41st Oi Tournament, Preliminary (1999-2000)

 Sente: Shigeru Sekine 9-dan
  Gote: Noboru Tamaru 8-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1999 September 24th
Opening: Aigakari

 1 P7f P3d  2 P2f P5d  3 P5f P8d  4 P2e P8e  5 G7h G3b
 6 P2d P2d  7 R2d P8f  8 P8f R8f  9 R3d B8h+ 10 S8h R7f
11 K6i B2e 12 R5d P5c 13 R2d B4g+ 14 B5h +B5g 15 R2a+ R7h+
16 K7h G6h 17 K8g G5h 18 N2c P8f 19 K8f P8e 20 K8e +B6g
21 P7f G4i 22 N7g B5h 23 R7e G3i 24 N3a+ S8d 25 K9f G8f
26 K8f S7e   0-1


 Sente: Teruichi Aono 9-dan
  Gote: Hideyuki Takano 4-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1999 September 24th
Opening: Kakugawari

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P3f P6d  9 B5e S3c 10 B6d S4d
11 P2e S6c 12 B3g P3e 13 P2d P2d 14 R2d P2c 15 R2f P1d
16 K6h B1e 17 R1f B3g+ 18 N3g P1e 19 R2f P3f 20 R3f B5d
21 R2f P3f 22 N2e P2d 23 B4f P2e 24 R2e G2b 25 P3b R3b
26 P2d B4e 27 R4e S4e 28 B5e N4d 29 B2c R3e 30 B4e+ R4e
31 B4f B1d 32 K7i P8f 33 S8f P2f   0-1


 Sente: Kazuo Manabe 8-dan
  Gote: Takahiro Toyokawa 5-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1999 October 6th
Opening: Mukaibisha vs Anaguma

 1 P7f P8d  2 P5f P8e  3 B7g P5d  4 R8h P3d  5 S6h K4b
 6 K4h K3b  7 K3h S6b  8 P6f B3c  9 K2h K2b 10 S3h G3b
11 S6g S5c 12 P4f L1b 13 G65h K1a 14 P8f P8f 15 R8f P8e
16 R8h P7d 17 B6h B4b 18 P4e P4d 19 P4d S4d 20 B4f P6d
21 N7g N7c 22 B6h R8d 23 N8e N8e 24 P8f N9g+ 25 L9g P6e
26 B4f P5e 27 N3f S3c 28 B5e R8a 29 P4c B5c 30 B3c+ G3c
31 S4b S4b 32 P4b+ B4b 33 P4c G4c 34 S3b G3c 35 P4c G3b
36 P4b+ G4b 37 B6c R7a 38 B4e+ S3c 39 R9h P7e 40 L9c+ P7f
41 P4c G4c 42 +L8b L9h+ 43 +L7a G5b 44 R7b P5a 45 +L6a P7g+
46 R7g+ P4d 47 +B4f P3e 48 +B3e S*3d 49 +B3d G3d 50 +R7a B5c
51 +R8a P7a 52 +R8c R7i 53 +L5a G6b 54 +L4a P3e 55 S3b P3f
56 G4g N3e 57 G3f N2g+ 58 K2g N3e 59 G3e G3e 60 K2h G2b
61 +L3a B5d 62 P4c G3b 63 +L3b S2g 64 S2g R4i+ 65 N3f G2f
66 S*3h G2g 67 K2g B3f 68 P3f N1e 69 K1f S*3d  0-1


 Sente: Masayuki Moriyasu 6-dan
  Gote: Norihiro Yagura 5-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 2
  Date: 1999 October 14th
  Site: Osaka
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P6f B3c  3 S6h R2b  4 S6g S4b  5 S5f K6b
 6 S4h P4d  7 P3f K7b  8 P4f S4c  9 S3g G45b 10 R7h S5d 
11 G65h R4b 12 G3h P4e 13 G34g P4f 14 S4f P4e 15 S3g K8b 
16 P7e P6d 17 Gg4h S7b 18 P9f P9d 19 P4g G6c 20 K4i P1d 
21 P1f S5e 22 S6g P5d 23 P5f S4d 24 K3h P3e 25 P2f R3b 
26 P3e S3e 27 P3f S4d 28 K2g P2d 29 G3h B4b 30 P4f P4f 
31 S4f P4e 32 S3g B5c 33 G54g R2b 34 B7i N3c 35 S5h P2e 
36 P2e R2e 37 P2f R2a 38 K2h P5e 39 P5e P2e 40 P2e S5e 
41 P3e P1e 42 S2f P1f 43 P1d L1d 44 G3f P1g+ 45 L1g P1f 
46 L1f L1f 47 P1c P1a 48 K2g P5g 49 S5g L1i+ 50 N3g P5f 
51 S4h S6f 52 B8h P6e 53 R7i P5g+ 54 R1i +P4h 55 G4h B7e 
56 P7f B6d 57 P1b+ R5a 58 P5e P5f 59 P3d P5g+ 60 G3h R5e 
61 P5i S4g 62 P3c+ S3h= 63 K3h P3e 64 S3e +P4g 65 K2g R5g+ 
66 P4f +P4f 67 S4f B4f 68 S5h G3e 69 N4g G3f 70 K3f S3e 
  0-1
  

