39th Oi League (1998)

A playoff game between Yasumitsu Sato (Meijin) and Masataka Goda (7-dan) was won by Sato, who earns the right to challenge Oi Yoshiharu Habu.

Red Group12 3333Score
1 8-dan Yasumitsu Sato 5-0
2 8-dan Taku Morishita 3-2
3 9-dan Michio Takahashi 4-1
3 8-dan Akira Shima 1-4
3 4-dan Norihiro Yagura 1-4
3 4-dan Tadao Kitajima 1-4

White Group Playoff: Masataka Goda (7-dan) defeated Takashi Abe (7-dan)

White Group1 23333Score
1 6-dan Masataka Goda 4-1
2 7-dan Takashi Abe 4-1
3 Kisei Nobuyuki Yashiki 1-4
3 8-dan Satoshi Murayama 2-3
3 6-dan Ichiro Hiura 1-4
3 4-dan Kazuki Kimura 3-2

Unplayed games.

[ Selected Games | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


98 July 6

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net