40th Oi Tournament, Preliminary (1998-1999)

 Sente: Nobuyuki Yashiki 7-dan
  Gote: Hiroharu Seto 5-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1998 October 6th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h K7b
 6 K7h S3b  7 S5g S4c  8 B7g K8b  9 K8h P6d 10 L9h S5d
11 P6f P6e 12 R6h P6f 13 S6f R6b 14 G45h L9b 15 K9i K9a
16 S8h S8b 17 G7i G7a 18 B8f G5b 19 P6d P4e 20 P5e S4c
21 G6g B4d 22 G5f N3c 23 S6e B3e 24 R6g R6a 25 B7g B4d
26 P4f P4f 27 G4f P4e 28 G5f Gb6b 29 P3f S5b 30 P3e S4c
31 P3d S3d 32 P3e S4c 33 R3g Gb7b 34 P3d P3f 35 R3f P3e
36 R3g S3d 37 P5d B7g+ 38 R7g B4d 39 R6g P4f 40 P5c+ B5c
41 P5d B4d 42 B5c B8h+ 43 G8h S4e 44 B4d+ S5h 45 R6f S5f
46 S5f P4g+ 47 P5c+ +P5g 48 P6c+ +P5f 49 R5f S6g+ 50 P6h +S6h
51 P6i +S6g 52 S7i P6f 53 +P7b S7h 54 S7h +S7h 55 G7h S6g
56 G6g P6g+ 57 +P6a G7h 58 +P7a S7a 59 R6a P6f 60 S8b 1-0


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Kiyokazu Katsumata 4-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1998 October 13th
  Site: Tokyo
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P9f P8d  3 P5f P8e  4 P5e P8f  5 P8f R8f
 6 G7h R8b  7 P8g S6b  8 S4h P6d  9 P2f S4b 10 S5g S6c
11 P2e S3c 12 S5f G3b 13 S6h K4a 14 P4f G5b 15 P4e P1d
16 G5h S7d 17 N7g P4d 18 R4h G54c 19 S5g S6c 20 P4d S4d
21 P4e S3c 22 P6f P7d 23 G56g P9d 24 S4f R7b 25 P3f P7e
26 P7e R7e 27 P6e R7d 28 B9g B1c 29 P3e P9e 30 P6d P9f
31 B8f S6d 32 P7f P3e 33 P1f P3f 34 P3e N7c 35 P1e P3g+
36 N3g P6f 37 Gg6h P3f 38 P1d P3g+ 39 S3g B3e 40 P3f B6h+
41 G6h K3a 42 P2d P2d 43 P2c Gc4b 44 P4d P4f 45 B6c R8d
46 R4f P8e 47 N8e N8e 48 B6d R6d 49 B8e+ P4e 50 N4c G44c
51 P4c+ G4c 52 R4e P4d 53 S2b 1-0


 Sente: Tsuneo Kikuchi 7-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1998 October 15th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 S7h P3d  3 P6f S6b  4 R6h P5d  5 S6g P7d
 6 K4h K4b  7 P1f P1d  8 K3h K3b  9 G65h G65b 10 K2h S4b
11 S3h S45c 12 P5f Ga4b 13 B7g P8e 14 P9f S7c 15 L9h S8d
16 R7h P6d 17 P4f P7e 18 B5i R7b 19 B4h P7f 20 S7f P6e
21 G6g P6f 22 G6f P6e 23 G6g S7c 24 N7g S76d 25 P7e R8b
26 P7d P8f 27 R8h P8g+ 28 R8g R8g+ 29 S8g R6i 30 G5h P8f
31 S8f P6f 32 Gg6h R8i+ 33 R8c +R9h 34 P6i L6g 35 G5i P7f
36 R8a+ L6h+ 37 P6h P7g+ 38 N2f +P6h 39 N3d B4d 40 L3f P3c
41 P4e +P5i 42 P4d +R4h 43 N4b+ S4b   0-1


