59th Jun'i-sen (2000-2001), A group

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ScorePlace
1 9-dan
Yasumitsu Sato

9

6

10

2

3

4

8

7

5
2-1-
2 8-dan
Toshiyuki Moriuchi

10

8

4

1

6

5

7

3

9
3-0-
3 Oi
Yoshiharu Habu

5

4

8

6

1

10

9

2

7
2-0-
4 8-dan
Taku Morishita

8

3

2

7

9

1

5

9

6
1-2-
5 Kisei
Koji Tanigawa

3

7

6

10

8

2

4

9

1
1-1-
6 9-dan
Hifumi Kato

7

1

5

3

2

9

10

8

4
1-1-
7 9-dan
Torahiko Tanaka

6

5

9

4

10

8

2

1

3
0-2-
8 8-dan
Akira Shima

4

2

3

9

5

7

1

6

10
0-2-
9 9-dan
Teruichi Aono

1

10

7

8

4

6

3

5

2
0-2-
10 8-dan
Manabu Senzaki

2

9

1

5

7

3

6

4

8
2-1-

[ Meijin & Jun'i-sen Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 18

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net