38th Oi Tournament, Preliminary

 Sente: Makoto Chuza 4-dan
  Gote: Ichiyo Shimizu Joryu Oi
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 S3g S6c 14 S4f S5d 15 P3e P3e
16 S3e P3d 17 S3d B8h+ 18 S8h S2b 19 K6h P2d 20 B3e B4b
21 P2c S2c 22 S2c= G2c 23 P2b G3d 24 B4f S3e 25 R2h S4f
26 P4f N1c 27 P2a+ N2e 28 S2c N3g+ 29 N3g P3f 30 R2g G3c
31 S2b= G2c 32 N4e S4e 33 P4e B4f 34 P4d P3g+ 35 R2f +P4g
36 R4f +P4f 37 P4c+ R4g 38 G5h +P5g 39 G5g R4c+ 40 S4f N6e
41 N5e +R3b 42 P3e P4e 43 S4c G2b 44 +P2b +R2b 45 S4e P4f
46 N6c+ B3c 47 P4d R4b 48 B3d S5i 49 K5i N5g+ 50 G5b G5b
51 S5b+ R5b 52 +N5b +R5b 53 B5b+ K5b 54 R8b G6b 55 S4c 1-0


 Sente: Isao Nakata 5-dan
  Gote: Hiroyuki Miura Kisei
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 K4h K4b  5 S3h K3b
 6 G65h P5d  7 P1f S5c  8 P4f B3c  9 P3f S4d 10 K3i P8e
11 B7g B4b 12 P6e K2b 13 N3g K1b 14 G4g S2b 15 P1e G3b
16 K2h G5a 17 P4e S43c 18 P5f G4a 19 R5h P2d 20 P2f S2c
21 P5e P5e 22 B5e P8f 23 P5d P5b 24 P8f R8f 25 R8h P8g
26 R7h G43a 27 P7e S2b 28 P7d P3e 29 P3e R2f 30 S2g B3c
31 B3c+ R2g+ 32 K2g N3c 33 R8b B6g 34 B3h P2e 35 R8g+ B7h+
36 S7h R2f 37 K1h P3f 38 P2g P3g+ 39 G3g R6f 40 +R8a N4e
41 N2d S2d 42 B3d K2a 43 B4e N3c 44 B45f P3f 45 G3f N4d
46 G4f N5f 47 G5f R6h+ 48 S7g +R6g 49 P5c+ P2f   0-1


 Sente: Noboru Sakurai 7-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S6h G65b 4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h P7d  9 K6i R7b 10 S45g P7e
11 P7e R7e 12 P2f R7b 13 P2e P6d 14 P2d P2d 15 R2d P2c
16 R2h S6c 17 P7f S7d 18 S4f P4d 19 P5e S4c 20 P5d S5d
21 R5h S76c 22 P5e S4c 23 P3f K3a 24 P1f P1d 25 P9f B3c
26 N3g K2b 27 R5f B5a 28 P3e P5c 29 K7i P9d 30 P6e P9e
31 P9e N7c 32 P1e P1e 33 P3d P7g 34 B7g N6e 35 B6f S3d
36 P5d S5d 37 B4d P3c 38 P3e S34c 39 B6f P7g 40 G8h P4e
41 S4e S4e 42 N4e S5d 43 P4f B8d 44 S7e S4g 45 R5d P5d
46 P5i B7e 47 P7e S5e 48 B7g S5f+ 49 G5f S5f 50 P1b G6g
51 S6i N7g+ 52 G7g G7g 53 S7g S4e 54 P1a+ N6g 55 K6h S5f
56 N3d P3d 57 B6f N5e 58 +P2a K2a 59 S1c B5g 60 B5g S5g=
61 K7h R7i 62 K8h R7g+ 63 K7g B6f 64 K8f B7e 65 K9f L9e
  0-1


