48th NHK Cup (1998-1999)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
8-dan Akira Shima Shima
8-dan Noboru Tamaru Tamaru Kubo
9-dan Kazuo Ishida
8-dan Bungo Fukusaki Kubo
5-dan Toshiaki Kubo Kubo Kubo
9-dan Torahiko Tanaka
Meijin Yasumitsu Sato Y
Sato
5-dan Hiroki Iizuka Tsukada Y
Sato
Habu
8-dan Yasuaki Tsukada
8-dan Kenji Kobayashi Namekata
5-dan Hisashi Namekata Tanigawa
9-dan Koji Tanigawa
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Kitahama
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Kitahama Kitahama
6-dan Kensuke Kitahama
6-dan Manabu Senzaki Fujii
Ryuo Takeshi Fujii Fujii Habu Habu
8-dan Taku Morishita
9-dan Nobuyuki Ouchi Aono
9-dan Teruichi Aono Maruyama
5-dan Hirobumi Ito f0a0f0 Habu
8-dan Tadahisa Maruyama
7-dan Kenji Waki Shu
Sato
5-dan Shuji Sato Habu
Oi Yoshiharu Habu
7-dan Nobuyuki Yashiki Yashiki
9-dan Hitoshige Awaji Ariyoshi Yashiki
9-dan Michio Ariyoshi
6-dan Koichi Fukaura Fukaura
5-dan Isao Nakata Fukaura Sugimoto
8-dan Keita Inoue
9-dan Hifumi Kato Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa Sugimoto K
Horiguchi
6-dan Ichiro Hiura
9-dan Kiyosumi Kiriyama Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
8-dan Toshiyuki Moriuchi
9-dan Michio Takahashi Takahashi
6-dan Keiichi Sanada Nakamura K
Horiguchi
8-dan Osamu Nakamura
9-dan Kunio Naito K
Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi K
Horiguchi
K
Horiguchi
9-dan Keiji Mori
6-dan Hiroshi Horiguchi Kondo
4-dan Masakazu Kondo Goda
Kisei Masataka Goda Goda Goda
9-dan Yoshikazu Minami
7-dan Takashi Abe H
Nakata
7-dan Hiroki Nakata H
Nakata
Eisei Judan Makoto Nakahara

[ Selected Games | NHK Cup Index | Shogi Nexus Index ]


99 April 11

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net