47th NHK Cup (1997-1998)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
8-dan Akira Shima Shima
6-dan Masaki Izumi Urano Shima
7-dan Masahiko Urano
6-dan Masataka Goda Goda
6-dan Keiji Nishikawa Goda Shima
9-dan Keiji Mori
8-dan Yasumitsu Sato Fukaura
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Fukaura Morishita Murayama
6-dan Koichi Fukaura
8-dan Yasuaki Tsukada Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Morishita
8-dan Taku Morishita
6-dan Hiroyuki Miura Miura
6-dan Masamitsu Tachi Namekata Murayama
5-dan Hisashi Namekata
8-dan Bungo Fukusaki Ogura
5-dan Hisashi Ogura Murayama Murayama Habu
8-dan Satoshi Murayama
9-dan Michio Takahashi Takahashi
4-dan Norihiro Yagura Hiura
6-dan Ichiro Hiura Hiura Moriuchi
8-dan Kenji Kobayashi
8-dan Noboru Tamaru Nakata
6-dan Hiroki Nakata Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi
7-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
8-dan Osamu Nakamura Minami Nakahara
9-dan Yoshikazu Minami
9-dan Teruichi Aono Aono
7-dan Eisaku Tomioka Nakahara Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara
9-dan Kunio Yonenaga Yonenaga
6-dan Tsuneo Kikuchi Naito Tanigawa Habu
9-dan Kunio Naito
6-dan Takashi Abe Abe
4-dan Masakazu Kondo Tanigawa
Ryuo Koji Tanigawa
Oi Yoshiharu Habu Habu
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki Habu
9-dan Michio Ariyoshi
6-dan Takeshi Fujii Suzuki
5-dan Daisuke Suzuki Kato Habu
9-dan Hifumi Kato
9-dan Kiyosumi Kiriyama Kiriyama
7-dan Shuichi Ono Kiriyama
6-dan Nobuo Mori Inoue Yashiki
8-dan Keita Inoue
9-dan Torahiko Tanaka Awaji
9-dan Hitoshige Awaji Yashiki
Kisei Nobuyuki Yashiki

[ Selected Games | NHK Cup Index | Shogi Nexus Index ]


98 March 16

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net