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Hiroki Iizuka 5-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 P1f P3d  8 P1e S4b  9 P7f P4d 10 B7g S4c
11 K6i P6d 12 S4h S6c 13 S8h G5b 14 P5f P7d 15 B6h K6b
16 G5h N7c 17 P6f P4e 18 G56g R8a 19 N7g P9d 20 P9f S45d
21 S5g B4d 22 R2h N3c 23 K7i R2a 24 N8e N8e 25 P8f P2d
26 P8e P2e 27 P8d P2f 26 P2d R8a 29 P5e S4c 30 P4f R8d
31 P4e B3e 32 S4f B2d 33 R2f P2e 34 R2h P8f 35 K8i G34b
36 G67g P5d 37 P8g P8g+ 38 S8g P5e 39 P8f R8a 40 N3f B4f
41 B4f S45d 42 P2d N4e 43 P2c+ P8e 44 P8e P9e 45 P9e N7c
46 S8f N8e 47 S8e R8e 48 P8f R8a 49 +P3b G3b 50 N4d G34b
51 N5b+ G5b 52 P5c K5c 54 R2e P4c 54 R2c+ P9h 55 L9h P9g
56 L9g P9f 57 L9f N8d 58 G4d K6b 59 P5c G4b 60 G5d S5d
61 B2d P8h 62 G8h N9f 63 +R2b S3a 64 B4b+ S2b 65 B5a 1-0


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R6h P5d  4 S7h S5c  5 S6g P1d
 6 P1f S3b  7 G65h P2d  8 K4h S2c  9 P7e P2e 10 R7h S2d
11 P9f B4d 12 S5f N3c 13 P4f S6d 14 P4e B7a 15 P6e S5c
16 S3h R2b 17 P3f G3b 18 B9g K5b 19 S3g P1e 20 P1e S1e
21 L1e L1e 22 P3e L8d 23 P8f P5e 24 S4g L1i+ 25 P7d P7d
26 P1d +L2i 27 P1c+ R2d 28 R7d N4e 29 S34f P7c 30 R7f S5d
31 S3f P2f 32 P2f R2f 33 S*2g P3e 34 S2f P3f 35 P3e S6e
36 R7e S6f 37 R6e S3g 38 S23g P3g+ 39 K5i S4h 40 G44h +P4h
41 G4h G7e 42 R5d N5c 43 R7e S7e 44 P7b B6b 45 +P2c G2c
46 P4d P6d 47 P4c+ K4c 48 S6c P4g 49 G4g +L3i 50 P2d R4i
51 K5h R8i+ 52 P4d 1-0


 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P2f S4b  5 S4h G3b
 6 P5f P6d  7 G7h S6c  8 K6i G5b  9 P2e S3c 10 P3f S5d
11 G5h P4d 12 B7i B3a 13 S3g B4b 14 P6f K4a 15 P3e P3e
16 B3e S4e 17 G56g P7d 18 K7i P8e 19 K8h K3a 20 B6h B5a
21 P5e S43d 22 S3f B8d 23 S3e S3e 24 B3e P6e 25 P5d S5e
26 P2d P2d 27 P2b K2b 28 S4a P6f 29 G66h G54c 30 P5c+ G5c
31 B2d S2d 31 R2d P2c 33 R2e P5d 34 S3d G3c 35 S3c+ K3c
36 P2b S3d 37 R2g B4i 38 R3g P3f 39 R3f P3e 40 R3i B2g+
41 R3g +B4i 42 P2a+ S5f 43 +P3a P4e 44 P4f P4f 45 +P3b K4d
46 G5g P5e 47 G5f P5f 48 P6h G2f 49 N4g G6d 50 +P3c K3c
51 P4e G5d 52 R3e P4g+ 53 S3f G3f 54 R3f G4e 55 G3b K4d
56 G5d K5d 57 R3d S4d   0-1


 Sente: Kunio Yonenaga 9-dan
  Gote: Shuichi Ono 7-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G6g K4a  8 G7h G5b  9 K6i S3c 10 S7g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h K2b 17 P1f S5c 18 P1e P9d 19 L1g P8e 20 P2f B7c
21 R3h S2d 22 L9h S6d 23 K9i P7e 24 P2e S3c 25 P7e S7e
26 P7f S8d 27 R1h B6d 28 P6e B4b 29 S2f N7c 30 P1d P1d
31 L1d L1d 32 P1e N6e 33 P1d P1b 34 B4f B6d 35 P3e P3e
36 P2d S2d 37 L6f N7g+ 38 G67g B4f 39 P4f P7e 40 P4e P7f
41 G7f L7c 42 P4d G4d 43 B7a R4b 44 P4e G44c 45 S3e L7f
46 P7g L7g+ 47 N7g S6i 48 L4d S7h+ 49 R7h B6g 50 L4c+ G4c
51 S2d B7h+  0-1


