49th NHK Cup (1999-2000)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
6-dan Toshiaki Kubo Nakamura
7-dan Hideo Yamaguchi Nakamura Mori
8-dan Osamu Nakamura
9-dan Keiji Mori Mori
6-dan Masamitsu Tachi Mori Morishita
8-dan Akira Shima
8-dan Taku Morishita Morishita
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama Morishita Goda
9-dan Kiyosumi Kiriyama
6-dan Hiroyuki Miura Kobayashi
4
4-dan Hiroshi Kobayashi Fujii
Ryuo Takeshi Fujii
8-dan Masataka Goda Goda
5-dan Yoshiyuki Kubota Fukusaki Goda
8-dan Bungo Fukusaki
7-dan Hiroshi Kamiya Nishikawa
7-dan Keiji Nishikawa Nakahara Goda Suzuki
Eisei Judan Makoto Nakahara
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Abe
7-dan Takashi Abe M
Hatakeyama
6-dan Mamoru Hatakeyama M
Hatakeyama
Horiguchi
7-dan Hiroki Nakata
9-dan Michio Takahashi Takahashi
7-dan Tsuneo Kikuchi Horiguchi
5-dan Kazushiza Horiguchi
Oi Yoshiharu Habu Fukaura
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Fukaura Fukaura
6-dan Koichi Fukaura
8-dan Kenji Kobayashi Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura Suzuki
6-dan Hisashi Ogura Maruyama
8-dan Tadahisa Maruyama
8-dan Keita Inoue Suzuki
6-dan Daisuke Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki
8-dan Noboru Tamaru
9-dan Teruichi Aono Kanki
6-dan Hiromitsu Kanki Kanki
8-dan Toshiyuki Moriuchi
Meijin Yasumitsu Sato Namekata
4-dan Takeshi Kawakami Namekata Kato
5-dan Hisashi Namekata
9-dan Torahiko Tanaka Tanaka
6-dan Naruyuki Hatakeyama Kato Kato
9-dan Hifumi Kato
Kisei Koji Tanigawa Tanigawa
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa Tanigawa
9-dan Yoshikazu Minami
6-dan Akio Ishikawa Ishikawa
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Ishikawa
5-dan Masataka Sugimoto

[ Selected Games | NHK Cup Index | Shogi Nexus Index ]


2000 March 27

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net