56th Jun'i-sen A Group

Yoshiharu Habu Oi and Yasumitsu Sato 8-dan tie for first.
A single-game playoff was won by Sato, who will challenge Koji Tanigawa Meijin.

Michio Takahashi 9-dan and Kunio Yonenaga 9-dan are relegated to Group B1.

12345 6789ScorePlace
1Oi
Yoshiharu Habu

2

4

10

3

7

5

8

9

6
6-32nd
28-dan
Toshiyuki Moriuchi

1

6

3

4

8

7

10

5

9
5-4-
38-dan
Taku Morishita

8

9

2

1

10

6

5

7

4
5-4-
48-dan
Yasumitsu Sato

5

1

8

2

9

10

7

6

3
6-31st
58-dan
Akira Shima

4

8

9

7

6

1

3

2

10
4-5-
6Eisei Judan
Makoto Nakahara

10

2

7

8

5

3

9

4

1
5-4-
79-dan
Hifumi Kato

9

10

6

5

1

2

4

3

8
4-5-
89-dan
Kunio Yonenaga

3

5

4

6

2

9

1

10

7
4-5
99-dan
Michio Takahashi

7

3

5

10

4

8

6

1

2
1-8
108-dan
Keita Inoue

6

7

1

9

3

4

2

8

5
5-4-

[ Selected Games | Meijin & Jun'i-sen Index | Shogi Nexus Index ]


98 March 19

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net