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Meijin
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 2
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f R8d 10 R2f S2b
11 P8g K5b 12 K5h G7b 13 G3h S6b 14 S4h P1d 15 P1f R7d
16 P9f P9d 17 B7g B7g+ 18 N7g N3c 19 S6h P2e 20 R6f S2c
21 P2g S3d 22 R6e P2f 23 P2f R7f 24 R8e P8c 25 P9e R2f
26 P2g R2d 27 P9d S4e 28 R8f P9e 29 P9c+ N9c 30 R2f P2e
31 R7f R8d 32 R7e P9f 33 R9e B7f 34 S45i P9g+ 35 L9g G7a
36 P7b G8a 37 R7e B8g+ 38 G8g R8g+ 39 L9c= L9c 40 N4d 1-0


 Sente: Eisaku Tomioka 7-dan
  Gote: Nobuyuki Ouchi 9-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 3
  Date: 1998 October 20th
  Site: Tokyo
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S3b  4 P5f R4b  5 K6h S7b
 6 K7h P9d  7 B7g S4c  8 S5g P6d  9 K8h P7d 10 L9h P9e
11 K9i N7c 12 P6f S6c 13 S8h G3b 14 G45h K4a 15 P3f L9c
16 G7i R9b 17 G56h N8e 18 B8f G5b 19 G67h P4e 20 P2e P8d
21 N3g S45d 22 P2d P2d 23 R2d P2c 24 R2i K3a 25 R6i G54b
26 B5i P6e 27 P8f N9g+ 28 S9g P9f 29 S8h P6f 30 B7g S6e
31 P2d P2d 32 S6f P6h 33 R6h P6g 34 R6g S7f 35 P2c G2c
36 R6i P9g+ 37 L9g P9f 38 L9f P9e 39 N1e P9f 40 N2c+ B6f
41 P9h S9g 42 G*8g S7g= 44 R6f S6f+ 45 B2b K4a 45 B6f+ S9h+
46 K9h L9g 47 N9g P9g+ 48 S9g L9g+ 49 G9g P9f 50 G9f R9f
51 S9g N8e 52 S*8h N9g+ 53 S9g R9g+ 54 K9g P9f 55 K9f S9e
56 K9e R9g 57 P9f S9d 58 K9d R9f+ 59 P9e P9c 60 K9c +R9e
61 N9d P9b   0-1


 Sente: Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 3
  Date: 1998 November 5th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha Ai-anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f S3b  7 S5g K8b  8 B7g S4c  9 P2e B3c 10 K8h L9b
11 L9h S5d 12 P6f P6d 13 K9i R6b 14 S8h K9a 15 G7i S8b
16 G5i G45b 17 G56i G7a 18 G67h R6a 19 R2f P1d 20 P1f L1b
21 P5e S6c 22 S5f S7d 23 B6h P4e 24 P2d P2d 25 B2d B4d
26 R3f R3a 27 B6h Gb6b 28 P5d P5d 29 S4e B3e 30 B3e P3e
31 R2f P2e 32 R4f B5g 33 R5f B4h+ 34 R5d +B6f 35 B7g P6e
36 B6f P6f 37 R4d N3c 38 S5d B2c 39 P5f B5f 40 R4b+ R6a
41 P6h P5g 42 P5c P4a 43 +R2b P5h+ 44 P5b+ G5b 45 +R5b +P6h
46 Gh6h P6g+ 47 +R6a G6a 48 R6d R6b 49 P6c +P6h 50 P6b+ +P7i
51 S7i G7h 52 S7h B7h+ 53 G8h G7i 54 G6h +B8h 55 K8h P6g
56 K7i P6h+ 57 K6h P6f 58 K5g P5f 59 K6f S*7e 60 P7e S7e
61 K7e G7d 62 R7d P7d 63 K6f G6b 64 B5e P6e 65 K5f G6f
66 B6f P6f 67 P6c B7h 68 K6e R5g 69 P6b+ B5f+ 70 K7f +B5e
71 B7b +B5d 72 B5d+ S7e 73 K8e R5d+  0-1


 Sente: Osamu Katsuura 9-dan
  Gote: Noboru Tamaru 8-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 3
  Date: 1998 November 9th
  Site: Tokyo
Opening: Irregular