 Sente: Naruyuki Hatakeyama 6-dan
  Gote: Kenji Kanzaki 6-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P8e  4 B7g P3d  5 S8h S4b
 6 B2b+ G2b  7 S7g S6b  8 S3h P6d  9 P4f S6c 10 S4g G3b
11 G5h P6e 12 K6h S5d 13 S5f G5b 14 K7i K4a 15 P9f P9d
16 P1f P1d 17 P3f K3a 18 P7e G6c 19 N3g P4d 20 P2e S3c
21 R4h P7d 22 P7d G7d 23 P7e G6d 24 P4e G6c 25 P4d P4f
26 P2d P2d 27 S4e S4e 28 P4c+ G4c 29 N4e S4d 30 B6a B5d
31 S5b S3b 32 P2c G4b 33 S6c= B6c 34 B3d+ S4c 35 +B2d S3g
36 P2b+ K2b 37 G2c K3a 38 P2b B4e 39 P2a+ K4a 40 R1h P8f
41 P8f P8g 42 N5f K5b 43 +P1a P2b 44 N4d S4d 45 +B2e P3d
46 G2d S3c 47 P4d N6f 48 P6f P6f 48 S5f 1-0


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Hiroyuki Miura Kisei
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Shikenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P1f P8d  3 P6f S6b  4 R6h K4b  5 S3h K3b
 6 S7h P5d  7 P4f G65b 8 B7g S5c  9 G65h P8e 10 K4h B3c
11 P3f K2b 12 N3g P4d 13 P6e G4c 14 P1e S3b 15 K3i P2d
16 P2f S2c 17 S2g G3b 18 G3h L1b 19 K2h K1a 20 R6i G2b
21 S6g G4b 22 S6f P7d 23 P5f G43b 24 G54g P9d 25 P9f N7c
26 P7e R8d 27 P4e B4b 28 P5e P4e 29 R5i P5e 30 S5e N6e
31 B6f P5h 32 R7i R8a 33 N4e S6d 34 S4f S7e 35 B4d B6d
36 B6b+ P8f 37 R6i P8g+ 38 R6e +P9h 39 P8d +P9i 40 P4d P4b
41 +B6c R6a 42 +B7d P2e 43 P5e P2f 44 S2f P2e 45 S23g +P8i
46 +B7e B7e 47 R6a+ N2f 48 G34h B4h+ 49 G4h L4g 50 N*3c 1-0


 Sente: Osamu Nakamura 8-dan
  Gote: Daisuke Nakagawa 6-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S4b  7 G5h G3b  8 K6i G5b  9 P2f P7d 10 P2e N7c
11 P2d P2d 12 R2d P2c 13 R2h P4d 14 P3f S4c 15 P4f R8a
16 S4g K6b 17 G56g P5d 18 S7g B3a 19 B7i B5c 20 S8h N3c
21 B5g R2a 22 N7g K7b 23 P2e G6b 24 K7i B4b 25 K8i R5a
26 B6h P9d 27 P9f P5e 28 R5h P5f 29 S5f P4e 30 N3g P3e
31 N4e P3f 32 B5i N2e 33 B2f P4d 34 P5d P4e 35 S5e P5c
36 P6e P5d 37 S6d S45b 38 P7e N7a 39 P7d S7d 40 P7e S76c
41 R5f P7d 42 P7d S7d 43 P7e S8c 44 R7f P6c 45 P7d S7d
46 R7d P6d 47 P6d S5c 48 P5b G5b 49 N6e S6d 50 P5c G6c
51 R6d G6d 52 P5b+ R5b 53 B7a+ K7a 54 N7c+ P6f 55 G6f R6i
56 P7i R6f+ 57 N4d R7b 58 N8c K6a 59 S5b R5b 60 N7a+ 1-0


