Tsumeshogi Challenge

Solution to Warmup Problem 10

Solution: 1. R*2d +Bx2d
2. B-3b+ mate (3 moves)

    Or:
  • 1... Kx2d 2. +R-2e mate (3 moves)

[ Warmup | Challenge | Q&A | Index ]


98 September 13

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net