 Sente: Hideyuki Takano 4-dan
  Gote: Hiroyuki Miura 6-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 3
  Date: 1999 November 5th
  Site: Tokyo
Opening: Yokofudori

 1 P7f P3d  2 P2f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 P8g R8e
11 R2f K4a 12 K6h G5a 13 S3h S6b 14 P3f P7d 15 N3g N7c 
16 P4f P8f 17 P8f R8f 18 P3e P2e 19 R3f P7e 20 P8g R8d 
21 B3c+ S3c 22 B6f R5d 23 P3d S4d 24 P3c+ S3c 25 N2e P3d 
26 R2f P2c 27 N3c= N3c 28 P7e N6e 29 R2i N7f 30 K5h N5g+ 
31 B5g P8h 32 N7g P8i+ 33 P5e R5e 34 N4g R5d 35 S6e B6i 
36 K4h R5g+ 37 K5g +P7i 38 G7i B8g+ 39 R2a S3a 40 N5e +B7g 
41 N4c+ G4c 42 P3b N*4e 43 P4e N4e 44 K4g P4f 45 K3f N2d 
46 R2d P2d 47 R3a+ K5b 48 N7d +B4d  0-1


 Sente: Kazuharu Shoshi 6-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 6-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 4
  Date: 1999 December 1st
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h P9d  5 P9f S7b
 6 K7h K6b  7 P5f G45b 8 G45h K7a  9 S5g S3b 10 P3f P6d
11 B5e G6c 12 P3e P3e 13 S4f P3f 14 P2e B3c 15 S3e P5d
16 P2d P5e 17 P2c+ S2c 18 R2c+ P5f 19 P3d B2b 20 S3b R5b
21 S4c+ R6b 22 S4d B4d 23 +S4d P5g+ 24 G5g B3e 25 +R2a B4d
26 B3c B3c 27 P3c+ P5f 28 G5f B1b 29 +R1a B5f 30 B3e K8b
31 P5d P5b 32 +P4b G4e 33 B2f P2e 34 B1e P6e 35 L5h P6f
36 L5f P6g+ 37 K6g G5d 38 P6f G5f 39 K5f S5e 40 K6g S6f
41 K7h S*7g 42 N7g S7g+ 43 K7g R6i+ 44 K8h G7g 45 K7g +R7i
46 K6g +R6i 47 P6h L6b 48 K5g +R6h 49 K4f S3d 50 G3e P4e
51 K3f N4d 52 K2g S3e 53 +P5b S2f 54 B2f P2f 55 K1f G2d
56 B4c B4i 57 P3h B3h+ 58 K2f +R6f  0-1


 Sente: Keita Inoue 8-dan
  Gote: Kaishu Tanaka 8-dan
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 5
  Date: 1999 December 22nd
  Site: Osaka
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P1f P1d  5 P2d P2d
 6 R2d P2c  7 R2e P8f  8 P8f R8f  9 P7f R8b 10 K6i P3d
11 G5i K4a 12 S4h P4d 13 P9f S4b 14 N7g S4c 15 B9g B3a
16 S8h N3c 17 R8e P8d 18 R8g G7b 19 B7e G8c 20 P5f G7d
21 B6f P5d 22 S9g P8e 23 R8h S6b 24 N8e G6e 25 P8c R9b
26 N9c+ G6f 27 +N9b G7f 28 R6a S5a 29 +N9a B*7e 30 P7g P8g
31 R8i Sc5b 32 R8a+ B9g+ 33 L9g B9g+ 34 P7f S9h 35 G6b L6a
36 G6a S6a 37 +R6a G5b 38 L9i S8i= 39 L9g R9h 40 Gh6h P8h+
41 K5h +P7h 42 L5c G5c 43 S6b +P6h 44 G6h G*5b 45 S5c+ G5c
46 B6b G5b 47 N4c G34c 47 B2a L3b 49 B5a+ G5a 50 S5b K3a
51 +R5a K2b 52 B3b+ 1-0


 Sente: Tadahisa Maruyama 8-dan
  Gote: Takeshi Fujii Ryuo
 Event: 41st Oi Tournament, Preliminary, Round 5
  Date: 2000 January 17th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S3b  4 P5f R4b  5 K6h S7b
 6 K7h P9d  7 P9f P6d  8 G45h S4c  9 S5g G45b 10 P3f K6b
11 S4f K7a 12 P2e B3c 13 P3e R3b 14 P3d S3d 15 R3h P4e
16 B3c+ R3c 17 S5e S4c 18 R3c+ N3c 19 P3d S3d 20 R3a R3i
21 B4a G4b 22 B8e+ P4f 23 R1a+ P4g+ 24 G4g R3h+ 25 P4h +R2i
26 L6c N6b 27 L6b+ K6b 28 +R2b G5a 29 S6d P6f 30 +R4b G4b
31 G6c K5a 32 S5c= P6g+ 33 K8h L7d 34 G6b K4a 35 +B8f G4c
36 N4d K3a 37 S4b+ G4b 38 P3b K2b 39 +B4b N2e 40 P3a+ 1-0

[ Crosstables | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


2000 March 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net