39th Oi Match (1998)

 Sente: Challenger Yasumitsu Sato
  Gote: Oi Yoshiharu Habu
 Event: 39th Oi Match, Game 1
  Date: 1998 July 16th and 17th
  Site: Shizuoka
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g B8h+ 15 S8h S2b
16 S4f S6c 17 S3e S5d 18 K5h P3d 19 S4f S3c 20 P7e K4b
21 S7g G5b 22 S3g K3a 23 R8f P8e 24 R2f P4d 25 S3f G54c
26 N3g S2b 27 G4h N3c 28 P4f P6e 29 P5f K2a 30 R2i P9d
31 P9f B6d 32 G4g B7e 33 P7b R7b 34 S7f B6d 35 P6f P7d
36 P6e B8b 37 B8c R7a 38 P7b R6a 39 B7d+ P4e 40 G5g P4f
41 Gh6g P7e 42 +B7e B9c 43 +B9c L9c 44 P7a+ R7a 45 B8b P4g+
46 S4g R7b 47 B6d+ P6c 48 +B7e B8h 49 N7g P7h 50 +B6f P7i+
51 P4d Gc4b 52 P5e N4e 53 P5d N3g+ 54 P7c R8b 55 S4f +N3h
56 R2f P5d 57 K4g N7d 58 +B7e +P7h 59 S4c +P7g 60 G65f +P7f
61 +B4b G4b 62 S4b+ R4b 63 G4c B5i 64 G4b B4h+  0-1
[ Game 1 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Oi Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Yasumitsu Sato
 Event: 39th Oi Match, Game 2
  Date: 1998 July 30th and 31st
  Site: Hokkaido
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h S4b
 6 B2b+ G2b  7 S7g S6b  8 S3h P6d  9 P4f S6c 10 S4g G3b
11 G5h P1d 12 P1f K4a 13 K6h K3a 14 K7i S5d 15 P3f P4d
16 S5f P6e 17 N3g G5b 18 P9f P7d 19 P9e N7c 20 R4h G6c
21 P2e S3c 22 B2f B6d 23 R4i S4c 24 P6f P6f 25 S6f P5d
26 P4e B5c 27 S7g K2b 28 G56h B6b 29 P2d P2d 30 P2e P2e
31 N2e S2d 32 P4d S5b 33 R4e P4b 34 B3g S5c 35 P2f S4d
36 R4i P4c 37 P6d G5c 38 G5h B5a 39 R6i R6b 40 K8h R6a
41 B4f P6e 42 S6e N6e 43 R6e S5e 44 P6c+ R6c 45 R6c+ G6c
46 R6a S4f 47 R5a+ R2h 48 P4h R2f+ 49 N3h +R2e 50 N4f S3c
51 B4a P7e 52 B6c+ P7f 53 S7f N6f 54 S4a G3a 55 +B6d S*4b
56 G56h P6c 57 P2d +R2d 58 G3b G3b 59 S3b+ K3b 60 G3a K2c
61 +B4b S4b 62 +R4b B5e 63 S7g N7h+ 64 G7h G2b 65 N3d +R3d
66 S3e +R3c 67 P2d K1b 68 +R3c G3c 69 R5b P2b 70 G3b R2i
71 G2b 1-0
[ Game 2 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Challenger Yasumitsu Sato
  Gote: Oi Yoshiharu Habu
 Event: 39th Oi Match, Game 3
  Date: 1998 August 6th and 7th
  Site: Hyogo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 P3e P3e 13 B3e G54c 14 S3g S5c 15 S3f S3d
16 B6h S4e 17 S3e S4b 18 P4f S3d 19 S2f P2d 20 K7i S3c
21 P3e S2c 22 S3g B4b 23 S3f K3a 24 G56g P9d 25 K8h P9e
26 P2f P7d 27 N3g N7c 28 S8f B6d 29 P2e P2e 30 S2e P2d
31 S3f K2b 32 P1f P1d 33 P2e P2e 34 P1e P1e 35 N2e S32d
36 P6e B5c 37 P4e P3c 38 B4f R7b 39 P6d P6d 40 P4d B4d
41 P5e B5e 42 B5e P5e 43 P1b L1b 44 P1c N1c 45 N1c+ L1c
46 B6c R7a 47 B7d+ P2e 48 S2e S2e 49 R2e P2d 50 R2i N6e
