Osho Match History

WinnerLoser
1950Yoshio Kimura4 - 2Yuzo Maruta
11951Kozo Masuda4 - 1Yoshio Kimura
21952Yasuharu Oyama4 - 3Yuzo Maruta
31953Yasuharu Oyama4 - 2Kozo Masuda
41954Yasuharu Oyama4 - 1Shigeyuki Matsuda
51955Kozo Masuda3 - 0Yasuharu Oyama
61956Kozo Masuda4 - 2Yasuharu Oyama
71957Yasuharu Oyama4 - 3Kozo Masuda
81958Yasuharu Oyama3 - 0Kazukiyo Takashima
91959Yasuharu Oyama4 - 2Tatsuya Futakami
101960Yasuharu Oyama4 - 2Tatsuya Futakami
111961Yasuharu Oyama3 - 0Hifumi Kato
121962Tatsuya Futakami4 - 2Yasuharu Oyama
131963Yasuharu Oyama3 - 0Tatsuya Futakami
141964Yasuharu Oyama4 - 1Hiroji Kato
151965Yasuharu Oyama4 - 3Michiyoshi Yamada
161966Yasuharu Oyama4 - 1Hifumi Kato
171967Yasuharu Oyama4 - 2Hifumi Kato
181968Yasuharu Oyama4 - 0Kunio Naito
191969Yasuharu Oyama4 - 1Tatsuya Futakami
201970Yasuharu Oyama4 - 3Makoto Nakahara
211971Yasuharu Oyama4 - 3Michio Ariyoshi
221972Makoto Nakahara4 - 0Yasuharu Oyama
231973Makoto Nakahara4 - 2Kunio Yonenaga
241974Makoto Nakahara4 - 3Kunio Yonenaga
251975Makoto Nakahara4 - 1Michio Ariyoshi
261976Makoto Nakahara4 - 2Yasuharu Oyama
271977Makoto Nakahara4 - 2Michio Ariyoshi
281978Hifumi Kato4 - 1Makoto Nakahara
291979Yasuharu Oyama4 - 2Hifumi Kato
301980Yasuharu Oyama4 - 1Kunio Yonenaga
311981Yasuharu Oyama4 - 3Makoto Nakahara
321982Kunio Yonenaga4 - 1Yasuharu Oyama
331983Kunio Yonenaga4 - 1Keiji Mori
341984Makoto Nakahara4 - 1Kunio Yonenaga
351985Osamu Nakamura4 - 2Makoto Nakahara
361986Osamu Nakamura4 - 2Makoto Nakahara
371987Yoshikazu Minami4 - 3Osamu Nakamura
381988Yoshikazu Minami4 - 0Akira Shima
391989Kunio Yonenaga4 - 3Yoshikazu Minami
401990Yoshikazu Minami4 - 2Kunio Yonenaga
411991Koji Tanigawa4 - 1Yoshikazu Minami
421992Koji Tanigawa4 - 0Satoshi Murayama
431993Koji Tanigawa4 - 2Makoto Nakahara
441994Koji Tanigawa4 - 3Yoshiharu Habu
451995Yoshiharu Habu4 - 0Koji Tanigawa
461996Yoshiharu Habu4 - 0Koji Tanigawa
471997Yoshiharu Habu4 - 1Yasumitsu Sato
481998Yoshiharu Habu4 - 1Taku Morishita
491999Yoshiharu Habu4 - 0Yasumitsu Sato

[ Osho Index | Shogi Nexus Index ]


2000 Febraury 23

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net