  7 S45g R6b  8 G5h P7d  9 G56g G65b 10 K6i K4b
11 K7i S3b 12 P2f K3a 13 P2e B3c 14 P3f N7c 15 P9f P1d
16 P1f P9d 17 S4f P6e 18 Sh5g P6f 19 S6f P4d 20 N3g G4c
21 P5e S6c 22 R2f B2b 23 S65g S6d 24 P3e P4e 25 N4e P4d
26 N5c+ S5c 27 P3d G3d 28 P3e G3c 29 P5d S5d 30 P2d P2d
31 S5e G4c 32 B9g P7e 33 B7e P5c 34 S6d N6a 35 P5e S6e
36 P6c R9b 37 P1e P1e 38 P1c S2c 39 S6f P4e 40 S6e N6e
41 S7d B4d 42 R5f P7g 43 N7g N7g+ 44 Gg7g K2b 45 K8h R7b
46 S6e N8e 47 B6f N7c 48 S7c= R7c 49 N3f P6d 50 S6d S6e
51 S7c+ S6f 52 G6f B3e 53 S6h P7g 54 G7i S7h 55 N5g S7i=
56 S7i G7h 57 S7h P7h+ 58 K7h S7g 59 K6g B7h 60 K5h S6f+
61 R6f G5f 62 K4i G6f   0-1


 Sente: Eisaku Tomioka 7-dan
  Gote: Masahiko Urano 7-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Anaguma vs Mukaibisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R2b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 B7g S4b  8 K8h S4c  9 G45h K8b 10 L9h G3b
11 K9i S7b 12 S8h P2d 13 P2d R2d 14 P2e R2b 15 P3f S5d
16 P5f S6e 17 P7e G4c 18 S5g S7f 19 B5i P4e 20 G7h G5d
21 G56h P6d 22 P3e P2f 23 B2f R2e 24 N3g R2b 25 P3d B4d
26 P2c R2c 27 P2e R4c 28 P2d P3f 29 N2e B2f 30 R2f P3g+
31 P5e G6e 32 P3c+ N3c 33 B3d R4d 34 N3c+ B3e 35 R7f G7f
36 B6a+ S6a 37 G3d B5g+ 38 G4d S*7b 39 G5g B6i 40 G7i B8g+
41 B4c R8f 42 S8g G8g 43 S8h S7f 44 S8g S8g+ 45 G*8h S7f
46 G8g S8g+ 47 S8h G7f 48 S8g G8g 49 S8h S7f 50 S8g S8g+
51 G*8h S7f 52 B6i +S8h 53 G8h G7i 54 S8g 1-0


 Sente: Kunio Naito 9-dan
  Gote: Bungo Fukusaki 8-dan
 Event: 47th Osho Tournament, 1st Preliminary, Final
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 S5g K8b  8 B7g S4c  9 K8h L9b 10 L9h S5d
11 S6f P6d 12 P2e B3c 13 P5e S6c 14 G45h P4e 15 G5g S7d
16 K9i S8e 17 S8h S7f 18 B8f R6b 19 G7h K9a 20 G5f P7d
21 G4e S8b 22 P4f G45b 23 P2d P2d 24 G3d P6e 25 S5g S8e
26 B6h P3h 27 G3c N3c 28 R2d P3i+ 29 B9e +P2i 30 R2a+ P6f
31 S6f +P1i 32 B3d G*7a 33 B6b+ Gb6b 34 +R1a G6a7b 35 P7g L6c
36 P5d L6f 37 P6f N4b 38 P5c+ G5c 39 B2c+ N5d 40 +B3c B5f
41 L6g S5h 42 L6h P4d 43 R5g B4g+ 44 R4g S4g= 45 +B4b G56c
46 N6d Gb7c 47 P5c R2i 48 P5b+ G66d 49 +P6a Ga7b 50 +B6d G6d
51 G6b G6b 52 +P6b P2a 53 G7b B6i 54 +R1b 1-0

[ Crosstables | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


97 December 2

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net