 1 P2f G3b  2 P2e P1d  3 P2d P2d  4 R2d P2c  5 R2f S6b
 6 P7f P6d  7 G7h S6c  8 P1f P5d  9 S3h B1c 10 S6h B3e
11 R2h P8d 12 P3f B5c 13 P4f P8e 14 S4g P8f 15 P8f R8f
16 K6i R8b 17 P8g G5b 18 S5f P7d 19 G5h N7c 20 P6f K4a
21 S7g S4b 22 B7i K3a 23 B6h P9d 24 B5i P5e 25 S6g P3d
26 K7i S5d 27 B3g G6c 28 P9f S3c 29 S8f K2b 30 G56h P6e
31 P6e S6e 32 P6f S5d 33 K8h R8a 34 B2f B2f 35 R2f P6e
36 R2h P6f 37 S6f P5f 38 P6g P6e 39 S67g R5a 40 P5f B3i
41 R3h B8d+ 42 P1e P1e 43 N3g S2d 44 P3e P8e 45 S9g P7e
46 P5e S5e 47 P3d P3f 48 N4e P4d 49 P5b R4a 50 N3c+ N3c
51 P3c+ K3c 52 P7e +B7e 53 P7f +B6d 54 R3f P3d 55 R2f P9e
56 P9e P7e 57 P7e N8d 58 N7f N7f 59 S7f N8d 60 G77g P6f
61 P6f N7f 62 G7f S5f   0-1


 Sente: Mamoru Hatakeyama 5-dan
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 3
  Date: 1998 November 13th
  Site: Osaka
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h S7b  5 K7h P9d
 6 P5f S3b  7 G45h S4c  8 S5g P9e  9 B7g G45b 10 K8h P6d
11 P6f P7d 12 P2e B3c 13 L9h N7c 14 K9i N8e 15 B8f S7c
16 S8h P4e 17 G6g S5d 18 G7h P8d 19 P3f Ga6b 20 B5i P6e
21 B3g P6f 22 S6f P6e 23 S5e S4c 24 S6d S6d 25 B6d P6f
26 Gg6h L9d 27 B5e B5e 28 P5e B5f 29 B1e S3c 30 P5d P5d
31 N3g P9f 32 P9f P1d 33 B2f S44d 34 S6d P9g 35 N9g N9g+
36 L9g N8e 37 P6c G66c 38 S6c+ G6c 39 P6d G6d 40 G*5g B6e
41 N5f R9b 42 N6d K4b 43 P2d L9f 44 L9f P9g 45 P9h P9h+
46 K9h P9g 47 S9g N9g+ 48 K9g P9e 49 L9e P9f 50 K8h R9e
51 P2c+ P9g+ 52 K7i K5c 53 +P3c K6d 54 B4d N6g 55 K6i +P8g
56 B6b+ +P7h 57 G7h R9i+ 58 L7i N7i+ 59 G7i L6g 60 K5h L6h+
61 K4h G5h 62 K3h G5g 63 S5c K5e 64 S4f P4f 65 +B7c K5f
66 +B4f K6g 67 N5i K7f   0-1


 Sente: Takeshi Fujii 7-dan
  Gote: Koichi Fukaura 6-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 3
  Date: 1998 November 16th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 P6f S6b  3 S7h P3d  4 P1f G65b 5 R6h K4b
 6 S6g K3b  7 P1e P5d  8 S3h S5c  9 G65h B3c 10 P4f P4d
11 P3f G4c 12 N3g P8e 13 B7g K2b 14 P6e G3b 15 S4g L1b
16 N2e B4b 17 P4e P5e 18 S4f P8f 19 P8f P2d 20 S5e P2e
21 P4d Gc3c 22 S5f K1a 23 R8h S2b 24 S4e B5a 25 P3e P3e
26 P3d Gc2c 27 P4c+ G4c 28 P4d G4b 29 S55d P8g 30 R6h S5d
31 S5d S7i 32 R6g P5c 33 S4c+ N4f 34 G4g P8h+ 35 +S4b B4b
36 P4c+ +P7h 37 B6f S3h 38 G4f +P6h 39 R6h B1e 40 L1e S4i=
41 K4i S6h+ 42 N3c G3a 43 S3b G3b 44 +P3b R3b 45 N2a+ K2a
46 S4c G3d 47 S3b+ K3b 48 N2d 1-0


