Osho Tournament

Osho Match History

50th Osho Tournament, 2nd Preliminary (2000)

In progress.
3 section winners advance to the Osho League.
Qualifiers so far:
Toshiaki Kubo6-dan
[ Crosstable ]

50th Osho Tournament, 1st Preliminary (2000)

9 section winners advance to the 2nd preliminary:
Koichi Fukaura 6-dan
Kazuki Kimura 5-dan
Hiroyuki Miura 7-dan
Michio Takahashi 9-dan
Nobuyuki Yashiki 7-dan
Mamoru Hatakeyama 6-dan
Keiji Nishikawa 7-dan
Hiroshi Kobayashi 4-dan
Takayuki Yamasaki 4-dan
[ Crosstables | 2 Selected Games ]


49th Osho Match (2000): Habu vs Sato

Osho
Yoshiharu Habu
Challenger
Yasumitsu Sato
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 12000 January 8th & 9th, Sapporo Yokofudori Notes
Game 22000 January 17th & 18th, Shiga Aigakari Notes
Game 32000 January 26th & 27th, Kumamoto Shikenbisha Notes
Game 42000 February 7th & 8th, Sendai Kakugawari Koshikakegin Notes


49th Osho League (1999)

7 player round-robin.
Won by Yasumitsu Sato Meijin.
[ Crosstable | 1 Selected Game ]

49th Osho Tournament, 2nd Preliminary (1999)

3 section winners advance to the Osho League:
Makoto Nakahara Eisei Judan
Masataka Goda 8-dan
Toshiaki Kubo 6-dan
[ Crosstable | 1 Selected Game ]

49th Osho Tournament, 1st Preliminary (1999)

8 section winners advance to the 2nd preliminary:
Hiroyuki Miura 6-dan
Hisashi Namekata 5-dan
Kazuki Kimura 5-dan
Toshiaki Kubo 6-dan
Kenji Kobayashi 8-dan
Takashi Abe 7-dan
Koichi Fukaura 6-dan
Hitoshige Awaji 9-dan
[ Crosstables | 1 Selected Game ]


48th Osho Match (1999) : Habu 4 - Morishita 1

Osho
Yoshiharu Habu
Challenger
Taku Morishita
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11999 January 11th & 12th, Nagano Aigakari Notes
Game 21999 January 20th & 21st, Shizuoka Yagura Notes
Game 31999 January 27th & 28th, Shiga Yagura Notes
Game 41999 February 9th & 10th, Yamaguchi Yagura Notes
Game 51999 February 23rd & 24th, Kanagawa Yokofudori Notes


48th Osho League (1998)

7 player round-robin, won by Taku Morishita 8-dan.

[ Crosstable | 4 Selected Games ]

48th Osho Tournament, 2nd Preliminary (1998)

3 section winners advance to the Osho League:
Taku Morishita 8-dan
Nobuyuki Yashiki 7-dan
Osamu Nakamura 8-dan
[ Crosstable | 10 Selected Games ]

48th Osho Tournament, 1st Preliminary (1998)

9 section winners advance to the 2nd preliminary:
Keiichi Sanada 6-dan
Manabu Senzaki 6-dan
Koichi Fukaura 6-dan
Osamu Nakamura 8-dan
Masataka Goda 7-dan
Torahiko Tanaka 9-dan
Hiroshi Kamiya 7-dan
Hitoshige Awaji 9-dan
Masataka Sugimoto 5-dan
[ Crosstables | 30 Selected Games ]


47th Osho Match (1998) : Habu 4 - Sato 1

Osho
Yoshiharu Habu
Challenger
Yasumitsu Sato
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11998 January 8th & 9th, Tochigi Yagura Notes
Game 21998 January 19th & 20th, Shiga Yodofuribisha Notes
Game 31998 January 28th & 29th, Kanagawa Kakugawari Bogin Notes
Game 41998 February 9th & 10th, Kumamoto Shikenbisha Notes
Game 51998 February 18th & 19th, Yamagata Aigakari Notes


47th Osho League (1997)

7 player round-robin, won by Yasumitsu Sato 8-dan.

[ Crosstable | 12 Selected Games ]

47th Osho Tournament, 2nd Preliminary (1997)

3 section winners advance to the Osho League:
Michio Takahashi 9-dan
Toshiyuki Moriuchi 8-dan
Yasumitsu Sato 8-dan
[ Crosstable | 14 Selected Games ]

47th Osho Tournament, 1st Preliminary (1997)

8 section winners advance to the 2nd preliminary:
Daisuke Nakagawa 6-dan
Kazushiza Horiguchi 4-dan
Koichi Fukaura 5-dan
Shuji Sato 5-dan
Takashi Abe 6-dan
Kunio Naito 9-dan
Eisaku Tomioka 7-dan
Ichiro Hiura 6-dan
[ Crosstable | 28 Selected Games ]


46th Osho Match (1997): Habu 4 - Tanigawa 0

      Osho Yoshiharu Habu  1 1 1 1  4
Challenger Koji Tanigawa   0 0 0 0  0


46th Osho League (1996)

7 player round-robin.
Playoff won by Koji Tanigawa Ryuo over Satoshi Murayama 8-dan.
[ 12 Selected Games ]

46th Osho Tournament, 2nd Preliminary (1996)

3 section winners advance to the Osho League:
Takeshi Fujii 6-dan
Tadahisa Maruyama 6-dan
Michio Takahashi 9-dan
[ 6 Selected Games ]

[ Big Seven Titles Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net