51 +B6d P6f 52 G6f P7g 53 N7g N5g+ 54 P4d G4d 55 N3f N7d
56 N4d N6f 57 N3b+ S3b 58 S3a R3a 59 +B3a K3a 60 R6a P4a
61 R6f+ B2c 62 N3d P3d 63 +R5g S5f 64 N4c K2b 65 +R5f P5f
66 P3d S4b 67 S3a S3a 68 N3a+ K3a 69 S3c S2b 70 G4c G4b
71 S2b+ K2b 72 S3c S3c 73 P3c+ G3c 74 S3a K3a 75 G3c S2b
76 P3b B3b 77 G3b K3b 78 B6e K3c 79 G3e 1-0
[ Game 3 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Oi Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Yasumitsu Sato
 Event: 39th Oi Match, Game 4
  Date: 1998 August 17th and 18th
  Site: Nagasaki
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f K5b 10 R2f S2b
11 K5h G7b 12 P8g R8e 13 B7g P7d 14 S6h N7c 15 G3h S6b
16 S4h P9d 17 P1f P1d 18 P9f P7e 19 P1e P2e 20 R2e P1e
21 R2f S2c 22 P1b P2e 23 R3f L1b 24 P2b P3e 25 R3e P7f
26 B3c+ R3e 27 +B6f R2f 28 B1g R2i+ 29 G3i +R1i 30 B3e P3h
31 G4i L3c 32 P2a+ L3e 33 +P2b +R4i 34 K4i B6i 35 +P3b S3b
36 N2d N2f 37 R4b 1-0
[ Game 4 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Challenger Yasumitsu Sato
  Gote: Oi Yoshiharu Habu
 Event: 39th Oi Match, Game 5
  Date: 1998 August 27th and 28th
  Site: Tokushima
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 P2e B3c  4 S4h R4b  5 K6h S7b
 6 K7h K6b  7 P5f K7a  8 G45h P9d  9 P9f P6d 10 S5g S3b
11 B7g P7d 12 K8h N7c 13 P6f R6b 14 G6g P6e 15 G7h G45b
16 K9h S4c 17 P8f P8d 18 S8h S8c 19 S8g G7b 20 B8h P6f
21 S6f P6e 22 S7g G56c 23 B7i R2b 24 P3f P5d 25 B4f B4b
26 P1f P1d 27 P5e K8a 28 G5f P7e 29 P7e B7e 30 P6f P8e
31 P8e P9e 32 P9e G7d 33 P7f B5c 34 K8h R6b 35 P6e N6e
36 G6e G6e 37 N7e G7e 38 P7e P5e 39 P6c R6c 40 P8d S8d
41 G7d R6i+ 42 R6h +R2i 43 R6a+ G*7a 44 P8b K8b 45 P8c K8a
46 +R2a 1-0
[ Game 5 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Oi Yoshiharu Habu
  Gote: Challenger Yasumitsu Sato
 Event: 39th Oi Match, Game 6
  Date: 1998 September 3rd and 4th
  Site: Kanagawa
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 S4f S5c 18 N3g B7c 19 P1f P1d 20 P2f S2d
21 L1h P9e 22 R3h S4b 23 N2e N9c 24 P5e N8e 25 S8f P5e
26 P1e P1e 27 P3e P3e 28 S3e S3e 29 B3e P3d 30 B6h P5f
31 P1c N3c 32 L1e N2e 33 P2e N5e 34 P1b+ N6g+ 35 G6g S5g
36 G5g P5g+ 37 B5g P5f 38 B1c+ K4a 39 S7a R9b 40 N6e L1b
41 +B1b B6d 42 S8c R5b 43 P5c S5c 44 N5c+ B5c 45 L5e N6d
46 S6a N7f 47 K9h P5g+ 48 S5b= K5b 49 S6b+ K4b 50 R5b K3c
51 +B1a S2b 52 +B2b G2b 53 R2b+ K2b 54 N1d 1-0
[ Game 6 with notes by Reijer Grimbergen ]

[ Oi Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 7

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net