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Kensuke Kitahama 6-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 3
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 S4f S5c 18 N3g S2d 19 P2f P9e 20 P1f P1d
21 R3h B7c 22 L1h S4b 23 N2e N9c 24 P5e N8e 25 S8f P5e
26 P1e P1e 27 P3e P3e 28 S3e S3e 29 B3e P3d 30 B7i P5f
31 P1c N3c 32 L1e N2e 33 P2e P9f 34 P9f P9h 35 L9h P9g
36 L9g N9g+ 37 S9g N8e 38 P1b+ N9g+ 39 N9g L9f 40 P9h K4a
41 B1c+ L1b 42 +B1b L9g+ 43 P9g N5e 44 N6e N6g+ 45 G6g B6d
46 L5e G5g 47 S2a B5e 48 S3b= K5a 49 S4c+ S4c 50 P5b S5b
51 G4b K4b 52 N5d K5a 53 L6b B6f 54 G6f S7i 55 K7i L7g
  0-1


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 4
  Date: 1998 December 18th
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 S4h S4b  5 P5f P5d
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 P2f P4d 10 P3f S3c
11 P4f G54c 12 N3g P8e 13 S4g B3a 14 P9f P7d 15 S6f P6d
16 P5e S6c 17 P2e P5e 18 P4e P4e 19 N4e S4d 20 S4f S5d
21 S65e S55e 22 S5e S4e 23 S4d P5g 24 G5g P5f 25 G5h S3g
26 R1h N2f 27 S4c+ G4c 28 B1a+ N1h+ 29 +B2a S5d 30 P4d P5g+
31 G5g G4d 32 L4g P4f 33 +B3a K3a 34 B5c S4b 35 B4d+ S4h=
36 K7i S5g+ 37 L4f R4i 38 K8h Sb4c 39 +B5c G4b 40 L4c+ G5c
41 +L5c B4d 42 P5e B5c 43 S3c P8f 44 P8f +S6g 45 G6g P8g
46 K7h B6i 47 K7g P8h+  0-1


 Sente: Tadahisa Maruyama 8-dan
  Gote: Masakazu Kondo 4-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Round 4
Opening: Nakabisha

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P2e R5b  4 B2b+ S2b  5 S8h S3c
 6 K6h K6b  7 K7h K7b  8 S7g K8b  9 S3h P5e 10 P4f P5f
11 P5f R5f 12 G6h S7b 13 S4g R5a 14 P6f S4d 15 G6g N3c
16 P6e G4b 17 P3f P1d 18 P1f R2a 19 S6f P9d 20 P9f R5a
21 N7g S5e 22 S5e R5e 23 B6f R5a 24 P5e P4d 25 S5f P1e
26 P1e P4e 27 P9e P9e 28 P3e G4c 29 P2d N2e 30 R2e S6i
31 K6h P5g 32 R2h P5h+ 33 G5h S5h+ 34 R5h P4f 35 P9c L9c
36 P9d L9d 37 N8f K7a 38 N9d G5b 39 P5d B4g 40 R2h B5f+
41 G5f P4g+ 42 L4e P5g 43 L4c+ P5h+ 44 K7i G4c 45 B*4d P5c
46 S8b K6a 47 G7a K6b 48 P5c+ R5c 49 B5c+ K5c 50 S4d G4d
51 B4d K4d 52 R4e 1-0


 Sente: Kazushiza Horiguchi 4-dan
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 40th Oi Tournament, Preliminary, Final
  Date: 1998 December 21st
  Site: Tokyo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 P1f K2b 17 K8h P8e 18 S4f P4e 19 S3g S5c 20 P4f P4f
21 B4f B4f 22 S4f B4g 23 S3g B6i+ 24 Gg6h +B4g 25 G76g P5e
26 Gg5g +B5g 27 G5g P5f 28 G5f P7e 29 B6a P7f 30 S7f P8f
31 P8f R8f 32 S8g R8b 33 P8f P8e 34 P8e P8f 35 S8f G7f
36 S7g R8e 37 P8f P8g 38 K7h G8f 39 P5b P7f 40 S8f R8f
41 G9h S8h 42 G8g S8i= 43 K8h R8d 44 P8f R5d 45 B6e N7c
46 B5d S5d 47 B8c+ P5e 48 G4f B3i   0-1

[ Crosstables | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


99 March 7

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net