Tsumeshogi Challenge

Solution to Warmup Problem 12

Solution: 1. R*2b Kx2b
2. G*2c mate (3 moves)

    Or:
  • 1... Sx2b 2. G*4c mate (3 moves)

[ Warmup | Challenge | Q&A | Index ]


98 September 13

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net