55th Jun'i-sen A Group

12345 6789ScorePlace
18-dan
Toshiyuki Moriuchi

3

5

9

10

4

8

2

6

7
6-32nd
28-dan
Taku Morishita

9

8

7

3

6

5

1

4

10
5-43rd-4th
39-dan
Kunio Yonenaga

1

6

8

2

5

7

9

10

4
3-6-
4Ryuo
Koji Tanigawa

8

9

10

5

1

6

7

2

3
8-11st
58-dan
Akira Shima

7

1

6

4

3

2

10

9

8
4-5-
6Eisei Judan
Makoto Nakahara

10

3

5

7

2

4

8

1

9
4-5-
79-dan
Hifumi Kato

5

10

2

6

9

3

4

8

1
4-5-
88-dan
Satoshi Murayama

4

2

3

9

10

1

6

7

5
3-6-
98-dan
Yasumitsu Sato

2

4

1

8

7

10

3

5

6
5-43rd-4th
109-dan
Keiji Mori

6

7

4

1

8

9

5

3

2
3-6-

Koji Tanigawa (Ryuo) challenges Yoshiharu Habu for the Meijin title.
Keiji Mori (9-dan) and Satoshi Murayama (8-dan) drop to the B1 group.

[ Selected Games | Meijin & Jun'i-sen Index | Shogi Nexus Index ]


97 June 20

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net