38th Oi League

Red Group12 3333Score
1 5-dan Koichi Fukaura 1-4
2 8-dan Yasumitsu Sato 5-0
3 8-dan Osamu Nakamura 3-2
3 6-dan Takeshi Fujii 3-2
3 6-dan Takashi Abe 3-2
3 4-dan Hiroshi Okazaki 0-5

A playoff game between Yasumitsu Sato (8-dan) and Masataka Goda (6-dan) was won by Sato, who earns the right to challenge Oi Yoshiharu Habu.

White Group1 23333Score
1 6-dan Tadahisa Maruyama 3-2
2 6-dan Masataka Goda 5-0
3 8-dan Taku Morishita 4-1
3 7-dan Shuichi Ono 1-4
3 6-dan Naruyuki Hatakeyama 1-4
3 7-dan Yoshinori Sato 1-4

[ Selected Games | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 1

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net