 Sente: Hiroshi Okazaki 4-dan
  Gote: Teruichi Aono 9-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 B6h P9d 14 K7i P9e 15 K8h N7c
16 P2f L9c 17 P2e R9b 18 S3g L9d 19 S8f N8e 20 S4f N9g+
21 S9g P9f 22 S9f L9f 23 P9h S8e 24 P5e P7e 25 P7e B7e
26 P5d B6d 27 N5f B9a 28 P8f P4e 29 S3g P5e 30 P8e P5f
31 P8d N7e 32 G67g P7f 33 G8f B5e 34 S6g N6g+ 35 G6g S5g
36 G87f S6h+ 37 R6h B4i 38 G77g R9d 39 N7f B2g+ 40 K8g B3g+
41 N3g +B3g 42 K8f S7c 43 S9e R9a 44 P8c+ P5g+ 45 G5g +B5i
46 R8h S7d 47 K9f N8e 48 R8e S8e 49 K8e R5e 50 S6e R5g+
51 B7c R8a 52 B8d+ K3a 53 P7c K2b 54 P7b+ R3a 55 +P6b G54c
56 L5f +R5h 57 P5c+ G5c 58 L5c+ +R5c 59 G5d +R4b 60 P5c P5a
61 P7d P2d 62 P7c+ P4f 63 +P76c +R4e 64 P4f +R3f 65 +P5a K2c
66 P5b+ P2e 67 +Pa4a 1-0


 Sente: Takashi Abe 6-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 K5h S4b 10 R3f K6b
11 G3h K7b 12 P9f P9d 13 S4h G6b 14 K6i P1d 15 P1f P5d
16 P8g+ R8d 17 R2f P2e 18 R2h P5e 19 S6h S5c 20 P6f R2d
21 B7g S6d 22 P3f P7d 23 S6g B3a 24 S3g B5c 25 P2g P7e
26 K7i P7f 27 S7f S7e 28 S7e B7e 29 P7f B5c 30 S4f P1e
31 P6e P1f 32 G3i P1g+ 33 R6h +P2h 34 L1a+ +P3i 35 P6d P6d
36 S5e +P2i 37 P6e N8d 38 P6d N7f 39 R6e N7c 40 L7d P6h
41 B6h S5h 42 B8f P6g 43 N9g P8h 44 G6g S6g+ 45 R6g P8i+
46 K6i +P8h 47 P6c+ K8a 48 L7c+ G6h 49 B6h G7h 50 K5h N6h+
51 K4i G7c 52 +P7c +P3i 53 K3i B1g+ 54 S2h P3h 55 K4i 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Yoshinori Sato 7-dan
 Event: 38th Oi Tournament, Preliminary
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i S65c 9 P2f G5b 10 P2e S3c
11 S7g B3a 12 B7i P4d 13 P3f G54c 14 G56g P7d 15 P4f B4b
16 S4g B5a 17 N3g B7c 18 B6h K3a 19 K7i P8e 20 K8h P9d
21 P9f K2b 22 P1f P1d 23 L1g S54b 24 R1h R6b 25 P1e P1e
26 L1e P1c 27 R1g R9b 28 P5e B5e 29 S5f B8b 30 S6e B7a
31 P4e P4e 32 P5c P9e 33 S7d P9f 34 P9h P1d 35 S8c+ B5c
36 P3e R9d 37 P6e S4d 38 G5f P5e 39 N4e P5f 40 N5c+ Sb5c
41 L1d L1d 42 P1e L1e 43 R1e P1d 44 R1g P8f 45 P3d G5g
46 B7i S5e 47 P1c N1c 48 L3i P3e 49 P5h N6f 50 S6f S6f
51 P5g P8g+ 52 G8g P8f 53 G8f P7h 54 B6h S7i 55 B7i P7i+
56 L3e +P8i 57 K8i G3d 58 P3c P8h 59 K7i L7g 60 N7h N6g
61 K6i L7h+ 62 K7h P7g 63 K6i P5g+ 64 P3b+ K3b 65 P3c K3c
  0-1

[ Oi Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net